Tie^`n kie^'p va` Lua^n ho^`i co' tha^.t kho^ng


Posted by h4 ..207..22.34 on Dec 07, 2009 at 09:28:20:

TIỀN KIẾP V� LU�N HỒI C� THẬT KH�NG?
MANY LIVES, MANY MASTERS
T�c Giả : B�c Sĩ BRIAN L. WEISS
Dịch Giả: TH�CH T�M QUANG
PHẬT LỊCH 2549 - DƯƠNG LỊCH 2006

C�u Chuyện Thật Của Một B�c Sĩ Chuy�n Khoa T�m Thần, Một Bệnh Nh�n Trẻ Của �ng, v� C�ch Chữa Trị Tiền Kiếp Đ� Thay Đổi hẳn Đời Sống của Cả Hai.
-ooOoo-
LỜI NGƯỜI DỊCH
Thời đại ng�y nay l� thời đại khoa học, nhưng c� thể n�i ch�nh x�c hơn l� thời đại khoa học vật chất, c�n khoa học tinh thần th� c� lẽ mới chỉ l� những bước đi chập chững. Từ thượng cổ người ta đ� suy nghĩ v� t�m hiểu xem c� tiền kiếp v� lu�n hồi kh�ng, nhưng cho tới nay hầu như chưa c� c�u trả lời "khoa học". Những � niệm, kh�i niệm, � tưởng về điều đ� vẫn l� một vấn đề nhức nhối g�y b�n t�n b�n nghi. Th� đ�y, t�c phẩm n�y đ�ch thực l� một c�ng tr�nh khoa học dưới dạng thức văn học về tiền kiếp v� lu�n hồi, một vấn đề xuy�n suốt qu� tr�nh triết học, t�n gi�o trong lịch sử lo�i người.
Đ�ng như t�c giả, B�c Sĩ Brian L. Weiss viết "lo�i người đ� chống lại những thay đổi v� kh�ng chấp nhận những � tưởng mới". Quả thật l� như vậy. V� đ�y l� những vấn đề hết sức kh� chứng minh một c�ch khoa học nhưng lại thật đơn giản trong khoa học t�n gi�o đ�ch thực. Bạn đọc ho�n to�n c� thể tự do so s�nh đối chiếu để t�m ra ch�n l�. Bạn c� thể tin rằng c� nhiều tiền kiếp v� nhiều lần lu�n hồi hay kh�ng, điều đ� cũng chẳng kh�c c�u chuyện của Galileo xưa kia. D� sao, tr�i đất vẫn cứ quay.
V� đ�y l� chuyện khoa học n�n n� được viết rất ch�n thật, giản dị, trong s�ng song rất hấp dẫn v� xen lẫn hiện tại, qu� khứ, những suy tư qu� b�u của t�c giả. Tin chắc rằng bạn đọc sẽ r�t ra được những kết luận bổ �ch cho cuộc sống, v� biết đ�u n� cũng thay đổi hẳn cuộc sống của m�nh.
Tự biết khả năng c�n nhiều hạn chế, nhưng với tấm l�ng nhiệt th�nh ch�ng t�i cố gắng ho�n th�nh dịch phẩm n�y, mong mang được �t nhiều lợi lạc cho người đọc.
Ch�ng t�i xin ch�n th�nh cảm tạ chư T�n Đức đ� kh�ch lệ v� g�p nhiều � kiến bổ �ch. Đặc biệt ch�ng t�i xin tri �n Đạo Hữu Trần Quốc Cường đ� bỏ nhiều c�ng phu để hiệu đ�nh, sửa chữa những thiếu s�t sai lầm, một đ�ng g�p to lớn trong việc ph�t h�nh t�c phẩm n�y. Ch�ng t�i cũng xin ch�n th�nh tri �n c�c Đạo Hữu Diệu Linh Phạm B�ch Kiều - B�c Sĩ Richard J. Kochenburger, Kỳ Ch�u - Diệu Thức c�ng c�c bạn đạo tại Houston Texas, Chơn Phổ Nguyễn Thị Phương, Tr� Quang Nguyễn Thế Nhiệm, B�c Sĩ Ho�ng Giang, Đạo Hữu Trần Minh T�i, Nguy�n Khi�m Lương Thị Thanh Kiểm, V� Hiếu Li�m - Đặng Thị Hạnh, Minh Hỷ Phan Duyệt - Diệu T�m Nguyễn Thị Thuy�n, D.S Ho�ng Trọng B�nh - D.S Nguyễn Thị V�n, Diệu Chơn Lương Thị Mai, Nguyễn Thị Th�y, Nguyễn Mạnh Cương, Nguyễn Thị Mai Hương, Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Thị Mai Trang, Nguyễn Thị Mai Trinh, Nguyễn Hữu Nhung, Nguyễn Cung Thị Hỷ đ� ph�t t�m c�ng dường ấn tống t�c phẩm n�y.
Ch�ng t�i xin hồi hướng c�ng đức hoằng ph�p n�y l�n Ng�i Tam Bảo th�y từ gia hộ Qu� Đạo Hữu c�ng bửu quyến th�n t�m thường an lạc, hạnh ph�c v� c�c hương linh Ninh Viết Kh�nh, ph�p danh Tuệ Trường, B�i Kim Hạnh, ph�p danh Diệu Ng�n, Ch�u Nguyệt V�n Thu, Nguyễn Mỹ Linh, Ho�ng Văn Nhượng, Nguyễn Ngọc Hoạt v� Phương Thị T�nh, ph�p danh Diệu Thủy, Nguyễn Thị Th�i, Phan Thị Lộc v�ng sanh Cực Lạc Quốc.
Sau c�ng ch�ng t�i k�nh mong Chư T�n Thiền Đức, c�c bậc thức giả cao minh, c�c bậc thiện tr� thức, c�c bạn đạo �n nh�n hoan hỉ bổ ch�nh những sai lầm thiếu s�t để t�c phẩm được ho�n chỉnh hơn trong kỳ t�i bản.
Xu�n B�nh Tuất, Phật Lịch 2549, Dương Lịch 2006
Tỳ Kheo Th�ch T�m Quang
-ooOoo-
Tặng Carole, Người Bạn Đường Của T�i,
T�nh y�u của Carole đ� nu�i dưỡng v� n�ng đỡ t�i khiến t�i kh�ng bao giờ qu�n
Ch�ng t�i lu�n b�n cạnh nhau, cho đến gi�y ph�t cuối c�ng.
Lời cảm ơn v� t�nh thương y�u của t�i gửi đến c�c con t�i Jordan v� Amy, v� đ� thứ lỗi cho t�i l�m cho c�c con mất nhiều th� giờ để viết t�c phẩm n�y.
T�i cũng xin cảm ơn Nicole Paskow đ� ghi �m những buổi trị liệu.
Cảm ơn Julie Rubin về những � kiến bi�n tập qu� b�u sau khi đọc bản thảo đầu ti�n của t�c phẩm n�y.
Gửi lời cảm ơn ch�n th�nh tới Barbara Gess, bi�n tập vi�n, nh� xuất Bản Simon v� Schuster, v� t�i năng chuy�n m�n v� l�ng can đảm của b�.
Cảm k�ch s�u xa của t�i tới tất cả những người ở khắp nơi, đ� khiến cho t�c phẩm n�y được th�nh tựu.
-- B�c Sĩ BRIAN L. WEISS
LỜI TỰA
T�i biết mọi chuyện đều c� l� do. C� lẽ v�o l�c một sự việc n�o đ� xẩy ra ch�ng ta kh�ng thấu hiểu hay biết nh�n xa tr�ng rộng để nhận thức thấu đ�o l� do đ�, nhưng với thời gian v� ki�n nhẫn, nguy�n nh�n n�y sẽ được đưa ra �nh s�ng.
Cũng như vậy với Catherine. T�i gặp c� lần đầu v�o năm 1980 khi c� hai mươi bẩy tuổi. C� đến văn ph�ng t�i để chữa bệnh trầm cảm, l�n cơn sợ h�i, v� �m ảnh sợ. Tuy c� đ� c� những triệu chứng n�y từ hồi c�n thơ ấu, nhưng gần đ�y t�nh trạng c�ng ng�y c�ng tồi tệ hơn. H�ng ng�y c� cảm thấy tinh thần bị t� liệt v� hoạt động k�m. C� sợ h�i v� bị suy nhược.
Tr�i với sự chao đảo xẩy ra trong đời sống của c� v�o l�c đ�, đời sống của t�i tr�i chẩy su�ng sẻ. T�i c� gia đ�nh kh� vững v�ng, hai con nhỏ, v� một sự nghiệp đang ph�t triển.
Từ l�c đầu, đời sống của t�i dường như lu�n lu�n thăng tiến. T�i lớn l�n trong một gia đ�nh y�u thương. Th�nh c�ng ở đại học đến với t�i dễ d�ng, v� ngay v�o năm đại học thứ hai t�i đ� c� quyết t�m trở th�nh một b�c sĩ t�m thần học.
T�i được cấp bằng Phi Beta Kappa, Cấp II (Magna Cum Laude) tại Trường Đại Học Columbia ở Nữu Ước năm 1966. Rồi t�i v�o Trường Đại Học Y Khoa Yale v� nhận bằng B�c Sĩ Y khoa năm 1970. Sau khi thực tập nội tr� tại Trung T�m Đại Học Y Khoa Nữu Ước-Bellevue, t�i trở lại Đại Học Yale để ho�n tất chương tr�nh thực tập nội tr�. Sau khi ho�n tất, t�i nhận một chức vụ của khoa tại Đại Học Pittsburg. Hai năm sau, t�i tham gia giảng dạy y khoa tại đại học Miami, trưởng ban dược l� trị liệu. Nơi đ�y t�i được nh� nước c�ng nhận trong l�nh vực t�m thần sinh học v� lạm dụng vật chất. Sau bốn năm ở trường Đại học t�i được đề bạt l�m Trợ L� Gi�o Sư ng�nh T�m thần tại trường Y khoa, v� được bổ nhiệm l�m Trưởng Khoa T�m Thần tại một b�nh viện lớn đ� s�t nhập với Trường Đại Học Miami. V�o l�c n�y t�i đ� c�ng bố ba mươi bẩy tham luận khoa học v� s�ch đề t�i trong lĩnh vực của t�i.
Nhiều năm nghi�n cứu khắt khe đ� r�n luyện t�m tr� t�i suy nghĩ với tư c�ch khoa học gia v� thầy thuốc, hướng t�i đi theo con đường bảo thủ hẹp h�i trong nghề nghiệp của t�i. T�i kh�ng tin v�o c�i g� nếu kh�ng thể chứng minh được bằng phương ph�p khoa học truyền thống. T�i c� � thức về một số nghi�n cứu trong khoa cận t�m l� được thực hiện tại c�c đại học lớn trong nước, nhưng những nghi�n cứu n�y cũng kh�ng l�m cho t�i ch� �. Tất cả điều đ� dường như qu� cường điệu đối với t�i.
Rồi t�i gặp Catherine. Trong mười t�m th�ng t�i đ� sử dụng phương ph�p trị liệu th�ng thường để gi�p c� khắc phục những triệu chứng của c�. Khi thấy kh�ng c� g� hiệu quả, t�i thử th�i mi�n. Trong trạng th�i mơ m�ng từng đợt, Catherine nhớ lại tiền kiếp chứng minh những nh�n tố đ� g�y ra những triệu chứng cho c�. C� cũng c� thể h�nh động như c�p th�ng tin từ "thực thể tinh thần" tiến h�a cao v� qua họ, c� đ� cho thấy nhiều b� mật về đời sống v� c�i chết. Chỉ v�i th�ng ngắn ngủi, những triệu chứng của c� biến mất, v� c� đ� tiếp tục cuộc sống, hạnh ph�c v� an lạc hơn trước nhiều.
Kh�ng c� g� trong học vấn v� kinh nghiệm của t�i đ� sửa soạn cho t�i về việc n�y. T�i tuyệt đối ngỡ ng�ng khi những biến chuyển n�y bộc lộ.
T�i kh�ng c� lời giải th�ch khoa học n�o về điều đ� xẩy ra. T�m tr� con người c� qu� nhiều c�i vượt khỏi tầm nhận thức của ch�ng ta. C� lẽ, do th�i mi�n, Catherine đ� c� thể tập trung v�o phần tiềm thức chứa những k� ức thực sự về tiền kiếp hay c� thể c� đ� kết nối v�o c�i m� nh� ph�n t�m học Carl Jung gọi l� tập hợp v� thức, nguồn gốc của năng lượng bao quanh ch�ng ta v� chứa đựng những k� ức về to�n thể lo�i người.
C�c khoa học gia đang bắt đầu t�m kiếm c�u trả lời ấy. Ch�ng ta, l� một x� hội, đạt được nhiều c�i do kh�m ph� ra những b� mật của t�m tr�, linh hồn v� sự tiếp tục sau khi chết, v� ảnh hưởng của những kinh nghiệm của tiền kiếp đối với c�ch ứng xử hiện tại của ch�ng ta. R� r�ng, những sự ph�n nh�nh l� v� hạn, đặc biệt trong lĩnh vực y học, t�m thần học, thần học, v� triết học.
Tuy nhi�n sự nghi�n cứu khoa học mạnh mẽ trong lĩnh vực n�y chỉ ở trong trứng nước. Đ� c� những tiến bộ lớn trong việc kh�m ph� ra kiến thức n�y, nhưng tiến tr�nh lại chậm v� vấp phải sự phản kh�ng của c�c khoa học gia cũng như của d�n ch�ng.
Suốt d�ng lịch sử, lo�i người lu�n chống lại sự thay đổi v� kh�ng chấp nhận những � kiến mới. To�n bộ hiểu biết v� truyền thuyết lịch sử đầy những th� dụ. Khi Galileo kh�m ph� ra những vệ tinh của Mộc Tinh, những nh� thi�n văn học l�c đ� đ� từ chối, kh�ng chấp nhận v� th�m ch� kh�ng xem x�t những vệ tinh n�y v� sự hiện hữu của c�c vệ tinh n�y m�u thuẫn với niềm tin đ� được chấp thuận của họ. Vậy n�n ng�y nay c�c nh� t�m thần học v� c�c b�c sĩ chuy�n khoa kh�c cũng từ chối xem x�t v� đ�nh gi� chứng t�ch được th�u thập về sự sống s�t sau khi th�n x�c chết v� về những k� ức về tiền kiếp. Họ đ� nhắm mắt.
T�c phẩm n�y l� sự đ�ng g�p nhỏ nhoi của t�i v�o tiến tr�nh nghi�n cứu trong lĩnh vực cận t�m l�, nhất l� ng�nh nghi�n cứu những kinh nghiệm trước khi sinh v� sau khi chết. Mỗi lời n�i m� bạn đọc l� sự thật. T�i kh�ng th�m g� cả, v� t�i chỉ bỏ những phần lặp đi lặp lại. T�i đ� thay đổi ch�t �t nh�n dạng của Catherine để bảo đảm sự bảo mật.
T�i đ� mất bốn năm để viết về c�i đ� xẩy ra, bốn năm để c� can đảm liều lĩnh trong nghề nghiệp tiết lộ những tin tức kh�ng truyền thống n�y.
Đột nhi�n một đ�m trong khi t�i đang tắm, t�i cảm thấy như bị �p buộc phải viết ra những g� đ� kinh qua. T�i c� một cảm gi�c mạnh l� đ� đến l�c t�i kh�ng n�n giữ tin tức n�y l�u hơn nữa. Những b�i học m� t�i biết phải được chia sẻ với những người kh�c v� kh�ng n�n giữ ri�ng cho m�nh. Kiến thức ph�t ra qua Catherine v� nay ph�t qua t�i. T�i biết rằng kh�ng c� hậu quả n�o c� thể xảy ra nếu t�i phải đương đầu c� thể chứng tỏ l� t�n ph� bằng việc kh�ng chia sẻ kiến thức m� t�i c� được về sự bất tử v� � nghĩa thực sự của cuộc sống.
T�i vội v�ng ra khỏi ph�ng tắm, ngồi v�o b�n với chồng băng th�u trong những buổi l�m việc với Catherine. V�o l�c gần s�ng, t�i nghĩ đến �ng nội, người Hung ga ri của t�i đ� chết khi t�i h�y c�n l� một thiếu ni�n. Bất cứ khi n�o t�i n�i với �ng l� t�i sợ liều lĩnh, �ng cũng khuyến kh�ch t�i một c�ch thương y�u bằng c�ch nhắc lại c�u th�nh ngữ tiếng Anh ưa th�ch của �ng: "địa ngục g� m� sợ", �ng sẽ n�i. "địa ngục g� m� sợ".
-ooOoo-
CHƯƠNG MỘT
Lần đầu t�i gặp Catherine, c� mặc một bộ đồ đỏ tươi v� bồn chồn dở trang tạp ch� để tại ph�ng đợi của t�i. R� r�ng l� c� thở h�̉n hển. Hai mươi ph�t trước đ�, c� đi tới đi lui trong h�nh lang b�n ngo�i Khoa T�m Thần, cố gắng thuyết phục m�nh giữ đ�ng hẹn gặp t�i m� kh�ng bỏ đi.
T�i ra ph�ng đợi v� ch�o c�, v� ch�ng t�i bắt tay nhau. T�i nhận thấy tay c� lạnh v� ẩm ướt, x�c nhận c� sự lo �u. Thực ra sau hai th�ng trời thu thập can đảm để l�m hẹn gặp t�i mặc d� hai thầy thuốc tư vấn m� c� tin tưởng khuy�n c� t�m sự gi�p đỡ nơi t�i. Cuối c�ng c� đ� ở đ�y.
Catherine l� một phụ nữ quyến rũ lạ thường, với m�i t�c v�ng hoe d�i vừa phải v� cặp mắt mầu n�u nhạt. L�c đ�, c� l� một chuy�n vi�n ph�ng th� nghiệm tại bệnh viện m� t�i l� Trưởng Khoa T�m Thần, v� c� kiếm th�m tiền bằng c�ch l�m nghề mặc �o tắm.
T�i bảo c� v�o ph�ng t�i, đi qua chiếc đi văng tới chiếc ghế da lớn.
Ch�ng t�i ngồi đối diện nhau, c�i b�n b�n nguyệt của t�i ngăn c�ch ch�ng t�i. Catherine ngả lưng tr�n ghế, im lặng kh�ng biết bắt đầu từ đ�u. T�i chờ đợi, muốn để cho c� khởi đầu, nhưng sau v�i ph�t, t�i bắt đầu hỏi về qu� khứ của c�. Trong lần kh�m bệnh đầu, ch�ng t�i bắt đầu l�m s�ng tỏ c� l� ai v� tại sao c� đến t�m gặp t�i.
Trả lời c�u hỏi của t�i, Catherine cho biết c�u chuyện về đời sống của c�. C� l� một đứa trẻ trung b�nh, sinh ra trong một gia đ�nh Cơ Đốc Gi�o �n h�a tại một th�nh phố nhỏ ở Massachussetts. Người anh c�, sinh ra trước c� ba năm, rất khỏe mạnh, được ho�n to�n tự do m� c� th� kh�ng được ph�p. Em g�i của c� l� đứa con được cưng chiều nhất của cả bố mẹ.
Khi c� bắt đầu n�i về những triệu chứng của c�, c� trở n�n căng thẳng v� giao động nhiều. C� n�i thật nhanh v� ngả người về ph�a trước, tựa khuỷu tay l�n b�n. Đời c� lu�n lu�n bị đ� nặng bởi sợ h�i. C� sợ nước, sợ bị nghẹn đến mức kh�ng thể nuốt nổi vi�n thuốc, sợ m�y bay, sợ b�ng tối, v� c� rất h�i h�ng về c�i chết. Trong thời gian vừa qua, sự sợ h�i của c� bắt đầu trở n�n tồi tệ hơn. Để cảm thấy an to�n, c� thường ở ph�ng nhỏ c� lối đi trong căn hộ của c�. C� phải mất hai hay ba giờ mới ngủ được. Khi ngủ, c� ngủ chập chờn kh�ng ngon giấc, chốc chốc lại thức. Những cơn �c mộng v� những t�nh tiết mộng du g�y tệ hai cho c� l�c c�n nhỏ bắt đầu trở lại. Khi sợ h�i v� những triệu chứng ng�y c�ng l�m c� t� liệt, c� c�ng trở n�n phiền muộn.
Trong khi Catherine n�i chuyện, t�i c� thể cảm thấy c� đau khổ s�u xa đến nhường n�o. Nhiều năm qua t�i đ� gi�p nhiều bệnh nh�n như Catherine tho�t khỏi những thống khổ của sợ h�i, v� t�i cảm thấy tin tưởng cũng c� thể gi�p c�. Ch�ng t�i quyết định đ�o s�u thời ấu thơ của c� t�m ra căn nguy�n ph�t sinh c�c kh� khăn của c�. Thường thường kiểu nh�n v�o b�n trong gi�p l�m nhẹ đi lo �u. Nếu cần thiết, v� nếu c� c� thể uống thuốc, t�i sẽ cho c� một số thuốc chống lo �u loại nhẹ để c� được thoải m�i hơn. Đ� l� c�ch chữa trị theo ti�u chuẩn s�ch vở cho c�c triệu chứng của Catherine, v� t�i kh�ng bao giờ ngần ngại d�ng thuốc an thần, hay thuốc chống suy nhược thần kinh, để chữa trị những chứng sợ h�i v� lo �u nghi�m trọng v� kinh ni�n. B�y giờ t�i �t khi d�ng những thứ thuốc đ� v� chỉ d�ng ch�ng tạm thời hay l� kh�ng d�ng nữa. Kh�ng c� thứ thuốc n�o c� thể trừ được tuyệt căn những triệu chứng ấy. Những kinh nghiệm của t�i với Catherine v� với những người kh�c như c� đ� chứng minh điều đ� với t�i. B�y giờ t�i biết c� thể c� những phương thuốc kh�ng chỉ ngăn chặn hay bao tr�m những triệu chứng.
Trong buổi chữa bệnh đầu ti�n, t�i cố gắng đ�nh nhẹ v�o thời thơ ấu của c�. V� lạ l�ng l� Catherine chỉ nhớ được một số �t biến cố hồi thơ ấu, để tiến nhanh đến việc khắc phục sự ức chế n�y, t�i đ� để t�m xem x�t đến c�ch chữa trị bằng th�i mi�n. C� kh�ng thể nhớ t� g� đến những lần chấn thương đặc biệt n�o trong l�c thơ ấu c� thể giải th�ch được sự sợ h�i lan tr�n trong đời c�.
V� c� gắng sức căng t�m tr� ra để m� nhớ lại, những mảng k� ức ri�ng biệt đ� xuất hiện. Khi c� năm tuổi, c� đ� kinh sợ khi một người n�o đ� đẩy c� từ c�i cầu nhẩy xuống hồ bơi. C� n�i l� ngay cả đến trước khi việc xẩy ra n�y, c� kh�ng bao giờ thấy thoải m�i ở dưới nước. Khi Catherine mười một tuổi, mẹ c� bị suy nhược trầm trọng. Mẹ c� bỏ nh� một c�ch kỳ cục, đ�i hỏi phải được kh�m bệnh bởi một b�c sĩ t�m thần với sự điều trị bằng sốc điện. Cuộc điều trị n�y đ� khiến cho mẹ c� rất kh� nhớ lại c�c sự việc. Kinh qua việc n�y với mẹ c� l�m Catherine sợ h�i, nhưng, v� mẹ c� đ� đỡ nhiều v� trở lại như xưa, Catherine n�i, những nỗi sợ h�i của c� ti�u tan. Cha c� l� một người rượu ch� v� đ�i khi người anh Catherine phải t�m đến qu�n rượu địa phương để đưa �ng về. Cha c� c�ng ng�y c�ng uống nhiều rượu dẫn đến đ�nh lộn thường xuy�n. Mẹ c�, b� trở n�n ủ rũ v� thu m�nh lại. Tuy nhi�n Catherine thấy đ� l� mẫu h�nh gia đ�nh đ� được chấp nhận.
Mọi sự tốt hơn b�n ngo�i gia đ�nh. C� c� h� hẹn ở trường trung học v� h�a đồng dễ d�ng với bạn b�, đa số bạn c�, c� biết họ đ� nhiều năm. Tuy nhi�n c� thấy thật kh� m� tin người, nhất l� những người ở ngo�i nh�m b� bạn nhỏ nhoi của c�.
T�n gi�o của c� th� b�nh dị v� kh�ng c� vấn đề g�. C� được nu�i dưỡng để tin v�o hệ tư tưởng c�ch tu tập của Cơ Đốc Gi�o truyền thống, v� thực sự l� chẳng bao giờ c� ho�i nghi về t�nh đứng đắn v� gi� trị của Cơ Đốc Gi�o. C� tin rằng nếu bạn l� một người Cơ Đốc ngoan đạo v� sống đ�ng bằng c�ch tu�n theo niềm tin v� nghi thức, sẽ được l�n thi�n đ�ng, nếu kh�ng bạn sẽ phải chuộc tội hay địa ngục. Thượng Đế Cha v� Con Ng�i ban ra những quyết định cuối c�ng. Sau n�y t�i được biết Catherine kh�ng tin lu�n hồi; thật ra c� biết rất �t về kh�i niệm n�y, tuy thỉnh thoảng c� c� đọc về những người Ấn Gi�o. Lu�n hồi l� một � niệm tr�i ngược với sự dạy dỗ v� hiểu biết của c�. C� kh�ng bao giờ đọc s�ch về si�u h�nh hay huyền b�, v� chẳng bao giờ để � đến chuyện ấy. C� vững tin v�o t�n ngưỡng của m�nh.
Sau trung học, c� ho�n tất hai năm kỹ thuật, trở th�nh một chuy�n vi�n ph�ng th� nghiệm. C� một nghề nghiệp v� được khuyến kh�ch bởi người anh, c� chuyển về Tampa, gi�nh được chỗ l�m ở Miami tại một bệnh viện huấn nghiệp lớn li�n kết với Trường Đại Học Y Khoa Miami. C� dọn về Miami v�o m�a xu�n năm 1974 l�c 21 tuổi.
H�a ra l� đời sống của Catherine ở Miami lại kh� khăn hơn ở một th�nh phố nhỏ, tuy nhi�n c� thấy sung sướng l� đ� tho�t khỏi những vấn đề gia đ�nh.
Trong năm đầu tại Miami, Catherine gặp Stuart. L� người Do Th�i hai con, Stuart kh�c hẳn với những người m� c� từng h� hẹn. Anh l� một thầy thuốc th�nh c�ng, mạnh mẽ v� năng động. C� một qu� tr�nh b� mật kh�ng cưỡng nổi giữa hai người, nhưng cuộc ngoại t�nh của họ kh�ng vững chắc v� đầy b�o tố. Một c�i g� đ� ở anh đ� l�i cuốn t�nh cảm mạnh mẽ của c� v� đ� tỉnh thức c�, như thể c� bị anh m� hoặc. V�o l�c Catherine bắt đầu chữa bệnh, cuộc t�nh với Stuart đ� được s�u năm, vẫn c�n rất mặn nồng nếu kh�ng phải l� s�u đậm. Catherine kh�ng thể cưỡng lại nổi Stuart tuy anh đối xử với c� kh�ng đẹp, v� c� tức giận về những dối tr�, kh�ng giữ lời hứa v� những m�nh kh�e của anh.
Một v�i th�ng trước khi gặp t�i để kh�m bệnh, Catherine cần phải giải phẫu d�y thanh v� một khối u l�nh. C� đ� rất lo lắng trước khi giải phẫu v� hết sức kinh ho�ng l�c tỉnh lại tại ph�ng hồi sức. Phải mất nhiều giờ ban trợ y mới l�m cho c� b�nh tĩnh lại được. Sau khi b�nh phục ở b�nh viện, c� b�n t�m đến B�c Sĩ Edward Poole. B�c sĩ Edward l� một b�c sĩ nhi khoa rất tốt bụng m� Catherine đ� gặp trong khi l�m việc tại bệnh viện. Hai người đều cảm thấy c� ngay mối quan hệ v� nảy nở t�nh bạn hữu th�n thiết. Catherine bầy tỏ hết với B�c sĩ Edward, cho biết về những sợ h�i, quan hệ với Stuart, v� c� cảm thấy mất tự chủ trong cuộc sống. B�c Sĩ Edward khăng khăng bảo c� gặp t�i, chỉ t�i chứ kh�ng b�c sĩ t�m thần đồng nghiệp n�o kh�c để chữa bệnh. Khi Edward điện thoại cho t�i để giới thiệu, �ng giải th�ch, v� l� do n�o đ�, �ng nghĩ rằng chỉ c� t�i mới c� thể hiểu tường tận Catherine, d� cho c�c b�c sĩ t�m thần kh�c cũng rất c� t�n nhiệm v� l� những b�c sĩ chuy�n khoa l�nh nghề. Tuy nhi�n Catherine kh�ng gọi t�i.
T�m tuần lễ tr�i qua. L� Viện Trưởng Khoa t�m thần, t�i rất bận với c�ng việc n�n đ� qu�n bẵng cuộc điện đ�m với B�c sĩ Edward. Sợ h�i v� �m ảnh sợ h�i của Catherine trở n�n tồi tệ. B�c Sĩ Frank Acker, trưởng Khu phẫu thuật, t�nh cờ biết Catherine từ nhiều năm, thường đ�a vui với Catherine khi �ng đến thăm ph�ng th� nghiệm nơi Catherine l�m việc. �ng cảm thấy c� kh�ng vui v� bị căng thẳng. Mấy lần �ng muốn n�i với c� song lại lưỡng lự. Một buổi chiều, Frank l�i xe tr�n một con đường nhỏ để ra khỏi bệnh viện để tới nơi thuyết tr�nh. Tr�n đường đi, �ng thấy Catherine l�i xe về nh� ở gần bệnh viện, �ng vội vẫy c� v�o lề đường, rồi n�i to với Catherine, "T�i muốn Catherine gặp ngay B�c Sĩ Weiss", �ng la l�n qua k�nh xe "Kh�ng được chậm trễ". Mặc dầu c�c b�c sĩ giải phẫu thường th�i th�c h�nh động, nhưng ngay cả Frank cũng ngạc nhi�n l� l�m sao �ng đ� nhấn mạnh đến nhường n�o.
Những cơn sợ h�i v� lo �u ng�y c�ng hay xảy ra v� k�o d�i d�i. C� bắt đầu bị hai cơn �c mộng t�i ph�t. Một �c mộng về một c�y cầu sập khi c� đang l�i xe qua cầu. Xe c� đ�m xuống nước, c� bị mắc kẹt v� chết đuối. Trong �c mộng thứ hai, c� bị kẹt ở trong căn ph�ng qu�t hắc �n đen, trượt ch�n v� vấp v�o mọi thứ, kh�ng thể t�m thấy lối ra. Cuối c�ng c� đ� đến gặp t�i.
Lần chữa trị đầu ti�n, t�i kh�ng h�nh dung l� cuộc sống của t�i sắp đảo ngược m� người thiếu nữ sợ sệt bối rối ngồi b�n kia b�n t�i, l� chất x�c t�c, v� t�i kh�ng bao giờ c�n như trước nữa.
-ooOoo-
CHƯƠNG HAI
Mười t�m th�ng t�m l� liệu ph�p tr�i qua, Catherine đến gặp t�i một hay hai lần một tuần. C� l� một bệnh nh�n tốt, bộc lộ, c� khả năng hiểu thấu, v� muốn hồi phục nhanh ch�ng.
Trong thời gian n�y, ch�ng t�i khảo s�t tỉ mỉ cảm nghĩ, tư tưởng v� những giấc mộng của c�. C�ng nhận kiểu ứng xử hay t�i diễn gi�p c� c� sự s�ng suốt v� hiểu biết. C� đ� nhớ được nhiều chi tiết c� � nghĩa về qu� khứ của c�, chẳng hạn như cha c� bu�n b�n đường biển thường vắng nh� v� thỉnh thoảng rất hung tợn sau khi uống nhiều rượu. C� hiểu nhiều hơn về sự quan hệ của c� với Stuart, v� c� bộc lộ cơn giận một c�ch th�ch đ�ng. T�i cảm thấy lẽ ra c� kh� hơn nhiều. Bệnh nh�n hầu như thường kh� hơn khi họ nhớ lại được những ảnh hưởng kh�ng mấy vui trong qu� khứ, khi họ biết c�ng nhận v� sửa chữa kiểu ứng xử vụng dại v� khi họ ph�t triển sự s�ng suốt v� xem những trở ngại của họ bằng c�ch nh�n rộng r�i hơn v� kh�ch quan hơn. Nhưng Catherine kh�ng mấy kh� l�n.
Lo �u v� kinh sợ vẫn h�nh hạ c�. Cơn �c mộng mạnh t�i diễn tiếp tục v� c� vẫn sợ b�ng tối, sợ nước, v� sợ bị v�y. Giấc ngủ của c� vẫn chập chờn v� kh�ng khoan kho�i. Tim c� hồi hộp. C� tiếp tục từ chối bất cứ thuốc g�, sợ bị nghẹn khi uống c�c vi�n thuốc. T�i cảm thấy như thể t�i tiến tới trước một bức tường, v� d� t�i đ� l�m g� đi nữa, bức tường ấy vẫn qu� cao v� chẳng ai trong ch�ng t�i c� thể vượt qua được bức tường ấy. Mặc dầu cảm nghĩ thất vọng, một cảm gi�c quyết t�m đến với t�i. D� thế n�o, t�i vẫn gi�p Catherine.
V� rồi một sự việc lạ l�ng xẩy ra. Mặc d� c� rất sợ h�i phải đi m�y bay v� phải trấn an m�nh bằng v�i ly rượu trong khi đi m�y bay, nhưng Catherine đ� c�ng Stuart đi dự một cuộc hội thảo y khoa v�o m�a xu�n năm 1982. Tại đ�y, c� th�c Stuart đi xem cuộc triển l�m Ai Cập tại viện bảo t�ng nghệ thuật ở Chicago, nơi đ�y c� v� Stuart đi theo một đo�n du kh�ch.
Catherine lu�n lu�n quan t�m đến những đồ tạo t�c cổ của Ai Cập v� những phi�n bản di vật ở thời kỳ đ�. C� kh�ng phải l� một học giả v� cũng chưa bao giờ nghi�n cứu lịch sử thời kỳ ấy, nhưng kh�ng biết l�m sao những vật ấy dường như rất quen thuộc với c�.
Khi người hướng dẫn mi�u tả một số đồ tạo t�c trong cuộc triển l�m, c� thấy người n�y n�i sai, v� c� đ� sửa lại cho đ�ng, v� c� n�i đ�ng ! Người hướng dẫn ngạc nhi�n v� Catherine cũng ngỡ ng�ng. L�m sao c� đ� biết những thứ như vậy? Tại sao c� cảm thấy m�nh rất đ�ng, chắc chắn v� đến nỗi sửa sai cho người hướng dẫn trước c�ng ch�ng? C� lẽ những k� ức bị l�ng qu�n từ khi c�n thơ ấu được nhớ lại.
V�o lần kh�m bệnh kế tiếp, c� kể cho t�i nghe điều đ� xẩy ra. Mấy th�ng trước đ�y, t�i c� đề nghị d�ng th�i mi�n, nhưng Catherine sợ h�i v� từ chối. V� việc xảy ra tại cuộc triển l�m Ai Cập, b�y giờ c� miễn cưỡng đồng �.
Th�i mi�n l� một c�ng cụ tuyệt hảo để gi�p bệnh nh�n nhớ lại những việc xẩy ra đ� bị qu�n l�ng từ l�u. Kh�ng c� g� l� huyền b� cả về việc n�y. Đ� chỉ l� một trạng th�i th�i tập trung. Theo chỉ dẫn của một nh� th�i mi�n th�nh thạo, cơ thể bệnh nh�n thư gi�n, l�m cho k� ức nhậy b�n. T�i đ� th�i mi�n cả trăm bệnh nh�n v� thấy rằng th�i mi�n gi�p giảm bớt lo �u, loại bỏ được chứng sợ h�i, thay đổi được th�i quen xấu, v� gi�p nhớ được dữ kiện bị k�m n�n. C� dịp t�i đ� th�nh c�ng trong việc gi�p bệnh nh�n hồi nhớ lại thời kỳ thơ ấu, thậm ch� l�c họ mới hai hay ba tuổi, do đ� gợi lại được những k� ức về những chấn thương bị l�ng qu�n từ l�u đ� ngăn trở cuộc sống của họ. T�i tin th�i mi�n c� thể gi�p Catherine.
T�i bảo Catherine nằm tr�n giường kh�m bệnh, mắt nhắm hờ v� đầu nằm tr�n một gối nhỏ. Đầu ti�n ch�ng t�i tập trung v�o hơi thở của c�. Với mỗi lần thở ra c� giải tho�t sự căng thẳng v� lo �u chất chứa v� mỗi lần h�t thở c� thư gi�n nhiều hơn nữa. Sau �t ph�t như vậy t�i bảo c� h�y tưởng tượng l� cơ bắp từ từ thư gi�n, bắt đầu từ cơ bắp mặt v� h�m, rồi đến cổ v� vai, c�nh tay, lưng, cơ bắp bụng, v� sau c�ng l� ch�n. C� cảm thấy to�n ng�y c�ng ch�m s�u v�o giường kh�m bệnh.
Rồi t�i bảo c� h�y mường tượng một �nh s�ng trắng ch�i lọi ở đỉnh đầu c�, trong th�n thể c�. Sau đ� khi t�i đem �nh s�ng lan tỏa xuống cơ th�̉ c�, n� ho�n to�n l�m gi�n mọi cơ bắp, mọi d�y thần kinh, mọi cơ quan - tất cả th�n thể - đưa c� v�o một trạng th�i thư gi�n s�u xa v� an b�nh. C� cảm thấy ng�y c�ng buồn ngủ hơn, an ổn v� b�nh tĩnh c�ng nhiều hơn. Cuối c�ng theo chỉ dẫn của t�i, �nh s�ng tr�n ngập cơ thể c� cũng như bao quanh c�.
T�i đếm ngược chậm r�i từ số mười đến số một. Với mỗi số, c� tiến s�u v�o mức độ thư gi�n. C� ch�m v�o trạng th�i h�n m�. C� c� thể tập trung v�o giọng n�i của t�i v� loại trừ tất cả những tiếng ồn �o chung quanh. Khi đếm tới số một, c� đ� ở t�nh trạng bị th�i mi�n trung b�nh. To�n bộ tiến tr�nh mất khoảng 20 ph�t.
Sau một l�c t�i bắt đầu hướng c� về qu� khứ, y�u cầu c� nhớ lại những k� ức về thời thơ ấu. C� c� thể n�i chuyện v� trả lời c�u hỏi của t�i trong khi duy tr� ở mức độ th�i mi�n s�u. C� nhớ lại sự việc kh� chịu tại ph�ng nha sĩ khi c� s�u tuổi. C� nhớ lại r� r�ng sự việc h�i h�ng l�c 5 tuổi khi c� bị đẩy từ cầu nhẩy xuống hồ bơi. C� bị tắc v� nghẹn, bị uống nước, v� trong khi n�i chuyện về việc n�y, c� bắt đầu như nghẹn tại ph�ng kh�m của t�i. T�i n�i với c� việc n�y đ� qua rồi, v� c� đ� ra khỏi nước. Ngừng tắc nghẹn v� c� thở lại b�nh thường. C� vẫn ở trong trạng th�i h�n m� s�u.
