Lời Khấn Nguyện Linh Thiêng


Posted by __()__ ..71..40.241 on Oct 11, 2009 at 00:17:39:

Lời Khấn Nguyện Linh Thiêng

Kính lạy mười phương Phật,
Kính lạy mười phương Pháp,
Kính lạy mười phương Tăng,
Xin chứng giám cho con
Với tất cả ḷng thành
Dâng lên lời khấn nguyện:

Xin cho con măi măi
Ḷng thương yêu không cùng,
Trải thế giới Tam-thiên,
Đến chúng sanh vô tận.

Xin cho khắp muôn loài
Sống yên lành bên nhau,
Không ganh ghét oán thù,
Không chiến tranh giết chóc.

Xin cho kẻ bất thiện
Biết tin có luân hồi,
Có nghiệp báo trả vay
Để hồi đầu hướng thiện.

Xin cho mù được sáng,
Kẻ điếc lại được nghe,
Kẻ nghèo được ấm no,
Kẻ ốm đau b́nh phục.

Xin cho loài cầm thú
Thoát được nghiệp ngu si,
Tái sanh vào cơi người,
Biết tu theo Phật pháp.

Các vong linh vất vưởng
Trong cơi giới u huyền
Thoát nghiệp đói triền miên,
Quy-Y và siêu thoát.

Xin cho nơi địa Ngoc
Chúng sanh đang đọa đày,
Khởi được tâm đại bi
Để xa ĺa cảnh khổ.

Cúi xin mười phương Phật,
Chư Bồ-Tát, Thánh-Hiền,
Đem chánh pháp thiêng liêng
Sáng soi ngh́n thế giới.

Cho chúng con măi măi
Dù sanh về nơi đâu
Đều gặp pháp nhiệm mầu
Để nương theo tu tập.

Cho con biết khiêm hạ,
Biết tôn trọng mọi người,
Tự thấy ḿnh nhỏ thôi,
Việc tu c̣n kém cỏi.

Cho tay con rộng mở,
Biết san sẻ cúng dường,
Biết giúp đở yêu thương,
Đến những người khốn khó.

Xin cho con b́nh thản
Trước nghịch cảnh cuộc đời,
Dù bị mắng bằng lời,
Hay bằng điều mưu hại.

Xin tâm con sung sướng
Khi thấy người thành công,
Hoặc gây tạo phước lành,
Như chính con làm được.

Cho con biết im lặng,
Không nói lỗi của người,
Chỉ lặng lẽ dùng lời
Cầu cho người hết lỗi.

Xin ṿng dây tham ái,
Rời khỏi cuộc đời con,
Để cho trái tim con
Biết yêu thương tất cả.

Cúi lạy mười phương Phật,
Đau khổ đă nhiều rồi,
Vô lượng kiếp luân hồi,
Đắng cay và mỏi mệt

Nay xin dâng lời nguyện,
Giải thoát, quyết t́m về,
Giác ngộ, quyết ĺa mê,
Độ sanh, đền ơn Phật.

Xin cho con giữ vững
Được chí nguyện tu hành
Không một phút buông lơi,
Không một giờ xao lăng.

Xin vẹn toàn giới hạnh,
Với thiền-định lắng sâu,
Với trí tuệ nhiệm mầu,
Xóa tan dần chấp ngă.

Xin cho con tỉnh táo,
Không kiêu mạn tự hào,
Dù tu tiến đến đâu,
Vẫn tự t́m chỗ dở.

Nguyện cho con đi măi,
Không đứng lại giữa đường,
Đến tuyệt đối vô biên
Tâm đồng tâm chư Phật.

Rồi trong muôn vạn nẻo,
Của sanh tử luân hồi,
Con măi măi không thôi
Độ sanh không ngừng nghỉ.

Cúi lạy Phật Di-Đà,
Xin chứng giám ḷng con,
Lời khấn nguyện sắt son,
Dâng lên ngôi Tam-Bảo.


==================================

Qui mạng lễ A-Di-Đà Phật
Ở Phương Tây Thế Giới an lành
Con nay xin phát nguyện văng sanh
Cúi xin đức Từ Bi tiếp độ.

Nam-Mô A-Di-Đà Phật, A-Di-Đà Phật, A-Di-Đà Phật …

(Niệm 10 tràng, hoặc tùy ư)

Ghi chú: nên thành tâm đọc bài khấn nguyện này mỗi sáng sớm trước biểu tướng Tam-Bảo hay bất co nơi nào thuận tiện, hoặc tha thiết đọc vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ; kiên tŕ đọc niệm sẽ cảm ứng được sự nhiệm mầu trong cuộc sống an vui hiện tại và tương lai.
Follow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]