Gà Mái Dzầu đâu rồi ???


Posted by Gà Trống Thiến ..130..64.14 on Oct 13, 2009 at 14:06:16:

sao dựng lên cái chùa này rồi bỏ trống trơn không nhan không khói ǵ hết vậy nè ???
cục tac.. cục tác ....Follow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]