V�o năm ba tuổi, một sự cố xấu nhất đ� xẩy ra. C� nhớ c� tỉnh giấc trong ph�ng ngủ tối tăm v� thấy cha c� ở trong ph�ng. �ng ta nồng nặc m�i rượu v� l�c n�y c� vẫn c�n ngửi thấy m�i đ�. �ng ta sờ m� c� v� xoa đến cả "ph�a dưới" của c�. C� qu� kinh h�i v� bắt đầu kh�c, �ng ta bịt miệng c� bằng b�n tay th� bạo của �ng. C� kh�ng thở được. Trong ph�ng mạch của t�i, hai mươi lăm năm sau, tr�n giường kh�m bệnh Catherine bắt đầu thổn thức. T�i cảm thấy b�y giờ ch�ng t�i đ� c� được tin tức, ch�a kh�a để mở cửa. T�i chắc chắn những triệu chứng sẽ được cải tiến nhanh v� mạnh mẽ. T�i nhẹ nh�ng bảo c�, chuyện đ� đ� qua rồi, v� c� kh�ng c�n ở trong ph�ng ngủ nữa, m� đang thanh thản v� vẫn đang h�n m�. C� hết thổn thức. Cuối c�ng t�i đem c� về tuổi hiện thời. T�i đ�nh thức c� sau khi đ� bảo c�, bằng hậu th�i mi�n, h�y nhớ tất cả những g� c� đ� n�i với t�i. Ch�ng t�i đ� d�ng thời gian c�n lại của buổi điều trị b�n luận về k� ức sống động đột xuất về chấn thương với cha c�. T�i cố gắng gi�p c� chấp nhận v� bổ sung v�o kiến thức "mới" của m�nh. B�y giờ c� hiểu mối quan hệ với cha c�, phản ứng của �ng ta với c�, sự c�ch biệt của người cha, v� sự sợ h�i người cha của c�. C� vẫn c�n b�ng ho�ng khi rời ph�ng mạch, nhưng t�i biết sự hiểu biết m� c� đạt được rất đ�ng gi� với một chốc l�t kh� chịu.
Trong loạt sự việc khi ph�t hiện c� c� k� ức bị kiềm chế s�u v� đau đớn, t�i đ� qu�n hẳn kh�ng xem x�t đến việc c� c� thể c� li�n quan tới kiến thức về đồ tạo t�c Ai Cập. Nhưng �t nhất c� đ� hiểu th�m về qu� khứ của m�nh. C� đ� nhớ được v�i biến cố kinh ho�ng, v� t�i tr�ng đợi một sự cải thiện đ�ng kể về những triệu chứng của c�.
Bất chấp sự hiểu biết n�y, tuần lễ sau đ� c� th�ng b�o l�, những triệu chứng vẫn như cũ v� c� phần nặng hơn. T�i rất ngạc nhi�n. T�i kh�ng thể hiểu nổi c� điều g� kh�ng đ�ng. C� thể c� điều g� xẩy ra trước l�c c� ba tuổi? Ch�ng t�i đ� ph�t hiện qu� đủ những l� do về sự sợ h�i bị nghẹn, sợ nước, sợ b�ng tối, v� sợ mắc bẫy, vậy m� sự sợ h�i nhức nhối v� c�c tri�u chứng, sự lo �u bất trị so�t vẫn ho�nh h�nh l�c c� thức. Những cơn �c mộng vẫn khủng khiếp như trước. T�i quyết định đưa c� về qu� khứ xa hơn nữa.
Trong khi th�i mi�n, Catherine đ� th� thầm n�i chậm v� thong thả. Do đ� t�i đ� c� thể viết xuống từng lời c� v� đ� tr�ch dẫn trực tiếp những lời c� n�i. (Hiện tượng thiếu mạch lạc r� r�ng những l�c nghỉ trong c�u n�i, kh�ng phải l� x�a bỏ hay l� sự bi�n tập của t�i. Tuy nhi�n một số dữ kiện lặp đi lặp lại kh�ng được bao gồm ở đ�y).
Từ từ, t�i đưa Catherine quay về l�c hai tuổi, nhưng c� kh�ng nhớ được những k� ức c� � nghĩa. T�i chỉ dẫn minh bạch v� dứt kho�t: "H�y quay về l�c c�c triệu chứng ph�t sinh". T�i ho�n to�n kh�ng chuẩn bị g� cho việc sắp xẩy ra.
"T�i nh�n thấy những bậc thềm mầu trắng dẫn đến một t�a nh�, một t�a nh� trắng lớn với những cột nh� to, ph�a trước trống trải. Kh�ng c� � cửa n�o. T�i mặc y phục d�i..... c�i �o cho�ng l�m bằng vật liệu th� sơ. T�c t�i bện lại, mớ t�c m�u v�ng hoe d�i"
T�i bối rối. T�i kh�ng biết chắc điều đang xẩy ra. T�i hỏi c�, đ� l� năm n�o, v� t�n l� g�. "Aronda... , t�i mười t�m tuổi. T�i thấy một c�i chợ trước t�a nh�. C� những c�i th�ng.... họ mang những c�i th�ng tr�n vai. Ch�ng t�i sống ở một thung lũng .... Kh�ng c� nước. Năm 1863 trước C�ng Nguy�n. V�ng n�y trơ trụi, n�ng v� c� c�t. C� một c�i giếng, kh�ng c� s�ng. Nước từ n�i chảy v�o thung lũng".
Sau khi kể lại nhiều chi tiết về địa h�nh, t�i bảo c� h�y đi tới một v�i năm xa hơn v� n�i cho t�i biết c� thấy g�.
"C� c�y cối v� một con đường đ�. T�i thấy bếp lửa để nấu nướng. T�c t�i m�u v�ng hoe. T�i đang mặc y phục d�i mầu n�u sồng v� đi d�p. T�i 25 tuổi. T�i c� một đứa con g�i, t�n n� l� Cleatra... Cleatra l� Rachel (Rachel hiện l� ch�u của c�, c� v� Rachel quan hệ với nhau rất mật thiết). Trời rất n�ng."
T�i giật m�nh. Dạ d�y t�i thắt lại, v� căn ph�ng lạnh lẽo. Những tưởng tượng v� hồi tưởng của c� dường như q�a r� r�ng. C� kh�ng một ch�t do dự g�. T�n, ng�y th�ng, quần �o, c�y cối, tất cả được thấy một c�ch sống động ! C�i g� đ� diễn ra nơi đ�y? L�m sao một đứa con của c� c� b�y giờ lại l� ch�u c�? T�i bối rối hơn. T�i đ� kh�m nghiệm cả ng�n người bệnh t�m thần, rất nhiều người bằng th�i mi�n, nhưng chưa bao giờ gặp trường hợp như thế n�y - ngay cả trong mơ. T�i chỉ dẫn cho c� đi xa hơn l�c c� chết. T�i kh�ng biết chắc c�ch phỏng vấn người n�o đ� đang ở trong một hiện tượng kỳ quặc r� r�ng (hay k� ức) , nhưng t�i đang t�m kiếm những biến cố g�y chấn thương c� thể nằm dưới những sợ h�i v� triệu chứng hi�n nay. Những biến cố l�c gần chết c� thể đặc biệt g�y chấn thương. H�nh như, lũ lụt hay s�ng thủy triều đang t�n ph� l�ng n�y.
"C� những cơn s�ng lớn quật đổ c�y cối. Kh�ng c� chỗ n�o m� chạy đến. Trời lạnh; nước lạnh. T�i phải cứu con t�i, nhưng t�i kh�ng thể ... chỉ �m con thật chặt. T�i chết đuối. Nước l�m t�i bị nghẹt. T�i kh�ng thể thở được, kh�ng thể nuốt được... nước mặn. Con t�i bị giằng ra khỏi tay t�i".
Catherine hổn hển v� kh� thở. Đột nhi�n cơ thể của c� thư gi�n ho�n to�n, v� hơi thở của c� trở n�n s�u v� điều h�a.
"T�i nh�n thấy những đ�m m�y ... Con t�i nay với t�i. V� những người kh�c trong l�ng t�i. T�i thấy anh t�i"
C� đang nghỉ ngơi; cuộc sống n�y đ� chấm dứt. C� vẫn ở trong h�n m� s�u. T�i ngỡ ng�ng ! Những kiếp trước? Lu�n hồi? Năng lực tr� lực trị liệu bảo t�i rằng c� kh�ng bịa đặt ra chuyện n�y, c� kh�ng dựng chuyện. Tư tưởng, c�ch tr�nh b�y của c�, sự ch� � đến những chi tiết đặc biệt, tất cả đều kh�c với trạng th�i c� � thức của c�. To�n bộ cung bậc khả năng chẩn bệnh t�m thần l�e l�n trong t�m tr� t�i, nhưng trạng th�i t�m thần v� cấu tr�c c� t�nh của c� kh�ng giải th�ch nổi những kh�m ph� n�y. Loạn tinh thần? Kh�ng, c� chưa bao giờ c� chứng cớ n�o bị rối loạn suy nghĩ hay nhận thức. C� chưa bao giờ mắc chứng ảo gi�c về việc nghe tiếng, về thị gi�c hay ảo ảnh khi thức, hay bất cứ loại n�o kh�c trong c�c giai đoạn thần kinh. C� kh�ng ảo tưởng cũng chẳng xa rời thực tế. C� kh�ng c� nhiều c� t�nh hay chứng t�m thần ph�n lập. Chỉ c� một Catherine, v� t�m thức của c� ho�n to�n biết việc n�y. C� kh�ng mỵ d�n v� kh�ng c� khuynh hướng xa l�nh hay chống x� hội. C� cũng kh�ng phải l� một nữ t�i tử. C� kh�ng d�ng ma t�y v� cũng kh�ng ăn c�c chất g�y ảo gi�c. C� rất �t uống rượu. C� kh�ng c� bệnh thần kinh hay t�m l� c� thể giải th�ch kinh nghiệm trực tiếp r� r�ng n�y trong khi th�i mi�n.
C� những k� ức n�o đ� nhưng từ đ�u? Phản ứng ch�nh của t�i l� t�i đ� vấp phải c�i g� đ� m� t�i biết rất �t - lu�n hồi v� những k� ức tiền kiếp. T�i nhủ thầm kh�ng phải l� t�m tr� được đ�o tạo một c�ch khoa học của t�i chống lại việc đ�. Nhưng ở đ�y n� đang xẩy ra ngay trước mắt t�i. T�i kh�ng thể giải th�ch nổi, m� cũng kh�ng thể phủ nhận sự thật của n�.
T�i n�i, "tiếp tục", một ch�t nản l�ng nhưng bị quyến rũ về c�i đang xẩy ra. "C� c�n nhớ g� nữa kh�ng?" C� nhớ lại một v�i phần của hai kiếp kh�c.
"T�i mặc y phục d�i c� dải �o đen, c� một dải đen tr�n đầu t�i. M�i t�c đen của t�i đ� ngả muối ti�u. Đ� l� năm 1756 sau c�ng nguy�n. T�i l� người T�y Ban Nha. T�n t�i l� Louisa v� t�i 56 tuổi. T�i đang khi�u vũ, v� những người kh�c cũng đang khi�u vũ. (ngừng lại l�u) T�i bị ốm. t�i bị sốt, cảm lạnh. Rất nhiều người bị bệnh; nhiều người đang bị chết... C�c b�c sĩ kh�ng biết l� do nước."
T�i bảo c� n�i về thời gian sau đ�. "T�i b�nh phục, nhưng đầu t�i vẫn đau; mắt t�i v� đầu t�i vẫn đau do sốt, do nước... Nhiều người chết.
Sau n�y c� n�i với t�i c� l� g�i m�i d�m trong kiếp đ� nhưng c� kh�ng tiếp tục tin tức n�y v� c� bị bối rối bởi tin ấy. Hiển nhi�n, trong khi bị th�i mi�n, c� đ� c� thể kiểm duyệt những k� ức truyền cho t�i.
V� Catherine c�ng nhận ch�u g�i của c� trong một tiền kiếp, t�i bốc đồng hỏi c� c� bao giờ t�i hiện diện trong kiếp sống n�o của c� kh�ng. T�i t� m� về vai tr� của t�i nếu c� trong những k� ức của c�. C� trả lời ngay, tr�i với sự chậm r�i v� thong thả trước đ�y.
"�ng l� thầy gi�o của t�i, ngồi tr�n bục giảng. �ng dạy ch�ng t�i từ những cuốn s�ch. �ng gi� v� t�c muối ti�u. �ng mặc �o d�i c� viền v�ng.... T�n �ng l� Diogenes. �ng dạy ch�ng t�i k� hiệu, tam gi�c. �ng rất kh�n ngoan, nhưng t�i kh�ng hiểu. Đ� l� năm 1568 trước C�ng nguy�n. (Xấp xỉ một ngh�n hai trăm năm trước nh� triết học khuyến nho nổi tiếng Diogenes. T�n n�y kh�ng phải l� một c�i t�n kh�c thường)
Buổi đầu ti�n kết th�c. Những buổi c�n lạ l�ng hơn tiếp theo.
Sau khi Catherine đi khỏi, v� tiếp theo v�i ng�y sau đ�, t�i c�n nhắc những chi tiết về th�i mi�n l�i về dĩ v�ng. C�n nhắc l� điều tự nhi�n với t�i. C� ngay cả đến trong việc điều trị "b�nh thường" �t chi tiết xuất hiện tho�t khỏi sự ph�n t�ch tinh thần �m ảnh của t�i, v� buổi điều trị n�y hầu như kh�ng "b�nh thường". Hơn nữa, t�i rất ho�i nghi về đời sống sau khi chết, lu�n hồi, xuất hồn, v� những hiện tượng li�n quan. T�m lại, phần logic của t�i suy gẫm đ�y c� thể l� sự tưởng tượng của c� ta. Thực tế l� t�i kh�ng thể chứng minh bất cứ những khẳng định hay sự mường tượng của c� ta. Nhưng t�i cũng nhận thức một tư tưởng �t nhiều x�c động hơn v� s�u xa hơn tuy kh�ng mấy r� r�ng. Giữ t�m tr� mở rộng, tư tưởng n�i, khoa học thực sự bắt đầu bằng khảo s�t. "Những k� ức" của c� c� thể kh�ng phải l� qu�i dị hay tưởng tượng. C� thể l� một thứ g� đ� nhiều hơn được tr�ng thấy - hay bất cứ gi�c quan n�o kh�c. H�y giữ t�m mở rộng. H�y t�m nhiều dữ kiện hơn.
T�i c� một tư tưởng dai dẳng kh�c. C� n�n để Catherine bắt đầu lo �u v� sợ h�i, bị qu� kinh ho�ng lại trải qua th�i mi�n nữa kh�ng? T�i quyết định kh�ng gọi c�. H�y để cho c� hiểu thấu kinh nghiệm n�y đi đ�. T�i sẽ đợi c� đến tuần lễ tới.
-ooOoo-
CHƯƠNG BA
Một tuần lễ sau, Catherine nh�n nhẩy đến ph�ng mạch t�i cho buổi th�i mi�n kế tiếp. Mở đầu rất đẹp, c� tr�ng rạng rỡ hơn bao giờ hết. C� sung sướng b�o rằng nỗi sợ suốt đời bị chết đuối đ� biến mất. Nỗi sợ bị nghẹn cũng được giảm bớt một ch�t. Giấc ngủ của c� kh�ng c�n bị gi�n đoạn bởi �c mộng về cầu gẫy. Mặc d� c� nhớ những chi tiết về tiền kiếp, nhưng c� chưa thực sự th�m nhập v�o thực chất.
Quan niệm về tiền kiếp v� lu�n hồi xa lạ với vũ trụ học của c�, v� tuy những k� ức qu� sống động, quang cảnh, �m thanh v� m�i vị qu� r� r�ng, sự nhận biết rằng c� đ� ở đấy qu� mạnh v� trực tiếp, c� cảm thấy hẳn l� c� đ� thực sự ở đấy. C� kh�ng nghi ngờ g� cả; việc xẩy ra qu� mạnh. Tuy c� quan t�m đến việc l�m sao điều đ� lại th�ch hợp với sự nu�i nấng v� niềm tin của c�.
Trong tuần đ� t�i c� xem lại s�ch gi�o khoa từ một kh�a dạy về sự so s�nh c�c t�n gi�o trong năm đại học đầu ti�n của t�i tại Columbia. Quả thật c� nhắc đến lu�n hồi trong Cựu v� T�n Ước. V�o năm 325 sau C�ng nguy�n, Ho�ng Đế La M� Constantine Đại Đế, c�ng với người mẹ, Hellena, đ� hủy bỏ những trang đề cập đến lu�n hồi ghi trong T�n Ước. Đại Hội Đồng Đệ Nhị tại Constantinople họp v�o năm 553 sau C�ng nguy�n, x�c nhận việc l�m n�y, v� tuy�n bố quan niệm lu�n hồi l� một dị gi�o. Hiển nhi�n, họ nghĩ quan niệm n�y sẽ l�m suy yếu sức mạnh đang l�n của Gi�o Hội bởi n� cho con người qu� nhiều thời gian để t�m sự cứu rỗi. Tuy vậy những dẫn chứng gốc đ� l� điểm đ�, c�c cha cố trong Gi�o Hội cổ đ� chấp nhận quan niệm về lu�n hồi. Những người Ngộ Đạo thời cổ - Clement ở Alexandria, Origen, Saint Jerome, v� nhiều kh�c nữa - tin rằng họ đ� sống trước đ� v� sẽ sống lại nữa.
Tuy nhi�n, t�i kh�ng bao giờ tin v�o lu�n hồi. Thực tế l� t�i chưa bao giờ bỏ nhiều th� giờ suy nghĩ về việc n�y. Mặc d� việc dạy dỗ về t�n gi�o trước đ�y của t�i c� dạy t�i một loại hiện hữu mập mờ n�o đ� về "linh hồn" sau khi chết, nhưng quan niệm ấy kh�ng thuyết phục được t�i.
T�i l� anh cả của bốn anh em, tất cả c�ch nhau ba tuổi. Ch�ng t�i l� th�nh vi�n của Gi�o đường bảo thủ Do Th�i ở Red Bank, một th�nh phố nhỏ gần bờ biển ở New Jersey. T�i l� người h�a giải v� ch�nh kh�ch trong gia đ�nh. Cha ch�ng t�i d�nh l�u v�o t�n gi�o nhiều hơn tất cả ch�ng t�i. �ng theo t�n gi�o rất nghi�m t�c, �ng theo t�n gi�o suốt cả đời. Th�nh t�ch học h�nh của c�c con l� niềm vui lớn lao nhất trong đời �ng. �ng dễ bị bối rối trước sự bất h�a trong gia đ�nh v� r�t lui để t�i h�a giải. Mặc dầu h�a ra điều đ� l� sự r�n luyện tuyệt vời cho một sự nghiệp trong t�m thần học, nhưng hồi tưởng lại thời thơ ấu của t�i nặng nề hơn v� tr�ch nhiệm nhiều hơn t�i muốn. T�i nổi bật từ đ� l� một thanh ni�n nghi�m nghị, l� người quen chịu nhiều tr�ch nhiệm.
Mẹ t�i lu�n lu�n biểu lộ l�ng thương y�u của b�. Kh�ng c� giới hạn n�o ngăn cản b�. Một người b�nh dị hơn cha t�i, b� lợi dụng tội lỗi, nỗi thống khổ, sự bối rối c�ng cực, v� sự đồng cảm chung với c�c con l�m c�ng cụ l�i k�o, ho�n to�n kh�ng đắn đo. Tuy nhi�n b� �t khi buồn rầu, v� l�c n�o ch�ng t�i cũng c� thể tin chắc v�o t�nh y�u v� sự hỗ trợ của b�.
Cha t�i c� một c�ng việc tốt, nhiếp ảnh c�ng nghệ, v� tuy ch�ng t�i lu�n c� nhiều thực phẩm, nhưng tiền bạc rất eo hẹp. Người em �t của t�i, Peter, sinh ra năm t�i 9 tuổi. S�u người gia đ�nh ch�ng t�i chia nhau trong hai căn ph�ng ngủ nhỏ.
Sinh hoạt trong căn ph�ng nhỏ n�y thật l� bề bộn v� ồn �o, v� t�i t�m nơi nương tựa ở s�ch vở. T�i kh�ng ngừng đọc s�ch khi kh�ng chơi b�ng ch�y hay b�ng rổ, những đam m� kh�c ở thời thơ ấu của t�i. T�i biết học h�nh l� con đường ra khỏi th�nh phổ nhỏ n�y, y�n t�m với � nghĩ đ�, t�i lu�n lu�n đứng thứ nhất nh� trong lớp học.
V�o l�c t�i được học bổng to�n phần của trường Đại Học Columbia, t�i l� một thanh ni�n đứng đắn v� chăm chỉ. Th�nh c�ng đại học đến với t�i dễ d�ng. T�i theo ng�nh h�a học v� tốt nghiệp với bằng danh dự. T�i quyết định trở th�nh b�c sĩ t�m thần v� lĩnh vực n�y gồm cả sự quan t�m đến khoa học v� th�ch th� của t�i với nhiều c�ng việc về t�m con người. Hơn nữa, nghề y khoa sẽ cho ph�p t�i b�y tỏ sự quan t�m v� l�ng trắc ẩn với người kh�c. Trong l�c đ� t�i gặp Carole trong kỳ nghỉ h� tại kh�ch sạn Catskill Mountain, nơi t�i đang l� hầu b�n phụ v� Carole l� chi�u đ�i vi�n. Ch�ng t�i nếm m�i l�i cuốn lẫn nhau ngay v� cảm gi�c th�n t�nh v� thoải m�i mạnh mẽ. Ch�ng t�i thư từ, hẹn h�, y�u nhau, đ�nh h�n v�o năm t�i ở năm thứ hai trường Đại Học Columbia. N�ng vừa th�ng minh vừa đẹp. Mọi sự dường như rơi v�o đ�ng chỗ. Một số �t c� người trẻ tuổi lo về đời sống v� c�i chết v� đời sống sau c�i chết, nhất l� khi mọi thứ tr�i chẩy �m đềm, v� t�i cũng kh�ng phải l� ngoại lệ. T�i đang trở th�nh một khoa học gia, v� đang học c�ch suy nghĩ theo kiểu c�ch l� gic, v� tư, "chứng minh đ�ng".
Hơn nữa, trường y khoa v� khu nội tr� ở Đại Học Yale đ� kết tinh phương ph�p khoa học n�y. Luận �n nghi�n cứu của t�i l� về n�o bộ h�a chất v� vai tr� của thần kinh truyền tin l� những th�ng tin h�a chất trong m� n�o.
T�i theo ng�nh mới về t�m sinh l�, ng�nh hợp nhất những l� thuyết v� kỹ thuật t�m thần truyền thống mới về h�a chất bộ n�o. T�i viết nhiều b�i về khoa học, thuyết giảng tại c�c hội nghị địa phương v� to�n quốc, v� trở th�nh một người năng động th�nh c�ng trong lĩnh vực của t�i. T�i hơi bị �m ảnh, s�i nổi v� cứng rắn, nhưng đ� l� những điểm hữu �ch cho một thầy thuốc. T�i cảm thấy ho�n to�n sẵn s�ng để chữa trị cho bất cứ ai bước v�o ph�ng mạch t�i để chữa bệnh.
Rồi Catherine trở th�nh Aronda, một c� g�i trẻ sống v�o năm 1863 trước C�ng nguy�n. Hay đ� l� một c�ch n�o kh�c? V� nơi đ�y t�i chứng kiến c� lại vui vẻ hơn bao giờ hết.
T�i lại lo l� Catherine sẽ tiếp tục sợ h�i. Tuy nhi�n, c� nhiệt t�nh sửa soạn cho buổi th�i mi�n v� đắm ch�m ngay.
"T�i đang n�m những v�ng hoa xuống nước. Đ� l� một nghi lễ. T�c t�i v�ng hoe v� được tết lại. T�i mặc một bộ n�u viền v�ng, v� mang d�p. Một người n�o đ� chết, một người n�o đ� trong Ho�ng gia ... người mẹ. T�i l� một người hầu trong Ho�ng Gia, v� t�i gi�p l�m đồ ăn. Ch�ng t�i để thi h�i v�o trong nước muối ba mươi ng�y. Người ta l�m kh� v� c�c bộ phận được lấy đi. T�i c� thể ngửi thấy, m�i của c�c x�c."
Tự nhi�n c� quay về kiếp sống Aronda, nhưng ở một giai đoạn kh�c, v�o l�c nhiệm vụ của Aronda l� phải sửa soạn c�c x�c sau khi họ chết.
Catherine tiếp tục, "trong một t�a nh� ri�ng biệt, t�i c� thể nh�n thấy những x�c chết. Ch�ng t�i bọc những x�c ấy lại. Linh hồn đi qua. H�y mang theo đồ đạc v� h�y sửa soạn cho kiếp tới, một kiếp vĩ đại hơn". C� đang bầy tỏ c�i dường như giống quan niệm về c�i chết v� kiếp mới sau khi chết của một người Ai Cập, kh�c hẳn bất cứ niềm tin n�o của ch�ng ta. Theo t�n gi�o đ�, bạn c� thể mang theo đồ đạc.
C� rời bỏ kiếp sống n�y v� y�n nghỉ. C� ngưng lại v�i ph�t trước khi đi v�o thời cổ đại.
"T�i thấy đ� đ�ng băng, lủng lẳng trong hầm ... v�ch đ� ... ". C� mơ hồ mi�u tả một chỗ tối tăm khổ sở, v� tr�ng c� l�c n�y rất kh� chịu. Sau n�y c� đ� mi�u tả c� nh�n thấy ch�nh c�. "T�i rất xấu x�, bẩn thỉu v� h�i h�m". C� rời bỏ đi v�o một thời gian kh�c.
"C� một số t�a nh� v� một c�i xe ngựa c� b�nh xe bằng đ�. T�c t�i n�u hoe với một c�i nơ tr�n t�c. Xe ngựa chất đầy rơm. T�i rất sung sướng. Cha t�i ở đấy ... �ng �m h�n t�i. Đ� l� ... đ� l� Edward (b�c sĩ khoa nhi n�i nỉ c� đến gặp t�i). �ng ấy l� cha t�i. Ch�ng t�i sống trong một thung lũng c� nhiều c�y. C� những c�y � liu v� c�y vả trong s�n. Người ta viết tr�n giấy. C� những dấu vết buồn cười tr�n giấy, giống như chữ. Người ta viết cả ng�y, l�m th�nh một thư viện. Đ� l� năm 1536 trước C�ng nguy�n. Đất đai cằn cỗi. Cha t�i t�n l� Perseus."
Năm kh�ng đ�ng lắm, nhưng t�i chắc chắn c� ở trong c�ng một kiếp m� c� đ� thuật lại trong buổi th�i mi�n tuần trước. T�i bảo c� giữ kiếp n�y nhưng đi ngược thời gian.
"Cha t�i biết �ng (nghĩa l� t�i). �ng v� cha t�i n�i về m�a m�ng, luật lệ, v� ch�nh phủ. Cha t�i n�i �ng rất th�ng minh v� t�i phải nghe lời �ng". T�i đưa c� đi xa hơn nữa. "�ng nằm trong một ph�ng tối. �ng gi� v� ốm đau. Trời lạnh ... T�i cảm thấy trống rỗng ". C� tiếp tục đến l�c chết.
"B�y giờ t�i gi� v� yếu đuối. Con g�i t�i ở đấy, gần giường t�i. Chồng t�i đ� chết. Chồng con g�i t�i cũng ở đấy c�ng với c�c con của ch�ng. C� nhiều người chung quanh".
Lần n�y c�i chết của c� an b�nh. C� đang tr�i nổi. Tr�i nổi? Việc n�y khiến t�i nhớ đến những sự nghi�n cứu của B�c Sĩ Raymond Moody về kinh nghiệm của những người sắp chết. Những đối tượng của �ng cũng nhớ đến sự tr�i nổi, rồi lại nhập v�o x�c th�n. Trước đ�y mấy năm t�i đ� c� đọc cuốn s�ch của �ng v� b�y giờ t�i quyết t�m sẽ đọc lại nữa. T�i kh�ng biết Catherine c� thể nhớ g� nữa sau khi chết, nhưng c� chỉ n�i "t�i đang bay lơ lửng". T�i đ�nh thức c� v� chấm dứt buổi th�i mi�n.
Với niềm mong muốn kh�t khao t�m bất cứ t�i liệu khoa học n�o đ� được xuất bản về lu�n hồi, t�i b�n đi l�ng tại những thư viện y khoa. T�i đ� nghi�n cứu c�ng tr�nh của B�c Sĩ Ian Stevenson, một vị gi�o sư được k�nh nể về t�m thần học của Đại Học Virginia, người đ� xuất bản nhiều t�i liệu t�m thần học. B�c Sĩ Ian Stevenson đ� thu thập hơn hai ng�n trường hợp về trẻ em c� những k� ức v� kinh nghiệm kiểu lu�n hồi. Nhiều trường hợp biểu lộ ngoại ngữ, khả năng n�i tiếng ngoại quốc m� ch�ng chưa bao giờ bộc lộ. Những b�o c�o về c�c trường hợp của �ng được ho�n tất rất cẩn thận, được nghi�n cứu kỹ, v� rất xuất sắc.
T�i đ� đọc b�i c�i nh�n kh�i qu�t khoa học tuyệt vời của Edhar Mitchell. Với sự quan t�m lớn lao, t�i khảo s�t dữ kiện ESP (tri gi�c ngoại cảm) của Trường Đại Học Duke, v� những b�i viết của Gi�o sư C.J. Ducasse tại Đại Học Brown, v� t�i đ� ph�n t�ch kỹ lưỡng những c�ng tr�nh nghi�n cứu của B�c Sĩ Martin Ebon, B�c sĩ Helen Wambach, B�c sĩ Gertrude Schmeidler, B�c sĩ Frederick Lenz, v� B�c sĩ Edith Fiore. C�ng đọc t�i c�ng muốn đọc th�m. T�i bắt đầu hiểu rằng d� cho t�i đ� coi m�nh l� c� học vấn về mọi phương diện của t�m tr�, vốn học h�nh của t�i c�n rất hạn chế. Nhiều thư viện tr�n đầy những nghi�n cứu t�m hiểu v� t�i liệu nhưng �t người biết đến n�. Nhiều c�c cuộc nghi�n cứu đ� được tiến h�nh, kiểm tra v� t�i tạo bởi những nh� trị liệu v� khoa học tiếng tăm. Liệu tất cả những người đ� c� bị lầm lẫn hay bị lừa gạt kh�ng? Bằng chứng dường như hỗ trợ qu� mạnh, tuy t�i vẫn nghi ngờ. Qu� mạnh hay kh�ng, t�i thấy rất kh� tin.
Catherine v� t�i cả hai, bằng những con đường ri�ng, đ� bị ảnh hưởng s�u xa bởi th� nghiệm n�y. Catherine đang kh� hơn về cảm t�nh, v� t�i đang mở rộng tầm nhận thức của t�i. Catherine đ� bị h�nh hạ nhiều năm bởi sợ h�i, v� cuối c�ng đang cảm thấy đỡ. D� đ� l� những k� ức c� thật hay những tưởng tượng sống động, t�i đ� t�m ra được c�ch để gi�p c�, v� b�y giờ t�i sẽ kh�ng ngưng lại.
Trong một l�c ngắn ngủi, t�i nghĩ về tất cả điều đ� khi Catherine tr�i dạt v�o h�n m� l�c bắt đầu buổi th�i mi�n tiếp theo. Trước khi đi v�o th�i mi�n, c� c� n�i đến một giấc mơ về một tr� chơi tr�n những bậc thềm đ� cổ, một tr� chơi với một b�n cờ c� lỗ. Giấc mơ dường như thật sống động nơi c�. Bấy giờ t�i bảo c� h�y quay trở về vượt qua giới hạn kh�ng gian v� thời gian v� xem c� phải giấc mơ c� nguồn gốc ở một hiện th�n trước kh�ng.
"T�i nh�n thấy những bậc thềm dẫn đến một th�p canh ... tr�ng ra n�i v� biển. T�i l� một đứa con trai ... T�c t�i v�ng hoe ..., m�i t�c lạ. Quần �o của t�i ngắn ngủn, m�u n�u v� trắng, l�m bằng da th�. Một số người đứng tr�n đỉnh th�p, đang nh�n ra ... những l�nh g�c. Họ rất bẩn thỉu. Họ chơi tr� chơi giống như chơi cờ, nhưng kh�ng phải. B�n cờ tr�n kh�ng phải vu�ng. Họ chơi bằng những con cờ giống như dao găm sắc cắm v�o lỗ. Những con cờ n�y c� đầu th�. Địa hạt Kirustan (đ�nh vần theo �m) Địa hạt? Từ H�a Lan, v�o khoảng 1473.
T�i hỏi t�n chỗ c� ở v� liệu c� c� thể đến xem hay nghe một năm. "B�y giờ t�i đang ở một hải cảng; đất trải d�i tới biển. C� một ph�o đ�i ... v� nước. T�i thấy một c�i ch�i ... mẹ t�i đang nấu ăn trong c�i nồi bằng đất s�t. T�n t�i l� Johan".
C� tiến tới c�i chết của c�. V�o l�c n�y trong buổi th�i mi�n, t�i vẫn t�m kiếm một biến cố chấn thương mạnh c� thể g�y ra hay giải th�ch những triệu chứng trong đời sống hiện tại của c�. D� cho những tưởng tượng r� r�ng l� kh�c thường n�y, v� t�i kh�ng chắc chắn về điều đ�, c�i m� c� tin hay nghĩ ngợi vẫn c� thể nằm dưới những triệu chứng. T�m lại, t�i đ� thấy nhiều người bị chấn thương bởi những giấc mơ của họ. Một số người kh�ng thể nhớ được liệu một chấn thương hồi thơ ấu thực sự đ� xẩy ra hay xuất hiện trong giấc mơ, tuy k� ức về chấn thương n�y vẫn �m ảnh đời sống họ l�c trưởng th�nh.
Điều m� t�i chưa ho�n to�n cảm nhận l� những ảnh hưởng g�y t�c hại ho�nh h�nh ng�y lại ng�y, cũng như những lời c�ng k�ch cay nghiệt của cha mẹ, c� thể g�y chấn thương t�m l� nhiều hơn chỉ một biến cố chấn thương. Những ảnh hưởng tai hại n�y l� do ch�ng pha trộn v�o bối cảnh sống h�ng ng�y của ch�ng ta, rất kh� để nhớ lại v� xua đuổi ch�ng. Một đứa trẻ lu�n lu�n bị chỉ tr�ch c� thể mất nhiều l�ng tin tưởng v� l�ng tự trọng như một người nhớ lại bị l�m nhục v�o một ng�y đặc biệt h�i h�ng n�o đ�. Một đứa trẻ ở trong một gia đ�nh ngh�o khổ chỉ c� �t thực phẩm cho mỗi ng�y c� thể bị c�ng những vấn đề t�m l� như một đứa trẻ đ� trải qua nhiều ng�y gần bị chết đ�i. T�i hiểu ngay rằng những ảnh hưởng ti�u cực ho�nh h�nh ng�y lại ng�y phải được nh�n nhận v� phải được giải quyết bằng nhiều lưu � như đối với một biến cố chấn thương nặng.
Catherine bắt đầu n�i.
"C� những chiếc thuyền, giống như ca n�, sơn s�ng ch�i. V�ng Providence. Ch�ng t�i c� s�ng ống, gi�o, n� bắn đ�, cung v� t�n, nhưng lớn hơn. C� những m�i ch�o lớn lạ l�ng tr�n những con thuyền ... ai cũng phải ch�o thuyền. Ch�ng t�i c� thể bị lạc, trời tối. Kh�ng c� đ�n đuốc. T�i sợ h�i. C� những con thuyền kh�c cũng như ch�ng t�i (h�nh như của phe tấn c�ng). T�i sợ những con th�. Ch�ng t�i ngủ tr�n bộ da th� bẩn thỉu. Ch�ng t�i đang đi th�m s�t. Giầy của t�i tr�ng thật ngộ nghĩnh, giống như bao tải ... buộc d�y ở mắt c� ... bằng da th�. (ngừng l�u) Mặt t�i n�ng l�n v� lửa. Người của t�i đang giết những người kia, nhưng t�i kh�ng. T�i kh�ng muốn giết. Con dao ở trong tay t�i"
Đột nhi�n c� bắt đầu n�i r�u r�t v� thở h�̉n hển. C� thuật lại l� một kẻ địch đ� chộp được c� từ ph�a sau c�, nắm lấy cổ v� cắt họng c� bằng con dao của n�. C� nh�n thấy mặt kẻ th� trước khi chết. Đ� l� Stuart (B�c sĩ, người t�nh nh�n Do Th�i của c�). Tr�ng n� kh�c nhưng c� biết l� ch�nh n�. Johan chết v�o l�c 21 tuổi.
Tiếp đến c� thấy c� bay lơ lửng tr�n x�c chết của m�nh, quan s�t quang cảnh ph�a dưới. C� dạt l�n tận m�y, cảm thấy l�ng t�ng v� bối rối. Một l�c sau c� cảm thấy bị k�o v�o một kh�ng gian "nhỏ b� ấm �p". C� sắp sửa được sinh ra.
"Người n�o đ� đang ẵm t�i", c� th� thầm nh� nhẹ v� mơ m�ng, "người n�o đ� gi�p t�i ra đời. B� đang mặc bộ đồ xanh với một c�i tạp dề trắng. B� đội một c�i mũ trắng, gấp lại ở c�c g�c. Căn ph�ng c� những cửa sổ ngộ nghĩnh, nhiều ngăn. T�a nh� bằng đ�. Mẹ t�i c� mớ t�c đen d�i. B� muốn ẵm t�i. B� mặc một c�i �o ngủ vải th� thật nực cười... �o đ� sẽ bị hư khi ch� s�t l�n n�. Thật dễ chịu ở dưới �nh mặt trời v� lại được ấm �p ... Đ�ng l� ... đ�ng l� c�ng người mẹ của t�i hiện nay!".
Trong những buổi th�i mi�n trước, t�i bảo c� quan s�t kỹ những người đ�ng ch� � trong những kiếp sống ấy để xem liệu c� c� thể nhận ra họ l� những người đ�ng ch� � trong kiếp sống hiện nay của Catherine kh�ng. Theo đa số c�c t�c giả, c�c nh�m linh hồn hay c�ng nhau lu�n hồi lại nhiều lần, giải quyết nghiệp của họ (thiếu nợ người kh�c v� của ch�nh m�nh, những b�i học phải học) tr�n khoảng thời gian của nhiều kiếp sống.
Trong ho�i b�o muốn hiểu biết m�n kịch ngoạn mục lạ l�ng đang được trải ra chưa được biết đến đối với phần c�n lại của thế giới, trong ph�ng mạch lặng lẽ với �nh s�ng lờ mờ, t�i muốn kiểm tra lại kiến thức n�y. T�i cảm thấy cần phải �p dụng phương ph�p khoa học m� t�i đ� sử dụng mạnh mẽ tr�n 15 năm qua trong việc nghi�n cứu của t�i để đ�nh gi� th�ng tin hết sức bất thường n�y nảy sinh từ miệng Catherine.
Trong những buổi th�i mi�n ch�nh Catherine c�ng ng�y c�ng trở n�n t�m linh. C� c� trực gi�c về con người v� c�c sự kiện đ� chứng minh l� đ�ng. Trong l�c th�i mi�n, c� bắt đầu đo�n trước được những c�u hỏi của t�i trước khi t�i c� dịp hỏi những c�u hỏi. Nhiều giấc mơ của c� c� xu hướng biết trước hay ti�n đo�n.
C� lần, khi cha mẹ c� đến thăm c�, cha của c� đ� bầy tỏ sự nghi ngờ khủng khiếp về việc đang xẩy ra. Để chứng minh cho �ng đ� l� sự thực, c� đưa �ng đến trường đua ngựa. Ở đ� ngay trước mắt �ng, c� đ� đo�n tr�ng ngựa n�o thắng trong mỗi cuộc đua. �ng hết sức ngỡ ng�ng. Một lần c� biết chắc l� đ� chứng minh được điểm đ�, c� đ� đem tất cả tiền thắng trong cuộc đua cho người v� gia cư khổ sở đầu ti�n c� gặp tr�n đường l�c ra khỏi trường đua. C� trực gi�c cảm thấy quyền năng mới m� c� vừa đạt được kh�ng n�n d�ng để kiếm tiền. Đối với c�, những quyền năng n�y c� � nghĩa cao cả hơn nhiều. C� n�i với t�i kinh nghiệm n�y l�m cho c� hơi sợ h�i, nhưng c� rất vui với tiến bộ c� đạt được v� c� mong muốn tiếp tục l�i về dĩ v�ng. T�i vừa bị cho�ng v�ng vừa bị cuốn h�t trước khả năng t�m linh của c�, nhất l� t�nh tiết ở trường đua ngựa. Đ� l� chứng cớ hiển nhi�n. C� đ� c� v� tr�ng ở mỗi cuộc đua. Kh�ng c� sự tr�ng hợp ngẫu nhi�n n�o. Điều g� đ� kỳ quặc đ� xẩy ra trong mấy tuần lễ vừa qua, v� t�i đ� vật lộn để bảo vệ c�ch nh�n của t�i. T�i kh�ng thể phủ nhận khả năng t�m linh của c�. V� nếu những khả năng n�y l� thật v� c� thể đưa ra những chứng cớ hiển nhi�n, th� việc đọc lại những sự kiện ở tiền kiếp của c� cũng c� thể l� thật kh�ng?
