Re: Bất diệt trong sanh diệt


Posted by 71 ..71..236.140 on Jul 21, 2009 at 17:50:58:

In Reply to: Re: Bất diệt trong sanh diệt posted by Sao Ngân on Jul 16, 2009 at 08:06:16:

Đức Phật không nói nước sông hằng là bất sanh diệt, Đức Phật nói tánh nh́n của chúng ta bất sanh bất diệt .

Phật dạy:

- Nhân giả! Mặt ông tuy nhăn mà tánh thấy (kiến tánh) chưa khi nào nhăn. Hễ cái ǵ nhăn th́ quyết phải biến đổi, c̣n cái ǵ không nhăn th́ cái ấy quyết định bất biến. Cái ǵ biến đổi th́ phải tiêu diệt, c̣n cái ǵ không biến đổi th́ vốn bất sinh diệt.


SN đang nói đến chân lư nào ?
Chân lư th́ đâu thể vô thường, nhưng vô thường là một chân lư v́ không có ǵ trong thế giới này có thể trường tồn mà phải chịu "thành trụ hoại không"

-

Sanh diệt là tất cả những ǵ thuộc về thế giới chúng ta đang ở, tất cả thuộc về nhị nguyên . Như có sinh phải có tử, có vui phải có buồn, vân vân ...

Bất diệt là Phật tánh, là bản lai diện mục, bộ mặt ngàn thu trong mỗi chúng ta .

Mỗi chúng ta đang sống trong thế giới của nhị nguyên - sanh diệt mà mỗi chúng ta đều có Phật tánh - bất diệt,
như vậy có nghĩa là bất diệt trong sanh diệt .
Follow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]