Re: Bất diệt trong sanh diệt


Posted by Sao Ngân ..159..168.254 on Jul 22, 2009 at 08:28:30:

In Reply to: Re: Bất diệt trong sanh diệt posted by Sao Ngân on Jul 22, 2009 at 08:19:24:

SN wên list ra hai loại chân lư trong triết học mà ta có thể nói đến là Chân lư tương đối và Chân lư tuyệt đối.
Chân lư tuyệt đối là chân lư luôn đúng trong mọi điều kiện, hoàn cảnh không gian, thời gian...( Vd: sự vận động của vật chất là không ngừng-vận động của các nguyên phân tử vật chất, vận động chuyển dời vị trí, biến đổi chất và lượng- học học nữa học măi..., bởi đứng im cũng chính là sự vận động cân bằng bằng.)
Ngược lại chân lư tương đối chỉ đúng trong những điều kiện nhất định. Vd: luật rừng- tức kẻ mạnh làm vua kẻ yếu phải chấp nhận toàn bộ những ǵ kẻ mạnh uốn, hay ra lệnh cho. Nhưng ở một xă hội có phát luật nghiêm trị, chính trị ổn định chắc chắn sẽ không có chuyện đó. Hay quan niệm trọng nam kinh nữ cũng vậy chỉ con trai mới làm được việc lớn, nhưng ngày nay b́nh đẳng, cả con gái cũng làm được việc lớn đại sựFollow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]