B�y giờ c� trở lại về kiếp sống m� c� mới vừa sinh ra. H�a th�n n�y dường như gần đ�y hơn nhưng c� kh�ng nhận ra được năm n�o. T�n c� l� Elizabeth.
"B�y giờ t�i lớn hơn, c� một anh v� hai chị g�i. T�i nh�n thấy c�i b�n ăn ... Cha t�i ở đấy ... �ng l� Edward (b�c sĩ nhi khoa một lần nữa trở lại l�m cha). Mẹ t�i v� cha t�i lại đ�nh nhau. Thức ăn l� khoai t�y v� đậu. Cha t�i giận dữ v� đồ ăn nguội. Họ đ�nh nhau nhiều. �ng l�c n�o cũng uống rượu... �ng đ�nh mẹ t�i (Giọng của Catherine sợ h�i v� c� run l�n r� r�ng). �ng đẩy những đứa con. �ng kh�ng giống �ng như trước đ�y, kh�ng phải c�ng một người. T�i kh�ng th�ch �ng. T�i muốn �ng đi đi" C� n�i như một đứa trẻ n�i.
C�u hỏi của t�i trong buổi n�y kh�c hẳn c�u m� t�i thường d�ng trong việc trị liệu t�m l� th�ng thường. T�i h�nh động như một hướng dẫn vi�n cho Catherine, cố gắng xem lại to�n bộ một kiếp sống trong một hay hai tiếng, t�m kiếm những sự kiện g�y chấn thương v� những loại c� hại c� thể giải th�ch những triệu chứng hiện tại của c�. Trị liệu th�ng thường được tiến h�nh với nhịp độ thong thả v� chi tiết hơn. Mỗi lời n�i do bệnh nh�n lựa chọn đều được ph�n t�ch về sắc th�i v� nghĩa b�ng. Mỗi n�t mặt, mỗi cử chỉ, mỗi biến đổi giọng n�i đều được xem x�t v� đ�nh gi�. Mỗi phản ứng của cảm x�c đều được xem x�t tỷ mỷ. C�c kiểu ứng xử được cẩn thận lắp r�p v�o với nhau. Tuy nhi�n với Catherine, những năm th�ng qua đi v� v� trong một ph�t. C�c buổi th�i mi�n của Catherine giống như l�i xe trong cuộc đua xe hơi Indy 500 dậm đạp hết ga ... cố gắng nhận ra c�c bộ mặt trong đ�m đ�ng kh�n giả.
T�i chuyển sự ch� � tới Catherine v� y�u cầu c� h�y tiến xa hơn nữa.
"B�y giờ t�i c� chồng. Nh� t�i c� một ph�ng lớn. Chồng t�i c� t�c v�ng hoe. T�i kh�ng biết anh (tức l� chồng kh�ng xuất hiện trong hiện kiếp của Catherine). Ch�ng t�i chưa c� con. Anh rất tử tế với t�i. Ch�ng t�i y�u nhau v� rất hạnh ph�c". Hiển nhi�n c� đ� tho�t khỏi sự �p chế ở nh� cha mẹ. T�i hỏi liệu c� c� thể nhận ra khu vực m� c� đ� ở kh�ng.
"Brennington" Catherine ngập ngừng th� thầm. "T�i nh�n thấy những cuốn s�ch c� những b�a cũ ngộ nghĩnh. Cuốn to nhất đ�ng lại bằng một c�i d�y. Đ� l� cuốn Kinh Th�nh. C� những chữ to lạ l�ng ... tiếng Gaelic" (tiếng Xen-tơ).
C� n�i ở đ�y một số tiếng c� kh�ng nhận ra được. Kh�ng biết c� phải l� tiếng Gaelic hay kh�ng, t�i kh�ng biết.
"Ch�ng t�i sống trong v�ng nội địa kh�ng gần biển. Xứ đ� ... . Brennington? T�i thấy một n�ng trại c� lợn v� cừu. Đ� l� trại của ch�ng t�i". Cuối c�ng c� tiếp tục. "Ch�ng t�i c� hai con trai ... Đứa lớn đ� lấy vợ. T�i c� thể nh�n thấy g�c chu�ng nh� thờ.... một t�a nh� bằng đ� rất cổ". Đột nhi�n c� đau đầu, v� Catherine trong cơn đau đớn, �m lấy th�i dương b�n tr�i. C� kể l� bị ng� tr�n bậc thềm đ�, nhưng đ� b�nh phục. C� chết l�c tuổi gi� tr�n giường ở nh� với gia đ�nh xung quanh.
C� lại lơ lửng ra khỏi x�c th�n sau khi chết, nhưng lần nay c� kh�ng hoang mang hay bối rối.
"T�i nhận thấy một �nh s�ng ch�i lọi. Thật l� tuyệt vời; bạn c� năng lượng từ �nh s�ng ấy." C� đang nghỉ ngơi, sau khi chết giữa những kiếp sống. �t ph�t tr�i qua lặng lẽ. Đột nhi�n c� n�i, kh�ng phải n�i th� thầm chậm r�i như thường lệ trước đ�, b�y giờ c� n�i to v� kh�n, kh�ng ch�t ngập ngừng.
"Nhiệm vụ của ch�ng t�i l� học để trở th�nh như thần th�nh qua kiến thức. Ch�ng t�i biết qu� �t. �ng ở đ�y l�m thầy t�i. T�i phải học nhiều. Bằng kiến thức ch�ng ta gần Thượng Đế, v� rồi ch�ng ta c� thể nghỉ ngơi. Rồi ch�ng ta trở lại dạy v� gi�p đỡ người kh�c".
T�i kh�ng n�i được lời n�o. Đ�y l� một b�i học từ sau c�i chết của c�, từ trạng th�i nửa nọ nửa kia. Nguồn gốc của t�i liệu n�y l� g�? N� kh�ng giống của Catherine ch�t n�o. C� kh�ng bao giờ n�i như thế, d�ng những lời như thế, c�u c� như thế. Cả đến giọng n�i của c� cũng ho�n to�n kh�c hẳn.
V�o l�c đ� t�i kh�ng hiểu được rằng mặc d� Catherine thốt ra những lời như vậy, c� đ� kh�ng tạo ra những suy nghĩ ấy. C� đang truyền điều đang được n�i với c�. Sau n�y c� nhận diện ra l� c�c bậc Thầy, những linh hồn tiến h�a cao kh�ng hiện diện nơi th�n thể, l� nguồn gốc. Họ c� thể n�i với t�i qua c�. Kh�ng chỉ Catherine c� thể l�i về c�c tiền kiếp, m� b�y giờ c� c�n c� thể truyền kiến thức từ thế giới b�n kia. Kiến thức đẹp đẽ. T�i phấn đấu để giữ t�nh c�ch kh�ch quan.
Một phương chiều mới đ� được mở ra. Catherine chưa bao giờ đọc những c�ng tr�nh nghi�n cứu của B�c Sĩ Elisabeth Kubler-Ross hay B�c Sĩ Raymond Moody, cả hai b�c sĩ n�y đ� viết về những kinh nghiệm l�c cận tử. C� cũng chưa bao giờ nghe n�i về cuốn s�ch của người T�y Tạng về Người Chết. Thế m� c� đang kể ra những kinh nghiệm tương tự với những kinh nghiệm được mi�u tả trong những b�i viết n�y. �u cũng l� l� một bằng chứng. Gi� m� c� nhiều sự việc hơn, nhiều chi tiết r� r�ng hơn, t�i c� thể x�c minh. Sự ho�i nghi của t�i thay đổi bất thường tuy vẫn c�n. C� thể l� c� đ� đọc chuyện nghi�n cứu về cận tử trong một tạp ch� hay đ� xem một cuộc phỏng vấn tr�n chương tr�nh truyền h�nh. Mặc d� c� phủ nhận bất cứ một k� ức n�o về b�i b�o hay chương tr�nh truyền h�nh như thế, nhưng c� lẽ c� đ� giữ k� ức trong tiềm thức. Nhưng c� đ� vượt qua những b�i viết trước đ�y v� truyền tin tức từ trạng th�i nửa nọ nửa kia. Gi� m� t�i c� nhiều sự việc c� thật hơn.
Sau khi tỉnh lại, Catherine nhớ những chi tiết về tiền kiếp, vẫn như thường lệ. Tuy nhi�n c� kh�ng thể nhớ những g� xẩy ra sau khi chết l�c l� Elizabeth. Trong tương lai c� sẽ kh�ng bao giờ nhớ được chi tiết n�o trong trạng th�i nửa nọ nửa kia. C� chỉ nhớ được những kiếp sống.
"Bằng kiến thức, ch�ng ta gần Thượng Đế". Ch�ng ta đang ở tr�n con đường của ch�ng ta.
-ooOoo-
CHƯƠNG BỐN
"T�i nh�n thấy một ng�i nh� trắng h�nh vu�ng với một con đường c�t ở mặt tiền. Những người cưỡi ngựa đi tới đi lui". Catherine đang n�i v�i giọng n�i th� thầm mơ m�ng như thường lệ. "C� nhiều c�y cối ... một đồn điền, một ng�i nh� lớn với một d�y nh� nhỏ, giống như nh� n� lệ. Trời rất n�ng. Đ� l� miền Nam... Virginia?" C� nghĩ l� năm 1873. C� l� một đứa trẻ nhỏ.
"C� nhiều ngựa v� nhiều vụ m�a, ... ng�, c�y thuốc l�". C� v� những người hầu hạ kh�c ăn trong bếp của ng�i nh� lớn. C� l� người da đen v� t�n l� Abby. C� cảm thấy c� linh t�nh v� th�n thể c� căng thẳng. C�i nh� ch�nh đang ch�y, v� c� đang thấy n� ch�y rụi. T�i dịch chuyển 15 năm của c� đến năm 1888.
"T�i mặc một bộ đồ cổ, đang lau tấm gương ở tầng thứ hai, một ng�i nh� gạch c� cửa sổ ... c� nhiều �. Tấm gương bị gợn, kh�ng phẳng, v� c� c�c quả đấm ở đầu m�t. Người chủ ng�i nh� n�y c� t�n l� James Manson. �ng ta c� một c�i �o cho�ng ngộ nghĩnh c� ba khuy v� một cổ �o đen lớn. �ng c� r�u ... T�i kh�ng nhận ra �ng (l� ai trong hiện kiếp của Catherine). �ng đối xử tốt với t�i. T�i sống trong một ng�i thuộc cơ ngơi n�y. T�i dọn dẹp ph�ng ốc. C� một trường học trong cơ ngơi n�y nhưng t�i kh�ng được ph�p đi học. T�i cũng l�m bơ!
Catherine n�i th� thầm chậm r�i, d�ng những từ đơn giản v� để � nhiều v�o chi tiết. Tr�n năm ph�t tiếp theo, t�i học c�ch l�m bơ. Hiểu biết về khuấy bơ của Abby cũng thật mới lạ với Catherine. T�i bảo c� tiến xa hơn nữa.
"T�i đang c�ng ở với một người n�o đ�, nhưng t�i kh�ng nghĩ l� ch�ng t�i đ� cưới nhau. Ch�ng t�i ngủ c�ng nhau... nhưng ch�ng t�i kh�ng lu�n lu�n sống c�ng nhau. T�i cảm thấy vừa l�ng với anh ta, nhưng kh�ng c� g� đặc biệt cả. T�i kh�ng thấy đứa b� n�o. C� những c�y t�o v� những con vịt. Những người kh�c ở c�ch xa. T�i đang h�i những tr�i t�o. C� thứ g� đ� l�m mắt t�i cay. Catherine nhăn mặt trong khi nhắm mắt. Gi� thổi ph�a n�y ... kh�i từ gỗ ch�y. Họ đang đốt c�c th�ng gỗ". B�y giờ c� đang bị ho. "Điều đ� lu�n lu�n xẩy ra. Họ đang qu�t b�n trong c�c th�ng bằng hắc �n ... để nước kh�ng thấm v�o".
Sau phần s�i nổi ở buổi th�i mi�n tuần trước, t�i rất mong nuốn lại tiến tới trạng th�i nửa nọ nửa kia. Ch�ng t�i đ� mất 90 ph�t để thăm d� kiếp sống l�m người đầy tớ của c�. T�i đ� học được về c�ch trải giường, l�m bơ v� th�ng; t�i mong muốn c� một b�i học tinh thần. Kh�ng c�n ki�n nhẫn, t�i bảo c� tiến tới l�c chết.
"Rất kh� thở, ngực t�i đau lắm". Catherine đang thở h�̉n hển, trong cơn đau đớn r� r�ng". Tim t�i đau, n� đập nhanh. T�i lạnh qu�... th�n thể t�i run l�n". Catherine bắt đầu r�ng m�nh. "Người ta ở trong ph�ng, cho t�i uống tr�. M�i n� l� lạ. Họ đang xoa dầu tr�n ngực t�i. Sốt ... nhưng t�i cảm thấy rất lạnh". C� chết lặng lẽ.
Lơ lửng tr�n trần nh�, c� c� thể nh�n thấy x�c th�n tr�n giường, một b� gi� nhỏ th� h�o hon v�o khoảng s�u mươi tuổi. C� vừa mới lơ lửng đang đợi chờ người n�o đ� đến gi�p. C� trở n�n � thức về �nh s�ng, cảm thấy bị l�i cuốn đến đ�. �nh s�ng trở n�n rực rỡ hơn, v� ch�i lọi hơn. Ch�ng t�i chờ đợi trong im lặng v� gi�y ph�t từ từ qua đi. Đột nhi�n c� lại ở v�o một kiếp kh�c, h�ng ng�n năm trước Abby.
Catherine đang nhẹ nh�ng th� th�o, "T�i nh�n thấy rất nhiều tỏi, treo trong một c�i ph�ng bỏ trống. T�i ngửi thấy m�i tỏi. Người ta tin tỏi được d�ng để giết ma quỷ trong m�u v� tẩy sạch th�n thể, nhưng bạn phải d�ng n� h�ng ng�y. Tỏi cũng c� ở ngo�i, ở ph�a tr�n c�i vườn. C� những c�y dược thảo ... c�y vả, c�y ch� l� v� c�c c�y rau dược thảo kh�c. Những c�y n�y c� �ch cho bạn. Mẹ t�i mua tỏi v� c�c c�y dược thảo kh�c. Trong nh� c� người bị bệnh. Đ�y l� những rễ c�y lạ. Đ�i khi bạn ngậm những rễ c�y ấy trong miệng, để trong tai hay những chỗ mở ra. Bạn chỉ cần giữ ch�ng.
"T�i nh�n thấy một �ng gi� c� bộ r�u. �ng l� một trong những thầy lang trong l�ng. Người n�y n�i cho bạn biết phải l�m g�. C� một loại bệnh dịch g� đ� đang giết d�n ch�ng. Họ kh�ng ướp x�c v� sợ bệnh n�y. Họ được đem ch�n. Người ta kh�ng vui về việc ấy. Họ cảm thấy linh hồn kh�ng đi tiếp được bằng c�ch ấy (tr�i ngược với tường thuật sau khi chết của Catherine) . Nhưng c� qu� nhiều người chết. Tr�u b� cũng đang chết. Nước ... lụt ... người ta bị bệnh v� lụt (C� hiển nhi�n mới nhận thức được một ch�t về dịch tễ học). T�i cũng mắc một v�i chứng bệnh do nước. N� l�m t�i đau dạ d�y. Bệnh về ruột v� dạ d�y. Th�n thể bạn mất nhiều nước. T�i ở b�n cạnh nước, để mang về nhiều hơn, nhưng đ� l� c�i giết ch�ng t�i. T�i mang nước trở lại. T�i thấy mẹ t�i v� c�c anh t�i. Cha t�i đ� chết. C�c anh t�i rất ốm yếu. "
T�i tạm ngưng lại trước khi ph�t hiện về thời gian. T�i say m� bởi c�ch c� quan niệm về c�i chết v� kiếp sống sau thay đổi qu� nhiều hết kiếp n�y đến kiếp kh�c. Tuy nhi�n kinh nghiệm về ch�nh c�i chết rất đồng nhất, rất giống nhau, ở mỗi lần. Phần thức của c� rời khỏi x�c v�o l�c chết bay lơ lửng rồi bị cuốn v�o một �nh s�ng năng lượng tuyệt vời. C� phải đợi người n�o đ� đến để gi�p c�. Linh hồn tự động đi tiếp. Ướp x�c, lễ ch�n cất hay bất cứ c�ch thức n�o kh�c sau khi chết kh�ng li�n quan g� đến n�. Linh hồn tự động, kh�ng cần chuẩn bị, giống như đi qua c�i cửa mở.
"Đất trơ trụi v� kh� cằn ... T�i kh�ng thấy c� n�i non quanh đ�y, chỉ c� đất, rất phẳng v� kh�. Một trong c�c anh t�i chết. T�i cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng vẫn c�n đau đớn" Tuy nhi�n c� kh�ng sống l�u hơn. "T�i nằm d�i tr�n một ổ rơm c� c�i g� đ� bao bọc." C� bệnh nặng v� kh�ng c� lượng tỏi hay dược thảo n�o c� thể cứu c� khỏi chết. Ngay sau khi c� bay lơ lửng tr�n x�c, c� bị cuốn v�o một �nh s�ng quen thuộc. C� đang ki�n nhẫn chờ một người n�o đ� đến với c�.
Đầu c� bắt đầu ng� ngo�y hết b�n n�y đến b�n kia như thể c� đang lướt xem cảnh tượng n�o đ�. Giọng c� lại khỏe l�n v� r� r�ng.
"Họ n�i với t�i c� nhiều thượng đế, Thượng Đế ở trong mỗi ch�ng ta"
T�i nhận ra giọng n�i từ trạng th�i ở giữa nửa nọ nửa kia bởi sự kh�n kh�n của n� cũng như giọng n�i đầy tinh thần trong lời nhắn nhủ. Những g� c� n�i khiến t�i kh�ng thể thở được, như k�o hết kh�ng kh� trong buồng phổi của t�i.
"Cha �ng ở đ�y, v� con �ng l� một đứa b�. Cha �ng n�i �ng sẽ biết �ng ấy v� t�n của �ng l� Avrom, v� con g�i của �ng được đặt t�n theo cha �ng. V� c�i chết của cha �ng l� do bệnh tim. T�nh cảm của con �ng cũng rất quan trọng, v� n� rụt r�, như con g� chết. N� đ� hy sinh mạng sống cho �ng v� l�ng y�u thương của n�. Linh hồn của n� rất cao cả... N� chết để trả những nợ nần cho cha mẹ. N� cũng muốn cho �ng thấy thứ thuốc đ� chỉ c� thể hữu hiệu đến thế v� phạm vi của n� rất hạn chế."
Catherine ngưng n�i, t�i ngồi trong sự im lặng dễ sợ v� t�m tr� t� c�ng của t�i cố gắng lọc l�i c�c sự việc. Căn ph�ng như đ�ng lạnh.
Catherine biết rất �t về đời tư của t�i. Tr�n b�n l�m việc của t�i c� một tấm h�nh nhỏ của con g�i t�i, nhe răng cười với hai c�i răng ở h�m dưới trong c�i miệng trống rỗng. Tấm h�nh đứa con trai t�i ở b�n cạnh. Mặt kh�c, Catherine kh�ng biết g� về gia đ�nh t�i hay tiểu sử của t�i. T�i đ� được học cẩn thận về phương ph�p chữa bệnh truyền thống. B�c sĩ chuy�n khoa c� nhiệm vụ l�m c�i ph�ng trắng để người bệnh c� thể chiếu l�n đ� tất cả những cảm nghĩ ri�ng tư, tư tưởng v� th�i độ. B�c sĩ chuy�n khoa sẽ ph�n t�ch ch�ng, mở rộng phạm vi hoạt động của t�m tr� bệnh nh�n. T�i đ� giữ khoảng c�ch chữa bệnh n�y với Catherine. C� thật sự chỉ biết t�i l� một b�c sĩ t�m thần, kh�ng biết g� về qu� khứ cũng như cuộc sống ri�ng tư của t�i. Thậm ch� t�i cũng chưa bao giờ treo c�c bằng cấp của t�i ở ph�ng mạch.
Thảm kịch lớn nhất trong đời t�i l� c�i chết bất ngờ của đứa con trai đầu, Adam, n� mới sinh được 23 ng�y th� chết, v�o khoảng đầu năm 1971. V�o khoảng mười ng�y sau, ch�ng t�i mang n� về nh� từ bệnh viện, n� kh� thở v� n�n mửa. Việc chẩn bệnh cực kỳ kh� khăn. "To�n bộ dẫn lưu tĩnh mạch phổi di tật v�ch ngăn tim", ch�ng t�i được biết l� như thế. "Điều đ� chỉ xẩy ra một lần trong mười triệu ca sinh đẻ". Mạch m�u của phổi phải mang m�u đ� � xy h�a về tim, bị chuyển sai v�o tim bằng ph�a sai. Dường như l� tim của con t�i hoạt động ngược. Cực kỳ, hy hữu hiếm xẩy ra.
Giải phẫu mở tim dị thường cũng kh�ng thể cứu nổi Adam, n� đ� chết �t h�m sau. Ch�ng t�i đ� thương tiếc n� nhiều th�ng trời, hy vọng v� giấc mơ của ch�ng t�i ti�u tan. Con ch�ng t�i, Jordan, sinh ra một năm sau, một niềm an ủi to lớn cho vết thương của ch�ng t�i.
V�o l�c Adam chết, t�i đang lưỡng lự về việc chọn lựa ban đầu của t�i về ng�nh t�m thần. T�i đang l� b�c sĩ thực tập nội tr� về nội khoa, v� t�i đ� được đề nghị một chức vụ nội tr� nội khoa. Sau khi Adam chết, t�i quyết t�m l�m nghề chữa bệnh t�m thần. T�i đau l�ng thấy y khoa hiện đại với tất cả kỹ năng v� kỹ thuật ti�n tiến kh�ng cứu nổi con t�i, một đứa trẻ nhỏ b� b�nh thường.
Cha t�i, sức khỏe rất tốt cho đến khi �ng bị cơn đau tim nặng v�o đầu năm 1979, v�o l�c �ng 61 tuổi. �ng qưa khỏi cơn đau tim đầu ti�n, nhưng th�nh tim �ng đ� bị hư hại kh�ng thể phục hồi được n�n �ng qua đời ba ng�y sau đ�. Việc n�y xẩy ra v�o khoảng ch�n th�ng trước lần kh�m bệnh thứ nhất của Catherine.
Cha t�i l� một người mộ đạo, nặng về nghi lễ hơn tinh thần. T�n Do Th�i của �ng l� Avrom. th�ch hợp với �ng hơn l� t�n bằng tiếng anh, Alvin. Bốn th�ng sau khi �ng chết, đứa con g�i t�i, Amy sinh ra đời v� được đặt t�n theo t�n �ng.
Nơi đ�y, năm 1982, trong ph�ng mạch tịch mịch kh�ng mấy s�ng của t�i, một d�ng th�c nước ầm vang về những sự thật b� mật, ẩn dấu được r�t v�o trong t�i. T�i đang bơi trong một biển tinh thần, v� t�i rất th�ch nước. C�nh tay t�i nổi gai ốc. Catherine kh�ng thể n�o biết được những tin tức n�y. Kh�ng thể c� chỗ n�o để t�m ra được. T�n Do Th�i của cha t�i, đứa con trai của t�i chết yểu v� dị tật ở tim với tỷ lệ một phần mười triệu, sự nghiền ngẫm của t�i về y khoa, c�i chết của cha t�i, v� t�n đặt cho đứa con g�i t�i - thật qu� nhiều, qu� đặc biệt, qu� thực sự. Người chuy�n vi�n ph�ng th� nghiệm ngay thật n�y l� một ống dẫn đến kiến thức ti�n nghiệm. V� nếu quả c� đ� kh�m ph� ra được những sự thật, phải c� c�i g� nữa ở đấy? T�i cần biết nhiều hơn nữa.
"Ai", t�i l�̉m bẩm, "Ai ở đấy, Ai n�i với c� những sự việc n�y?"
"C�c Bậc Thầy", c� th� th�o, "C�c Bậc Thầy Thần Linh n�i với t�i. C�c Ng�i đ� n�i với t�i, t�i đ� c� t�m mươi s�u kiếp sống l� con người."
Catherine h�t thở nhẹ nh�ng, đầu kh�ng c�n trăn trở nữa. C� đang nghỉ ngơi. T�i muốn tiếp tục, nhưng sự gợi � của c� về điều c� n�i đang l�m t�i rối tr�. C� thực l� c� đ� c� 86 tiền kiếp? V� c�c Bậc Thầy l� g�? C�i đ� l� g�? C� thể n�o những kiếp sống của ch�ng ta được hướng dẫn bởi c�c thần linh l� người kh�ng c� th�n h�nh nhưng dường như c� kiến thức lớn lao. Phải chăng c� những bước đi tiến tới Thượng Đế? Điều đ� c� thực kh�ng? T�i thấy kh� m� nghi ngờ, v� điều m� c� vừa tiết lộ, tuy nhi�n t�i vẫn phải vật lộn đ�̉ tin được. Nhiều năm t�i đ� vượt qua những chương tr�nh lựa chọn. Nhưng trong đầu, trong t�m t�i v� sự quyết t�m của t�i, t�i biết c� đ�ng. C� đang tiết lộ sự thật.
Về cha t�i v� con t�i th� thế n�o? Trong một � nghĩa n�o đ�, họ vẫn c�n sống, họ kh�ng bao giờ thực sự chết cả. Họ đang n�i chuyện với t�i, nhiều năm sau khi được ch�n cất, v� chứng minh bằng c�ch cung cấp tin tức rất b� mật v� r� r�ng. V� v� tất cả đều đ�ng, phải chăng con t�i đ� tiến bộ về tinh thần như Catherine đ� n�i? Phải chăng n� đồng � để ch�ng t�i sinh ra n� rồi n� chết 23 ng�y sau để gi�p t�i trả nợ nghiệp của ch�ng t�i, hơn nữa dạy t�i về y khoa v� nh�n loại, th�c đẩy t�i quay về với nghề nghiệp chữa bệnh t�m thần? T�i rất phấn khởi bởi những tư tưởng ấy. Nằm dưới sự lạnh l�ng, t�i cảm thấy l�ng thương y�u m�nh liệt đang khuấy động, một cảm nghĩ mạnh mẽ về sự đồng nhất v� li�n hệ với thi�n đường v� tr�i đất. T�i nhớ cha t�i v� con t�i. Thật l� tốt lại nhận được tin của họ.
Cuộc đời của t�i sẽ kh�ng bao giờ giống như thế nữa. C� một b�n tay n�o đ� đ� tham gia v� đ� biến đổi kh�ng thể đảo ngược lại d�ng đời của t�i. Tất cả sự hiểu biết của t�i đ� được thực thi cẩn thận c�ng với lối suy nghĩ c� t�nh chất ho�i nghi, bắt đầu c� � nghĩa. Những k� ức v� th�ng điệp của Catherine đều rất đ�ng. Trực gi�c của t�i về t�nh đứng đắn trong c�c sự việc của Catherine l� đ�ng. T�i c� những sự việc c� thật. T�i c� bằng chứng.
Tuy nhi�n, ngay cả trong l�c vui sướng v� sự hiểu biết đ�, cả l�c trải nghiệm huyền b�, phần t�m tr� ngờ vực v� logic cũ kỹ của t�i đ� chứa đựng sự phản đối. C� lẽ đ� l� ESP (tri gi�c ngoại cảm) hay khả năng t�m linh n�o đ�. Cứ cho l� như vậy, đ� đ�ng l� một khả năng, nhưng n� kh�ng chứng minh lu�n hồi hay c�c Bậc Thần Linh Bậc Thầy. Nhưng lần n�y t�i hiểu biết hơn. Cả ng�n trường hợp được ghi trong t�i liệu khoa học, nhất l� những trẻ em n�i tiếng ngoại quốc m� c�c em chưa bao giờ ở đ�, c� những vết ch�m ở chỗ những vết tử thương trước đ�y, về những trẻ em biết chỗ những đồ vật qu� gi� được ch�n dấu ở xa h�ng ng�n dậm v� h�ng thập kỷ hay ở thế kỷ trước đ�, tất cả vang vọng trong lời truyền lại của Catherine. T�i biết c� t�nh của Catherine v� t�m tr� c�. T�i biết r� c� như l�ng b�n tay. Kh�ng, t�m tr� t�i kh�ng thể đ�nh lừa t�i l�c n�y. Chứng cớ qu� r� r�ng v� tr�n đầy. Đ� l� sự thực. C� sẽ x�c minh ng�y c�ng nhiều khi c�c buổi th�i mi�n tiến triển.
Đ�i khi trong những tuần lễ li�n tiếp t�i c� thể qu�n đi sức mạnh v� t�nh cấp thiết của buổi th�i mi�n n�y. Đ�i khi t�i rơi trở lại lối m�n của d�ng đời thường nhật, lo lắng về mọi sự việc b�nh thường. Nghi ngờ lại nổi l�n. Dường như thể t�m t�i khi kh�ng tập trung, c� khuynh hướng trở về với những m� h�nh, niềm tin, v� ho�i nghi cũ. Nhưng l�c ấy t�i tự nhắc nhở - điều n�y đ� thực sự xẩy ra ! T�i hiểu thật kh� khăn l�m sao để tin v�o những kh�i niệm ấy khi kh�ng c� những kinh nghiệm c� nh�n. Kinh nghiệm rất cần để th�m niềm tin t�nh cảm v�o sự hiểu biết tinh thần. Nhưng t�c động của kinh nghiệm bao giờ cũng mờ nhạt tới mức độ n�o đ�.
Trước nhất, t�i kh�ng � thức được tại sao t�i thay đổi qu� nhiều. T�i biết t�i b�nh tĩnh v� ki�n nhẫn hơn, v� những người kh�c n�i tr�ng t�i thật an b�nh, t�i dường như thoải m�i v� hạnh ph�c hơn. T�i cảm thấy hy vọng hơn, niềm vui hơn, quả quyết hơn, v� thỏa m�n hơn trong cuộc sống. T�i thấy r� r�ng l� t�i kh�ng c�n sợ chết. T�i kh�ng c�n sợ chết hay sự kh�ng tồn tại. T�i �t sợ mất những người kh�c mặc d� chắc chắn l� t�i sẽ mất họ. Sợ chết mạnh xiết bao. Người ta đ� l�m tất cả những g� để tr�nh sợ h�i: khủng hoảng giữa cuộc đời, y�u đương người trẻ tuổi, giải phẫu thẩm mỹ, tự kỷ �m thị, t�ch lũy của cải vật chất, sinh ra để tiếp tục c� danh tiếng, tranh đấu để ng�y c�ng trẻ v� v�n v�n...
Ch�ng ta hết sức lo lắng về c�i chết của ch�nh ch�ng ta, đ�i khi qu� lo lắng đến nỗi qu�n cả mục đ�ch thực sự của cuộc đời.
T�i cũng trở n�n �t bị �m ảnh hơn. T�i kh�ng cần l�c n�o cũng phải canh chừng. Mặc dầu t�i đang cố gắng trở n�n �t nghi�m nghị, nhưng sự thay đổi n�y thật kh� đối với t�i. T�i vẫn c�n phải học nhiều.
Quả thực t�m tr� t�i giờ đ�y sẵn s�ng tiếp nhận khả năng n�y, th�m ch� khả năng xảy ra m� những lời n�i của Catherine l� thực. Những sự thật kh�ng thể tin được về cha t�i v� con t�i, kh�ng thể n�o đạt được bằng gi�c quan th�ng thường. Kiến thức v� khả năng của c� chứng minh chắc chắn một khả năng t�m linh nổi bật. Thật kh�n ngoan để tin c�, nhưng t�i vẫn giữ cẩn trọng v� ho�i nghi về c�i t�i đọc trong t�i liệu phổ cập. Ai l� những người thuật lại hiện tượng t�m linh, đời sống sau khi chết, v� những biến cố huyền b� lạ l�ng? Họ c� được huấn luyện theo phương ph�p quan s�t khoa học v� đ�nh gi� kh�ng? Mặc dầu c� kinh nghiệm tr�n đầy v� tuyệt vời với Catherine, t�i biết t�m tr� ph� ph�n tự nhi�n chống đối của t�i vẫn tiếp tục xem x�t kỹ lưỡng mỗi dữ kiện mới, từng mẩu tin tức. T�i phải kiểm tra để xem n� c� ph� hợp với khu�n khổ được x�y dựng với mỗi buổi th�i mi�n kh�ng. T�i sẽ xem x�t n� dưới một g�c độ, với một k�nh hiển vi của nh� khoa học. V� tuy nhi�n t�i kh�ng c�n phủ nhận khu�n khổ l�m việc đ� c� rồi.
-ooOoo-

CHƯƠNG NĂM
Ch�ng t�i vẫn ở giữa buổi th�i mi�n. Catherine đ� nghỉ ngơi xong v� bắt đầu n�i về những bức tượng xanh ở đằng trước một ng�i đền. T�i kh�ch động m�nh v� lắng nghe. C� đang ở v�o một kiếp sống xa xưa, một nơi n�o đ� ở � Đ�ng, nhưng t�i vẫn ở với c�c Bậc Thầy. Kh�ng thể tưởng được, t�i thầm nghĩ. C� đang n�i về tiền kiếp, về lu�n hồi, v� c�n so s�nh với những lời ph�n truyền nghe được từ những Bậc Thầy, n� c� cảm gi�c hạ xuống từ cực điểm. Tuy nhi�n t�i đ� nhận ra rằng c� phải đi qua một kiếp sống trước khi c� thể rời bỏ x�c th�n để tiến tới trạng th�i ở nửa nọ nửa kia. C� kh�ng thể đi thẳng tới trạng th�i n�y được. V� chỉ ở đấy c� mới gặp được c�c Bậc Thầy.
"Những bức tượng xanh ở trước một ng�i đền lớn", c� th� thầm dịu d�ng, một t�a nh� c� những ch�p nhọn v� quả cầu n�u. C� mười bẩy bậc ở ph�a trước, v� c� một c�i ph�ng sau khi đ� tr�o hết c�c bậc. Hương đang ch�y. Kh�ng ai c� giầy cả. Đầu của họ đều cạo nhẵn. Mặt họ tr�n v� mắt đen. Da họ sẫm. T�i ở đấy. T�i bị đau ch�n v� đ� đến đấy để xin được gi�p đỡ. Ch�n t�i bị sưng l�n; T�i kh�ng thể bước đi được. C� c�i g� đ� vướng ở ch�n t�i. Họ đắp l� v�o ch�n t�i... những c�i l� lạ l�ng... Tannis (Tannin hay a x�t tannic, ph�t sinh tự nhi�n từ rễ c�y, gỗ, vỏ c�y, l�, v� tr�i của nhiều c�y, được d�ng l�m thuốc từ thời thượng cổ v� t�nh cầm m�u v� l�m se lại). Trước nhất, ch�n t�i được rửa sạch. Đ� l� một nghi thức trước c�c vị thần. Ch�n t�i bị nhiễm độc. T�i đ� dẫm phải một c�i g� đ�. Đầu gối t�i sưng l�n. Ch�n t�i dầy đặc c�c vết (nhiễm độc m�u). Họ kho�t một c�i lỗ ở ch�n t�i v� nh�t một thứ g� rất n�ng v�o trong đ�."
Catherine đang quặn đau. C� bị nghẹn v� loại độc dược đắng gh� gớm n�o đ� m� c� được cho uống. Độc dược l�m bằng l� c�y m�u v�ng. C� l�nh bệnh nhưng xương b�n ch�n v� ch�n kh�ng c�n giống như trước nữa. T�i bảo c� tiến xa hơn nữa. C� chỉ thấy cuộc sống trống trải v� ngh�o khổ. C� sống với gia đ�nh trong một c�i ch�i kh�ng c� b�n. Họ ăn một loại gạo n�o đ�, giống như ngũ cốc, nhưng họ lu�n lu�n bị đ�i. C� gi� đi rất nhanh, v� chưa bao giờ tho�t khỏi cảnh ngh�o kh� v� đ�i, v� rồi c� chết. T�i chờ đợi v� t�i c� thể nh�n thấy Catherine kiệt sức. Trước khi t�i c� thể đ�nh thức c�, nhưng c� bảo t�i l� Robert Jarrod cần t�i gi�p đỡ. T�i kh�ng biết Robert Jarrod l� ai, hay l�m sao t�i c� thể gi�p được. Kh�ng c� g� th�m nữa.
Sau khi đ�nh thức c� dậy từ h�n m�, Catherine nhớ lại nhiều chi tiết về việc nhớ lại tiền kiếp của m�nh. C� kh�ng nhớ t� g� về kinh nghiệm sau khi chết, kh�ng nhớ g� về trạng th�i nửa nọ nửa kia, kh�ng nhớ g� về c�c Bậc Thầy, hay kiến thức kh�ng thể tin được nổi m� c� đ� kh�m ph� ra. T�i hỏi c� :
"Catherine, từ "Bậc Thầy" c� nghĩa g� với c�?". C� nghĩ rằng đ� l� một cuộc đấu g�n. B�y giờ c� đ� tiến bộ rất nhanh, nhưng c� vẫn c�n kh� khăn trong việc hợp nhất kh�i niệm về lu�n hồi v�o thần học của c�. Cho n�n t�i quyết định chưa n�i với c� về c�c Bậc Thầy. Ngo�i ra t�i kh�ng chắc chắn l� c�ch bạn b�o tin cho một người n�o đ� rằng c� l� b� đồng t�i giỏi kh�ng thể tưởng c� thể truyền dẫn kiến thức tuyệt vời si�u việt từ những Thần Linh Bậc Thầy.
Catherine đồng � cho vợ t�i tham dự buổi th�i mi�n tới. Carole, vợ t�i l� một nh�n vi�n c�ng t�c t�m l� x� hội c� kỹ năng v� được huấn luyện kỹ lưỡng v� t�i muốn c� � kiến của vợ t�i về những sự việc xẩy ra kh�ng thể tưởng tượng được n�y. Sau khi kể cho vợ t�i nghe những g� Catherine đ� n�i về cha t�i v� con ch�ng t�i, Adam, th� vợ t�i n�ng l�ng muốn gi�p đỡ. T�i kh�ng c� kh� khăn n�o trong việc ghi lại mọi lời n�i từ những kiếp sống khi Catherine th� th�o rất chậm, nhưng c�c Bậc Thầy lại n�i nhanh hơn nhiều, n�n t�i quyết định th�u băng mọi thứ.
Một tuần lễ sau, Catherine đến cho buổi th�i mi�n tiếp. C� tiếp tục khả quan hơn, sợ h�i v� lo �u giảm thiểu. Bệnh t�nh của c� được cải thiện r� r�ng, nhưng t�i vẫn kh�ng chắc chắn tại sao c� lại kh� hơn nhiều như thế. C� đ� nhớ việc bị chết đuối khi l� Aronda, c� bị cắt họng khi l� Johan, l� một nạn nh�n bệnh dịch l�y lan do nước khi l� Louisa, v� những biến cố chấn thương kinh ho�ng kh�c. C� cũng đ� trải nghiệm hay t�i trải nghiệm những tiền kiếp khổ sở, l�m n� lệ v� bị h�nh hạ trong gia đ�nh. Bị h�nh hạ l� những th� dụ về những chấn thương nhỏ h�ng ng�y bắt đầu đi v�o t�m linh của ch�ng t�i. Nhớ lại cả hai loại kiếp sống c� thể g�p phần v�o sự cải thiện bệnh t�nh c�. Nhưng cũng c� một khả năng kh�c. Phải chăng kinh nghiệm tinh thần tự n� c� �ch? C� thể hiểu c�i chết kh�ng phải l� c�i xuất hiện để g�p phần v�o cảm gi�c về hạnh ph�c, giảm thiểu nỗi sợ h�i kh�ng? C� thể to�n bộ tiến tr�nh, kh�ng phải chỉ l� ch�nh k� ức, c� phải l� một phần của sự chữa bệnh kh�ng?
