Re: Bất diệt trong sanh diệt


Posted by Sao Ngân ..71..176.236 on Jul 19, 2009 at 22:51:36:

In Reply to: Re: Bất diệt trong sanh diệt posted by hl on Jul 17, 2009 at 11:50:14:

oh, có lẽ SN đọc nhanh quá đá qua trung dung. Trung đạo Chính là Bát chính đạo: chính kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính nghiệp, chính mệnh, chính tinh tiến, chính niệm, chính định”.
Thanks hl giải thêm về cứu cánh này, SN nghĩ cứu cánh ở đây là quả là out come ...Nói một hồi rơ ra... ư sinh ư, pháp sinh pháp, ư pháp trùng trùng ha hl.Follow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]