Re: Bất diệt trong sanh diệt


Posted by 71 ..71..236.140 on Jul 22, 2009 at 10:25:11:

In Reply to: Re: Bất diệt trong sanh diệt posted by Sao Ngân on Jul 22, 2009 at 08:19:24:

Tôi chưa đọc kỹ lưỡng qua những giải thích của bác Hoàng Lan, chỉ thoáng thấy bác đề cập đến Thánh Đế và Tục Đế .
Nếu chân lư khi ta đề cập đến là Thánh Đế, th́ không phải chỉ có chúa Giê Xu xưng ḿnh là "Chân lư" mà thôi .
V́ Chân lư theo Thánh Đế cững có nghĩa là Chân ngă .
Khi ta nghe câu nói :" I am that I am", đó là Chân ngă .
Khi một người thoát ra được bản ngă, đó là giải thoát và chỉ c̣n lại Chân ngă mà thôi .
"đường nào cũng đến La Mă" cũng nói về chân lư ấy - Chân lư ấy không có hai dẫu cho con người ta đặt tên cho nó khác nhau .
Hăy nghĩ đơn giản như trong Phật giáo, đó là Phật tánh .
Trong Phật giáo, Phật tánh b́nh đẳng, có nghĩa là khi một con người như tôi, SN chẳng hạn, khi trở về sống với Phật tánh, lúc bấy giờ ta dồng chung một thể tánh với Phật .
Mà tánh ấy, như Phật đă tŕnh bày cho vua Na Tư Nặc, tánh thấy bất sinh bất diệt trong mỗi chúng ta .
Follow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]