Khả năng về t�m linh của Catherine ng�y c�ng tăng, thậm ch� c� trở n�n trực gi�c hơn. C� vẫn c�n c� kh� khăn với Stuart, nhưng c� cảm thấy c� thể đối ph� với �ng ta hữu hiệu hơn. Mắt c� s�ng ra v� da c� hồng h�o. C� b�o c� c� một giấc mơ lạ trong tuần nhưng chỉ nhớ được một phần. C� mơ thấy một c�i v�y đỏ của một con c� ấn v�o trong tay c�.
C� đắm m�nh nhanh ch�ng dễ d�ng tới mức độ th�i mi�n s�u trong v�i ph�t.
"T�i thấy một loại v�ch đ� n�o đ�. T�i đang đứng tr�n v�ch đ� v� nh�n xuống. T�i đang t�m kiếm thuyền b� - đ� l� việc t�i phải l�m... T�i mặc c�i g� đ� xanh, kiểu quần quần xanh... quần ngắn với những chiếc giầy lạ... giầy đen v� ch�ng được thắt lại. Những chiếc giầy n�y c� kh�a, tr�ng thật ngộ nghĩnh ... t�i nh�n ra ph�a ch�n trời kh�ng c� t�u b� n�o cả". Catherine đang th� thầm. T�i bảo c� h�y tiến xa hơn nữa đến một biến cố c� � nghĩa trong đời c�.
"Ch�ng t�i đang uống bia, bia đen nặng. Trời tối đen. Cốc vại rất d�y. Ch�ng rất cổ, ch�ng được l�m th�nh với kim kh� cho bền bỉ. Nơi đ�y m�i nồng nặc, v� c� nhiều người ở đấy. Rất l� ồn �o. Ai cũng n�i chuyện, rất l� n�o nhiệt".
T�i hỏi c� c� nghe thấy ai gọi t�n c� kh�ng.
"Christian ... Christian l� t�n t�i". C� nay lại l� đ�n �ng. "Ch�ng t�i vừa ăn một thứ thịt n�o đ� v� uống bia. Trời tối v� bia rất đắng. Họ bỏ muối v�o".
C� kh�ng biết năm th�ng. "Họ đang n�i chuyện về chiến tranh v� về những con t�u phong tỏa c�c hải cảng! Nhưng t�i kh�ng nghe biết ở đ�u. Nếu họ im lặng, t�i c� thể nghe thấy, nhưng ai cũng n�i chuyện v� ồn �o."
T�i hỏi c� ở đ�u. "Hamstead... Hamstead (Đ�nh vần theo �m) Đ� l� một c�i cảng, một hải cảng ở Wales. Họ đang n�i về Anh Quốc." Cuối c�ng c� đ� tiến xa tới l�c Christian ở tr�n t�u của anh. "T�i ngửi thấy m�i g� đ�, m�i g� đang ch�y. M�i thật l� kinh tởm. Gỗ ch�y, những thứ kh�c nữa. N�ng bỏng mũi... Một c�i g� đ� ở đ�ng xa đang ch�y, một loại thuyền b� n�o đ�, thuyền buồm. Ch�ng t�i đang chất h�ng ! Ch�ng t�i đang chất thứ g� đ� với thuốc s�ng". Catherine trở n�n bối rối tr�ng thấy.
"C� c�i g� đ� với thuốc s�ng, rất đen. N� d�nh v�o tay. Phải di chuyển nhanh. Con t�u c� l� cờ xanh . L� cờ sẫm ... Đ� l� một l� cờ xanh v�ng. C� một loại vương miện n�o đ� với ba điểm tr�n đ�".
Đột nhi�n Catherine nhăn nh� v� đau. C� đang đau đớn cực độ. "�i ch�!", c� c�u nh�u, đau ở tay t�i, đau ở tay t�i ! C� thứ kim kh� g� đ�, kim kh� n�ng trong tay t�i. N� l�m t�i chết bỏng ! Ối ! Ối !.
T�i nhớ lại một đoạn trong giấc mộng v� b�y giờ hiểu rằng c�i v�y c� đỏ ấn v�o trong tay c�. T�i chặn cơn đau, nhưng c� vẫn r�n rỉ.
"Những mảnh vụn l� kim loại ... Con t�u của ch�ng t�i bị ph� hủy ... b�n hải cảng. Họ đ� ngăn chặn được ngọn lửa. Nhiều người bị giết ... rất nhiều người. T�i sống s�t, chỉ đau tay th�i, nhưng n� sẽ l�nh với thời gian". T�i bảo c� tiến xa hơn nữa v� để c� chọn ra biến cố c� � nghĩa.
"T�i nh�n thấy một loại nh� in, in c�i g� đ� bằng bản khắc v� mực. Họ đang in v� đ�ng s�ch ... S�ch c� b�a da v� những chỉ được d�ng để đ�ng s�ch, d�y da. T�i thấy một cuốn s�ch đỏ ... S�ch lịch sử. T�i kh�ng nh�n thấy tựa đề; họ chưa in xong. Những cuốn s�ch rất tuyệt vời. B�a s�ch rất mềm mại, b�a da, những cuốn s�ch rất tuyệt vời; s�ch dạy bạn đấy".
R� r�ng Christian vui sướng nh�n thấy s�ch v� đang sờ v�o s�ch, v� anh lờ mờ nhận thức được tiềm năng học bằng c�ch ấy. Tuy vậy anh dường như kh�ng được học h�nh nhiều. T�i bảo anh tiến tới ng�y cuối c�ng của đời anh.
"T�i nh�n thấy c�y cầu tr�n s�ng. T�i l� một �ng gi�... rất gi�. Đi lại kh� khăn. T�i đang bước đi tr�n cầu ... để sang b�n kia ... T�i cảm thấy tức ngực, tức kinh khủng, l�m đau trong lồng ngực ! Ối !" Catherine đang ph�t ra tiếng �ng ục, cho thấy cơn đau tim trong khi Christian đi tr�n cầu. Hơi thở của c� rất nhanh v� n�ng, mặt v� cổ đầy mồ h�i, c� bắt đầu ho v� thở hổn hển. T�i lo lắng. Lại kinh qua cơn đau tim ở tiền kiếp c� nguy hiểm kh�ng? Đ� l� bi�n giới mới; kh�ng ai biết c�u trả lời. Cuối c�ng Christian chết. B�y giờ Catherine nằm d�i an b�nh tr�n giường kh�m bệnh, thở s�u v� điều h�a. T�i tr�t tiếng thở d�i khoan kho�i.
"T�i cảm thấy tự do ... tự do", Catherine th� thầm. T�i đ�ng l� đang lơ lửng trong b�ng tối... đ�ng l� đang lơ lửng. C� một nguồn s�ng đ�u đ� ... v� c�c thần linh, những người kh�c".
T�i hỏi liệu c� c� � nghĩ n�o về kiếp sống vừa chấm dứt, kiếp sống l� Christian kh�ng".
"T�i lẽ ra n�n tha thứ nhiều hơn nữa, nhưng t�i lại kh�ng. T�i kh�ng tha thứ những sai tr�i người ta đ� g�y ra cho t�i, v� t�i lẽ ra n�n tha thứ. T�i đ� kh�ng tha thứ những sai tr�i. T�i giữ trong l�ng v� t�i đ� chất chứa ch�ng trong nhiều năm... .T�i nh�n thấy những cặp mắt ... những cặp mắt".
"Những cặp mắt" t�i k�u l�n, cảm thấy sự tiếp x�c. "Loại mắt g�?"
"Những cặp mắt của c�c Thần Linh Bậc Thầy", Catherine th� th�o, "nhưng t�i phải chờ. T�i c� những việc phải suy nghĩ". �t ph�t tr�i qua trong sự im lặng căng thẳng.
Ph� tan sự im lặng d�i, t�i cất tiếng mong đợi, "L�m sao c� c� thể biết được khi n�o họ sẵn s�ng."
C� trả lời, "Họ sẽ gọi t�i". Nhiều ph�t nữa qua đi. Rồi, đột nhi�n đầu c� cứ lăn hết b�n n�y sang b�n kia, v� giọng c� ồ ồ v� quyết liệt, b�o hiệu c� sự thay đổi.
"C� nhiều linh hồn trong phương chiều n�y. T�i kh�ng phải l� người duy nhất. Ch�ng ta phải ki�n nhẫn. C� c�i g� đ� l� điều m� t�i chưa từng biết ... C� nhiều phương chiều..." T�i hỏi c� phải chăng c� đ� ở đ�y trước kia, phải chăng c� đ� lu�n hồi nhiều lần.
"T�i đ� ở v�o những b�nh diện kh�c nhau v�o những thời điểm kh�c nhau. Mỗi lần l� một mức độ của thức cao hơn. B�nh diện n�o ch�ng ta đi lệ thuộc v�o ch�ng ta đ� tiến bộ thế n�o ..." C� lại im lặng. T�i hỏi c� phải học b�i học n�o c� đ� học được để tiến h�nh. C� trả lời ngay.
"Đ� l� việc ch�ng ta phải chia sẻ kiến thức của ch�ng ta với người kh�c. Đ� l� tất cả ch�ng ta c� khả năng vượt qua rất xa c�i m� ch�ng ta thường sử dụng. Một số trong ch�ng ta t�m thấy điều n�y nhanh hơn người kh�c. Đ� l� việc phải x�t những tật xấu của m�nh trước khi đi tới điểm n�y. Nếu kh�ng, �ng sẽ phải mang theo ch�ng v�o kiếp kh�c. Chỉ khi ch�ng ta c� thể tự gột bỏ được những th�i quen xấu m� ch�ng ta t�ch lũy khi ch�ng ta ở trạng th�i thể chất. Những Thần Linh Bậc Thầy kh�ng thể l�m điều đ� cho ch�ng ta. Nếu �ng chọn c�ch chiến đấu v� kh�ng tự gột bỏ c�c t�nh xấu, �ng sẽ mang ch�ng v�o kiếp kh�c. V� chỉ khi �ng quyết định l� �ng đ� đủ mạnh để l�m chủ những vấn đề b�n ngo�i, th� �ng sẽ kh�ng phải mang ch�ng v�o kiếp sau.
"Ch�ng ta cũng phải học hỏi kh�ng chỉ đi đến chỗ những người c� c�ng xung động như ch�ng ta. Cảm thấy bị l�i k�o tới chỗ ai đ� c�ng một mức độ với m�nh l� điều b�nh thường. Nhưng điều n�y sai. �ng phải tới chỗ những người c� xung động sai... với xung động của �ng. Điều n�y c� tầm quan trọng... trong việc gi�p ... những người n�y".
"Ch�ng ta được trao c�c khả năng trực gi�c, ch�ng ta phải theo v� kh�ng được cố gắng chống lại. Những kẻ chống lại sẽ gặp nguy hiểm. Ch�ng ta kh�ng được trở lại mỗi b�nh diện với khả năng đồng đều. Một số trong ch�ng ta c� khả năng hơn những người kh�c, v� họ đ� t�ch lũy được ở những thời điểm kh�c. Bởi vậy con người kh�ng phải được tạo ra đều b�nh đẳng. Nhưng cuối c�ng, ch�ng ta sẽ tiến tới điểm chỗ m� ch�ng ta đều b�nh đẳng".
Catherine ngưng lại. T�i biết những tư tưởng n�y kh�ng phải của c�. C� kh�ng c� kiến thức về vật l� hay si�u h�nh học; c� kh�ng biết g� về b�nh diện, phương chiều v� xung động. Vượt l�n tr�n c�i đ�, vẻ đẹp của lời n�i v� tư tưởng, ngụ � triết l� trong những lời thốt ra n�y - những c�i ấy đều vượt qu� khả năng của Catherine. C� kh�ng bao giờ n�i một c�ch r� r�ng v� văn chương như vậy. T�i c� thể cảm thấy một sức mạnh kh�c cao hơn vật lộn với t�m tr� v� d�y �m thanh của c� để chuyển đạt những tư tưởng ấy th�nh lời, do đ� m� t�i c� thể hiểu. Kh�ng, đ� kh�ng phải l� Catherine.
Giọng c� l� một giọng mơ m�ng.
"Những người h�n m� ....ở trong trạng th�i lơ lửng. Họ chưa sẵn s�ng để vượt v�o b�nh diện kh�c ... cho đến khi họ quyết định liệu họ c� muốn vượt qua hay kh�ng. Chỉ khi họ c� thể quyết định điều đ�. Nếu họ cảm thấy họ kh�ng c�n g� học hỏi ... trong trạng th�i thể chất... th� họ được ph�p vượt qua. Nhưng nếu họ c�n phải học nhiều hơn nữa, th� họ phải trở lại, d� rằng họ kh�ng muốn thế. Đ� l� giai đoạn nghỉ ngơi cho họ, một thời điểm khi những sức mạnh tinh thần của họ c� thể nghỉ ngơi".
Cho n�n những người bị h�n m� c� thể quyết định trở về hay kh�ng trở về, t�y theo việc họ c�n phải học hỏi bao nhi�u để ho�n tất được ở trạng th�i thể chất. Nếu họ cảm thấy kh�ng c�n g� nữa để học hỏi, họ c� thể đi ngay v�o trạng th�i tinh thần, bất kể y khoa hiện đại. Th�ng tin n�y ph� hợp với c�ng cuộc nghi�n cứu được phổ biến về kinh nghiệm cận tử, v� l� do tại sao một số người muốn quay trở về. Những người kh�c kh�ng được quyền lựa chọn, họ phải quay trở về v� họ c�n phải học hỏi nữa. Dĩ nhi�n, tất cả những người được phỏng vấn về kinh nghiệm cận tử của họ đ� trở về với x�c th�n. C� một sự tương đồng s�u sắc trong những c�u chuyện của họ. Họ rời khỏi x�c th�n v� "quan s�t" những cố gắng hồi sinh từ một điểm b�n tr�n th�n thể của họ. Cuối c�ng họ nhận thấy một �nh s�ng ch�i lọi hay một b�ng d�ng "thần linh" rực s�ng ở xa, đ�i khi ở cuối đường hầm. Họ kh�ng cảm thấy đau đớn. Khi họ nhận thức được nhiệm vụ tr�n thế gian chưa ho�n tất, v� họ phải quay về với x�c th�n, họ hợp nhất ngay lại với x�c th�n v� lại � thức đau đớn v� những cảm gi�c thể x�c kh�c.
T�i c� một v�i bệnh nh�n c� kinh nghiệm l�c cận tử. C�u chuyện hứng th� nhất l� c�u chuyện của một thương gia Nam Mỹ kh� giả được t�i kh�m bệnh trong một số buổi t�m l� trị liệu th�ng thường khoảng hai năm sau khi việc điều trị cho Catherine chấm dứt. Jacob bị một người đi m� t� đ�m phải kh�ng c�n biết g� ở H�a Lan năm 1975 khi �ng ta mới ngo�i 30 tuổi. �ng nhớ l� bay lơ lửng tr�n x�c th�n v� nh�n xuống xem quang cảnh chỗ tai nạn, ch� � đến xe cứu thương, b�c sĩ chăm s�c vết thương, v� đ�m đ�ng người x�m lại xem. �ng nhận thấy �nh s�ng v�ng ở đằng xa, v� �ng tiến lại gần �nh s�ng ấy, �ng thấy một nh� sư mặc bộ y n�u. Nh� sư n�y bảo Jacob chưa phải l� l�c Jacob phải chết, �ng ta phải quay về với x�c th�n. Jacob nh�n thấy sự th�ng th�i v� t�i năng của nh� sư, nh� sư n�y cũng n�u l�n một v�i biến cố tương lai trong cuộc đời của Jacob, tất cả những biến cố n�y sau n�y đều xẩy ra. Jacob nhập lại v�o x�c th�n, nay ở bệnh viện, tỉnh lại, v� lần đầu ti�n nhận thấy đang bị h�nh hạ bởi đau đớn.
Năm 1980 Jacob l� người Do Th�i trong khi đi du lịch tại Do Th�i, �ng ta c� đến thăm Hang động của c�c Gi�o Trưởng ở Hebron, th�nh địa của cả người Do Th�i Gi�o lẫn Hồi Gi�o. Sau kinh nghiệm tại H�a Lan, �ng đ� trở n�n mộ đạo nhiều hơn v� đ� bắt đầu cầu nguyện nhiều hơn. �ng ta thấy một nh� thờ Hồi Gi�o gần đấy v� ngồi xuống cầu nguyện c�ng người Hồi gi�o. Một l�c sau, �ng đứng dậy đi. Một người Hồi Gi�o gi� tiến lại gặp �ng v� n�i rằng, "�ng thật kh�c với những người kh�c. Họ �t khi ngồi xuống c�ng cầu nguyện với ch�ng t�i." Cụ gi� ngừng một ch�t, nh�n kỹ Jacob trước khi tiếp tục, " �ng đ� gặp một nh� sư, đừng qu�n những g� nh� sư đ� n�i với �ng." Năm năm sau tai nạn xẩy ra v� c�ch xa h�ng ng�n dậm, một cụ gi� biết cuộc gặp gỡ giữa nh� sư v� Jacob, cuộc gặp gỡ xẩy ra trong khi Jacob bất tỉnh.
Ở ph�ng mạch, c�n nhắc những tiết lộ mới nhất của Catherine, t�i băn khoăn điều m� những người viết Hiến Ph�p v� Đạo Quyền của Mỹ c� lẽ đ� nghĩ về một tuy�n bố rằng tất cả con người kh�ng được sinh ra b�nh đẳng. Người ta sinh ra với t�i tr�, khả năng, v� sức mạnh từ những kiếp kh�c. "Nhưng cuối c�ng ch�ng ta tiến đến một điểm nơi m� tất cả ch�ng ta sẽ b�nh đẳng". T�i nghi ngờ điểm n�y c�ch nhau nhiều, nhiều kiếp sống.
T�i nghĩ đến thần đồng Mozart v� t�i năng kh�ng thể tưởng được l�c thiếu thời. Phải chăng đ� cũng l� một sự chuyển những khả năng cũ trước đ�y từ kiếp trước? Dường như ch�ng ta mang theo những khả năng cũng như những nợ nần.
T�i đ� nghĩ về chuyện l�m sao m� con người hay tụ họp lại th�nh những nh�m thuần nhất, hay tr�nh xa v� thường l�m người ngo�i sợ h�i. Đ� l� c�i gốc của th�nh kiến v� hận th� nh�m. "Ch�ng ta phải học hỏi kh�ng chỉ đi tới những người c� c�ng xung động như ch�ng ta." Để gi�p đỡ những người kh�c n�y, t�i c� thể cảm thấy ch�n l� tinh thần trong những lời n�y của c�.
Catherine tiếp tục, "T�i phải trở lại", "T�i phải trở lại". T�i muốn được nghe nhiều nữa. T�i hỏi c� ai l� Robert Jarrod. C� đ� n�i ra t�n n�y trong buổi th�i mi�n kỳ trước, n�i rằng người n�y cần sự gi�p đỡ của t�i.
"T�i kh�ng biết ... C� thể �ng ta ở một b�nh diện kh�c, kh�ng phải b�nh diện n�y". Dường như c� kh�ng thể t�m ra �ng ta. "Chỉ khi n�o �ng ta muốn, gi� m� �ng ta quyết định đến với t�i", c� th� th�o, "�ng ta sẽ nhắn tin cho t�i. �ng ta cần sự gi�p đỡ của �ng".
T�i vẫn kh�ng thể hiểu l�m sao t�i c� thể gi�p được.
"T�i kh�ng biết", Catherine trả lời. "Nhưng �ng l� người được học h�nh, chứ kh�ng phải l� t�i."
Điều n�y thật l� th� vị. Điều n�y c� thật quan trọng đối với t�i kh�ng? Hay t�i phải gi�p Robert Jarrod v� được học h�nh? Ch�ng t�i chưa bao giờ nghe n�i g� về �ng ta cả.
C� nhắc lại, "T�i phải trở về". "T�i phải đi đến chỗ �nh s�ng trước nhất."
Đột nhi�n c� lo sợ. "Ối Ối, T�i do dự qu� l�u ... V� t�i do dự, n�n t�i lại phải chờ." Trong khi c� chờ đợi t�i hỏi c� đang nh�n thấy g� v� cảm nghĩ thế n�o.
"Đ�ng l� những thần linh kh�c, những linh hồn kh�c. Họ cũng đang chờ đợi." T�i hỏi c� liệu c� c�i g� để dạy ch�ng t�i trong khi c� chờ đợi. T�i hỏi, "C� c� thể cho ch�ng t�i biết điều g� ch�ng t�i phải biết kh�ng?"
"Họ kh�ng ở đ�y để n�i với t�i", c� trả lời. Thật hấp dẫn. Nếu c�c Thần Linh Bậc Thầy kh�ng c� ở đấy để cho c� nghe, Catherine kh�ng thể tự m�nh cung cấp kiến thức.
"T�i rất bồn chồn khi ở đ�y. T�i rất muốn đi ... Khi n�o đ�ng l�c, t�i sẽ đi". Một lần nữa, �t ph�t im lặng tr�i qua. Cuối c�ng hẳn l� đ� đ�ng l�c. C� lại rơi v�o một kiếp sống kh�c.
"T�i nh�n thấy những c�y t�o v� một ng�i nh�, ng�i nh� trắng. T�i sống trong nh� đ�. Những tr�i t�o bị s�u ăn ... , kh�ng tốt để ăn. C� một c�i đu, một c�i đu dưới v�m c�y". T�i bảo c� h�y nh�n v�o ch�nh m�nh.
"T�i c� t�c mịn m�ng, v�ng hoe; t�i năm tuổi, T�n t�i l� Catherine." T�i rất ngạc nhi�n. C� đ� v�o hiện kiếp; c� l� Catherine năm tuổi. Nhưng c� phải ở đấy v� một l� do n�o đ�. "C� điều g� đang xẩy ra ở đ� Catherine?"
"Cha t�i giận dữ với ch�ng t�i... nguy�n nh�n l� ch�ng t�i kh�ng được ph�p ra ngo�i. �ng... �ng đ�nh t�i bằng một c�i gậy. C�i g�y n�y rất nặng; n� l�m t�i đau... T�i sợ h�i lắm". C� đang r�n rỉ v� n�i như một đứa trẻ. "Cha t�i kh�ng ngưng đ�nh cho đến khi �ng đ� l�m cho ch�ng t�i đau. Tại l�m sao �ng c� thể l�m như vậy với ch�ng t�i? Tại sao �ng lại h�n hạ thế? T�i y�u cầu c� h�y nh�n đời c� bằng một c�i nh�n cao hơn v� trả lời những c�u hỏi của ch�nh c�. T�i vừa mới đọc s�ch n�i về những người c� thể l�m như thế. Một số nh� văn gọi c�i nh�n n�y l� c�i Ng� Cao Cả hay hay C�i Ta Cao Thượng. T�i rất t� m� muốn biết liệu Catherine c� thể tiến tới trạng th�i n�y kh�ng, nếu n� hiện hữu. Nếu c� c� thể, đ�y sẽ l� một kỹ thuật chữa bệnh mạnh, con đường tắt v�o nhận thức đ�ng bản chất v� hiểu biết. "�ng kh�ng bao giờ muốn ch�ng t�i", c� th� th�o rất nhẹ. �ng cảm thấy ch�ng t�i l� sự x�m phạm v�o đời �ng... �ng kh�ng muốn c� ch�ng t�i".
T�i hỏi, "Cả Anh c� nữa sao?"
"V�ng, anh t�i c�n tệ hơn nữa. Họ chưa bao giờ định c� anh t�i. Họ chưa lấy nhau khi... b� đ� c� thai với �ng". Việc n�y chứng tỏ tin tức mới l�m cho Catherine sửng sốt. C� chưa bao giờ biết về việc mẹ c� mang thai trước khi cưới. Sau n�y, mẹ c� x�c nhận kh�m ph� của Catherine l� đ�ng.
Mặc dầu c� kể lại hiện kiếp, nhưng l�c n�y Catherine cho thấy sự kh�n ngoan v� một nh�n quan về đời sống của m�nh trước đ�y đ� bị giới hạn trong trạng th�i nửa nọ nửa kia, hay trạng th�i tinh thần. D� sao c� một phần cao hơn trong t�m tr� c�, hồ như si�u thức. C� lẽ đ�y l� c�i Ng� Cao m� những người kh�c đ� m� tả. Mặc dầu kh�ng tiếp x�c với c�c Thần Linh Bậc Thầy v� những kiến thức kỳ lạ của c�c Ng�i, tuy nhi�n trong trạng th�i si�u thức của c�, c� c� một nhận thức đ�ng bản chất v� tin tức s�u sắc, cũng như về sự thụ thai của người anh c�. C�i thức của Catherine khi tỉnh giấc, lo lắng v� giới hạn nhiều hơn, tầm thường v� n�ng cạn hơn nhiều. C� kh�ng thể kết nối v�o trạng th�i si�u thức. T�i kh�ng biết c�c nh� ti�n tri v� những nh� hiền triết của c�c t�n gi�o Phương Đ�ng v� T�y, những người gọi l� "hiện thực", c� thể d�ng trạng th�i si�u thức để đạt tr� tuệ v� kiến thức kh�ng. Nếu như vậy th� tất cả ch�ng ta đều c� khả năng l�m như thế v� ch�ng ta phải c� c�i si�u thức n�y. Nh� ph�n t�ch t�m l� Carl Jung nhận thấy c� nhiều mức độ thức kh�c nhau. �ng viết về c�i v� thức chung, một trạng th�i tương tự như si�u thức của Catherine.
T�i ng�y c�ng nản l�ng bởi hố s�u ngăn c�ch kh�ng vượt qua được giữa c�i thức của Catherine, c�i tr� tuệ l�c thức v� c�i t�m tr� si�u thức l�c h�n m�. Trong khi c� bị th�i mi�n, t�i c� những cuộc đối thoại triết học say m� với c� ở mức si�u thức. Tuy nhi�n khi tỉnh d�̣y, Catherine kh�ng quan t�m g� đến triết l� hay những vấn đề đ� n�u. C� sống trong một thế giới của những điều vụn vặt h�ng ng�y, qu�n l�ng một thi�n t�i ở nơi c�.
Trong khi đ�, cha c� h�nh hạ c�, v� những l� do trở n�n r� r�ng. "�ng c� nhiều b�i học phải học", t�i n�i một c�ch ngờ vực.
"V�ng... �ng phải học".
T�i hỏi c� liệu �ng phải học g�. "Kiến thức n�y kh�ng được tiết lộ cho t�i". Giọng n�i của c� rời rạc, xa xăm. "Điều g� được tiết lộ cho t�i l� điều quan trọng với t�i, điều li�n quan đến t�i. Mỗi người phải tự quan t�m đến m�nh ... tự m�nh l�m ... to�n bộ. Ch�ng ta c� những b�i học để học... . mỗi một người trong ch�ng ta. Những b�i học n�y phải được học một lần v�o một l�c n�o đ�... c� thứ tự. Chỉ khi đ� ch�ng ta mới biết điều m� người kế tiếp cần, điều m� anh ấy hay chị ấy thiếu, hay ch�ng ta thiếu, để l�m th�nh to�n bộ". C� n�i trong giọng th� th�o, tiếng th� thầm của c� truyền đạt một cảm gi�c về sự suy x�t độc lập đ�ng mến.
Khi Catherine lại n�i, giọng trẻ n�t của c� trở lại. "�ng ta l�m cho t�i bệnh. �ng bắt t�i ăn những m�n ăn t�i kh�ng th�ch. Một số m�n như ... rau diếp, h�nh, m�n ăn t�i gh�t. �ng ta bắt t�i ăn thứ đ�, t�i sẽ bị bệnh. Nhưng �ng kh�ng cần ! Catherine bắt đầu hổn hển. C� đang h�t kh�ng kh�. T�i lại gợi � c� nh�n quang cảnh từ một nh�n quan cao hơn, c� cần hiểu rằng tại sao cha c� h�nh động như vậy.
Catherine n�i bằng giọng tha thứ. "Phải l�m đầy c�i trống trải nơi �ng. �ng gh�t t�i v� điều �ng đ� l�m. �ng gh�t t�i v� điều đ�, v� ch�nh �ng gh�t �ng". T�i đ� gần qu�n đi vụ cưỡng hiếp khi c� ba tuổi. "Cho n�n �ng phải phạt t�i ... T�i hẳn đ� l�m điều g� để �ng l�m t�i như thế". C� mới c� ba tuổi v� cha c� say rượu. Tuy nhi�n c� đ� �m thầm mang tội lỗi n�y trong l�ng c� từ đấy. T�i giải nghĩa hiển nhi�n n�y.
"C� chỉ l� trẻ thơ. B�y giờ c� phải tự m�nh tho�t ra khỏi tội lỗi ấy. C� đ� kh�ng l�m g� cả. L�m sao một đứa trẻ ba tuổi c� thể l�m g�? Kh�ng phải tội lỗi c�, m� ch�nh l� cha c�".
"L�c ấy, �ng hẳn l� gh�t t�i", c� th� th�o nhẹ nh�ng. "T�i biết �ng trước đ�y, nhưng b�y giờ kh�ng thể d�ng được tin tức n�y. "T�i phải trở lại thời gian đ�". Mặc d� một v�i giờ đ� qua đi, t�i muốn quay về với những quan hệ trước đ�y của họ. T�i cho c� chỉ dẫn với chi tiết.
"C� đang ở trang trạng th�i h�n m� s�u. V�o l�c t�i sắp sửa đếm ngược trở lại ba đến một ngay. C� sẽ ở trong trạng th�i s�u hơn v� c� sẽ cảm thấy ho�n to�n an to�n. T�m tr� c� sẽ tự do lang thang về thời gian trước đ�y, thời gian li�n quan đến cha c� trong cuộc sống hiện tại của c� bắt đầu, trở về thời gian c� � nghĩa nhất về việc xẩy ra l�c thơ ấu giữa cha c� v� c�. Khi t�i n�i "một", c� sẽ quay trở về kiếp sống đ� v� h�y nhớ lấy. Việc n�y rất quan trong cho việc chữa bệnh của c�. C� c� thể l�m được việc đ� . Ba... hai... một. Im lặng một hồi l�u.
"T�i kh�ng nh�n thấy �ng... nhưng t�i nh�n thấy người ta bị giết !�. Giọng của c� trở th�nh ầm ĩ v� kh�n kh�n. Ch�ng ta kh�ng c� quyền ngăn chặn đời sống của người kh�c trước khi họ đ� sống s�t ngo�i nghiệp của họ. V� ch�ng ta đang l�m việc n�y. Ch�ng ta kh�ng c� quyền. Họ sẽ bị quả b�o nếu ch�ng ta để họ sống. Khi họ chết họ sẽ đi v�o phương chiều kế tiếp, họ sẽ khổ sở tại đấy. Họ sẽ bị đưa v�o một trang th�i rất buồn bực. Họ sẽ kh�ng c� y�n ổn. Họ sẽ bị gửi trở lại, v� đời sống của họ sẽ rất kh� khăn. Họ sẽ phải đền b� những người m� họ g�y đau đớn v� bất c�ng, những người họ đ� chống lại. Họ đ� ngăn chận đời sống của những người n�y, v� họ kh�ng c� quyền l�m thế. Chỉ c� Thượng Đế mới trừng phạt được những người ấy th�i, chứ kh�ng phải l� ch�ng ta. Họ sẽ bị trừng phạt.
Một ph�t im lặng tr�i qua. C� th� thầm, "Họ đi rồi". H�m nay c�c vị Thần Linh Bậc Thầy đ� cho ch�ng ta một lời ph�n truyền nữa, mạnh mẽ v� r� r�ng. Ch�ng ta kh�ng được giết, d� trong ho�n cảnh n�o. Chỉ c� Thượng Đế mới c� thể trừng phạt.
Catherine mệt lử. T�i quyết định rời lại việc truy cứu về sự li�n hệ ở tiền kiếp với cha c�, v� t�i đưa c� ra khỏi h�n m�. C� kh�ng nhớ g� cả ngoại trừ h�a th�n l� Christian v� Catherine c�n nhỏ. C� mệt mỏi, nhưng an lạc v� thư gi�n như thể tr�t được một g�nh nặng đ� được nhấc đi từ c�. Mắt t�i bắt gặp mắt Carole, Ch�ng t�i đều mệt lừ. Ch�ng t�i đ� run rẩy v� đ� đổ mồ h�i, ch� t�m v�o mỗi lời n�i. Ch�ng t�i c�ng chia sẻ một kinh nghiệm khổng thể tưởng tượng được.
-ooOoo-
CHƯƠNG S�U
B�y giờ t�i ấn định c�c buổi th�i mi�n h�ng tuần cho Catherine v�o cuối ng�y v� c�c buổi n�y phải mất chừng v�i tiếng. C� vẫn c� bề ngo�i thanh thản khi c� đến v�o tuần kế tiếp. C� đ� n�i chuyện bằng điện thoại với cha c�. Kh�ng cho cha c� biết chi tiết n�o, c� đ� tha thứ cho �ng theo c�ch của c�. T�i chưa bao giờ thấy c� thanh thản như thế. T�i kinh ngạc về sự tiến bộ nhanh ch�ng của c�. Rất hiếm c� một bệnh nh�n với nỗi lo �u kinh ni�n v� sợ h�i th�m ch� th�m căn cố đế chuyển biến qu� đột ngột như vậy. Mặt kh�c, dĩ nhi�n Catherine kh�ng phải l� một bệnh nh�n thường, v� tiến tr�nh chữa trị cho c� l� duy nhất.
"T�i nh�n thấy một con b�p b� sứ để tr�n mặt loại l� sưởi n�o đ�." C� đ� rơi nhanh v�o h�n m� s�u. "C� những cuốn s�ch ở cả hai b�n gần l� sưởi. Đ� l� một căn ph�ng trong một ng�i nh� n�o đ�. C� những c�y đ�n nến gần con b�p b� v� một bức tranh ch�n dung ... một bộ mặt, mặt của một người đ�n �ng... Đ� l� �ng ta..." C� đang quan s�t căn ph�ng. T�i hỏi c�, c� nh�n thấy g�.
"Một loại thảm phủ s�n nh�. N� x� x� giống như ... đ� l� da th�... phải một loại da th� phủ s�n nh�. B�n phải c� hai cửa k�nh... dẫn ra ngo�i h�nh lang. C� bốn bậc - những c�i cột ở mặt tiền - C� bốn bậc thềm đi xuống. Những bậc n�y dẫn ra một con đường. Nhiều c�y to bao chung quanh... C� một v�i con ngựa b�n ngo�i. Những con ngựa được buộc v�o .... mấy c�i cọc ở ph�a trước".
T�i hỏi , "C� c� biết chỗ ấy ở đ�u kh�ng?" Catherine h�t một hơi d�i.
"C� th� th�o, "T�i kh�ng biết địa điểm", "nhưng năm, năm phải ở đ�u đ�y. Đ� l� thế kỷ thứ mười t�m, nhưng t�i kh�ng biết ... c� c�y cối v� hoa v�ng, những b�ng hoa v�ng rất đẹp". C� bị xao l�ng bởi những b�ng hoa n�y. "M�i hoa tuyệt vời; ngọt ng�o, những b�ng hoa... những b�ng hoa kỳ lạ, những b�ng hoa to lớn... những b�ng hoa v�ng nhị đen ở giữa hoa". C� tạm ngừng, vẫn c�n ở giữa những b�ng hoa. T�i nhớ đến những c�nh đồng hoa hướng dương ở miền nam nước Ph�p. T�i hỏi c� về kh� hậu tại đấy.
"Rất �n h�a, kh�ng gi� nhiều. Kh�ng n�ng m� cũng chẳng lạnh". Ch�ng t�i kh�ng đạt được sự tiến triển n�o trong việc nhận dạng ra nơi n�o. T�i đưa c� trở lại ng�i nh�, xa rời những đ�a hoa v�ng quyến rũ, v� t�i hỏi c� ch�n dung để tr�n l� sưởi.
"T�i kh�ng thể ...T�i vẫn nghe Aaron... t�n �ng đ� l� Aaron." T�i hỏi liệu �ng ta l� chủ nh� kh�ng. "Kh�ng, con �ng ta mới l� chủ nh�. T�i l�m việc ở đấy". Lại một lần nữa c� được ph�n vai l� người hầu. C� chưa bao giờ được đến gần tượng của Cleopatra hay Napoleon. Những người nghi ngờ về đầu thai lu�n hồi, kể cả bản th�n t�i được huấn luyện khoa học cho đến tận hai th�ng vừa qua, thường tr�ng đợi v�o t�nh trạng hay xảy ra về h�a th�n hơn của những người nổi tiếng rất nhiều. B�y giờ t�i thấy m�nh đang ở một vị thế bất thường nhất v� đ� chứng minh được lu�n hồi bằng khoa học ngay tại văn ph�ng của Khoa T�m Thần. V� hơn thế nữa, lu�n hồi đang được kh�m ph�.
"Cẳng t�i rất ..." Catherine tiếp tục, "rất nặng. N� bị đau. Hầu như l� n� kh�ng ở đấy... Ch�n t�i đau. Ngựa đ� t�i". T�i bảo c� h�y nh�n v�o ch�nh m�nh.
"T�i c� t�c mầu n�u, t�c n�u xoắn. T�i mang một loại mũ b� r�, một loại mũ b� r� trắng ... một bộ đồ xanh với một loại tạp dề b�n ngo�i ... tạp dề. T�i trẻ nhưng kh�ng phải l� đứa trẻ con. Nhưng ch�n t�i đau. Việc mới xẩy ra, t�i bị đau kinh khủng". Tr�ng c� thấy r� l� rất đau. " M�ng ngựa... m�ng ngựa. N� đ� t�i bằng m�ng của n�. Con ngựa n�y thật hắc b�a". Giọng c� trở n�n dịu hơn v� cuối c�ng cơn đau đ� giảm. "T�i c� thể ngửi thấy m�i cỏ kh�, cỏ kh� trong chuồng. C� người đang l�m việc trong khu chuồng ngựa". T�i hỏi về nhiệm vụ của c�.
"T�i c� bổn phận hầu hạ ... hầu hạ tr�n nh� lớn. T�i cũng phải l�m việc vắt sữa b�". T�i muốn biết nhiều hơn về những người chủ.
"Người vợ kh� tr�n trĩnh, tr�ng rất vụng về. C� hai đứa con g�i... T�i kh�ng biết ch�ng". C� n�i th�m, đo�n trước c�u hỏi tiếp theo của t�i l� liệu c� người n�o đ� hiện th�n trong đời sống hiện tại của Catherine kh�ng. T�i hỏi về gia đ�nh c� ở thế kỷ thứ mười t�m.
"T�i kh�ng biết, T�i kh�ng nh�n thấy họ, T�i kh�ng thấy ai ở với t�i. T�i hỏi c� phải c� sống ở đấy kh�ng. "V�ng t�i sống ở đấy, nhưng kh�ng phải ở t�a nh� ch�nh. Một c�i nh� rất nhỏ ... họ cho ch�ng t�i. C� những con g�. Ch�ng t�i nhặt trứng. Trứng g� m�u n�u. Nh� t�i rất nhỏ ... v� trắng... một ph�ng. T�i thấy một người đ�n �ng. T�i sống với người n�y. Anh ta c� bộ t�c xoắn v� mắt xanh". T�i hỏi phải chăng họ l� vợ chồng.
"Kh�ng phải trong nghĩa vợ chồng, kh�ng." C� phải c� sinh ra ở đấy kh�ng? Kh�ng, T�i được mang về v�ng n�y khi t�i c�n rất trẻ. Gia đ�nh t�i rất ngh�o". Người đ�n �ng của c� dường như kh�ng th�n thuộc. T�i bảo c� đi xa hơn nữa trong đời sống n�y để t�m ra biến cố c� � nghĩa hơn.
"T�i nh�n thấy c�i g� đ� trắng... trắng với nhiều dải tr�n đ�. Phải l� một c�i mũ. Một loại mũ b� r�, với những l�ng vũ v� dải trắng."
"Ai đội mũ ấy. C� phải - C� ngắt lời t�i.
