Re: Bất diệt trong sanh diệt


Posted by 71 ..71..236.140 on Jul 22, 2009 at 11:19:40:

In Reply to: Re: Bất diệt trong sanh diệt posted by Sao Ngân on Jul 16, 2009 at 22:09:31:

Xin lỗi bác HL và cô SN,

Thật ra đâu có ǵ là khó hiểu qua câu nói:
" Nếu giác ngộ tánh bất diệt trong sanh diệt th́ toàn thể sanh diệt là bất diệt vậy"
tánh bất sanh diệt th́ đă rơ phải không nào ?
C̣n sanh diệt chỉ là một trạng thái thay đổi của pháp mà ta cho là sanh diệt .
V́ nếu sinh diệt là một sự thật, th́ có phải là một vật thể nào (pháp) có thể tự nhiên sanh ra và khi mất đi sẽ không c̣n dấu vết .
Ngay như một hạt bụi, làm sao có thể làm cho nó từ có trở về không hoàn toàn đựợc đâu ?
Hăy t́m về trong Tâm kinh mà nghe Quán Tự Tại Bồ Tát nói về nghĩa bất sinh diệt trong sinh diệt:
...
Xá Lợi Tử, thị chư pháp vô tướng, bất sanh bất diệt,
...

Như vậy sinh diệt không bao giờ có, mà chỉ có vạn pháp nương gá vào nhau do 12 nhân duyên mà hinh thành .


Follow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]