BUDDHIST COSMOLOGY ...


Posted by nn ..71..236.140 on Oct 29, 2009 at 09:20:36:

BUDDHIST COSMOLOGY Now there comes a time, Vasettha, when after a long period of time this world contracts. When the world contracts beings are for the most part born in the realm of Radiance There they exist made of mind, feeding on joy, self-luminous, moving through the air, constantly beautiful; thus they remain for a long, long time. Now there comes a time, Vasettha, when after a long period of time this world expands. When the world expands beings for the most part fall from the realm of Radiance and come here [to this realm]; and they exist made of mind, feeding on joy, self-luminous, moving through the air, constantly beautiful; thus they remain for a long, long time.

Phó thường dân dịch b́nh thường:
---------------------------------
Phật học cho rằng hiện hữu của vũ trụ, co dăn theo thời gian và muôn loài là năng lượng, sinh thức, dinh dưỡng bởi hoan lạc, tự soi sáng, di chuyển qua không gian, luôn xinh đẹp.
Khi thế gian co lại theo thời gian, muôn loài sinh vào cơi của ánh sáng, là năng lượng, sinh thức, dinh dưỡng bởi hoan lạc, tự soi sáng, di chuyển qua không gian và là thường trú dân tại nơi đâỵ
Khi thế gian dăn ra theo thời gian, muôn loài sinh vào cơi của phàm trần, là năng lượng, sinh thức, dinh dưỡng bởi hoan lạc, tự soi sáng, di chuyển qua không gian, không bị ô nhiễm mà luôn xinh đẹp và là thường trú dân tại nơi đâỵ

Google translate từ Anh sang Việt:
-----------------------------------
Vũ trụ học Phật giáo Hiện nay có đến một thời gian, Vasettha, khi sau một thời gian dài hợp đồng thế giới này. Khi hợp đồng thế giới chúng sanh được cho hầu hết các phần sinh ra trong lĩnh vực Radiance Hiện chúng tồn tại làm bằng cái tâm, ăn niềm vui, tự sáng, di chuyển qua không khí, luôn xinh đẹp; như vậy, họ vẫn c̣n một thời gian dài dài,. Hiện nay có đến một thời gian, Vasettha, khi sau một thời gian dài thế giới này mở rộng. Khi chúng sanh trên thế giới mở rộng cho sự sụp đổ một phần nhất từ các lĩnh vực Radiance và đến đây [đến lĩnh vực này]; và họ có làm bằng cái tâm, ăn niềm vui, tự sáng, di chuyển qua không khí, luôn xinh đẹp; như vậy, họ vẫn trong một thời gian lâu dài,.
Follow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]