"B� chủ ng�i nh� n�y, dĩ nhi�n". T�i cảm thấy hơi ngớ ngẩn. Đ� l� đ�m cưới của một trong hai người con g�i. To�n bộ cơ ngơi n�y tham gia lễ cưới." T�i hỏi c� b�o ch� c� n�i g� về đ�m cưới n�y kh�ng. Nếu c� t�i muốn c� nh�n v�o ng�y th�ng.
"Kh�ng, t�i kh�ng tin l� c� b�o ch� tại đấy. T�i kh�ng thấy c�i g� như thế. Kh� m� t�m được t�i liệu để chứng minh ở kiếp sống n�y". " C� c� thấy c� trong đ�m cưới n�y kh�ng?" T�i hỏi. C� to tiếng trả lời nhanh ch�ng.
"Ch�ng t�i kh�ng dự đ�m cưới. Ch�ng t�i chỉ nh�n thấy người ta ra v�o. Những người đầy tớ kh�ng được ph�p".
"Cảm nghĩ của c� thế n�o?"
"Gh�t".
"Tại sao? Họ đối xử với c� kh�ng tốt ư?"
C� trả lời dịu d�ng, "V� ch�ng t�i ngh�o, v� ch�ng t�i bị r�ng buộc với họ. Ch�ng t�i kh�ng thể s�nh với những g� họ c�".
"C� c� bao giờ ra khỏi cơ ngơi n�y kh�ng? Hay c� ở đấy suốt đời?"
C� trả lời c� vẻ đăm chi�u. "T�i ở đấy suốt đời". T�i cảm thấy nỗi buồn của c�. Cuộc đời của c� vừa kh� khăn vừa v� vọng. T�i bảo c� tiến tới ng�y chết.
"T�i thấy một ng�i nh�. T�i thức dậy muộn, đang nằm d�i tr�n giường. Họ cho t�i uống một thứ g� đ�, một thứ g� ấm. C� m�i bạc h�. Lồng ngực t�i rất nặng nề. Rất kh� thở ... T�i đau nơi ngực v� lưng... Đ� l� một nỗi đau tồi tệ ... rất kh� diễn đạt". C� thở nhanh v� thở hắt ra, trong nỗi đau gh� gớm. Sau �t ph�t hấp hối, mặt c� dịu lại v� th�n thể c� gi�n ra. Hơi thở của c� trở lại b�nh thường.
"T�i đ� rời khỏi th�n x�c". Giọng c� to v� kh�n kh�n. "T�i nh�n thấy một �nh s�ng tuyệt vời ... C� người lại với t�i. Họ đến để gi�p t�i. Những người tuyệt vời. Họ kh�ng sợ h�i... T�i cảm thấy rất nhẹ nh�ng..." Ngưng kh� l�u.
"C� c� suy nghĩ n�o về kiếp sống m� c� vừa bỏ đi kh�ng?"
"Đ� l� sau n�y. B�y giờ, t�i cảm thấy an b�nh. Đ�y l� l�c an ủi. Người tham dự phải được giải khu�y. Linh hồn ... linh hồn t�m thấy an b�nh nơi đ�y. Bạn để lại tất cả đau đớn thể x�c sau bạn. Linh hồn của bạn an lạc v� thanh thản. Đ� l� một cảm gi�c tuyệt vời... . tuyệt vời, như thể mặt trời lu�n lu�n chiếu s�ng v�o bạn. �nh s�ng thật rực rỡ ! Mọi thứ xuất ph�t từ �nh s�ng ! Năng lượng xuất ph�t từ �nh s�ng. Linh hồn của ch�ng ta đi ngay đến đ�. N� hầu như giống một lực từ trường l�i cuốn ch�ng ta v�o. Thật l� tuyệt vời. N� giống như nguồn sức mạnh. N� biết c�ch chữa l�nh."
"N� c� mầu sắc kh�ng?"
"N� nhiều mầu sắc." C� ngưng lại v� nghỉ ngơi trong �nh s�ng n�y.
T�i đ�nh bạo hỏi, "Thế c� đang kinh qua c�i g�?"
"Kh�ng c� g� cả... chỉ l� sự an b�nh m� th�i. Bạn đang ở giữa đ�m bạn b�. Họ đều ở đ�y. T�i nh�n thấy rất nhiều người. Một số người rất quen, một số người kh�ng quen. Nhưng ch�ng t�i ở đấy, chờ đợi". C� tiếp tục đợi v� �t ph�t chậm chạp tr�i qua. T�i quyết định đẩy nhanh nhịp độ.
"T�i c� c�u hỏi"
"Về ai" Catherine hỏi.
"Một người n�o đ� - c� hay c�c Bậc Thầy", T�i quanh co, " T�i nghĩ rằng hiểu biết điều n�y sẽ gi�p ch�ng t�i. C�u hỏi như thế n�y : Ch�ng ta chọn thời điểm v� c�ch sinh ra, c�ch chết kh�ng? Ch�ng ta c� thể chọn t�nh thế kh�ng? C� thể ch�ng ta chọn thời điểm n� tr�nh nữa kh�ng? T�i nghĩ hiểu được việc đ� th� sẽ giảm nhiều sợ h�i. C� người n�o ở đấy c� thể trả lời c�u hỏi n�y kh�ng?" Căn ph�ng h�nh như lạnh lẽo. Khi Catherine n�i lại, giọng c� s�u hơn v� �m vang hơn. Đ� l� một giọng n�i m� t�i chưa từng nghe trước đ�y. Đ� l� giọng n�i của một thi nh�n.
"V�ng, ch�ng ta chọn khi ch�ng ta nhập v�o trạng th�i thể chất của ch�ng ta, v� khi ch�ng ta rời bỏ. Ch�ng ta biết khi ch�ng ta đ� ho�n th�nh c�i m� ch�ng ta được gửi xuống nơi n�y để ho�n tất. Ch�ng ta biết khi n�o thời điểm đến, v� bạn sẽ phải chấp nhận c�i chết của bạn. V� bạn biết l� bạn chẳng kiếm được g� nữa ngo�i kiếp sống n�y. Khi bạn c� thời gian, khi bạn đ� c� thời gian để nghỉ ngơi v� tiếp sinh lực lần nữa cho linh hồn của bạn, bạn được ph�p t�i nhập lại trạng th�i vật chất. Những người do dự, những người kh�ng chắc chắn quay về nơi đ�y, họ c� thể mất cơ may cho họ, cơ may để chu to�n điều họ phải l�m khi họ ở trong trạng th�i vật chất".
T�i ho�n to�n biết ngay đ� kh�ng phải l� Catherine n�i. "Ai l� người đang n�i với t�i," t�i cầu khẩn; "Ai đang n�i"
Catherine trả lời với giọng th� th�o quen thuộc . "T�i kh�ng biết. Giọng n�i của một người n�o đ� ... . ch�nh người kiểm so�t sự việc, nhưng t�i kh�ng biết l� ai. T�i chỉ c� thể nghe tiếng người ấy v� cố gắng n�i cho �ng biết người ấy n�i g�."
C� cũng biết kiến thức n�y kh�ng bắt nguồn từ nơi c�, kh�ng phải từ tiềm thức, cũng kh�ng phải từ v� thức. Thậm ch� kh�ng phải từ c�i ng� si�u thức của c�. Bằng c�ch n�y c�ch kh�c c� đ� nghe được v� truyền đạt cho t�i, những lời n�i v� tư tưởng của một người n�o đ� rất đặc biệt, một người n�o đ� "kiểm so�t sự việc." Bởi vậy một Bậc Thầy kh�c đ� xuất hiện, kh�c hẳn vị thầy hay một số thầy từ những lời ph�n truyền đầy th�ng th�i trước đ�y. Đ� l� một thần linh mới, với một giọng n�i v� kiểu c�ch ti�u biểu, rất n�n thơ v� thanh thản. Đ� l� Bậc Thầy n�i về c�i chết kh�ng ch�t lưỡng lự, tuy giọng n�i v� tư tưởng thấm đượm t�nh thương y�u. T�nh thương y�u dường như nồng ấm v� thiết thực, tuy v� tư v� phổ qu�t. T�nh thương đ� dường như hạnh ph�c tột đỉnh, nhưng kh�ng che giấu, hay x�c động hay tr�i buộc. N� tiếp sức cho cảm nghĩ về t�nh thương v� tư, hay l�ng tr�u mến v� tư v� n� h�nh như th�n thuộc xa x�i.
Giọng th� th�o của Catherine trở n�n lớn hơn."T�i kh�ng c� niềm tin v�o những người n�y."
"Kh�ng c� niềm tin v�o những người n�o" T�i chất vấn.
"V�o những Bậc Thầy."
"Kh�ng c� niềm tin?"
"Kh�ng, t�i kh�ng c� niềm tin. Đ� l� l� do tại sao đời t�i qu� kh� khăn. T�i đ� kh�ng c� niềm tin ở trong kiếp sống đ�." C� b�nh tĩnh đ�nh gi� cuộc sống của c� ở thế kỷ thứ mười t�m. T�i hỏi c� đ� học hỏi được g� trong kiếp sống đ�.
"T�i biết n�ng giận v� hận th�, biết nu�i dưỡng cảm nghĩ của t�i đối với người ta. T�i cũng biết l� t�i đ� kh�ng kiểm so�t được đời t�i. T�i muốn kiểm so�t nhưng t�i kh�ng c� g�. T�i phải c� niềm tin ở c�c Bậc Thầy. C�c Thầy sẽ hướng dẫn t�i th�ng suốt. Nhưng t�i lại kh�ng c� niềm tin . T�i cảm thấy như thể l� bị thất bại ng�y từ l�c đầu. T�i kh�ng bao giờ nh�n v�o sự việc một c�ch vui vẻ. Ch�ng ta phải c� niềm tin ... ch�ng ta phải c� niềm tin. Nhưng t�i lại nghi ngờ. T�i chọn nghi ngờ thay v� tin tưởng". C� ngưng lại.
"C� n�n l�m g�, v� T�i l�m g� để l�m cho ch�ng ta tốt hơn? Phải chăng con đường của ch�ng ta vẫn như thế?" T�i hỏi. C�u trả lời của Bậc Thầy tuần trước đ� n�i về sức mạnh trực gi�c v� sự trở về từ h�n m� bất tỉnh. Giọng n�i, kiểu n�i, �m thanh, tất cả đều kh�c với Catherine lẫn vị Thầy ph�i nam, thi nh�n vừa mới n�i.
"Con đường của mỗi người tr�n cơ bản l� giống nhau. Tất cả ch�ng ta phải học hỏi một số th�i độ trong khi ch�ng ta ở trong trạng th�i vật chất. Một số người trong ch�ng ta chấp nhận ch�ng nhanh hơn những người kh�c. L�ng nh�n từ, hy vọng, niềm tin, t�nh thương ... tất cả ch�ng ta phải biết v� biết r� những điều n�y. Kh�ng phải chỉ c� một hy vọng, một niềm tin, v� một t�nh thương - c� nhiều thứ nu�i dưỡng một trong những thứ n�y. C� rất nhiều c�ch để diễn tả ch�ng. V� tuy vậy ch�ng ta chỉ mới kết nối một ch�t v�o mỗi một...
"Người của những đo�n thể t�n gi�o đ� tới gần hơn bất kỳ ai ở trong số ch�ng ta v� họ đ� c� những lời nguyện v� sự tu�n theo. Họ nhượng bộ nhiều m� kh�ng đ�i hỏi g� trở lại. Phần c�n lại của ch�ng ta tiếp tục đ�i hỏi �n huệ - giải thưởng v� sự li�n hệ cho c�ch ứng xử của ch�ng ta ... khi kh�ng c� giải thưởng m� ch�ng ta muốn. Giải thưởng nằm trong việc l�m, nhưng việc l�m m� kh�ng tr�ng đợi g�, l�m một c�ch kh�ng vị kỷ.
Catherine th�m bằng một giọng th� thầm dịu d�ng, "T�i đ� kh�ng biết điều đ�."
T�i bối rối một lần bởi từ "trong trắng" nhưng t�i nhớ nghĩa gốc của n� l� "thanh khiết" n�i đến ở một trạng th�i rất kh�c với trinh tiết.
C� tiếp tục. "Kh�ng phải l� ham m� th�i qu�, điều g� l�m qu� nhiều... qu� nhiều Bạn sẽ hiểu. Bạn sẽ thực sự hiểu". C� lại ngừng.
T�i th�m,"T�i đang cố gắng". Rồi t�i quyết định tập trung v�o Catherine. C� lẽ c�c Bậc Thầy chưa rời đi. " T�i c� thể l�m g� tốt nhất để gi�p Catherine vượt qua sợ h�i v� lo �u? V� học hỏi được những b�i học của c�? Đ� c� phải l� c�ch tốt nhất kh�ng, hay t�i phải thay đổi c�i đ�? Hay phải đi v�o một nơi đặc biệt? L�m sao t�i c� thể gi�p c� tốt nhất? "
C�u trả lời đến từ một giọng s�u của Bậc Thầy thi nh�n. Từ tr�n ghế t�i nho�i người về ph�a trước.
"�ng đang l�m điều đ�ng. Nhưng điều đ� cho �ng chứ kh�ng phải cho c� ấy. Một lần nữa, lời nhắn nhủ n�i l� v� lợi �ch của t�i nhiều hơn l� cho Catherine.
"Cho t�i?"
"Đ�ng. C�i m� ch�ng t�i n�i l� cho �ng." Kh�ng những �ng đang đề cập đến Catherine ở ng�i thứ ba m� �ng c�n n�i "ch�ng t�i". Quả thực c� một v�i Thần Linh Bậc Thầy c� mặt.
"C� thể cho t�i biết t�n của c�c Ng�i được kh�ng?" T�i lập tức cau m�y v� bản chất trần tục của c�u hỏi. "T�i cần sự hướng dẫn. T�i c� qu� nhiều điều muốn biết."
C�u trả lời l� một b�i thơ về t�nh thương, một b�i thơ về đời t�i v� c�i chết của t�i. Giọng n�i dịu d�ng v� �m �i, v� t�i cảm thấy một t�nh y�u v� tư của một thần linh ho�n vũ. T�i nghe trong l�ng kinh sợ.
"�ng sẽ được hướng dẫn v�o đ�ng l�c. �ng sẽ được hướng dẫn ... đ�ng l�c. Khi �ng ho�n th�nh điều m� �ng đ� được ph�i đến đ�y để ho�n tất, rồi đời �ng sẽ chấm dứt. Nhưng kh�ng phải trước l�c ấy. �ng c� nhiều th� giờ ở tương lai... rất nhiều th� giờ."
T�i vừa lo vừa tho�t cơn sợ h�i. T�i vui �ng kh�ng n�i g� đặc biệt nữa. Catherine trở n�n bồn chồn. C� th� th�o.
" T�i đang rơi, rơi xuống ... cố t�m ra đời t�i... rơi xuống. C� thở d�i v� t�i cũng thở d�i. C�c Bậc Thầy đ� đi khỏi. T�i trầm ng�m với lời gi�o huấn huyền diệu, những lời nhắn gửi rất c� t�nh từ c�c nguồn gốc rất thần linh. Ngụ � tr�n đầy. �nh s�ng sau khi chết v� đời sống sau khi chết; sự chọn lựa của ch�ng ta khi ch�ng ta sinh ra v� khi ch�ng ta sẽ chết; sự hướng dẫn ch�nh x�c v� kh�ng sai lầm của c�c Bậc Thầy; c�c kiếp sống được đo lường trong c�c b�i học được học v� trong c�c nhiệm vụ đ� được thực hiện kh�ng phải trong những năm th�ng; về l�ng nh�n từ, hy vọng, niềm tin, v� t�nh thương y�u; l�m m� kh�ng mong đợi được đền đ�p - kiến thức n�y l� cho t�i. Nhưng cho mục đ�ch g�? T�i được gửi đến đ�y để ho�n th�nh c�i g�?
Những lời nhắn g�y ấn tượng mạnh v� những biến cố đổ như th�c đổ v�o t�i trong ph�ng mạch phản ảnh những thay đổi s�u xa trong đời sống c� nh�n v� gia đ�nh t�i. Sự thay đổi từ từ len lỏi v�o nhận thức của t�i. Th� dụ, t�i đang l�i xe đưa con trai t�i đi tới xem trận đấu b�ng ch�y của trường đại học khi ch�ng t�i bị kẹt xe. T�i l�c n�o cũng rất kh� chịu khi bị kẹt xe v� b�y giờ ch�ng t�i sẽ mất lượt chơi đầu hay lượt chơi thứ hai của trận đấu. T�i thấy kh�ng kh� chịu. T�i kh�ng c�n tr�ch cứ người l�i xe k�m cỏi n�o đ�. Cơ bắp cổ t�i v� vai t�i thấy thoải m�i. T�i kh�ng c�u kỉnh với con t�i, v� ch�ng t�i vượt qua thời gian trong khi n�i chuyện với nhau. T�i nhận thấy rằng chỉ muốn c� một buổi chiều vui vẻ với Jordan để xem trận đấu m� cả hai cha con t�i đều vui vẻ. Mục đ�ch của buổi chiều h�m đ� l� được ở c�ng nhau. Nếu t�i kh� chịu v� giận dữ, cuộc đi chơi c� lẽ đ� bị hỏng.
T�i nh�n v�o c�c con t�i v� vợ t�i v� băn khoăn kh�ng biết ch�ng t�i c� ở với nhau từ trước kh�ng. Phải chăng ch�ng t�i đ� lựa chọn để c�ng nhau chia sẻ những thử th�ch v� những thảm kịch v� những niềm vui của đời sống n�y? Phải chăng ch�ng t�i trẻ m�i kh�ng gi�? T�i cảm thấy l�ng thương y�u v� tr�u mến to lớn đối với vợ con t�i. T�i hiểu rằng những thiếu s�t v� sai lầm của họ đều rất nhỏ nhoi. Những điều đ� thực sự kh�ng quan trọng. T�nh thương y�u mới quan trọng.
Thậm ch� t�i thấy m�nh bỏ qua những thiếu s�t của ch�nh t�i v� c�ng một l� do. T�i kh�ng cần phải cố gắng để được ho�n hảo hay l�c n�o cũng biết kiềm chế. Thực sự kh�ng cần g�y ấn tượng cho ai.
T�i rất sung sướng được chia sẻ kinh nghiệm n�y với Carole. Ch�ng t�i n�i chuyện với nhau sau bữa cơm chiều v� đưa ra những cảm nghĩ v� phản ứng của t�i về những buổi th�i mi�n với Catherine. Carole c� bộ �c ph�n t�ch v� c� kiến thức vững v�ng. Carole biết t�i vất vả xiết bao theo đuổi c�c c�ng việc với Catherine bằng một c�ch thận trọng v� khoa học, v� Carole vờ phản đối để gi�p t�i nh�n v�o tin tức một c�ch kh�ch quan. V� những bằng chứng c� t�nh quyết định chồng chất cho thấy quả thực Catherine đang bộc lộ những sự thật tuyệt vời, Carole tin v� chia sẻ sự lĩnh hội v� niềm vui của t�i.
-ooOoo-
CHƯƠNG BẨY
Khi Catherine đến cho kỳ hẹn kế tiếp một tuần sau đ�, t�i đ� sẵn s�ng nghe lại băng th�u về cuộc đối thoại kh�ng thể tưởng tượng nổi ở kỳ trước. T�m lại c� đ� cung cấp cho t�i thi ca thi�n giới c�ng với k� ức tiền kiếp. T�i bảo c� l� c� đ� kể lại tin tức về những kinh nghiệm sau c�i chết, d� rằng c� kh�ng nhớ g� ở về trạng th�i nửa nọ nửa kia hay tinh thần. C� miễn cưỡng lắng nghe. Đ� đỡ rất nhiều v� hạnh ph�c hơn, c� kh�ng cần phải nghe t�i liệu n�y. Ngo�i ra, n� hơi hơi "kỳ qu�i" . T�i thuyết phục c� n�n nghe. C�i đ� rất tuyệt vời, đẹp đẽ, hướng thượng v� n� đến do c�. T�i muốn chia sẻ n� với c�. C� nghe giọng dịu d�ng của c� trong cuốn băng chỉ v�i ph�t, rồi c� bảo t�i tắt đi. C� n�i rằng thật l� kỳ dị v� l�m cho c� kh�ng thoải m�i. Lặng lẽ, t�i nhớ lại "việc n�y cho �ng chứ kh�ng phải cho c� ấy".
T�i băn khoăn kh�ng biết những buổi th�i mi�n n�y k�o d�i bao l�u nữa v� mỗi tuần c� thấy kh� l�n. Nay chỉ c�n một �t gợn s�ng trong c�i hồ đ� từng nổi s�ng. C� vẫn c�n sợ ở những nơi k�n m�t v� sự quan hệ với Stuart vẫn c�n kh�ng chắc chắn. Mặt kh�c, sự tiến bộ của c� thật đ�ng ch� �.
Ch�ng t�i kh�ng c�n những buổi t�m l� trị liệu th�ng thường nhiều th�ng nay. Kh�ng c�n cần thiết nữa. Ch�ng t�i chuyện gẫu �t ph�t để biết đến những sự việc trong tuần rồi chuyển nhanh v�o th�i mi�n dĩ v�ng. Phải chăng những k� ức thực tế về những chấn thương nặng hay những chấn thường nhỏ h�ng ng�y, hay tiến tr�nh l�m sống lại những kinh nghiệm m� Catherine thực sự được chữa khỏi. Những cơn �m ảnh v� kinh ho�ng gần như biến hẳn. C� kh�ng c�n sợ h�i về c�i chết hay sắp chết. C� kh�ng c�n sợ mất tự chủ. C�c b�c sĩ t�m thần học ng�y nay d�ng thuốc an thần v� chống phiền muộn liều cao để điều trị bệnh nh�n c� triệu chứng như của Catherine. Ngo�i thuốc men ra, bệnh nh�n được chữa trị trong những kh�a t�m l� trị liệu mạnh hay tham dự c�c buổi điều trị cho nh�m bị �m ảnh sợ h�i. Nhiều b�c sĩ t�m thần học tin l� những triệu chứng như của Catherine c� cơ sở sinh học, bởi c� những sự thiếu hụt trong một hay nhiều chất h�a học trong bộ n�o.
V� t�i d�ng th�i mi�n Catherine ở mức h�n m� cao, t�i nghĩ điều đ� mới đ�ng ch� � v� tuyệt vời l�m sao v� chỉ trong c� �t tuần lễ kh�ng d�ng thuốc men, c�ch trị liệu th�ng thường, hay nh�m để chữa trị, thế m� c� gần như khỏi hẳn. Việc n�y kh�ng chỉ l� loại bỏ những triệu chứng, cũng chẳng phải nghiến răng chịu đựng, hay sống với triệu chứng đ�, một cuộc đời bị h�nh hạ bởi sợ h�i. Đ� l� c�ch chữa trị, kh�ng c� c�c triệu chứng. V� c� thật rạng rỡ, thanh thản v� hạnh ph�c vượt qu� những cao vọng nhất của t�i.
Giọng c� lại th� th�o dịu d�ng. "T�i ở trong một t�a nh�, một loại trần c� v�m. Trần xanh v� v�ng. C� những người kh�c ở đ� với t�i. Họ mặc ... trong những bộ đồ cổ ... một loại �o d�i, rất cổ v� bẩn. T�i kh�ng biết l�m sao ch�ng t�i lại đến đ�y. C� nhiều b�ng người trong ph�ng. Cũng c� một số phụ nữ, những phụ nữ n�y đứng tr�n một kiến tr�c bằng đ� n�o đ�. C� một b�ng v�ng lớn ở cuối ph�ng. N� xuất hiện... N� rất lớn c� c�nh. N� thật xấu . Trong ph�ng rất n�ng, rất n�ng ... Rất n�ng v� kh�ng c� khe hở n�o. Ch�ng t�i phải ở xa l�ng. C� c�i g� đ� kh�ng ổn với ch�ng t�i."
"C� bị bệnh phải kh�ng?"
"Phải, tất cả ch�ng t�i đều bệnh. T�i kh�ng biết l� bệnh g� nhưng da ch�ng t�i chết. Da trở n�n rất đen. T�i cảm thấy rất lạnh. Kh�ng kh� rất kh�, rất oi ả. Ch�ng t�i kh�ng thể trở về l�ng. Ch�ng t�i phải xa l�ng. Một số bộ mặt bị dị dạng."
Bệnh n�y thật gh� gớm giống như bệnh hủi. Nếu c� đ� một lần c� một kiếp sống đẹp quyến rũ, th� ch�ng t�i chưa t�nh cờ gặp n�. "C� phải ở đấy bao l�u?"
C� trả lời buồn rầu, "M�i m�i, cho đến khi chết. Kh�ng thể chữa được căn bệnh n�y."
"C� c� biết t�n căn bệnh đ� kh�ng? Gọi l� bệnh g�?"
"Kh�ng. Da bị kh� v� co lại. T�i đ� ở đ�y nhiều năm. C� những người kh�c mới đến. Kh�ng c� c�ch n�o trở về được. Ch�ng t�i bị đuổi đi... để chết."
C� đ� chịu một cuộc sống khốn khổ, sống trong hang.
"Ch�ng t�i phải đi săn để c� đồ ăn. T�i thấy một v�i loại d� th� m� ch�ng t�i săn bằng sừng. Th� n�y mầu n�u c� sừng, sừng lớn."
"C� ai đến thăm c� kh�ng?"
"Kh�ng, họ kh�ng thể đến gần được hay nếu đến họ sẽ bị tai họa. Ch�ng t�i lu�n khổ sở ... v� tội lỗi n�o đ� ch�ng t�i đ� l�m. V� đ� l� h�nh phạt của ch�ng t�i." Những hạt c�t thần học của c� li�n mi�n chảy v�o đồng hồ c�t chứa c�c kiếp sống của c�. Chỉ sau khi chết, trong trạng th�i tinh thần, mới c� sự bất biến đ�ng mừng v� chắc chắn.
"C� c� biết l� năm n�o kh�ng?"
"Ch�ng t�i đ� mất dấu vết của thời gian. Ch�ng t�i bệnh. Ch�ng t�i chỉ c�n chờ đợi c�i chết đến m� th�i."
"C� niềm hy vọng n�o kh�ng?" T�i cảm thấy bị thất vọng l�y.
"Kh�ng c� tia hy vọng n�o cả. Tất cả ch�ng t�i sẽ chết. Tay t�i đau nhiều. To�n th�n t�i ốm yếu.T�i gi� rồi. T�i cử động rất kh� khăn."
"C�i g� sẽ xẩy đến nếu kh�ng thể cử động được nữa?
"Bạn sẽ phải chuyển sang một c�i hang kh�c, v� bạn sẽ bị bỏ tại đ� cho đến l�c chết."
"Họ l�m g� với người chết?"
"Họ bịt k�n lối v�o hang."
"C� bao giờ họ bịt hang trước khi người đ� chết kh�ng?"
T�i đang t�m kiếm manh mối về sự sợ h�i của c� về những chỗ bị qu�y k�n.
"T�i kh�ng biết. T�i chưa bao giờ ở đấy. T�i ở trong ph�ng với những người kh�c. Trời rất n�ng. T�i dựa v�o bức tường, nằm ngay tại đấy."
"C�i ph�ng đ� để l�m g�?"
"Để lễ b�i ... nhiều thần. Ở đ�y rất n�ng."
T�i bảo c� đi xa hơn nữa. "T�i nh�n thấy c�i g� đ� trắng. T�i nh�n thấy c�i g� đ� trắng, một loại m�n. Họ đang di chuyển người n�o đ�."
"C� phải l� c� kh�ng?"
"T�i kh�ng biết. T�i sẽ đ�n ch�o c�i chết. Th�n thể của t�i đau nhiều qu� rồi. M�i của Catherine m�m chặt v� đau đớn, v� c� đang hổn hển v� c�i n�ng trong hang. T�i đưa c� tới ng�y c� chết. C� vẫn hổn hển.
"Rất kh� thở phải kh�ng?" T�i hỏi.
"V�ng, ở đ�y qu� n�ng ... cảm thấy ... rất n�ng, rất tối. T�i kh�ng nh�n thấy ... v� kh�ng thể di chuyển. C� đang sắp chết, t� liệt v� c� đơn, trong c�i hang tối tăm v� n�ng bức. Miệng hang đ� bị bịt k�n. C� sợ h�i v� khổ sở. Hơi thở của c� c�ng dập dồn v� đứt qu�ng, C� đ� chết một c�ch đ�ng thương, chấm dứt cuộc đời buồn thảm.
"T�i thấy rất nhẹ ... giống như t�i đang tr�i lơ lửng. Trời rất s�ng. Thật l� tuyệt vời !"
"C� c�n đau kh�ng?"
"Kh�ng", C� ngưng v� t�i đợi c�c bậc Thầy. Thay v� v�t đi, "t�i rơi xuống rất nhanh . T�i trở về v�o một th�n x�c". C� dường như rất ngạc nhi�n cũng như t�i.
"T�i nh�n thấy những t�a nh�, c� những cột tr�n. C� rất nhiều t�a nh�. Ch�ng t�i ở ngo�i trời. C� nhiều c�y - c�y � liu - chung quanh. Trời rất đẹp. ch�ng t�i đang theo d�i một c�i g� đ� ... Người ta đeo những c�i mặt nạ rất ngộ nghĩnh, những mặt nạ che mặt họ. Đ� l� lễ hội. Họ mặc �o cho�ng d�i, v� c� mặt nạ che k�n mặt. Họ giả đ� l� họ kh�ng phải l� c�i đ�. Họ ở tr�n một c�i bục... tr�n nơi ch�ng t�i ngồi."
" C� phải c� đang xem một m�n kịch kh�ng?"
"�ng"
"Tr�ng c� như thế n�o? H�y nh�n v�o ch�nh c�."
"T�i c� mớ t�c n�u. T�c t�i được tết lại. C� ngưng lại. Sư mi�u tả về ch�nh c� v� sự hiện diện của c�c c�y � liu khiến t�i nghĩ đến kiếp sống ở Hy Lạp của Catherine mười lăm năm trước Jesus Christ, khi t�i l� thầy gi�o của c�, Diogenes. T�i quyết định điều tra.
"C� biết ng�y th�ng kh�ng?
"Kh�ng"
"C� những người m� c� biết kh�ng?"
"C�, chồng t�i ngồi cạnh t�i. T�i kh�ng biết anh (trong hiện kiếp)"
"C� c� con kh�ng?"
"T�i đang ở với con t�i". C� d�ng những từ rất th� vị, một loại cổ điển, v� kh�ng giống phong c�ch c� � thức của Catherine ch�t n�o.
"Cha c� c� đấy kh�ng?"
"T�i kh�ng nh�n thấy �ng ta. �ng cũng ở đấy, ở một nơi n�o đ� ... nhưng kh�ng phải với t�i." Cho n�n t�i đ�ng. Ch�ng t�i quay trở lại ba mươi lăm thế kỷ.
"T�i l�m g� ở đấy?"
"�ng đang quan s�t, nhưng �ng dạy. �ng dạy... ch�ng t�i đang học �ng ... h�nh vu�ng v� v�ng tr�n, những thứ thật ngộ nghĩnh. Diogenes, �ng ở đấy."
"C� c� biết g� kh�c về t�i nữa kh�ng?"
" �ng gi� rồi. Ch�ng ta c� li�n hệ ... �ng l� anh của mẹ t�i."
"C� c� biết những người kh�c trong gia đ�nh t�i kh�ng?"
"T�i biết vợ �ng... v� c�c con �ng. �ng c� những đứa con trai. Hai đứa lớn hơn t�i. Mẹ t�i chết rồi; b� chết l�c rất trẻ."
"Cha c� nu�i nấng c� phải kh�ng?"
"Phải, nhưng nay t�i đ� c� chồng"
"C� đang mong c� con phải kh�ng?"
"Phải. T�i sợ h�i. T�i kh�ng muốn chết trong khi đứa con được sinh ra."
"C� phải việc như vậy đ� xẩy ra cho mẹ c� kh�ng?"
"Phải"
"V� c� sợ việc n�y xẩy cho c� phải kh�ng."
"Việc như thế đ� xẩy ra nhiều lần"
"Đ�y c� phải l� đứa con đầu ti�n của c� phải kh�ng?"
"Phải, t�i sợ lắm. T�i mong muốn sinh sớm. T�i rất to lớn. T�i rất kh� chịu khi di chuyển... Trời lạnh." C� đ� tự động tiến xa hơn. Đứa trẻ sắp được sinh. Catherine chưa bao giờ c� con, v� t�i cũng chưa bao giờ đỡ đẻ trong mười bốn năm d� c� khi lu�n chuyển đến sản khoa của trường y.
T�i hỏi, "C� b�y giờ ở đ�u?"
"T�i đang nằm tr�n đ�, Trời rất lạnh. T�i đau đớn... Ai đ� phải gi�p t�i. Người n�o đ� phải gi�p t�i?" T�i bảo c� phải thở s�u; đứa b� sẽ sinh ra kh�ng đau đớn. Đồng thời c� đang hổn hển v� r�n rỉ. Cơn đau đẻ của c� l�u chừng v�i ph�t thống khổ, rồi đứa b� được sinh ra. C� c� đứa con g�i.
"B�y giờ c� cảm thấy kh� hơn chưa?"
"Rất yếu ... qu� nhiều m�u!"
"C� c� biết c� đặt t�n con b� l� g� kh�ng?
�Kh�ng, t�i qu� mệt... T�i muốn đứa con t�i."
"Con c� đ�y." T�i cương th�m, "b� g�i"
�V�ng, chồng t�i rất h�i l�ng." C� kiệt sức. T�i bảo c� h�y ngủ đi một giấc ngủ ngắn v� khi tỉnh dậy sẽ khoan kho�i. Sau một hay hai ph�t, t�i đ�nh thức c� dạy.
"B�y giờ c� cảm thấy kh� hơn kh�ng?"
"V�ng... t�i nh�n thấy th� vật. Những con th� n�y mang c�i g� đ� tr�n lưng. C� những c�i th�ng ở tr�n. C� rất nhiều thứ trong th�ng. . đồ ăn ... một số tr�i c�y ch�n..."
"Đ� l� v�ng đất tốt phải kh�ng?"
"V�ng, c� nhiều thực phẩm."
"C� c� biết t�n của mảnh đất n�y kh�ng? C� gọi n� l� g� khi một người lạ hỏi c� t�n của c�i l�ng ấy?"
"Cathenia... Cathenia"
"C� vẻ như một th�nh phố Hy Lạp", T�i nhắc lại.
"T�i kh�ng biết th�nh phố đ�. �ng biết th�nh phố đ� �? �ng đ� đi khỏi l�ng v� đ� trở về. T�i th� kh�ng." Đ� l� một kh�c quanh. Trong kiếp ấy, v� t�i l� cậu c�, nhiều tuổi v� kh�n ngoan hơn, c� hỏi liệu t�i c� biết c�u trả lời cho c�u hỏi của t�i. Kh�ng may, t�i kh�ng đi v�o được th�ng tin đ�.
T�i hỏi, " C� phải c� đ� sống suốt đời trong l�ng n�y?"
"V�ng", c� th� th�o, "nhưng �ng đi nhiều n�n �ng biết điều �ng dạy. �ng đi để học, để biết đất nước... những con đường bu�n b�n kh�c nhau cho n�n �ng c� thể ghi lại v� l�m c�c bản đồ... �ng gi� rồi. �ng đi với những người trẻ v� �ng hiểu bản đồ. �ng rất kh�n ngoan."
"� c� n�i bản đồ n�o?" Bản đồ c�c v� sao?"
"�ng, �ng hiểu c�c k� hiệu. �ng c� thể gi�p họ l�m... gi�p họ l�m bản đồ"
"C� c� nhận được những người kh�c trong l�ng kh�ng?"
"T�i kh�ng biết họ... nhưng t�i biết �ng."
"Được rồi. Quan hệ của ch�ng ta thế n�o?"
"Rất tốt. �ng rất tử tế. T�i th�ch ngồi cạnh �ng , rất thoải m�i... �ng đ� gi�p ch�ng t�i. �ng đ� gi�p c�c chị em t�i..."
"D� đ� đến l�c, nhưng t�i phải xa �ng, v� t�i gi�."
"Kh�ng" C� chưa sẵn s�ng n�i về c�i chết của t�i. " T�i nh�n thấy b�nh m�, b�nh dẹt, rất dẹt v� mỏng."
"Người ta đang ăn b�nh phải kh�ng?
"Phải, cha t�i v� chồng t�i v� t�i. V� những người kh�c trong l�ng."
"Dịp n�o thế?"
"Đ� l� một số... một lễ hội n�o đ�".
"Cha c� ở đấy �?"
"V�ng"
"Con c� c� ở đấy kh�ng?"
"V�ng, nhưng n� kh�ng đi với t�i. N� ở với chị t�i."
"H�y nh�n kỹ chị c�", t�i đề nghị, h�y nh�n kỹ để c� thể nhận ra người n�o đ� trong hiện kiếp của Catherine.
"V�ng, t�i kh�ng biết chị ấy"
"C� c� nhận được cha c� kh�ng?"
"C�. . c�... Edward. C� những quả sung, quả sung v� � liu, một v�i con cừu. Họ đang thui con cừu." Nghỉ hồi l�u. "T�i thấy thứ g� trắng... "C� đ� tiến xa hơn về thời gian. N� trắng . . đ� l� một c�i h�m vu�ng. Đ� l� chỗ m� người ta đặt người v�o khi chết."
"L�c ấy c� người n�o chết kh�ng?"
"C� ... cha t�i. T�i kh�ng th�ch nh�n v�o �ng. T�i kh�ng muốn nh�n thấy �ng."
"C� phải nh�n �?�
"Phải, họ sẽ mang �ng đi v� ch�n �ng. T�i cảm thấy rất buồn."
�V�ng, t�i biết. Thế c� c� bao nhi�u con?" Người ph�ng vi�n trong t�i kh�ng để cho c� buồn thảm.
"T�i c� ba con, hai trai một g�i." Sau khi trả lời t�i theo bổn phận c� trở lại buồn thảm. "Họ đ� để x�c �ng dưới một c�i g� đ�, dưới một thứ vải phủ . ." C� dường như rất buồn.
"T�i cũng chết v�o l�c đ� �?"
"Kh�ng. Ch�ng ta đang uống nước nho, nước nho trong một c�i cốc."
"B�y giờ tr�ng t�i thế n�o?"
"�ng rất gi�, rất gi�"
"C� cảm thấy kh� hơn chưa?"
"Kh�ng!, Khi �ng chết t�i sẽ c� đơn."
"C� c� sống với c�c con c� kh�ng? Ch�ng sẽ săn s�c c�."
�Nhưng �ng biết rất nhiều. C� n�i giống như một b� g�i.
T�i an t�m c�, "C� sẽ qua. C� biết rất nhiều, C� sẽ an to�n. V� thấy c� c� vẻ đang nghỉ ngơi một c�ch thanh thản.
"C� c� thanh thản hơn kh�ng? B�y giờ c� ở đ�u?"
"T�i kh�ng biết." Dường như c� đ� vượt qua trạng th�i tinh thần d� rằng c� kh�ng kinh qua c�i chết của c� trong kiếp sống ấy. Tuần lễ n�y ch�ng t�i đ� đi qua hai kiếp sống với c�c chi tiết đ�ng kể. T�i chờ đợi c�c Bậc Thầy, nhưng Catherine tiếp tục nghỉ ngơi. Sau một v�i ph�t chờ đợi, t�i hỏi liệu c� c� thể n�i chuyện với những Thần Linh Bậc Thầy kh�ng.
C� giải th�ch, "T�i chưa đến được b�nh diện đ�. "T�i kh�ng thể n�i được cho đến khi t�i đến."
C� chưa bao giờ tới được b�nh diện đ�. Sau một l�c chờ đợi, t�i đưa c� ra khỏi trạng th�i h�n m�.
-ooOoo-
CHƯƠNG T�M
Ba tuần lễ tr�i qua trước buổi th�i mi�n kế tiếp. V�o kỳ nghỉ h� của t�i, nằm d�i ở một b�i biền miền nhiệt đới, t�i c� th� giờ v� khoảng c�ch để ngẫm nghĩ những g� đ� diễn ra với Catherine: đi ngược lại tiền kiếp bằng th�i mi�n l�i với những quan s�t chi tiết v� giải th�ch c�c vật thể, c�c tiến tr�nh, v� những dữ kiện - m� c� kh�ng c� kiến thức trong trạng th�i b�nh thường l�c tỉnh; giảm bớt những triệu ch�ng của c� qua những buổi th�i mi�n l�i về dĩ v�ng; kh�ng thuy�n giảm ch�t n�o đợt trị bệnh th�ng thường trong mười t�m th�ng bằng t�m l� trị liệu; những tiết lộ ch�nh x�c khủng khiếp từ trạng th�i tinh thần sau c�i chết, chuyển tải kiến thức m� c� kh�ng được ph�p biết đến; chất thẩm mỹ tinh thần, v� những b�i học về những phương chiều kh�ng gian sau khi chết, về sự sống v� c�i chết, sinh v� t�i sinh, từ c�c Thần Linh Bậc Thầy n�i bằng tr� tuệ v� một kiểu c�ch rất hay vượt xa khả năng của Catherine. Quả thật c� rất nhiều c�i để suy ngẫm.
Qua nhiều năm t�i đ� trị bệnh cho h�ng trăm c� lẽ h�ng ng�n những bệnh nh�n t�m thần, v� họ đ� phản ảnh to�n bộ phạm vi rối loạn x�c cảm. T�i đ� quản l� c�c ph�ng bệnh nh�n nội tr� ở bốn trường y khoa lớn. T�i đ� l�m nhiều năm trong c�c ph�ng cấp cứu t�m thần, những bệnh x� bệnh nh�n ngoại tr�, v� nhiều cơ sở kh�c đ�nh gi� v� điều trị bệnh nh�n ngoại tr�. T�i ho�n to�n biết về những ảo gi�c của th�nh v� thị gi�c v� những ảo gi�c của bệnh loạn tinh thần. T�i đ� điều trị nhiều bệnh nh�n c� những triệu chứng gần như đi�n v� những rối loạn c� t�nh cuồng loạn, kể cả những người mắc chứng t�m thần ph�n lập hay đa lập. T�i đ� l� một gi�o vi�n chuy�n nghiệp trong việc b�i trừ Ma t�y v� Rượu ch�, được t�i trợ bởi Viện Quốc Gia B�i Trừ Ma T�y, v� t�i rất quen thuộc với to�n bộ t�c động của ma t�y l�n bộ n�o.
Catherine kh�ng c� một trong những triệu chứng hay hội chứng ấy. Điều đ� xẩy ra kh�ng phải l� biểu lộ của bệnh t�m thần. C� kh�ng bị loạn tinh thần hay kh�ng va chạm với thực tế, v� c� cũng chưa bao giờ bị ảo gi�c (Nh�n hay nghe những thứ thực ra kh�ng ở đ� hay ảo tưởng (niềm tin sai).
C� kh�ng d�ng ma t�y v� cũng kh�ng c� những n�t h�nh sử bất thường. C� kh�ng c� c� t�nh cuồng loạn, v� c� kh�ng c� khuynh hướng chia rẽ. Tức l�, c� thường nhận thức được c�i c� đang l�m v� suy nghĩ v� kh�ng h�nh động theo một "hướng tự động" chưa bao giờ c� c� t�nh bị t�m thần ph�n lập hay đa lập. Những việc c� đưa ra thường vượt qu� khả năng � thức của c� cả về kiểu c�ch lẫn nội dung. Một số trong đ� đặc biệt t�m linh, như việc nhắc đến những biến cố r� r�ng v� những dữ kiện về qu� khứ của t�i (tức l� biết về cha t�i v� con t�i) , cũng như về ch�nh c�. C� c� kiến thức m� c� chưa bao giờ được biết, hay t�ch lũy, trong hiện kiếp. Kiến thức n�y, cũng như to�n bộ kinh nghiệm, xa lạ với văn h�a v� gi�o dục của c� v� tr�i ngược với nhiều niềm tin của c�.
Catherine l� một người kh� đơn giản v� thật th�. C� kh�ng phải l� một học giả, v� c� kh�ng thể tạo ra c�c dữ kiện, chi tiết, những biến cố lịch sử, m� tả v� chất thơ ph�t ra qua c�. L� một b�c sĩ t�m thần, một nh� khoa học gia, t�i chắc chắn l� sự việc n�y c� gốc từ một phần của c�i t�m v� thức của c�. Điều đ� l� thật, vượt qua bất cứ nghi kỵ n�o. D� cho Catherine l� một diễn vi�n giỏi, c� kh�ng thể n�o t�i tạo được những c�i xẩy ra ấy. Sự am hiểu qu� ch�nh x�c, v� qu� r� r�ng, vượt qua khả năng của c�.
T�i c�n nhắc mục đ�ch trị liệu trong việc khảo s�t qu� khứ của Catherine. Một khi ch�ng t�i đ� bước ch�n v�o lĩnh vực mới n�y, bệnh t�nh của c� thuy�n giảm hết sức nhanh ch�ng, m� kh�ng d�ng thứ thuốc n�o. C� một sức mạnh trị bệnh n�o đ� trong lĩnh vực n�y, một sức mạnh dường như hiệu quả nhiều hơn c�ch chữa trị th�ng thường hay y khoa hiện đại. Sức mạnh n�y gồm cả việc nhớ lại v� sống lại kh�ng chỉ trong những biến cố chấn thương ngắn ngủi m� c�n l� c�c chấn thương h�ng ng�y t�c động đến th�n thể, t�m tr� v� c�i ng� của ch�ng ta. Trong những c�u hỏi của t�i, khi ch�ng t�i khảo s�t c�c kiếp sống, t�i đang t�m kiếm n�t điển h�nh cho những chấn thương n�y, kiểu như x�c cảm kinh ni�n hay bị lạm dụng thể chất, ngh�o khổ v� chết đ�i, bệnh v� t�n tật, bị ngược đ�i li�n mi�n v� th�nh kiến, những thất bại li�n tiếp v� v�n v�n... T�i cũng ch� � đến những thảm kịch bi thương, như l�m v�o t�nh trạng thập tử nhất sinh, hiếp d�m, thảm họa h�ng loạt, hoặc bất cứ biến cố h�i h�ng n�o để lại vết hằn l�u d�i. Kỹ thuật n�y cũng tương tự như xem lại thời thơ ấu trong c�ch trị liệu th�ng thường, ngoại trừ khung thời gian l� v�i ng�n năm, đ�ng hơn l� mười, mười lăm năm theo thường lệ. Cho n�n c�u hỏi của t�i trực tiếp hơn, v� dẫn dắt nhiều hơn c�ch trị liệu th�ng thường. Nhưng sự th�nh c�ng trong khảo s�t kh�ng ch�nh thống của ch�ng t�i th� kh�ng thể nghi ngờ được. C� ấy (v� những người kh�c sau n�y, được trị liệu bằng th�i mi�n l�i về dĩ v�ng) đang được chữa l�nh nhanh ch�ng lạ thường.
Nhưng c� thể c� c�ch giải th�ch n�o kh�c cho những k� ức tiền kiếp của Catherine kh�ng? C� thể n�o những k� ức n�y được mang theo trong gen của c�? Khả năng n�y l� mơ hồ về mặt khoa học. K� ức di truyền đ�i hỏi truyền li�n tục vật chất di truyền từ thế hệ n�y đến thệ hệ kia. Catherine đ� sống tr�n khắp tr�i đất, v� tuyến di truyền của c� bị ngắt qu�ng nhiều lần. C� bị chết trong cơn lụt với con c�i, hay kh�ng c� con, hay chết l�c c�n trẻ. Vốn liếng di truyền của c� đ� chấm dứt v� kh�ng được truyền lại. V� sự sống s�t sau khi chết v� t�nh trạng nửa nợ nửa kia l� g�? Kh�ng c� x�c th�n v� chắc chắn l� kh�ng c� vật chất di truyền, thế m� những k� ức của c� đ� tiếp tục. Kh�ng, sự giải th�ch về di truyền phải được loại bỏ.
� kiến của Jung về v� thức tập thể, nơi qui tụ tất cả k� ức v� kinh nghiệm của con người c� thể bằng c�ch n�o đ� được kết nối v�o l� thế n�o? Những nền văn h�a kh�c nhau thường c� những k� hiệu tương tự, ngay cả trong giấc mơ. Theo Jung, c�i v� thức tập thể kh�ng phải l� do c� nh�n đạt được m� được "thừa kế" một c�ch n�o trong cấu tr�c n�o bộ. N� gồm c� động cơ v� h�nh ảnh nảy sinh lại từ đầu trong mọi văn h�a, kh�ng dựa v�o truyền thống lịch sử hay sự phổ biến. T�i nghĩ rằng những k� ức của Catherine qu� r� r�ng để c� thể giải th�ch bằng quan niệm của Jung. C� kh�ng tiết lộ những biểu tượng, h�nh ảnh hay động cơ chung. C� tả lại chi tiết về người v� nơi chốn ri�ng biệt. � kiến của Jung dường như qu� mơ hồ. V� lại c�n c� t�nh trạng nửa nọ nửa kia phải được x�t đến. N�i chung, lu�n hồi c� � nghĩa nhất.
Hiểu biết của Catherine kh�ng chỉ chi tiết v� r� r�ng, m� c�n vượt qu� khả năng c� � thức của c�. C� biết những sự việc kh�ng thể l� do lượm lặt từ s�ch vở v� rồi tạm thời bị qu�n đi. Hi�u biết của c� c� lẽ kh�ng thể c� được trong thời thơ ấu v� rồi cũng bị giữ k�n hay bị kiềm chế t�ch khỏi thức. V� về c�c Bậc Thầy v� những th�ng điệp của c�c Ng�i th� sao? Việc n�y đến qua Catherine chứ kh�ng phải về c�c k� ức của Catherine. V� sự th�ng th�i của c�c Ng�i cũng được phản ảnh trong k� ức của Catherine trong những tiền kiếp. T�i biết rằng tin tức n�y v� những th�ng điệp n�y l� kh�ng thật. T�i biết kh�ng chỉ sau nhiều năm nghi�n cứu cẩn trọng về con người, t�m tr�, bộ �c v� c� t�nh của họ, m� t�i c�n biết điều n�y bằng trực gi�c, th�m ch� trước cả cuộc thăm viếng của cha v� con t�i. Bộ �c t�i với nhiều năm r�n luyện cẩn thận về khoa học biết điều n�y, v� xương tủy t�i cũng biết.
"T�i nh�n thấy những c�i hũ c� một loại dầu n�o trong đ�" Mặc d� ba tuần gi�n đoạn, Catherine đ� nhanh ch�ng rơi v�o h�n m� s�u. C� nhập v�o một x�c th�n kh�c ở một thời gian kh�c. "C� nhiều loại dầu kh�c nhau trong c�c hũ. Dường như ở trong một loại nh� kho hay chỗ để chứa c�c thứ. Những c�c hũ mầu đỏ... đỏ, l�m bằng loại đất đỏ n�o đ�. C� những dải xanh chung quanh, dải xanh ở chung quanh cổ hũ. T�i nh�n thấy c� những người ở đấy... c� những người ở trong hang. Họ di chuyển những c�i vại v� hũ chung quanh, chất l�n nhau v� đặt ch�ng ở một chỗ n�o đ�. Đầu họ trọc ... Họ kh�ng c� t�c tr�n đầu. Da họ n�u... da n�u."
"C� c� ở đấy kh�ng?"
"V�ng... T�i đang ni�m phong những c�i vại ... bằng một loại s�p... ni�m k�n nắp vại bằng s�p."
"C� c� biết dầu để l�m g� kh�ng?"
"T�i kh�ng biết"
"C� c� nh�n thấy ch�nh c� kh�ng? H�y nh�n v�o ch�nh c�. Cho t�i biết tr�ng c� như thế n�o." C� ngưng lại v� quan s�t ch�nh m�nh.
"T�i c� một c�i b�m t�c. C� một c�i b�m tr�n t�c t�i. T�i c� một loại d�i ... một loại �o d�i. N� c� viền v�ng chung quanh b�n ngo�i."
"C� c� l�m việc cho những thầy tu n�y - hay những người trọc đầu n�y kh�ng?"
" C�ng việc của t�i l� ni�m k�n những c�i vại bằng s�p. Đ� l� c�ng việc của t�i."
"Nhưng c� kh�ng biết những c�i vại n�y d�ng l�m g� �?"
"H�nh như những thứ n�y để d�ng trong nghi lễ t�n gi�o. Nhưng t�i kh�ng chắc chắn... c�i đ� l� g�. C� việc xức dầu n�o đ�, tr�n đầu... thứ g� đ� tr�n đầu �ng, tr�n tay �ng. T�i nh�n thấy một con chim, một con chim v�ng, n� quanh quẩn ở cổ t�i. N� dẹt. N� c� c�i đu�i dẹt, một c�i đu�i rất dẹt, v� đầu n� chĩa xuống ... ch�n t�i.
"Ch�n c�?"
"V�ng, đ� l� c�ch phải mặc. C� một chất... một chất bầy nhầy đen. T�i kh�ng biết n� l� g�"
"Chất đ� ở đ�u?"
"N� được đựng trong một c�i b�nh cẩm thạch. Họ d�ng c�i đ�, t�i kh�ng biết c�i đ� để l�m g�."
"C� c�i g� ở trong hang để c� đọc, do đ� c� c� thể n�i cho t�i biết t�n của xứ n�y - chỗ n�y - nơi m� c� ở, hay ng�y th�ng?"
"Kh�ng c� g� ở tr�n tường, tường trống trơn. T�i kh�ng biết t�n". T�i bảo c� tiếp tục đi xa hơn.
"T�i thấy c�i vại trắng, một loại vại trắng. C�i tay cầm ở phần tr�n bằng v�ng , một loại v�ng d�t tr�n n�."
"C�i g� trong vại đ�?"
"Một loại dầu xức. Một c�i g� đ� g� đ� để qua b�n kia thế giới."
"C� c� phải l� người đang đi sang b�y giờ phải kh�ng?"
"Kh�ng. Kh�ng ai cả theo t�i biết."
"Phải chăng đ�y l� c�ng việc của c�?" "Sửa soạn cho người ta để đi qua".
"Kh�ng. Thầy tu l�m việc đ�, chứ kh�ng phải l� t�i. Ch�ng t�i chỉ l� người tiếp dầu sức, hương cho họ... "
"B�y giờ c� khoảng bao nhi�u tuổi?"
"Mười s�u tuổi."
"C� đang sống với cha mẹ phải kh�ng?"
"Phải, ở một c�i nh� bằng đ�, một loại nh� ở bằng đ�. N� kh�ng thật lớn. Ng�i nh� n�ng v� kh�. Kh� hậu rất n�ng."
"H�y đi v�o trong nh�"
"T�i ở đấy"
"C� c� nh�n thấy người kh�c trong gia đ�nh c� ở quanh đ� kh�ng?"
"T�i thấy một người anh, v� mẹ t�i cũng ở đấy, v� một em b�, một đứa b� của người n�o đ�."
"C� phải đứa b� của c� kh�ng?"
"Kh�ng"
"C�i g� c� � nghĩa b�y giờ? H�y đi tới c�i g� c� � nghĩa giải th�ch những triệu chứng của c� trong hiện kiếp. Ch�ng ta cần phải hiểu. Thận trọng để đi qua điều đ�. H�y đi tới những biến cố."
C� trả lời bằng giọng th� th�o rất dịu d�ng. "Mọi thứ đều đ�ng l�c... . T�i thấy người ta đang chết."
"Người ta đang chết"
"Phải... họ kh�ng biết đ� l� g�."
"Một chứng bệnh". Đột nhi�n l�e l�n trong t�i l� c� lại va chạm v�o một kiếp sống thời cổ, một kiếp sống m� trước đ�y c� đ� l�i về. Trong kiếp sống đ�, một bệnh truyền nhiễm do nước đ� giết chết cha Catherine v� một người anh của c�. Catherine cũng bị ng� bệnh nhưng kh�ng chết v� bệnh đ�. D�n ch�ng d�ng tỏi v� dược thảo để tr�nh bệnh truyền nhiễm n�y. Catherine đang buồn rầu v� người chết kh�ng được ướp đ�ng c�ch.
Nhưng b�y giờ ch�ng t�i lại tiếp cận với kiếp sống n�y từ ở một g�c độ kh�c. T�i hỏi "C� c�i g� cần đến nước phải kh�ng?"
"Họ cũng tin như vậy, Nhiều người đang chết." T�i đ� biết chung cuộc.
"Nhưng c� kh�ng chết , kh�ng chết v� việc đ�"
"Kh�ng, t�i kh�ng chết."
"Nhưng c� bị bệnh, C� trở n�n đau yếu."
"Phải, t�i bị lạnh,... rất lạnh. T�i cần nước... nước. Họ nghĩ rằng bệnh đến do nước ... thứ g� đ� đen ... người n�o đ� bị chết.
"Ai chết?"
"Cha t�i chết, v� một người anh t�i chết. Mẹ t�i kh�ng sao, b� b�nh phục lại. B� rất yếu. Họ phải ch�n những người n�y. Họ phải ch�n những người đ�, v� người ta buồn v� việc n�y ngược với tập tục t�n gi�o. "
"Tập tục đ� l� g�?" T�i ngạc nhi�n trước sự nhất qu�n trong việc nhớ lại, từng sự việc một, đ�ng như c� đ� kể kiếp sống n�y v�i th�ng trước đ�y. Th�m nữa, sự thay đổi tập tục ch�n cất khiến c� buồn nhiều.
"Người được bỏ trong hang. C�c thi h�i được giữ trong c�c hang. Nhưng trước ti�n, x�c được c�c thầy tu sửa soạn. X�c phải được quấn lại v� sức dầu. X�c chết được giữ trong hang, nhưng đất đang bị lụt ... Họ n�i nước bẩn, Đừng uống nước."
"C� c�ch n�o để chữa bệnh kh�ng? C� thứ g� c� thể chữa được kh�ng?"
"Ch�ng t�i được uống dược thảo, dược thảo kh�c nhau. M�i ... dược thảo v� ...ngửi thấy m�i đ�. T�i c� thể ngửi thấy m�i đ�!"
C� c� nhận ra m�i đ� kh�ng?"
"N� trắng. Họ treo n� tr�n trần nh�."
"N� giống tỏi kh�ng?"
"N� được treo chung quanh ... N� c� đặc t�nh tương tự, phải. Đặc t�nh của n� ... �ng để n� v�o miệng, v�o tai, v�o mũi, khắp mọi nơi. M�i n� rất mạnh. Người ta tin l� n� ngăn chận ma quỷ x�m nhập v�o cơ thể. M�u t�m... tr�i c�y hay thứ g� đ� tr�n c� vỏ mầu t�m, vỏ mầu t�m tr�n n� ..."
"C� c� nhận ra nền văn h�a m� c� sống kh�ng? Văn h�a ấy c� quen thuộc kh�ng?"
"T�i kh�ng biết"
"Mầu t�m đ� l� tr�i c�y loại g� đ�?"
"Tannis"
"Thứ n�y c� gi�p �ch c� kh�ng? C� phải để chữa bệnh kh�ng?"
"Để chữa bệnh v�o thời đ�."
"Tannis", t�i nhắc lại , một lần t�i xem c� phải c� đang n�i về c�i m� ch�ng ta n�i đến l� chất ta nanh hay ax�t tanic. "C� phải đ� l� c�i m� họ gọi l� Tannis?"
"T�i chỉ... T�i chỉ nghe thấy "Tannis"
"C�i g� trong kiếp sống đ� ẩn m�nh trong hiện kiếp n�y? Tại sao c� cứ muốn trở về nơi đ�y? C�i g� kh� chịu qu� thế?"
"T�n gi�o", Catherine th� th�o nhanh ch�ng, "t�n gi�o v�o thời đ�. Đ� l� t�n gi�o của sợ h�i... sợ h�i. C� qu� nhiều thứ để sợ... v� qu� nhiều thần."
"C� c� thể nhớ t�n của vị thần n�o kh�ng?"
"T�i nh�n thấy mắt. T�i nh�n thấy một loại g� đ� đen... một loại ... n� giống như ch� rừng. N� ở trong bức tượng. N� l� kiểu người canh g�c n�o đ� ... T�i nh�n thấy một người đ�n b�, một nữ thần với một loại mũ sắt tr�n đầu."
"C� c� biết t�n vị nữ thần?"
"Osiris ... Sirus ... đại loại như vậy. T�i nh�n thấy một con mắt ... con mắt, chỉ một con mắt, một con mắt tr�n một x�u chuỗi. Chuỗi n�y bằng v�ng."
"Một con mắt?"
" Phải ... Ai l� Hathor?"
"C�i g�?"
"Hathor ! Ai đ� !
T�i chưa bao giờ nghe thấy Hathor, mặc d� t�i biết đ� l� Osiris, nếu ph�t �m n�y l� đ�ng, l� anh chồng của Isis, một vị thần lớn Ai Cập. Sau n�y t�i biết Hathor l� nữ thần Ai Cập của t�nh y�u, hạnh ph�c v� niềm vui. T�i hỏi, "C� phải đ� l� một trong c�c vị thần kh�ng?"
"Hathor! Hathor!. Ngưng lại hồi l�u. "Con chim ... N� th� dẹt... dẹt, con phượng ho�ng..." C� ta lại im lặng.
"B�y giờ h�y tiến tới ng�y cuối c�ng trong kiếp n�y. H�y đi tới ng�y cuối c�ng, nhưng trước khi chết. H�y n�i cho t�i biết c� nh�n thấy g�."
C� trả lời bằng một giọng th� th�o dịu d�ng . "T�i nh�n thấy người v� c�c t�a nh�. T�i nh�n thấy d�p, d�p. C� vải th�, loại vải th�."
"C�i g� xẩy ra? B�y giờ h�y tiến tới l�c sắp chết. C�i g� đ� xẩy ra cho c�? C� c� thể thấy m� ."
"T�i kh�ng thấy ... T�i kh�ng nh�n thấy t�i nữa."
"B�y giờ c� ở đ�u? C� nh�n thấy g�?"
"Kh�ng thấy g�. . chỉ tối om ... T�i nh�n thấy �nh s�ng, một �nh s�ng ấm �p". C� đ� chết rồi, đ� chết v� đi v�o trạng th�i tinh thần. Hiển nhi�n, c� kh�ng cần phải trải nghiệm c�i chết thực sự của c� nữa.
T�i hỏi, "C� c� thể đến với �nh s�ng chứ?"
"T�i đang tới đ�y" C� đang nghỉ ngơi thanh thản lại chờ đợi.
"C� c� thể nh�n lại về những b�i học trong kiếp sống đ� kh�ng? C� c� � thức được những b�i học n�y kh�ng?"
C� th� th�o, "Kh�ng". C� tiếp tục chờ đợi. Đột nhi�n, c� dường như tỉnh t�o tuy mắt c� vẫn nhắm như thường lệ khi đi v�o trạng th�i h�n m� th�i mi�n. Đầu c� trăn trở b�n n�y b�n kia.
"B�y giờ c� nh�n thấy g�? C�i g� đang xẩy ra?"
Giọng c� to l�n. "T�i cảm thấy ... người n�o đ� n�i với t�i!"
"Họ n�i g�?"
"N�i về ki�n nhẫn. Người ta phải c� ki�n nhẫn..."
"V�ng, tiếp tục"
C�u trả lời từ nơi Bậc Thầy thi nh�n. "Ki�n nhẫn v� đ�ng l�c ...mọi thứ sẽ đến khi n� phải đến. Đời sống kh�ng thể vội v�ng, kh�ng thể hoạt động dựa v�o thời kh�a biểu như mọi người mong muốn. Ch�ng ta phải chấp nhận những g� đến với ch�ng ta v�o l�c nhất định, v� đừng đ�i hỏi g� th�m nữa. Nhưng đời sống l� v� tận, cho n�n ch�ng ta kh�ng bao giờ chết, ch�ng ta chưa bao giờ thực sự được sinh ra. Ch�ng ta chỉ đi qua những giai đoạn kh�c nhau. Kh�ng c� chung cuộc. Con người c� nhiều phương chiều. Nhưng thời gian kh�ng phải như ch�ng ta thấy, m� đ�ng hơn l� trong những b�i học được học."
Ngừng lại kh� l�u. Bậc Thầy thi nh�n tiếp tục.
"Mọi việc sẽ s�ng tỏ đ�ng l�c đối với bạn. Nhưng bạn phải c� may mắn để hấp thụ kiến thức m� ch�ng t�i đ� cho bạn." Catherine im lặng.
T�i hỏi, "C� g� hơn nữa m� t�i phải học kh�ng?
C� th� th�o dịu d�ng, "Họ đi rồi, t�i kh�ng nghe thấy ai nữa."
-ooOoo-

CHƯƠNG CH�N
Mỗi tuần một lớp sợ h�i v� lo �u t�c động đến thần kinh lại được b�c đi khỏi Catherine. Mỗi tuần c� dường như thanh thản nhiều hơn một ch�t, nhẹ nh�ng hơn, v� một ch�t ki�n nhẫn hơn. C� tự tin hơn, v� người ta bị c� l�i cuốn. Catherine cảm thấy nhiều y�u thương hơn, v� những người kh�c trở lại thương y�u c�. Vi�n kim cương nội t�m l� c� t�nh thật sự của c� đang lấp l�nh rực rỡ cho tất cả mọi người thấy.
Những buổi th�i mi�n l�i về dĩ v�ng của Catherine bắc nhip cầu h�ng ng�n năm. Mỗi khi c� đi v�o h�n m� th�i mi�n, t�i kh�ng biết những d�ng đời về c�c kiếp sống của c� xuất hiện ở chỗ n�o. Từ những hang động thời tiền sử đến Ai Cập cổ đại , đến thời hiện đại - C� đ� ở đấy. V� tất những kiếp sống của c� đều được quan s�t một c�ch tr�u mến, ở nơi n�o đ� vượt qua thời gian, bởi những Bậc Thầy. Trong buổi điều trị h�m nay c� xuất hiện v�o thế kỷ thứ hai mươi, nhưng kh�ng phải l� Catherine.
"T�i nh�n thấy một th�n m�y bay v� đường băng, một loại đường băng cho m�y bay", c� th� th�o dịu d�ng.
"C� c� biết đấy l� đ�u kh�ng?"
"T�i kh�ng thể nh�n thấy ... Alsatian? Rồi quả quyết hơn, Alsatian."
"Ở Ph�p"
"T�i kh�ng biết, chỉ biết Alsatian ... T�i thấy t�n Von Marks, Von Marks (theo ngữ �m) . Một loại mũ sắt n�u hay một c�i mũ ... một c�i mũ c� những k�nh bảo hộ. Qu�n đội đ� bị hủy diệt. Chỗ n�y dường như l� một nơi hẻo rất hẻo l�nh. T�i kh�ng nghĩ rằng c� một th�nh phố gần đ�y."
"C� nh�n thấy g�?"
"T�i nh�n thấy những t�a nh� bị ph� hủy. T�i nh�n thấy những t�a nh� ... Đất bị c�y tung l�n bởi ... bom đạn. C� một nơi rất tốt để ẩn trốn."
"Họ đang l�m g�?"
"T�i đang gi�p họ với những người bị thương. Họ đang mang những người bị thương đi khỏi."
""H�y nh�n v�o ch�nh c� đi. H�y m� tả ch�nh c�. H�y nh�n xuống v� xem c� đang ăn mặc g�."
"T�i mặc một loại �o kho�c (jacket). T�i c� mớ t�c v�ng hoe. Mắt t�i xanh. �o jacket của t�i rất bẩn. C� rất nhiều người bị thương."
"C� c� được huấn luyện để gi�p đỡ c�c thương binh kh�ng?"
"Kh�ng"
"C� sống ở đấy hay được người ta mang c� đến đấy? C� sống ở đ�u?"
"T�i kh�ng biết"
"C� khoảng bao nhi�u tuổi?"
"Ba mươi lăm tuổi". Catherine hai mươi ch�n tuổi, mắt n�u chứ kh�ng xanh. T�i tiếp tục hỏi.
"C� c� t�n kh�ng, " T�n tr�n �o jacket ấy kh�ng?"
"C� những c�i c�nh tr�n �o jacket. T�i l� một phi c�ng... một loại phi c�ng."
"C� l�i m�y bay?"
"V�ng, t�i phải l�i."
"Ai bắt c� bay?"
"T�i phục vụ bay. Đ� l� c�ng việc của t�i."
"C� cũng phải bỏ bom chứ?"
"Ch�ng t�i c� người bắn s�ng tr�n m�y bay. C� một hoa ti�u."
"C� l�i loại m�y bay n�o?"
"Loại m�y bay trực thăng. N� c� bốn c�nh quạt. Đ� l� c�nh cố định". T�i rất ngạc nhi�n v� Catherine kh�ng biết g� về m�y bay cả. T�i băn khoăn c� nghĩ thế n�o về "c�nh cố định" . Nhưng giống như l�m bơ hay ướp x�c người chết, khi bị th�i mi�n c� c� cả kho hiểu biết rộng lớn. Tuy nhi�n chỉ một phần hiểu biết n�y sẵn s�ng cho c� sử dụng h�ng ng�y, t�m thức. T�i th�c giục.
"C� c� gia đ�nh kh�ng?"
"Họ kh�ng ở đ�y với t�i."
"Họ c� an to�n kh�ng?"
"T�i kh�ng biết. T�i e rằng... e rằng họ sẽ trở lại. Bạn b� t�i sắp chết."
"C� sợ ai sẽ quay trở lại?"
"Kẻ th�."
"Họ l� ai?"
"Người Anh ... Qu�n Đội Mỹ ... người Anh."
"Phải. C� c� nhớ gia đ�nh kh�ng?"
"Nhớ gia đ�nh ư? C� qu� nhiều bối rối".
"H�y trở lại vẫn kiếp n�y, trở lại thời gian sung sướng trước chiến tranh, thời gian với gia đ�nh ở nh�. C� c� thể thấy c�i đ�. T�i biết l� kh� khăn, nhưng t�i muốn c� thư gi�n. Cố gắng nhớ lại"
Catherine ngưng, rồi th� th�o "T�i nghe thấy c�i t�n Eric... Eric. T�i thấy đứa b� t�c v�ng hoe, một b� g�i."
"C� phải n� l� con c� kh�ng?"
"Phải, hẳn l� ... Margot."
"N� c� gần gũi với c� kh�ng?"
"N� ở với t�i. Ch�ng t�i đang đi pic nic. Ng�y thật đẹp."
"C� ai ở đấy với c� kh�ng? Ngo�i Margot?"
"T�i nh�n thấy một người đ�n b� t�c n�u ngồi tr�n cỏ".
"C� phải b� ấy l� vợ kh�ng?"
"Phải ... T�i kh�ng biết b� ấy" c� n�i th�m, �m chỉ việc x�c nhận một người n�o đ� trong hiện kiếp của Catherine.
"C� biết Margot chứ? H�y nh�n kỹ Margot. C� biết n� chứ?"
"V�ng, nhưng kh�ng chắc chắn l�m thế n�o ... t�i biết n� từ nơi n�o đ�."
"C� sẽ nhớ m�. H�y nh�n v�o mắt n�"
C� trả lời, "Đ� l� Judy". Judy hiện nay l� người bạn tốt nhất của Catherine. C� một sự quan hệ tức khắc ở cuộc gặp gỡ đầu ti�n của họ, v� họ đ� trở th�nh bạn th�n, tin cẩn lẫn nhau, biết suy nghĩ v� nhu cầu của nhau trước khi n�i ra.
"Judy?" T�i nhắc lại.
"Phải, Judy. Tr�ng giống Judy, ... cười giống như Judy"
"Được, rất tốt. Thế ở nh� c� c� hạnh ph�c kh�ng hay c� những kh� khăn kh�ng".
"Kh�ng c� kh� khăn g�" (Ngưng l�u ). V�ng, đ�ng đ� l� thời gian bất ổn. C� một kh� khăn lớn trong ch�nh phủ Đức, cấu tr�c ch�nh trị. Qu� nhiều người muốn đi theo qu� nhiều hướng. Cuối c�ng sinh ra chia rẽ ... Nhưng t�i chiến đấu cho xứ sở của t�i."
"C� c� cảm nghĩ vững v�ng về đất nước c� kh�ng?"
"T�i kh�ng th�ch chiến tranh. T�i cảm thấy giết ch�c l� sai tr�i, nhưng t�i phải l�m nhiệm vụ của t�i."
"B�y giờ h�y quay về, quay về chỗ của c� ở, nơi c� c�i m�y bay tr�n mặt đất, bỏ bom, v� chiến tranh. Chậm rồi, chiến tranh đ� bắt đầu. Anh v� Mỹ đang n�m bom xuống b�n cạnh c�. H�y quay về. C� nh�n thấy m�y bay nữa kh�ng?"
"C�"
"Vẫn c�n c� những cảm nghĩ như vậy về bổn phận v� giết ch�c, chiến tranh?"
" V�ng, ch�ng t�i sẽ chết v� �ch "
"C�i g�?"
"Ch�ng t�i sẽ chết v� �ch" c� nhắc lại bằng một giọng to hơn.
"V� �ch? Tại sao lại v� �ch? Kh�ng c� vinh quang trong đ� sao? Kh�ng phải l� bảo vệ qu� hương hay những người th�n của m�nh sao?"
"Ch�ng t�i sẽ chết để bảo vệ l� tưởng của một �t người".
"D� đ�y l� những nh� l�nh đạo đất nước? Họ c� thể sai lầm ." C� nhanh ch�ng cắt ngang lời t�i .
"Họ kh�ng phải l� những nh� l�nh đạo. Nếu họ l� những nh� l�nh đạo, th� đ� kh�ng c� nhiều xung đột nội bộ ... trong ch�nh phủ."
"Một số người gọi họ l� những người đi�n cuồng - Việc n�y c� � nghĩa với c� kh�ng? Tất cả ch�ng ta hẳn l� rồ dại mới bị họ sai khiến, để họ dẫn dắt ch�ng ta ... để giết người . V� giết ch�nh ch�ng ta ..."
"Đi�n Cuồng Quyền Lực?"
"C� c� người bạn n�o c�n lại kh�ng?"
"C�, c� một số h�y c�n sống."
"C� người n�o th�n thiết với c� kh�ng? Trong phi h�nh đo�n của c�, người bắn s�ng v� hoa ti�u c�n sống kh�ng?"
"T�i kh�ng thấy họ, nhưng m�y bay của t�i kh�ng bị ph� hủy."
" C� c� lại bay với m�y bay n�y kh�ng?"
"V�ng, ch�ng t�i phải vội v�ng lấy chiếc m�y bay c�n lại cất c�nh khỏi đường băng trước khi họ trở lại."
"H�y v�o m�y bay đi."
"T�i kh�ng muốn đi". Như thể l� c� muốn điều đ�nh với t�i.
"C� phải cất c�nh ngay đi"
"Kh�ng c� nghĩa l� g� ...
"C� l�m nghề g� trước khi c� chiến tranh.? C� nhớ kh�ng? Eric l�m g�?"
"T�i l� cấp chỉ huy thứ hai... tr�n một m�y bay nhỏ, một số m�y bay chở h�ng."
"Vậy c� cũng l� một phi c�ng phải kh�ng?"
"Phải"
"Phải xa nh� nhiều phải kh�ng?"
C� trả lời một c�ch dịu d�ng buồn b� . "V�ng"
T�i chỉ dẫn, "H�y đi v�o chuyến bay kế tiếp. C� thể l�m được kh�ng?"
"Kh�ng c� chuyến bay kế tiếp"
"C� việc g� xẩy ra thế?"
"C�" Hơi thở của c� dồn dập, v� c� trở n�n kh�ch động. C� đ� tiến đến ng�y chết.
"C�i g� xẩy ra thế?"
"T�i đang chạy ra khỏi một đ�m ch�y. To�n của t�i tan r� v� đ�m ch�y n�y."
" C� sống s�t chứ?
"Kh�ng ai sống s�t... kh�ng ai sống s�t qua chiến tranh. T�i đang chết".
Hơi thở của c� nặng nề. "M�u! M�u khắp nơi! T�i thấy đau ngực. T�i bị bắn ở ngực... v� cẳng ch�n... v� ở cổ. Đau nhiều qu�..." C� đang trong cơn hấp hối, nhưng kh�ng bao l�u, hơi thở của c� chậm lại v� trở n�n điều h�a hơn; Cơ mặt c� dịu lại, v� vẻ an b�nh đến với c�. T�i c�ng nhận ra c�i b�nh tĩnh trong trạng th�i chuyển tiếp. C� tr�ng thoải m�i hơn. Chấm dứt rồi phải kh�ng?"C� tạm dừng rồi trả lời dịu d�ng.
"T�i đang lơ lửng ... ra khỏi x�c th�n. T�i kh�ng c� x�c th�n. T�i lại ở trong tinh thần."
"Tốt, H�y nghỉ ngơi. C� đ� c� một kiếp sống kh� khăn. C� đ� đi qua một c�i chết kh� khăn. C� cần nghỉ ngơi. H�y tự phục hồi lại. C� đ� học được g� ở kiếp sống n�y?"
"T�i học được hận th�... giết người kh�ng cảm gi�c ... hận th� kh�ng đ�ng ... người ta hận th� v� họ kh�ng biết tại sao. Ch�ng t�i bị l�i k�o v�o đ� ... bởi ma quỷ khi ch�ng ta ở trong trạng th�i thể chất... "
"C� bổn phận n�o cao hơn bổn phận đối với đất nước? C�i g� đ� c� thể ngăn chận c� kh�ng giết? Cả đến khi c� được lệnh? Bổn phận đối với ch�nh c�?"
"C� ..." Nhưng c� kh�ng n�i cụ thể.
"C� phải c� đang đợi chờ c�i g� đ� b�y giờ phải kh�ng?"
" Phải... T�i đang chờ đợi đi v�o trạng th�i t�i sinh. T�i phải chờ. Họ sẽ đến với t�i... họ sẽ đến..."
"Tốt. T�i muốn n�i với họ khi họ đến."
Ch�ng t�i chờ đợi �t ph�t nữa. Rồi đột nhi�n giọng c� to l�n v� kh�n kh�n, v� Thần Linh Bậc Thầy đầu ti�n, kh�ng phải Bậc Thầy thi nh�n, đang n�i.
"�ng thật l� đ�ng khi cho rằng việc n�y l� c�ch đối xử th�ch hợp cho những người trong trạng th�i thể chất. �ng cần phải trừ tiệt những sợ h�i trong t�m tr� họ. Thật l� ph� phạm năng lượng lớn khi sợ h�i hiện diện. N� k�m h�m họ kh�ng thực hiện được điều m� họ được gửi đến đ�y để thực hiện. H�y đi theo t�n hiệu từ m�i trường chung quanh �ng. Họ phải cố gắng ở v�o mức độ rất, rất s�u sắc ... nơi kh�ng c�n cảm thấy x�c th�n của họ nữa. L�c ấy �ng c� thể ảnh hưởng tới họ. N� chỉ l� bề ngo�i ... m� những kh� khăn phơi bầy. S�u thẳm trong linh hồn của họ, nơi những � niệm được s�ng tạo, đ� l� nơi m� �ng phải ảnh hưởng tới họ.
"Năng lượng... mọi thứ đều l� năng lượng. Qu� nhiều bị ph� phạm. Những quả n�i... trong quả n�i rất y�n tĩnh; rất tĩnh ở trung t�m. Nhưng b�n ngo�i l� nơi đầy rẫy kh� khăn. Con người chỉ nh�n thấy b�n ngo�i, nhưng �ng c� thể đi s�u hơn nhiều. �ng phải nh�n thấy n�i lửa. Muốn l�m như vậy �ng phải đi s�u v�o b�n trong.
"Ở trong trạng th�i thể chất l� bất b�nh thường. Khi �ng ở trong trạng th�i tinh thần, đ� l� điều tự nhi�n đối với �ng. Khi ch�ng t�i được ph�i về, giống như được gửi tới một c�i g� đ� m� ch�ng t�i kh�ng biết. Ch�ng t�i mất nhiều th� giờ hơn. Trong thế giới tinh thần, �ng phải chờ đợi, v� rồi �ng sẽ được t�i sinh. C� trạng th�i t�i sinh. Đ� l� một phương chiều giống như c�c phương chiều kh�ng gian kh�c, v� �ng hầu như th�nh c�ng trong việc tiến tới trạng th�i ấy..."
Việc n�y khiến t�i ngạc nhi�n. L�m sao t�i c� thể tiếp cận trạng th�i t�i sinh? "T�i đ� gần như tiến tới đ�?", t�i hỏi một c�ch ngờ vực.
"Phải. �ng biết nhiều hơn người kh�c nhiều. �ng hiểu hơn nhiều. H�y ki�n nhẫn với họ. Họ kh�ng c� kiến thức m� �ng c�. Những thần linh được ph�i về để gi�p đỡ �ng. D� sao �ng cũng rất đ�ng trong việc �ng đang l�m ... h�y tiếp tục. Kh�ng được l�ng ph� năng lượng n�y. �ng phải loại bỏ sợ h�i. Đ� l� vũ kh� giới lớn lao nhất m� �ng c� ..."
Thần Linh Bậc Thầy y�n lặng. T�i c�n nhắc � nghĩa của lời ph�n truyền lạ thường n�y. T�i biết t�i đ� th�nh c�ng trong việc loại bỏ sợ h�i cho Catherine, nhưng lời chỉ dạy n�y c� � nghĩa to�n cầu nhiều hơn. Đ�ng l� nhiều hơn cả sự x�c nhận hiệu quả của th�i mi�n l� một c�ng cụ chữa bệnh. N� d�nh l�u nhiều hơn đến th�i mi�n l�i về dĩ v�ng, rất kh� �p dụng cho đại ch�ng, từng người một. Kh�ng, t�i tin n� li�n quan đến nỗi sợ h�i c�i chết, nỗi sợ h�i s�u xa trong l�ng n�i lửa. Sợ h�i c�i chết, được dấu k�n, lu�n sợ h�i kh�ng c� tiền bạc hay quyền lực n�o c� thể v� hiệu h�a n� - C�i n�y l� c�i cốt tủy. Nhưng nếu con người biết rằng đời sống v� tận, vậy ch�ng ta kh�ng bao giờ chết; ch�ng ta cũng chẳng bao giờ thực sự sinh ra, th� c�i sợ h�i n�y sẽ tan biến. Nếu họ biết họ đ� sống nhiều lần kh�ng kể xiết trước đ� v� sẽ phải sống nhiều lần kh�ng kể xiết nữa, họ sẽ cảm thấy an t�m biết bao nhi�u. Nếu họ biết c�c thần linh ở khắp nơi để gi�p họ trong khi họ ở trạng th�i thể chất v� sau khi chết, trong trạng th�i tinh thần, họ sẽ theo c�c thần linh, kể cả những người th�n y�u đ� chết, họ sẽ được an ủi đến nhường n�o. Nếu họ biết những "thi�n thần" bảo vệ thực sự hiện hữu, họ cảm thấy an to�n đến nhường n�o. Nếu họ biết những h�nh động bạo lực v� bất c�ng chống lại con người kh�ng phải l� kh�ng đ�ng kể, m� phải trả v�o những kiếp kh�c, th� họ sẽ nu�i dưỡng sự giận hờn v� sự mong muốn trả th� �t đi nhường n�o. V� nếu quả thực "bằng kiến thức ch�ng ta tiếp cận Thượng Đế" th� t�i sản vật chất, hay quyền thế c� g� hữu �ch khi ch�ng l� cứu c�nh trong ch�nh ch�ng v� kh�ng phải l� phương tiện đi đến sự tiếp cận đ�? Tham lam v� th�m kh�t quyền thế kh�ng c�n gi� trị g� nữa.
Nhưng l�m sao l�m cho con người c� được kiến thức n�y? Hầu hết người ta cầu nguyện trong nh� thờ, gi�o đường Do Th�i, gi�o đường Hồi gi�o, hay c�c ch�a chiền, những lời cầu nguyện c�ng bố sự bất tử của linh hồn. Nhưng sau khi buổi lễ chấm dứt, họ lại trở về lối m�n tranh đua của họ, lại tham lam v� toan t�nh c�ng t�nh cho m�nh l� trung t�m. Những đặc điểm l�m chậm lại sự tiến bộ của linh hồn. Cho n�n, nếu kh�ng đủ niềm tin, c� thể khoa học sẽ l�m được. C� lẽ những kinh nghiệm của Catherine v� của t�i cần phải được nghi�n cứu, ph�n t�ch, v� b�o c�o trong một c�ch khoa học v� tư bởi những người được đ�o tạo về khoa học ứng xử v� vật l�. Tuy vậy, v�o l�c n�y, viết t�i liệu khoa học hay một cuốn s�ch l� một điều xa xăm nhất trong t�m tr� t�i, một khả năng mơ hồ v� kh�ng c� thực. T�i kh�ng biết c�c vị thần linh c� được gửi đến gi�p t�i kh�ng. Gi�p t�i l�m g�?
Catherine cựa quậy v� bắt đầu th� thầm ." Một người n�o đ� t�n l� Gideon, t�n người n�o đ� l� Gideon ... Gideon. �ng n�y đang cố n�i chuyện với t�i".
"�ng ấy n�i g�?"
"�ng ấy quanh quẩn đ�u đ�. �ng ấy kh�ng ngưng lại. �ng ấy l� loại người bảo vệ... đại loại như thế. Nhưng b�y giờ �ng ấy đang chơi với t�i."
"C� phải �ng ta l� một trong những người bảo vệ c� kh�ng?"
"Phải, nhưng �ng ấy đang chơi... �ng ấy đ�ng l� nhẩy ở chung quanh. T�i nghĩ �ng ấy muốn t�i biết �ng ấy ở chung quanh t�i ... khắp nơi."
T�i nhắc lại, "Gideon"?
"�ng ấy ở đấy"
"Điều đ� c� l�m c� cảm thấy an to�n hơn kh�ng?"
"C�. �ng ấy sẽ trở lại khi t�i cần �ng."
"Tốt. C� c�c thần linh c� ở chung quanh ch�ng ta kh�ng?"
C� trả lời bằng giọng th� thầm, từ c�ch nh�n của t�m si�u thức. "Ồ phải... c� nhiều th�nh linh. Họ đến khi họ muốn. Họ đến... khi họ muốn. Ch�ng ta đều l� thần linh. Những những thần linh kh�c ... một số ở trạng th�i thể chất v� một số kh�c ở trong giai đoạn t�i sinh. V� một số thần linh kh�c l� những người bảo vệ. Nhưng ch�ng ta đều đi đến đấy. Ch�ng ta cũng đ� l� những người bảo vệ."
"Tại sao ch�ng ta trở lại để học hỏi? Tại sao l� thần linh ch�ng ta kh�ng thể học hỏi?"
"C� những mức độ kh�c nhau về học h�nh, v� ch�ng ta phải học một số mức độ bằng xương bằng thịt. Ch�ng ta phải cảm thấy đau đớn. Khi bạn l� thần linh bạn kh�ng cảm thấy đau. Đ� l� giai đoạn của t�i sinh. Linh hồn của bạn đang được t�i sinh. Khi bạn ở trong trạng th�i thể chất bằng da bằng thịt, bạn cảm thấy đau đớn, bạn c� thể bị đau. Trong h�nh th�i tinh thần bạn kh�ng cảm thấy g� cả. Chỉ c� hạnh ph�c, cảm gi�c hạnh ph�c. Nhưng đ� l� giai đoạn t�i sinh cho... ch�ng ta. Sự t�c động qua lại giữa con người v� h�nh th�i tinh thần th� kh�c nhau. Khi bạn ở trong trạng th�i thể chất ... bạn c� thể trải nghiệm c�c quan hệ."
"T�i hiểu. Được rồi". C� lại im lặng trở lại. �t ph�t qua đi.
"T�i thấy một cỗ xe", c� bắt đầu, "một cỗ xe xanh"
"Một cỗ xe nhỏ?"
"Kh�ng một cỗ xe m� �ng l�i ... một thứ g� xanh xanh !. Một tua xanh ở tr�n đỉnh, xanh ở b�n ngo�i..."
"Ngựa k�o cỗ xe n�y phải kh�ng?"
"Xe c� b�nh lớn. T�i kh�ng nh�n thấy ai trong đ�, ngo�i hai con ngựa bị buộc v�o xe ... một con x�m v� một con n�u. Con ngựa t�n l� Apple, con mầu x�m, v� n� th�ch Apple. Con kia t�n l� Duke. Những con ngựa n�y rất kh�n. Ch�ng kh�ng cắn người. Ch�ng c� m�ng lớn ... m�ng lớn."
"Cũng c� ngựa xấu m�? con kh�c?"
"Kh�ng. Ch�ng rất kh�n."
"C� c� ở đấy kh�ng?"
"Phải. T�i c� thể nh�n thấy mũi n�. N� to lớn nhiều hơn t�i."
" C� c� l�i xe ngựa kh�ng?" Theo t�nh chất của c�u trả lời t�i biết c� l� một đứa trẻ.
"C� những con ngựa. Cũng c� một đứa con trai ở đ�."
"C� bao nhi�u tuổi?"
"Rất nhỏ. T�i kh�ng biết. T�i kh�ng nghĩ rằng t�i biết c�ch đếm."
"C� c� biết đứa con trai đ� kh�ng? Bạn c�? Anh c�?"
"N� l� người h�ng x�m. N� ở đấy ... để dự tiệc. C� một đ�m cưới ... hay thứ g� đ�."
"C� biết người n�o cưới kh�ng?"
"Kh�ng. Ch�ng t�i được bảo l� kh�ng được l�m bẩn. T�i c� t�c n�u.... giầy c�i một b�n l�n tận tr�n."
"C� phải đ�y l� quần �o tiệc t�ng kh�ng? Quần �o đẹp?"
" Đ� l� ... một kiểu �o d�i trắng c� c�i g� đ� xếp nếp b�n tr�n v� buộc lại ở sau lưng."
"Nh� c� c� gần đấy kh�ng?"
"C� một c�i nh� lớn", đứa b� n�y trả lời.
"Đ� l� nơi c� ở phải kh�ng?"
"Phải"
"Tốt. B�y giờ h�y nh�n v�o trong nh�; được. Đ�y l� một ng�y quan trọng. Người ta đều ăn mặc đẹp, mặc những bộ đồ đặc biệt."
"Họ đang nấu ăn, rất nhiều đồ ăn."
"C� ngửi thấy kh�ng?"
"C�. Họ đang l�m một loại b�nh. B�nh ... thịt... Ch�ng t�i được bảo phải ra ngo�i". T�i buồn cười với việc n�y. T�i đ� bảo c� đi v�o b�n trong, v� b�y giờ c� được lệnh phải ra ngo�i."
"Họ c� gọi t�n c� kh�ng?"
"... Mandy... Mandy v� Edward."
"C� phải l� đứa con trai ấy kh�ng?"
"Phải"
"Họ kh�ng để cho c� ở trong nh� �?"
"Kh�ng, họ rất bận."
"C� cảm thấy việc đ� ra sao?"
"Ch�ng t�i kh�ng cần. Nhưng thật kh� để giữ sạch sẽ. Ch�ng t�i kh�ng thể l�m việc g� được."
""C� c� phải đi dự đ�m cưới kh�ng? V�o xế chiều ng�y đ�?"
"C� ... t�i thấy nhiều người. Người đ�ng chật cả ph�ng. Trời n�ng, một ng�y n�ng bức. C� một thầy tu ở đ�; một thầy tu ... với một c�i mũ ngộ nghĩnh, một c�i mũ lớn ... đen. C�i mũ đ� tr�m cả mặt �ng... quả l� một khoảng c�ch."
"Phải đ� l� l�c hạnh ph�c cho gia đ�nh c� kh�ng?"
"V�ng."
"C� biết ai cưới kh�ng?
"Đ�ng l� chị t�i."
"Phải chăng chị ấy nhiều tuổi hơn nhiều?"
"Phải"
"B�y giờ c� nh�n thấy chị ấy kh�ng? C� phải chị ấy mặc đồ cưới kh�ng?"
"Phải."
"Chị ấy đẹp kh�ng?"
"Đẹp. Chị ấy c� nhiều hoa tr�n t�c."
"H�y nh�n kỹ v�o chị ấy. C� biết chị ấy ở l�c kh�c kh�ng? H�y nh�n v�o mắt, v�o miệng chị..."
"V�ng. T�i nghĩ rằng chị ấy l� Becky... nhưng nhỏ hơn, nhỏ hơn nhiều."
Becky l� bạn của Catherine v� l� đồng nghiệp. Họ rất th�n với nhau, tuy Catherine phật � về th�i độ ph�n x�t của Becky v� t�nh tọc mạch của Becky v�o đời sống v� c�c quyết định của Catherine. T�m lại, Becky l� bạn, kh�ng phải th�n nh�n. Nhưng c� lẽ sự ph�n biệt b�y giờ kh�ng thật r� r�ng. "Chị... chị th�ch t�i... v� t�i c� thể đứng gần ph�a trước v� chị ấy đứng ph�a trước."
"Tốt. H�y nh�n chung quanh. Cha mẹ c� c� ở đấy kh�ng?"
"C�."
Cha mẹ c� c� y�u c� nhiều kh�ng?"
"C�"
"Rất tốt. H�y nh�n kỹ v�o họ. Trước nhất l� mẹ c�. Nh�n xem c� c� thể nhớ ra mẹ. H�y nh�n v�o mặt b�."
Catherine thở một v�i hơi d�i. "T�i kh�ng biết."
"H�y nh�n v�o cha c�. Nh�n kỹ v�o �ng. Nh�n v�o sự diễn tả của �ng, mắt �ng... v� cả miệng �ng. C� nhận ra �ng chưa?"
"�ng ấy l� Stuart", c� trả lời nhanh ch�ng. Vậy, Stuart xuất đầu lộ diện một lần nữa. Việc n�y đ�ng thăm d� hơn th�m.
"Sự quan hệ của c� với �ng như thế n�o?"
"T�i y�u �ng rất nhiều...�ng ấy rất tốt với t�i. Nhưng �ng nghĩ rằng t�i l� điều phiền to�i. �ng nghĩ rằng con c�i l� điều phiền to�i."
"�ng c� qu� nghi�m khắc kh�ng?"
"Kh�ng, �ng th�ch chơi với ch�ng t�i. Nhưng ch�ng t�i hỏi qu� nhiều c�u hỏi. Nhưng �ng rất tốt với ch�ng t�i, ngoại trừ khi ch�ng t�i hỏi qu� nhiều c�u hỏi."
"C� phải điều đ� đ�i l�c l�m phiền �ng?"
"Phải, ch�ng t�i phải học hỏi nơi thầy gi�o chứ kh�ng phải nơi �ng. Đ� l� l� do tại sao ch�ng t�i phải đến trường để học."
"Xem ra dường như �ng đang n�i. C� phải �ng n�i với c� kh�ng?"
"Phải, �ng c� nhiều việc quan trọng hơn phải l�m. �ng phải chăm lo n�ng trại.
"N�ng trại lớn kh�ng?
"Lớn".
"C� c� biết đấy l� đ�u kh�ng?"
"Kh�ng".
"C� bao giờ họ n�i đến thị trấn hay nước kh�ng? T�n của th�nh phố?
C� ngưng lại, nghe cẩn thận. "T�i kh�ng nghe thấy c�i đ�". C� lại im lặng.
"Được rồi, c� c� muốn th�m hiểm nữa về kiếp sống n�y kh�ng? Để tiến xa hơn nữa hay chỉ thế".
C� cắt ngang t�i. "Đủ rồi"
Trong to�n bộ qu� tr�nh n�y với Catherine, t�i kh�ng ưa th�ch b�n luận c�c tiết lộ của Catherine với những nh� chuy�n nghiệp kh�c. Thực ra, ngoại trừ Carole v� một �t người kh�c coi l� "an to�n", t�i kh�ng chia sẻ tin tức đ�ng ch� � n�y với người n�o kh�c cả. T�i biết kiến thức từ những buổi th�i mi�n vừa rất thật vừa cực kỳ quan trọng, tuy lo �u về phản ứng của c�c đồng nghiệp về nghề nghiệp v� khoa học khiến cho t�i giữ im lặng. T�i vẫn c�n quan ngại đến thanh danh, nghề nghiệp, v� về c�i m� những người kh�c nghĩ về t�i.
Sự ho�i nghi c� nh�n của t�i đ� bị x�i m�n bởi bằng chứng l� hết tuần n�y đến tuần kh�c, ập đến từ miệng c�. T�i thường quay lại băng th�u v� trải nghiệm lại những buổi th�i mi�n, với tất cả kịch t�nh v� sự trực tiếp. Những những người kh�c sẽ phải dựa v�o kinh nghiệm của t�i, rất mạnh mẽ tuy kh�ng phải l� của ri�ng họ. T�i cảm thấy phải thu thập nhiều dữ kiện hơn.
Khi t�i dần dần chấp nhận v� tin v�o những lời gi�o huấn, đời sống của t�i giản dị hơn v� thỏa m�n hơn. Kh�ng cần phải giở tr�, giả bộ, vờ vịt , hay kh�c với m�nh. C�c sự quan hệ trở n�n c�ng ngay thẳng hơn. Đời sống gia đ�nh �t lộn xộn hơn. Sự miễn cưỡng chia sẻ hiểu biết đ� được trao cho t�i qua Catherine bắt đầu giảm thiểu. Đ�ng ngạc nhi�n l� hầu hết người ta rất để � tới v� muốn biết nhiều hơn nữa. Nhiều người n�i với t�i những kinh nghiệm ri�ng tư của họ về những biến cố cận t�m l�, hoặc l� ESP (khả năng ngoại cảm) , cảm gi�c đ� nh�n thấy, kinh nghiệm xuất hồn, những giấc mộng tiền kiếp, hay những thứ kh�c. Nhiều người thậm ch� kh�ng bao giờ kể những kinh nghiệm n�y cho vợ hoặc chồng của họ. Người ta hầu hết đều sợ h�i l� khi chia sẻ những kinh nghiệm của m�nh với những người kh�c, ngay cả với gia đ�nh v� b�c sĩ chuy�n khoa, cũng c� thể bị coi l� kỳ quặc hay lạ l�ng. Tuy những biến cố cận t�m l� đ� rất th�ng thường, hay xẩy ra nhiều hơn người ta tưởng. Ch�nh l� sự miễn cưỡng n�i ra những sự việc t�m linh khiến ch�ng c� vẻ hiếm. V� những người c�ng được huấn luyện cao bao nhi�u th� lại c�ng miễn cưỡng chia sẻ bấy nhi�u.
Vị trưởng khoa điều trị đ�ng k�nh tại bệnh viện của t�i l� một người được quốc tế ngưỡng mộ về chuy�n m�n của �ng. �ng kể về người cha đ� qu� cố của �ng, người đ� nhiều lần che chở �ng khỏi c�c nguy hiểm nghi�m trọng. Một gi�o sư kh�c đ� c� những giấc mộng cung cấp những bước thiếu s�t hay những giải đ�p cho c�ng cuộc th� nghiệm phức tạp của �ng. Những giấc mộng lu�n lu�n đ�ng. Một b�c sĩ nổi tiếng kh�c thường biết ai l� người gọi điện thoại cho �ng trước khi �ng trả lời. Vợ của vị Trưởng Khoa T�m Thần ở trường đại học miền T�y trung bộ c� bằng tiến sĩ về t�m l� học. C�c c�ng tr�nh nghi�n cứu của b� l�c n�o cũng được cẩn thận tr� t�nh v� thi h�nh. B� kh�ng bao giờ n�i với một ai l� khi b� lần đầu viếng thăm La M�, b� đ� đi qua th�nh phố như thể b� c� một bản đồ lộ tr�nh được in trong k� ức. B� biết chắc c�i g� ở quanh g�c đường kế tiếp. Mặc d� b� chưa từng ở La m� trước đ�y v� kh�ng biết tiếng �, nhưng người � kh�ng ngớt tiếp cận b� v� lầm lẫn coi b� như người bản xứ. Tr� nhớ của b� đ� vật lộn để thống nhất c�c sự việc ở La M�.
T�i hiểu tại sao những người chuy�n nghiệp được đ�o tạo cao giữ m�nh trong ph�ng k�n. T�i l� một trong những người ấy. Ch�ng ta kh�ng th� phủ nhận những kinh nghiệm v� gi�c quan của ri�ng ch�ng ta. Tuy nhiều sự huấn luyện của ch�ng ta tr�n nhiều phương diện ho�n to�n tr�i ngược với tin tức, kinh nghiệm, v� niềm tin ch�ng ta đ� t�ch lũy. Cho n�n ch�ng ta vẫn giữ im lặng.
-ooOoo-
CHƯƠNG MƯỜI
Tuần n�y tr�i qua mau. T�i nghe đi nghe lại băng th�u của buổi th�i mi�n tuần trước. L�m sao t�i c� thể tiếp cận được với trạng th�i t�i sinh? T�i kh�ng cảm thấy cớ g� s�ng tỏ. V� b�y giờ những thần linh sẽ được ph�i đến gi�p t�i. Nhưng t�i phải l�m g� nhỉ? Khi n�o t�i t�m ra được? T�i c� khả năng l�m nhiệm vụ đ� kh�ng? T�i biết t�i phải chờ đợi v� phải ki�n nhẫn. T�i nhớ lại lời của Bậc Thầy thi nh�n.
"Ki�n nhẫn v� chờ đợi... mọi việc sẽ đến khi n� phải đến... Mọi việc sẽ s�ng tỏ cho ngươi đ�ng l�c. Nhưng ngươi phải c� cơ hội hấp thụ kiến thức m� ch�ng ta đ� cho ngươi". Vậy t�i phải chờ.
V�o l�c bắt đầu buổi th�i mi�n, Catherine kể lại một đoạn trong giấc mộng m� c� mơ thấy trong mấy đ�m vừa qua. Trong giấc mộng c� đang sống ở nh� cha mẹ, v� nh� bị ch�y ban đ�m. C� b�nh tĩnh v� gi�p r�t ra khỏi nh�, nhưng cha c� lại lề mề v� dường như thờ ơ trước t�nh thế cấp b�ch. C� liền đẩy �ng ra ngo�i. Rồi �ng nhớ đến c�i g� đ� �ng đ� để lại trong nh�, v� �ng bảo Catherine trở v�o nh� giữa l�c nh� đang ch�y lớn để t�m kiếm vật đ�. C� kh�ng nhớ vật đ� l� c�i g�. T�i quyết định chưa giải th�ch giấc m�ng vội, v� đợi xem liệu thời cơ thuận tiện c� nảy sinh khi c� đang được th�i mi�n kh�ng.
C� đi nhanh v�o h�n m� s�u. "T�i thấy một người đ�n b� với một c�i mũ tr�m đầu, kh�ng phủ che mặt m� chỉ tr�m t�c th�i." Rồi c� im lặng.
"C� thấy c�i đ� b�y giờ kh�ng? C�i mũ tr�m đầu?"
"T�i kh�ng nh�n thấy nữa ... T�i nh�n thấy một miếng vải đen, vải th�u kim tuyến c� hoa tiết mầu v�ng tr�n đ� ... T�i nh�n thấy một t�a nh� c� nhiều n�t cấu tr�c tr�n n� ... trắng."
"C� c� nhận ra t�a nh� đ� kh�ng?"
"Kh�ng".
"T�a nh� đ� c� lớn kh�ng?"
"Kh�ng. Đằng sau t�a nh� l� n�i c� tuyết tr�n đỉnh n�i. Nhưng cỏ rất xanh trong thung lũng ... nơi ch�ng t�i ở đ�."
"C� c� thể v�o t�a nh� đ� được kh�ng?"
"Được. Nh� l�m bằng loại cẩm thạch... rất lạnh khi chạm v�o."
"C� phải n� l� một loại ch�a hay nh� t�n gi�o kh�ng?"
"T�i kh�ng biết. T�i nghĩ rằng c� thể l� một nh� t�."
"Nh� t�". T�i nhắc lại, "C� người trong t�a nh� ấy kh�ng? Chung quanh n�?"
"C� một số l�nh. Họ mặc đồng phục mầu đen, mầu đen với cầu vai v�ng... tua v�ng. Mũ bảo vệ đen c� kiểu mầu v�ng n�o đ�... thứ g� nhọn v� v�ng ở đỉnh ... mũ. V� một d�y lưng đỏ, một d�y lưng đỏ quấn quanh thắt lưng."
"C� người l�nh n�o ở quanh c� kh�ng?"
"C� thể l� hai hay ba người."
"C� c�n ở đấy kh�ng?"
"T�i ở đ�y, nhưng kh�ng ở trong nh�. Nhưng t�i ở gần t�a nh�."
"H�y nh�n chung quanh. Xem c� c� thể t�m ra ch�nh c� kh�ng ... N�i ở đấy, v� cỏ ... v� t�a nh� trắng. C� nh� kh�c kh�ng?"
"Nếu c� những t�a nh� kh�c th� ch�ng cũng kh�ng tọa lạc gần t�a nh� n�y. T�i nh�n thấy một t�a nh� ... lẻ loi với kiểu tường được x�y đằng sau n�... một bức tường."
"C� c� nghĩ rằng đ� l� một ph�o đ�i hay một nh� t� hay đại loại như thế?"
"C� thể , nhưng... n� rất hẻo l�nh."
"Tại sao c�i đ� lại quan trọng với c�?" (Ngưng hồi l�u) "C� c� biết t�n th�nh phố hay xứ sở m� c� hiện ở đấy kh�ng " Những người l�nh ở đ�u?"
" T�i thấy l� �Ukraine."
"T�i nhắc lại "Ukraine?", say m� bởi t�nh chất đa dạng trong những kiếp sống của c�. "C� c� thấy năm th�ng kh�ng? C� c� nghĩ đến điều đ� kh�ng? hay ở giai đoạn n�o?"
"Mười bẩy - mười bẩy ", c� trả lời ngập ngừng, rồi sửa lại ."Một ng�n bẩy trăm năm mươi t�m ... một ng�n bẩy trăm năm mươi t�m. C� rất nhiều l�nh. T�i kh�ng biết mục đ�ch của họ ở đ�y. Với những thanh kiếm cong d�i."
T�i hỏi , "C� c�n nh�n v� nghe thấy g� nữa?"
"T�i thấy v�i nước, v�i nước, nơi họ tắm cho ngựa"
"Những người l�nh c� cưỡi ngựa kh�ng?"
"C� chứ"
"Những người l�nh c� t�n n�o kh�c kh�ng? Họ gọi nhau c� g� đặc biệt kh�ng?" C� lắng nghe.
"T�i kh�ng nghe thấy điều đ�"
"C� c� ở trong số họ kh�ng?"
"Kh�ng". C�u trả lời của c� nay lại như đứa b�, ngắn v� thường đơn �m. T�i phải l� một người phỏng vấn t�ch cực.
"Nhưng c� thấy họ ở gần m�?"
"Phải"
"C� c� ở trong th�nh phố kh�ng?"
"C�"
"C� sống ở đấy phải kh�ng?"
"T�i tin l� vậy".
"Tốt. Xem xem c� c� thể thấy m�nh v� nơi c� sống kh�ng?"
"T�i nh�n thấy một �t quần �o r�ch tả tơi. T�i chỉ nh�n thấy c� một đứa b�, một đứa con trai. Quần �o của n� r�ch tả tơi. N� bị lạnh..."
"N� c� nh� ở trong th�nh phố đ� kh�ng?" Ngưng l�u.
C� tiếp tục, "T�i kh�ng biết điều đ�". Dường như c� gặp kh� khăn trong việc kiếp nối với kiếp sống n�y. C�u trả lời của c� c� vẻ như mơ hồ v� kh�ng chắc chắn.
"Được rồi. C� biết t�n cậu b� ấy kh�ng?"
"Kh�ng"
"C�i g� xẩy ra cho cậu b� đ�? Đến với n� đi. Xem c�i g� đ� xẩy ra."
"N� biết một người n�o đ� l� t� nh�n."
"Bạn b�? Một th�n nh�n?"
"T�i tin l� cha n�" C� vắn tắt.
"C� phải c� l� đứa con trai ấy kh�ng?"
"T�i kh�ng chắc lắm"
"C� c� biết n� nghĩ thế n�o về người cha bị t� ấy?"
"V�ng... n� rất sợ h�i, sợ người ta c� thể giết cha n�"
"Cha n� đ� l�m g�?"
"Cha n� đ� ăn cắp c�i g� đ� của những người l�nh, giấy tờ hay thứ g� đ�."
"Đứa trẻ kh�ng hiểu hết phải kh�ng?"
"Kh�ng, C� thể n� sẽ kh�ng bao giờ gặp thấy cha n� nữa."
"N� c� thể đi gặp cha n� được kh�ng?"
"Kh�ng."
"Họ c� biết cha n� bị t� bao l�u kh�ng? hay liệu c� c�n được sống kh�ng?
"Kh�ng!" C� trả lời, giọng c� run. C� rất đau khổ, rất buồn. C� kh�ng cung cấp được nhiều chi tiết, tuy nhi�n c� bị bối rối tr�ng thấy bởi những biến cố c� chứng kiến v� trải nghiệm.
"T�i tiếp tục, C� c� thể cảm thấy đứa b� đ� nghĩ g�, đ� l� một loại sợ h�i v� lo �u. C� c� cảm nghĩ ấy kh�ng?"
"C�". C� lại im lặng.
"C�i g� xẩy ra? H�y tiến xa hơn b�y giờ. T�i biết l� kh� khăn. H�y tiến xa hơn. C� c�i g� đ� xẩy ra."
"Cha n� bị h�nh quyết"
"B�y giờ n� cảm nghĩ thế n�o?"
"Đ� l� một c�i g� đ� m� n� chưa cảm thấy bao giờ. Nhưng họ đ� h�nh quyết m� kh�ng cần một l� do n�o cả."
"Thằng b� hẳn l� hết sức buồn rầu về việc n�y."
"T�i kh�ng tin l� n� hiểu biết đầy đủ việc g� đ� xẩy ra."
"N� c� người n�o kh�c để nương tựa kh�ng?"
"C�, nhưng đời sống của n� sẽ rất kh� khăn."
"Thằng b� sẽ ra sao?"
"T�i kh�ng biết. N� c� thể sẽ chết ... Nghe c� c� vẻ buồn. C� lại im lặng. rồi dường như c� nh�n chung quanh.
"C� thấy g�?"
"T�i thấy một b�n tay... một b�n tay gần chạm một vật g� ... trắng. T�i kh�ng biết n� l� g�..." C� lại rơi v�o im lặng v� �t ph�t qua đi.
T�i hỏi, "C� nh�n thấy g� kh�c?"
"Kh�ng thấy g� ... tối đen" Hoặc l� c� chết hay một c�ch n�o đ� c� đ� kh�ng c�n li�n hệ với đứa con trai buồn rầu sống ở Ukraine hơn hai trăm năm qua.
"C� đ� rời bỏ đứa b� trai?"
"Phải" C� th� th�o. C� đang nghỉ ngơi.
"C� học được g� trong kiếp sống đ�? Tại sao n� quan trọng?"
"Kh�ng thể hấp tấp ph�n x�t người. Bạn phải c�ng bằng với bất cứ ai. Nhiều sinh mạng đ� t�n lụi bởi những ph�n x�t khinh suất của ch�ng ta".
"Cuộc sống của đứa b� trai sẽ thiếu thốn v� kh� khăn v� việc x�t xử ....cha n�.
"V�ng". C� lại im lặng.
"C� c� nh�n thấy g� kh�c kh�ng? C� nghe thấy g� kh�ng?"
"Kh�ng". C� trả lời ngắn gọn rồi lại im lặng. V� một l� do n�o đ�, kiếp sống ngắn ngủi n�y thật l� mệt mỏi. T�i chỉ thị cho c� nghỉ ngơi.
"H�y nghỉ ngơi. H�y cảm thấy an b�nh. Th�n thể c� sẽ tự hồi phục; linh hồn c� đang nghỉ ngơi... C� c� cảm thấy kh� hơn kh�ng? Ổn rồi phải kh�ng? Thật kh� khăn cho đứa b� trai. Rất kh� khăn. Nhưng b�y giờ c� h�y nghỉ ngơi nữa đi. T�m tr� c� c� thể mang c� đến kh�ng gian kh�c, thời gian kh�c ... k� ức kh�c. C� đang nghỉ ngơi phải kh�ng?"
"Đ�ng". T�i quyết định truy t�m đoạn trong giấc mộng của c� về c�i nh� ch�y, cha c� hờ hững lề mề v� bắt c� v�o nh� để t�m lại vật g� của �ng.
"B�y giờ t�i c� c�u hỏi về giấc mộng của c� ... với cha c�. B�y giờ c� c� thể nhớ lại điều đ�, rất an to�n. C� đang ở trong h�n m� s�u. C� c� nhớ kh�ng?"
"C�"
"C� trở v�o nh� để kiếm một vật g� đ�. C� c� nhớ kh�ng?"
"C�... Đ� l� một c�i hộp bằng kim loại."
"C� c�i g� trong đ� m� cha c� hết sức muốn bắt c� đi v�o nh� đang ch�y?
"Những con tem v� những đồng tiền m� �ng ta cất giữ". c� trả lời. Việc nhớ lại nội dung chi tiết về giấc mộng trong l�c th�i mi�n tr�i ngược hẳn với sự nhớ lại sơ s�i trong l�c thức. Th�i mi�n l� một c�ng cụ mạnh mẽ kh�ng những th�m nhập được v�o lĩnh vực s�u k�n xa x�i nhất của t�m tr�, m� cũng c�n cung cấp một k� ức chi tiết hơn nhiều.
"Những con tem v� những đồng tiền quan trọng lắm đối với �ng sao?"
"V�ng"
"Nhưng liều mạng để đi v�o một nh� ch�y v� những con tem v� đồng tiền"-
C� cắt ngang lời t�i . "Cha t�i kh�ng nghĩ l� �ng đang liều lĩnh."
"�ng nghĩ l� an to�n �?"
"Phải"
"Thế th� tại sao �ng kh�ng v�o m� lại l� c�?"
"V� �ng nghĩ rằng t�i c� thể đi nhanh hơn."
"T�i hiểu. C� phải l� một sự liều lĩnh cho c�?"
"Phải, nhưng �ng kh�ng nhận ra điều đ�"
"Giấc mơ c� nhiều � nghĩa hơn đối với c� kh�ng? Về mối quan hệ với cha c�?"
"T�i kh�ng biết"
" �ng dường như kh�ng mấy vội v� để ra khỏi nh� ch�y."
"Kh�ng"
"Tại sao �ng lại ung dung như vậy? C� rất nhanh, c� tr�ng thấy sự nguy hiểm."
"V� �ng cố gắng che giấu c�c sự việc". T�i chớp lấy dịp n�y để giải th�ch một phần của giấc mộng.
"Phải, đ� l� kiểu c�ch cũ của �ng ấy , v� c� l�m nhiều việc cho �ng ấy giống như đem về c�i hộp. T�i hy vọng rằng �ng ấy c� thể học hỏi nơi c�. T�i c� cảm nghĩ rằng đ�m ch�y tượng trưng cho thời giờ đ� hết, v� c� nhận thức được sự nguy hiểm, c�n �ng ấy th� kh�ng. Trong khi �ng ấy nhởn nhơ v� bắt c� trở v�o t�m c�c thứ vật chất, c� biết nhiều hơn ... v� c� nhiều c�i để dạy �ng ấy, nhưng dường như �ng ấy kh�ng muốn học."
"Đ�ng" c� đồng �. "�ng kh�ng muốn học"
"Đ� l� c�ch t�i hiểu giấc mộng đ�. Nhưng c� cũng kh�ng thể bắt buộc �ng. Chỉ c� �ng ấy c� thể nhận thức được điều n�y."
"Đ�ng", c� lại đồng �, v� giọng c� trở n�n s�u v� kh�n kh�n, "kh�ng quan trọng g� khi x�c th�n của ch�ng ta bị ch�y trong lửa nếu ch�ng ta kh�ng cần những x�c th�n ấy ..." Một Thần Linh Bậc Thầy đ� tỏa chiếu một tầm nh�n ho�n to�n kh�c biệt về giấc mộng. T�i rất ngạc nhi�n về sự v�o đề đột ngột n�y v� t�i chỉ c� thể nhắc lại suy nghĩ n�y như con vẹt.
"Ch�ng ta kh�ng cần x�c th�n của ch�ng ta?"
"Kh�ng. Ch�ng ta đi qua rất nhiều giai đoạn khi ch�ng ta ở đ�y. Ch�ng ta bỏ rơi x�c th�n sơ sinh, đi v�o th�n đứa trẻ, từ đứa trẻ đi đến người trưởng th�nh, rồi từ người trưởng th�nh đi v�o tuổi gi�. Tại sao ch�ng ta kh�ng n�n vượt qua một bước, bỏ rơi x�c th�n trưởng th�nh v� đi v�o b�nh diện tinh thần? Đ� l� những g� ch�ng ta bỏ rơi. Ch�ng ta kh�ng chỉ ngừng ph�t triển; ch�ng ta tiếp tục ph�t triển. Khi ch�ng ta tới được b�nh diện tinh thần, ch�ng ta cũng ph�t triển tại đấy. Ch�ng ta đi qua nhiều giai đoạn kh�c nhau về ph�t triển. Khi ch�ng ta đ� đốt sạch (hết nhi�n liệu), ch�ng ta phải đi qua giai đoạn t�i sinh, giai đoạn học hỏi v� giai đoạn quyết định. Ch�ng ta quyết định khi n�o trở lại, nơi n�o, v� v� l� do g�. Một số quyết định kh�ng trở lại. Họ quyết định tiếp tục một giai đoạn ph�t triển kh�c. V� họ ở lại trong dạng thức thần linh... một số ở lại l�u hơn người kh�c trước khi trở về. Tất cả đều l� ph�t triển v� học hỏi ... tiếp tục ph�t triển. X�c th�n của ch�ng ta chỉ l� phương tiện cho ch�ng ta khi ch�ng ta ở đ�y. Đ� l� linh hồn v� tinh thần của ch�ng ta trường cửu."
T�i kh�ng nhận ra được giọng n�i hay kiểu n�i n�y. Một Bậc Thầy "mới" đang n�i, v� n�i về một kiến thức quan trọng. T�i muốn biết nhiều hơn về những địa hạt t�nh thần n�y.
"Học ở trong trạng th�i thể chất c� nhanh hơn kh�ng? C� những l� do m� người ta ho�n to�n kh�ng ở trong trạng th�i tinh thần phải kh�ng?"
"Kh�ng. Học trong trạng th�i tinh thần nhanh hơn nhiều, tăng nhanh hơn học ở trạng th�i thể chất. Nhưng ch�ng ta chọn những g� ch�ng ta cần học. Nếu ch�ng ta cần phải trở về để thực hiện qua một mối quan hệ, ch�ng ta trở lại. Nếu ch�ng ta đ� ho�n th�nh việc đ�, ch�ng ta tiếp tục. Trong dạng thức tinh thần bạn thường c� thể tiếp x�c với những người trong trạng th�i thể chất nếu bạn chọn lựa. Nhưng chỉ khi c� sự quan trọng... nếu bạn phải n�i cho họ biết điều g� đ� m� họ phải biết.
"L�m sao để tiếp x�c? L�m sao để th�ng điệp c� thể truyền đạt?"
Trước sự ngạc nhi�n của t�i, Catherine trả lời. Tếng th� th�o của c� nhanh hơn v� mạnh mẽ hơn. "Đ�i khi bạn c� thể hiện th�n trước người ấy ... v� tr�ng bạn vẫn vậy khi bạn ở đ�y. C� những l�c kh�c, bạn chỉ phải tiếp x�c bằng tinh thần. Đ�i khi những th�ng điệp kh� hiểu, nhưng thường thường người ấy hiểu n� li�n quan đến c�i g�. Họ hiểu. Đ� l� sự tiếp x�c t�m với t�m."
T�i n�i với Catherine."Kiến thức m� c� c� b�y giờ, tin tức n�y, tr� tuệ n�y, c�i n�o quan trọng... tại sao c� kh�ng c� ch�ng khi c� tỉnh v� trong trạng th�i thể chất".
"T�i chắc l� t�i kh�ng thể hiểu điều đ�. T�i kh�ng đủ khả năng để hiểu."
" Vậy th�, c� lẽ t�i sẽ dạy c� để c� hiểu điều đ�, do đ� n� kh�ng l�m c� sợ h�i, v� v� thế c� sẽ học hỏi."
"V�ng"
"Khi c� nghe tiếng n�i của c�c Bậc Thầy, họ n�i những điều giống như c� đang n�i với t�i b�y giờ. C� phải chia sẻ rất nhiều tin tức". T�i quan t�m đến sự th�ng th�i m� c� c� khi c� ở trong trạng th�i n�y.
C� chỉ trả lời, "V�ng"
"V� điều đ� đến từ t�m tr� ri�ng của c� phải kh�ng?"
"Nhưng họ đ� đặt n� v�o đấy" Cho n�n c� tin c�c Bậc Thầy.
T�i thừa nhận "Phải", "L�m sao t�i c� thể truyền điều đ� tốt nhất cho c� để c� ph�t triển v� l�m c� kh�ng c�n sợ h�i?"
"�ng đ� l�m điều đ� rồi", c� trả lời dịu d�ng. C� đ�ng, những sự sợ h�i của c� hầu như kh�ng c�n nữa. Một khi những buổi th�i mi�n l�i về qu� khứ bắt đầu, tiến bộ về chữa trị nhanh kh�ng thể tưởng được.
"B�i học n�o c� cần phải học b�y giờ? C�i g� quan trọng nhất c� c� thể học được trong kiếp sống n�y để c� c� thể tiếp tục ph�t triển v� th�nh c�ng?"
C� trả lời nhanh, "L�ng Tin". C� đ� biết nhiệm vụ ch�nh của c� l� g�.
Ngạc nhi�n về sự trả lời nhanh ch�ng của c�, t�i nhắc lại, "L�ng tin"
"Đ�ng, t�i phải học để c� niềm tin, đồng thời cần phải tin v�o con người. T�i kh�ng tin v�o con người. T�i nghĩ mọi người đang cố gắng l�m điều xấu xa cho t�i. Điều đ� l�m t�i xa l�nh mọi người v� những ho�n cảnh m� c� lẽ t�i kh�ng n�n c�ch xa. Điều đ� l�m t�i giữ được quan hệ với những người kh�c m� t�i n�n cắt đứt mối quan hệ."
Nhận thức thấu đ�o của c� thật kỳ lạ khi c� ở trong trạng th�i si�u thức. C� biết điểm yếu v� điểm mạnh của c�. C� biết những lĩnh vực cần phải lưu � v� thi h�nh, v� c� biết l�m g� để cải thiện vấn đề. Vấn đề duy nhất l� nhận thức thấu đ�o n�y cần phải nhập v�o t�m thức của c� v� cần được �p dụng v�o đời sống l�c c� đang thức. Nhận thức thấu đ�o si�u thức tự n� rất quyến rũ, nhưng tự n� lại kh�ng đủ để biến đổi đời c�.
T�i hỏi, "Ai l� những người c� n�n cắt đứt quan hệ?"
C� ngưng rồi n�i, "T�i sợ Becky, T�i sợ Stuart... bằng c�ch n�o đ� tai hại sẽ đến với t�i ... từ họ. "
"C� c� thể chấm dứt mối quan hệ với họ?"
"Kh�ng ho�n to�n, nhưng với một v�i � kiến của họ, phải. Stuart đang cố gắng giữ t�i trong t�, v� anh ta đang th�nh c�ng. Anh ta biết t�i sợ h�i. Anh biết t�i sợ c�ch xa anh, v� anh sử dụng hiểu biết đ� để giữ t�i với anh."
"C�n Becky"
"C� ấy lu�n lu�n cố gắng ph� vỡ niềm tin của t�i với những người m� t�i tin cẩn. Khi t�i thấy l� tốt th� c� ấy thấy l� xấu. V� c� ấy cố gắng trồng những hạt giống n�y v�o t�m tr� t�i. T�i đang học hỏi để tin v�o ... những người t�i n�n tin, nhưng c� ấy lại nhồi đầy đầu �c t�i những ngờ vực về họ. V� đ� l� vấn đề của c� ấy. T�i kh�ng thể để c� ấy bắt t�i suy nghĩ theo c�ch của c� ấy."
Trong trạng th�i si�u thức, Catherine đ� c� thể vạch ra th�i xấu ch�nh của cả Becky v� Stuart. Catherine được th�i mi�n c� thể l�m chuy�n gia t�m thần học tuyệt vời, trực gi�c r� r�ng v� ch�nh x�c. Catherine tỉnh thức kh�ng c� những thuộc t�nh n�y. Nhiệm vụ của t�i l� bắc cầu qua vịnh. Bệnh t�nh thuy�n giảm nhanh của c� c� nghĩa l� một số việc n�y đang thấm v�o. T�i muốn x�y nhiều cầu hơn nũa.
T�i hỏi, "C� tin ai?. H�y nghĩ về việc n�y. Ai l� người c� c� thể tin cẩn, học hỏi v� để gần gũi hơn. Họ l� ai?"
C� th� th�o, "T�i c� thể tin �ng". T�i biết việc n�y, nhưng t�i biết c� cần tin v�o những người trong đời sống h�ng ng�y của c� nhiều hơn nữa.
"Phải, c� c� thể. C� gần gũi t�i nhưng c� cũng phải gần gũi hơn với những người kh�c ở với c� trong cuộc sống nhiều hơn l� t�i c� thể." T�i muốn c� ho�n to�n độc lập, kh�ng ỷ lại v�o t�i.
"T�i c� thể tin chị t�i. T�i kh�ng biết những người kh�c. T�i c� thể tin Stuart, nhưng chỉ ở một mức độ n�o th�i. Anh ấy kh�ng quan t�m đến t�i nhưng anh ấy bối rối. Trong c�i bối rối của anh ấy, anh ấy v� t�nh l�m hại t�i."
"Đ�ng, đ� l� sự thật. C� người n�o kh�c m� c� tin kh�ng?"
"T�i c� tin Robert", c� trả lời. �ng ấy l� một b�c sĩ kh�c trong bệnh viện. Họ l� những người bạn tốt.
"V�ng, c� lẽ c� những người kh�c nữa m� c� sẽ gặp trong tương lai"
"V�ng," c� thừa nhận.
� kiến về hiểu biết tương lai hết sức đ�ng quan t�m. C� đ� rất ch�nh x�c về qu� khứ. Qua c�c Bậc Thầy, c� biết những sự việc đặc biệt, b� mật. C� thể họ cũng biết những sự việc về tương lai? Nếu vậy ch�ng t�i c� thể chia sẻ kiến thức biết trước n�y kh�ng? Cả ng�n c�u hỏi tr�n v�o t�m tr� t�i.
"Khi c� tiếp x�c với t�m si�u thức của c� như b�y giờ, v� c� tr� tuệ n�y, c� c� ph�t triển khả năng trong lĩnh vực t�m linh phải kh�ng? C� c� thể nh�n v�o tương lai? Ch�ng ta đ� l�m nhiều về qu� khứ rồi".
C� thừa nhận, "C� thể được, nhưng t�i kh�ng thấy g� b�y giờ."
T�i lặp lại, "C� thể?"
"T�i tin như vậy."
"C� c� thể l�m việc n�y m� kh�ng sợ h�i kh�ng? C� c� thể đi v�o tương lai v� lấy được tin tức của một người trung lập m� kh�ng l�m c� sợ h�i kh�ng?C� c� thể biết tương lai kh�ng?"
C� trả lời rất nhanh. "T�i kh�ng thấy điều đ�. Họ kh�ng cho ph�p". T�i biết c� c� � n�i c�c Bậc Thầy.
"Họ c� ở chung quanh c� b�y giờ kh�ng?"
"C�"
"Họ đang n�i chuyện với c� �?"
"Kh�ng. Họ gi�m s�t mọi thứ" V� bị gi�m s�t, c� kh�ng được ph�p nh�n ng� v�o tương lai. C� lẽ ch�ng ta kh�ng đạt được g� cho c� nh�n từ một c�i nh�n tho�ng qua như vậy. C� lẽ cuộc phi�u lưu đ� l�m cho Catherine qu� lo lắng. C� lẽ ch�ng t�i chưa sửa soạn để đương đầu với th�ng tin n�y. T�i kh�ng th�c đẩy việc n�y.
"Vị thần linh ở gần c� trước đ�y, Gideon ..."
"Phải"
"�ng ấy cần g�? Tại sao �ng ấy ở gần? C� c� biết �ng ta kh�ng?"
"Kh�ng, T�i kh�ng tin như vậy"
"Nhưng �ng ta bảo vệ c� khỏi nguy hiểm?"
"Phải"
"C�c Bậc Thầy ..."
"T�i kh�ng nh�n thậy họ"
"Đ�i khi họ c� những th�ng điệp cho t�i, những th�ng điệp gi�p �ng v� t�i. Những th�ng điệp ấy c� sẵn c� cho c� kh�ng kể cả khi họ kh�ng n�i? C� phải họ đặt tư tưởng v�o t�m tr� c� kh�ng?"
""Phải"
"Họ c� gi�m s�t được đi xa đến đ�u kh�ng? C� c� thể nhớ được g�?"
"Phải"
"Vậy l� c� một mục đ�ch trong sự giải th�ch c�c kiếp sống ..."
"Phải"
"... Cho c� v� t�i ... để dạy ch�ng ta. Để l�m cho sợ h�i biến mất khỏi ch�ng ta."
"C� nhiều c�ch truyền th�ng. Họ chọn nhiều c�ch ... để chứng tỏ họ hiện hữu. Liệu Catherine c� nghe giọng n�i của họ, mường tượng những h�nh ảnh qu� khứ v� những viễn cảnh, trải nghiệm những hiện tượng t�m linh, hay c� những tư tưởng v� � niệm đặt v�o t�m tr� c�, mục đ�ch cũng giống nhau - để chứng tỏ họ hiện hữu v� thậm ch� hơn thế, gi�p ch�ng ta, trợ gi�p ch�ng ta tr�n con đường của ch�ng ta bằng c�ch cung cấp c�i nh�n thấu đ�o v� kiến thức, gi�p ch�ng ta th�nh thiện qua sự th�ng th�i".
"C� c� biết tại sao họ chọn c� kh�ng?"
"Kh�ng"
"... đ� trở th�nh một k�nh th�ng tin?"
Đ�y l� một c�u hỏi tinh tế, v� Catherine l�c tỉnh kh�ng thể nghe những băng th�u. "Kh�ng", c� th� th�o dịu d�ng.
"Việc n�y l�m c� sợ h�i?"
"�i khi"
"Những l�c kh�c th� kh�ng sợ h�i?"
"Phải"
T�i th�m, "C� thể đoan chắc rằng b�y giờ ch�ng ta biết ch�ng ta bất diệt, cho n�n ch�ng ta mất sự sợ h�i về c�i chết."
"V�ng" c� đồng �. C� ngưng lại. " T�i phải học c�ch tin" C� đ� trở về với b�i học ch�nh của kiếp sống."Khi t�i được bảo c�i g� đ�, t�i phải học c�ch tin v�o điều được bảo ... khi người ấy c� kiến thức."
T�i th�m, "Chắc chắn c� những người kh�ng tin"
"V�ng, nhưng t�i bối rối. V� người m� t�i biết, t�i phải tin, t�i phấn đấu chống lại cảm nghĩ đ�. V� t�i kh�ng muốn tin bất cứ người n�o." C� im lặng trong khi t�i lại ngưỡng mộ sự hiểu biết thấu đ�o của c�.
"Lần trước, ch�ng ta c� n�i chuyện về c� khi l� một em nhỏ, trong vườn với ngựa. C� c�n nhớ kh�ng? Đ�m cưới của chị c�?"
"Một ch�t th�i"
"C� c�n g� để kết luận về thời gian đ� kh�ng? C� c� biết kh�ng?"
"C�"
"Liệu c� đ�ng quay trở về v� th�m hiểm việc n�y kh�ng?"
"Kh�ng thể trở lại b�y giờ được. C� nhiều sự việc trong một kiếp sống ... c� qu� nhiều kiến thức để đạt được... từ mỗi kiếp sống. Phải, ch�ng ta phải kh�m ph� nhưng kh�ng thể trở về b�y giờ."
Cho n�n t�i lại quay về mối quan hệ rắc rối của c� với cha c�. "Quan hệ của c� với cha c� l� một lĩnh vực kh�c, một lĩnh vực đ� ảnh hưởng s�u xa đến c� trong kiếp sống n�y."
C� chỉ trả lời "Phải"
"C�n c� một lĩnh vực kh�c chưa thăm d�. C� c� nhiều điều để học hỏi trong mối quan hệ n�y. H�y so s�nh việc n�y với đứa b� trai ở Ukraine bị mất cha l�c c�n thơ dại. V� sự mất m�t n�y kh�ng xẩy ra cho c� lần n�y. V� tuy, c� cha c� ở đ�y, mặc d� kh� khăn gian khổ �t hơn..."
C� kết luận , "C�n hơn l� một g�nh nặng", c� n�i th�m những tư tưởng,"tư tưởng".
"Tư tưởng g�?" T�i cảm thấy c� đang ở một lĩnh vực kh�c.
"Về trạng th�i v� cảm gi�c. Khi người ta g�y m�, �ng c� thể nghe thấy g� kh�ng? �ng vẫn c�n nghe thấy !" C� tự trả lời c�u hỏi của c�, b�y giờ c� th� th�o nhanh, trở n�n s�i nổi. " T�m của �ng biết r� về c�i g� đang tiếp diễn. Họ đang n�i về sự nghẹt thở của t�i, về khả năng nghẹt thở khi họ giải phẫu họng của t�i."
T�i nhớ lại việc giải phẫu d�y �m thanh được thực hiện chỉ �t th�ng trước lần hẹn đầu ti�n với t�i. C� đ� rất lo �u trước khi giải phẫu, nhưng c� hết sức kinh ho�ng sau khi tỉnh lại tại ph�ng hồi sức. Nh�n vi�n chăm s�c đ� phải mất h�ng giờ để trấn an c�. B�y giờ c� vẻ l� những g� m� c�c b�c sĩ phẫu thuật n�i trong l�c giải phẫu, khi c� được đ�nh thuốc m�, đ� th�c đẩy nỗi kinh ho�ng của c�. T�m tr� t�i vụt quay trở lại trường y khoa v� phi�n giải phẫu của t�i. T�i nhớ lại những chuyện t�nh cờ trong l�c giải phẫu trong khi g�y m� cho bệnh nh�n. T�i nhớ lại những chuyện đ�a, lời chửi rủa, tranh luận v� những cơn thịnh nộ c�u kỉnh của những nh� giải phẫu. Những bệnh nh�n đ� nghe thấy g� ở mức tiềm thức? Bao nhi�u c�i đ� bị lưu lại để ảnh hưởng đến tư tưởng v� cảm x�c, sợ h�i v� lo �u của họ, sau khi họ tỉnh lại? Tiến tr�nh sau giải phẫu, sự hồi phục của bệnh nh�n sau giải phẫu, đ� c� ảnh hưởng t�ch cực hay ti�u cực bởi những nhận x�t trong cuộc giải phẫu? C� ai bị chết v� những khả năng ti�u cực nghe lỏm được trong l�c giải phẫu? Cảm thấy v� vọng, họ đ�nh chịu thua?
T�i hỏi, "C� c� nhớ họ n�i g� kh�ng?"
"Họ n�i rằng họ đưa c�i ống v�o. Khi họ lấy c�i ống ra, cuống họng t�i c� thể xưng l�n. Họ kh�ng nghĩ l� t�i nghe được."
"Nhưng c� nghe được."
"Đ�ng. Đ� l� l� do tại sao t�i c� tất cả những kh� khăn". Sau hai buổi th�i mi�n h�m n�y, Catherine kh�ng c�n sợ nuốt hay nghẹn. Đơn giản l� như vậy. " C� tiếp tục, "Tất cả những lo �u , t�i nghĩ l� t�i c� thể nghẹn."
T�i hỏi. " C� c� cảm thấy thoải m�i kh�ng?"
"C�. �ng c� thể đảo ngược lại c�i họ đ� l�m."
"T�i c� thể kh�ng?"Được. �ng l� ... Họ phải rất cẩn thận về điều họ n�i. B�y giờ t�i nhớ lại điều đ�. Họ đưa c�i ống v�o cuống họng t�i. V� rồi t�i kh�ng thể n�i được để bảo họ điều g�."
"B�y giờ c� cứ tự nhi�n ... C� đ� nghe được họ n�i".
"Phải, t�i nghe họ n�i ... " C� lại rơi v�o im lặng độ một hay hai ph�t, v� bắt đầu quay đầu từ ph�a n�y sang ph�a kia. Dường như c� đang nghe c�i g�.
"H�nh như c� đang nghe th�ng điệp. C� c� biết những th�ng điệp ấy từ đ�u đến? T�i hy vọng c�c Bậc Thầy xuất hiện."
""Ai đ� n�i với t�i" đ� l� c�u trả lời kh� hiểu của c�.
"Người n�o đ� n�i chuyện với c�?"
"Nhưng họ đi rồi". T�i cố mang họ trở lại.
"Xem n�o liệu c� c� thể mang những thần linh quay về với những th�ng điệp cho ch�ng ta ... để gi�p ch�ng ta ra kh�ng?"
" Họ đến chỉ khi họ muốn, kh�ng phải l� l�c t�i chọn," c� trả lời một c�ch quả quyết.
"C� kh�ng l�m chủ được việc ấy ư?"
"Kh�ng"
"Được rồi", t�i thừa nhận nhưng th�ng điệp về vụ thuốc m� rất quan trọng với c�. Đ� l� nguồn gốc c� bị nghẹn".
"Việc đ� quan trọng cho �ng chứ kh�ng phải cho t�i" C� phản b�c lại. C�u trả lời của c� vang l�n qua t�m tr� t�i. C� sẽ được chữa trị về nỗi sợ bị nghẹn, tuy sự tiết lộ n�y quan trọng cho t�i hơn l� cho c�. T�i l� người chữa bệnh. C�u trả lời đơn giản của c� chứa đựng � nghĩa ở nhiều mức độ. T�i cảm thấy nếu t�i hiểu thực sự những mức độ n�y , những qu�ng t�m cộng hưởng của � nghĩa , t�i sẽ tiến tới một c� nhẩy lượng tử v�o sự hiểu biết những mối quan hệ của con người. C� lẽ sự gi�p đỡ c�n quan trọng hơn việc chữa l�nh bệnh.
T�i hỏi, "Cho t�i gi�p c�?"
"Phải. �ng c� thể kh�ng l�m những điều họ l�m. �ng đang kh�ng l�m những điều họ đ� l�m ...". C� nghỉ ngơi. Cả hai ch�ng t�i đều học được một b�i học lớn.
�t l�u sau ng�y sinh nhật thứ ba của con g�i t�i, Amy chạy đến t�i v� �m gh� cẳng ch�n t�i. N� nh�n l�n v� n�i, "Thưa cha, con y�u thương cha đến bốn ng�n năm". T�i nh�n xuống bộ mặt nhỏ nhắn của n�, t�i cảm thấy qu� sung sướng.
-ooOoo-
CHƯƠNG MƯỜI MỘT
V�i đ�m sau đ�, trong một giấc ngủ say, t�i cho�ng tỉnh dạy. Tỉnh t�o ngay, t�i dường như nh�n thấy khu�n mặt của Catherine to hơn mặt thật của c� v�i lần. Tr�ng c� buồn b� như thể cần t�i gi�p đỡ c�. T�i nh�n v�o đồng hồ, l�c đ� l� 3 giờ 30 ph�t s�ng. Kh�ng c� một tiếng động b�n ngo�i n�o l�m t�i tỉnh dạy cả. Carole ngủ an b�nh b�n t�i . T�i xua đuổi việc bất ngờ n�y v� ngủ lại.
Cũng đ�ng v�o 3 giờ 30 s�ng đ�, Catherine tỉnh dạy sau cơn �c mộng h�i h�ng. C� to�t mồ h�i v� tim c� đập th�nh thịch. C� quyết định trầm ng�m để bớt căng thẳng, mường tượng đến l�c th�i mi�n tại ph�ng mạch. C� h�nh dung khu�n mặt t�i, nghe giọng n�i của t�i, v� từ từ ngủ lại.
Catherine c�ng ng�y c�ng trở n�n t�m linh, v� hiển nhi�n t�i cũng vậy. T�i c� nghe thấy những gi�o sư t�m thần cũ của t�i n�i về sự phản ứng của việc chuyển đạt v� phản chuyển đạt trong những mối quan hệ chữa bệnh. Chuyển đạt l� l�m hiện h�nh cụ thể những cảm nghĩ, tư tưởng, v� mong ước của người bệnh cho b�c sĩ chuy�n khoa, tượng trưng một người n�o đ� trong qu� khứ bệnh nh�n. Phản ứng chuyển đạt th� ngược lại, những phản ứng x�c cảm v� thức của người chữa bệnh với bệnh nh�n. Nhưng sự li�n lạc l�c 3 giờ 30 s�ng n�y chẳng phải cả hai. Đ�y l� sự li�n kết ngoại cảm c�ng bước s�ng ngo�i những bệnh th�ng thường. Hay đ� l� th�nh giả, một nh�m c�c loại thần linh - c�c Bậc Thầy v� những người bảo vệ v� những người kh�c chịu tr�ch nhiệm về bước s�ng mới? T�i đ� vượt qu� mức kinh ngạc.
Trong buổi kế tiếp, Catherine nhanh ch�ng tiến v�o mức độ th�i mi�n s�u. C� hoảng hốt ngay. "T�i thấy một đ�m m�y lớn ..., đ�m m�y n�y l�m t�i sợ h�i. N� vẫn ở đấy." C� thở dồn dập.
"N� vẫn ở đấy �?"
"T�i kh�ng biết. Đ�m m�y đ� đến v� đi nhanh ... c�i g� đ� cao tr�n n�i." C� vẫn lo lắng, tiếp tục thở nặng nề. T�i lo sợ c� đang nh�n thấy một quả bom. Liệu c� c� nh�n về tương lai kh�ng?
"C� c� nh�n thấy quả n�i kh�ng? N� c� giống quả bom kh�ng?"
"T�i kh�ng biết".
"Tại sao n� l�m c� sợ?"
"Thật l� rất đột ngột. Đ�ng l� ở đấy. Rất nhiều kh�i... Rất nhiều kh�i. N� rất lớn. Ở đằng xa. �..."
"C� an to�n m�. C� c� thể đến gần kh�ng?"
"T�i kh�ng muốn đến gần!" C� trả lời dứt kho�t. Rất hiếm khi c� cưỡng lại.
T�i lại hỏi, "Tại sao c� lại qu� sợ h�i về c�i đ�?"
"T�i nghĩ đ� l� một loại h�a chất hay một thứ g� đ�. Rất kh� thở khi ở gần." C� đang thở rất kh� nhọc.
"C� phải giống như hơi ngạt? C� phải n� xuất ph�t từ quả n�i giống như n�i lửa?"
"T�i nghĩ như vậy. N� giống như một c�i nấm to. N� giống như... một c�i nấm trắng."
"Nhưng kh�ng phải l� một quả bom? Kh�ng phải l� một quả bom nguy�n tử hay loại tương tự?" C� ngưng lại rồi lại tiếp tục.
"T�i nghĩ n� l� một ... một loại n�i lửa hay thứ g� đ�. Thật sợ h�i. Rất kh� thở. C� bụi trong kh�ng kh�. T�i kh�ng muốn ở đấy." Từ từ hơi thở của c� trở lại mức độ b�nh thường, th�m ch� h� hấp ở trạng th�i th�i mi�n. C� rời bỏ quang cảnh sợ h�i n�y.
"B�y giờ c� đ� thở dễ d�ng hơn chưa?"
"Rồi"
"Tốt. B�y giờ c� nh�n thấy g�?"
"Kh�ng thấy g� cả ... T�i nh�n thấy một c�i d�y chuyền, một d�y chuyền tr�n cổ một người n�o đ�. N� mầu xanh ... N� bằng bạc v� c� treo một vi�n ngọc xanh v� c� một hạt ngọc nhỏ hơn ở dưới."
"C� g� ở tr�n hạt ngọc xanh kh�ng?"
"Kh�ng, nh�n trong suốt. �ng c� thể nh�n suốt qua n�. Người thiếu phụ t�c đen đội một c�i mũ xanh ... c� l�ng chim d�i, v� bộ đồ bằng nhung."
" C� c� biết thiếu phụ n�y kh�ng?"
"Kh�ng."
"C� c� ở đấy kh�ng, hay c� l� thiếu phụ ấy?"
"T�i kh�ng biết"
"Nhưng c� c� tr�ng thấy b� ta kh�ng?"
"Đ�ng t�i kh�ng phải l� thiếu phụ ấy"
"B� ta bao nhi�u tuổi?"
"V�o khoảng 40. Nhưng tr�ng b� gi� hơn tuổi."
"B� ta đang l�m g�?"
"Kh�ng, b� ta chỉ đứng b�n cạnh một c�i b�n. C� một chai nước hoa tr�n b�n. N� mầu trắng c� những b�ng hoa mầu xanh tr�n đ�. C� một b�n chải v� một c�i lược c� c�n bằng bạc. "T�i rất ấn tượng với sự ch� � đến chi tiết của c�.
"Đấy l� ph�ng của b� ta, hay l� một cửa hiệu?"
"Đ� l� ph�ng ngủ của b� ta. C� một c�i giường với bốn c�i gọng giường. Giường mầu n�u. C� một c�i b�nh để r�t nước tr�n b�n.
"Một c�i b�nh để r�t nước?"
"Phải, kh�ng c� tranh ảnh trong ph�ng. C� những m�n cửa sẫm rất ngộ nghĩnh."
"C� người n�o kh�c trong ph�ng kh�ng?"
"Kh�ng."
"Quan hệ của b� n�y với c� thế n�o?"
"T�i hầu hạ b� ta". Một lần nữa c� l� người hầu hạ.
"C� ở với b� ta l�u chưa?"
"Kh�ng l�u... mới v�i th�ng."
"C� c� th�ch c�i d�y chuyền đeo cổ kh�ng?"
"Kh�ng." C�u trả lời ngắn ngủi của c� đ�i hỏi sự gợi � t�ch cực của t�i nhằm c� tin tức căn bản. C� nhắc nhở t�i nhớ đến đứa con tuổi thiếu ni�n của t�i.
"B�y giờ c� bao nhi�u tuổi?"
"C� thể l� mười ba, mười bốn tuổi..." V�o khoảng c�ng tuổi.
T�i hỏi , "Tại sao c� bỏ gia đ�nh?"
C� sửa lại t�i, "T�i kh�ng bỏ gia đ�nh, t�i l�m việc tại đ�y".
"T�i hiểu. C� c� về nh� sau khi l�m việc kh�ng?"
"C�" C�u trả lời khiến cho t�i hầu như kh�ng c�n chỗ để thăm d�.
"Gia đ�nh c� ở gần kh�ng?"
"Cũng gần ... Ch�ng t�i rất ngh�o. Ch�ng t�i cần l�m việc ... phục vụ."
"C� biết t�n b� ta l� g� kh�ng?"
"Belinda"
"B� ta đối xử c� tử tế với c� kh�ng?"
"C�"
"Tốt. C� l�m việc c� kh� nhọc kh�ng?"
"Cũng kh�ng mệt lắm". Phỏng vấn tuổi thiếu ni�n kh�ng bao giờ dễ d�ng, ngay cả về tiền kiếp. Rất may m� t�i h�nh nghề tốt.
"Tốt. B�y giờ c� c�n nh�n thấy b� ta nữa kh�ng?"
"Kh�ng"
"B�y giờ c� ở đ�u?"
"Trong một ph�ng kh�c. C� một c�i b�n bao phủ bằng một khăn trải b�n đen... v� c� tua viền chung quanh ph�a dưới. C� m�i của nhiều cỏ c�y... m�i thơm gắt."
"C� phải thứ đ� thuộc về b� chủ của c� kh�ng? B� ta d�ng nhiều nước hoa lắm phải kh�ng?"
"Kh�ng, đ�y l� một c�i ph�ng kh�c. T�i đang ở một ph�ng kh�c."
"Ph�ng đ� của ai?"
"Ph�ng đ� của một b� c� mầu da đậm"
"Đậm như thế n�o? C� c� nh�n thấy b� ta kh�ng?"
"B� ta đội nhiều khăn tr�n đầu" Catherine th� th�o, "nhiều khăn cho�ng. B� ta gi� v� nhăn nheo".
"Quan hệ của b� ta v� c� thế n�o?"
"T�i vừa mới đi gặp b� ta."
"Để l�m g�?"
"B� ta b�i b�i."Trực gi�c cho t�i biết c� đ� gặp một người b�i to�n, người n�y đọc c�c l� b�i. Đ�y l� một sự biến đổi mỉa mai. Nơi đ�y Catherine v� t�i đang tham gia v�o một cuộc phi�u lưu t�m linh kh�ng thể tưởng tượng được, bao tr�m những kiếp sống, v� những phương chiều vượt qu� cả những việc như thế v� c� lẽ hai trăm năm trước đ�, thế m� c� lại đi xem một b� đồng để biết tương lai của m�nh. T�i biết Catherine chưa bao giờ đi xem b�i to�n trong hiện kiếp, v� c� cũng kh�ng biết g� về b�i b�i hay thầy b�i; những thứ n�y l�m c� khiếp sợ.
T�i hỏi, "B� ta đang b�i b�i phải kh�ng?"
"B� ta thấy c�c sự việc".
"C� c� hỏi b� ta kh�ng? C� muốn xem g�? C� muốn biết g�?"
"Về một người đ�n �ng... m� t�i c� thể lấy"
"B� ta n�i g� khi b� ta đọc những l� b�i?
"Những l� b�i c� ... loại gậy n�o tr�n đ�. Những c�y gậy v� hoa ... nhưng những c�y gậy, c�y gi�o hay loại như vậy. C� một con b�i kh�c c� một c�i ly tr�n đ�, một c�i ly... T�i nh�n thấy một l� b�i c� một người hay một cậu b� mang khi�n. C� n�i t�i sẽ lấy chồng, nhưng t�i kh�ng lấy người n�y ... T�i kh�ng nh�n thấy kh�c".
"C� c� thấy b� ta kh�ng?"
"T�i thấy những đồng tiền."
"C� vẫn ở với b� ta chứ , hay ở một nơi kh�c?"
"T�i ở với b� ta."
"Tr�ng đồng tiền thế n�o?"
"Đồng tiền v�ng. Cạnh đồng tiền kh�ng nhẵn nhụi. Ch�ng h�nh vu�ng. Một mặt c� vương miện".
"H�y nh�n xem c� năm in tr�n đồng tiền kh�ng. Thứ g� c� c� thể đọc được... . bằng chữ."
"Những con số lạ" C� trả lời, con số "X v� I".
"C� c� biết đ� l� năm n�o kh�ng?"
"Mười bẩy ...c� lẽ như vậy.T�i kh�ng biết khi n�o." C� lại im lặng.
"Tại sao sự b�i to�n lại quan trọng với c�?"
""T�i kh�ng biết..."
"B� ta b�i ta c� đ�ng kh�ng?"
Catherine th� th�o, "B� ta đi rồi. Việc qua rồi. T�i kh�ng biết."
"C� c� nh�n thấy g� b�y giờ kh�ng?"
"Kh�ng"
"Kh�ng". T�i ngạc nhi�n. C� ấy hiện ở đ�u? T�i hỏi, "C� c� biết t�n c� của kiếp sống n�y kh�ng?" Hy vọng tiếp tục theo mạch sống của kiếp n�y một v�i trăm năm trước.
"T�i đ� đi khỏi đ�", C� đ� rời khỏi kiếp đ� v� đang nghỉ ngơi. Từ nay trở đi c� c� thể tự l�m được việc n�y. C� khỏi cần phải trải nghiệm c�i chết để l�m việc đ�. Ch�ng t�i chờ đợi �t ph�t. Kiếp n�y kh�ng c� g� lạ. C� chỉ nhớ để m� tả một số sự việc nổi bật v� cuộc viếng thăm th� vị b� thầy b�i.
T�i lại hỏi, "C� c� nh�n thấy g� b�y giờ kh�ng?"
C� th� th�o "Kh�ng"
"C� đang nghỉ ngơi đấy chứ?"
V�ng ... đ� qu� c� nhiều mầu sắc."
"� qu�?"
"V�ng. Ch�ng thực sự l� �nh đ�n, nhưng tr�ng ch�ng giống đ� qu�".
T�i hỏi, "C� g� kh�c nữa kh�ng?"
"T�i vừa mới... "C� ngưng lại v� giọng th� th�o của c� to l�n v� quả quyết. "C� nhiều lời n�i v� tư tưởng đang bay chung quanh đ�y... Đ� l� về sự chung sống v� h�a hợp... sự qu�n b�nh c�c sự việc". T�i biết c�c Bậc Thầy ở đ�u đ�y.
T�i th�c giục c� tiếp tục, "V�ng, T�i muốn biết những sự việc n�y, c� thể cho t�i biết được kh�ng?"
C� đ�p lại, "Ngay b�y giờ chỉ c� lời n�i th�i."
"Chung sống v� h�a hợp" , t�i nhắc c�. Khi c� trả lời, đ� l� giọng n�i của Bậc Thầy thi nh�n. T�i hồi hộp được nghe lại Bậc Thầy n�y.
�ng trả lời , "Phải". "Mọi thứ phải được qu�n b�nh. Thi�n nhi�n qu�n b�nh. Th� vật sống trong h�a hợp. Con người đ� kh�ng biết l�m điều đ�. Họ tiếp tục tự ph� hoại. Kh�ng c� h�a hợp, kh�ng c� kế hoạch cho điều họ l�m. Thật qu� kh�c biệt trong thi�n nhi�n. Thi�n nhi�n qu�n b�nh. Thi�n nhi�n l� năng lượng v� sự sống ... v� sự kh�i phục. Con người chỉ ph� hoại. Họ ph� hoại thi�n nhi�n. Họ ph� hoại những người kh�c. Cuối c�ng họ tự hủy diệt".
Đ� l� một ti�n đo�n b�o điềm xấu. Với một thế giới kh�ng ngưng chao đảo v� rối loạn, t�i hy vọng việc n�y kh�ng xẩy ra ngay. T�i hỏi, "Việc n�y bao giờ xẩy ra?"
"N� sẽ xẩy ra, sớm hơn họ tưởng. Thi�n nhi�n sẽ sống s�t. C�y cối sống s�t. Nhưng ch�ng ta th� kh�ng".
"Ch�ng t�i c� thể l�m g� để ngăn chận sự ph� hoại n�y?"
"Kh�ng. Mọi thứ phải được qu�n b�nh... "
"Sự t�n ph� n�y c� thể xẩy ra trong kiếp sống của ch�ng t�i kh�ng? Ch�ng t�i c� thể tr�nh được kh�ng?"
"N� sẽ kh�ng xẩy ra trong kiếp sống của ch�ng ta. Ch�ng ta sẽ ở tr�n một b�nh diện kh�c, một phương chiều kh�c, khi điều đ� xẩy ra, ch�ng ta sẽ chứng kiến n�."
"Kh�ng c� c�ch n�o để dạy nh�n loại ư?" T�i đang t�m kiếm lối tho�t, l�m giảm bớt khả năng.
"Việc đ� sẽ được l�m ở một mức độ kh�c. Ch�ng ta sẽ biết từ đ�."
T�i nh�n một c�ch lạc quan. "Vậy th�, những linh hồn của ch�ng ta tiến bộ ở những nơi kh�c".
"Phải. Ch�ng ta kh�ng c�n ở đ�y l�u ... , như ch�ng ta đ� biết. Ch�ng ta sẽ chứng kiến".
T�i thừa nhận, "V�ng". T�i c� một nhu cầu l� dạy những người n�y, nhưng t�i kh�ng biết c�ch l�m thế n�o. C� một c�ch n�o kh�ng hay họ phải tự học hỏi việc n�y cho ch�nh họ?"
�ng kh�ng thể đến với từng người một. Muốn ngưng sự ph� hoại �ng phải đến từng người, nhưng ngươi kh�ng thể . Kh�ng thể ngưng lại được. Họ sẽ biết. Khi họ tiến bộ, họ sẽ biết. Sẽ c� h�a b�nh, nhưng kh�ng ở đ�y, kh�ng ở đ�y trong phương chiều n�y."
"Cuối c�ng sẽ c� h�a b�nh?"
"Phải, ở mức độ kh�c."
T�i ph�n n�n, "Dường như xa lắc", "b�y giờ người ta dường như qu� đ� tiện ... tham lam, kh�t vọng uy quyền, nhiều tham vọng. Họ qu�n t�nh thương y�u, hiểu biết v� kiến thức. C� nhiều c�i phải học."
"Phải"
"T�i c� thể viết g� để gi�p những người n�y? C� c�ch n�o kh�ng?"
"�ng biết c�ch m�. Ch�ng t�i kh�ng phải bảo �ng. Tất cả sẽ kh�ng c� �ch g�, v� ch�ng t�i sẽ tiến tới mức độ ấy, v� họ sẽ thấy. Tất cả ch�ng ta đều giống nhau. Người n�y kh�ng vĩ đại hơn người kia. V� tất cả điều n�y chỉ l� những b�i học... v� những sự trừng phạt."
"V�ng", t�i đồng �. B�i học n�y l� một b�i s�u sắc, t�i cần c� th� giờ để hấp thụ n�. Catherine đ� trở n�n im lặng. Ch�ng t�i chờ đợi, c� đang nghỉ ngơi, v� t�i thu h�t hết t�m tr� v�o những tuy�n bố mạnh mẽ trong giờ qua. Cuối c�ng c� ph� vỡ thời gian nghỉ ngắn.
C� th� th�o, "Những vi�n đ� qu� kh�ng c�n nữa, những vi�n đ� qu� kh�ng c�n nữa. Những ngọn đ�n... Ch�ng đi rồi."
"Cả những giọng n�i, những lời n�i?"
"Phải, t�i kh�ng nh�n thấy g� cả. " Khi c� ngưng đầu c� bắt đầu quay hết b�n n�y đến b�n kia. " "Một vị thần linh... đang nh�n"
"V�o c�"
"Phải"
"C� c� nhận ra được vị thần linh n�y kh�ng?"
"T�i kh�ng chắc chắn... T�i nghĩ c� thể l� Edward". Edward đ� chết năm ngo�i rồi. Edward đ�ng l� ở khắp nơi. Dường như l�c n�o �ng ta cũng ở quanh quẩn b�n c�.
"Tr�ng thần linh n�y như thế n�o?"
" Chỉ l� ... chỉ l� mầu trắng ... giống như ngọn đ�n. Vị thần linh n�y kh�ng c� mặt, kh�ng giống như ch�ng ta biết, nhưng t�i biết ch�nh l� �ng ấy".
"�ng ấy c� n�i chuyện với c� kh�ng?"
"Kh�ng, �ng chỉ quan s�t."
"�ng ấy c� nghe điều t�i n�i kh�ng?"
C� th� th�o , "C�". "Nhưng �ng ấy đi rồi. �ng ấy chỉ muốn chắc chắn l� t�i an to�n". T�i nghĩ đến thần thoại trong nh�n gian về những thi�n thần bảo vệ. Chắc hẳn Edward, trong vai tr� thần linh t�nh thương lượn quanh để bảo đảm l� c� kh�ng c� chuyện g�, gần như c� vai tr� thi�n thần như vậy. V� Catherine cũng đ� n�i đến những thần linh bảo vệ. T�i kh�ng biết đ� c� bao nhi�u huyền thoại trong thời thơ ấu thực sự bắt nguồn từ qu� khứ được mơ hồ nhớ lại.
T�i cũng băn khoăn về thứ bậc thần linh, ai trở th�nh bảo vệ v� ai trở th�nh c�c Bậc Thầy, v� những người chẳng phải l� bảo vệ v� cũng chẳng l� c�c Bậc Thầy, m� chỉ l� những người học hỏi. Phải c� cấp bậc căn cứ v�o tr� tuệ v� kiến thức, với mục đ�ch tối hậu l� trở n�n Th�nh thiện v� gần như c� lẽ nhập v�o bằng c�ch n�o đ� với Thượng Đế. Đ� l� mục ti�u của thần học huyền b� đ� m� tả bằng những lời lẽ xuất thần qua nhiều thế kỷ. Họ đ� c� nhứng c�i tho�ng nh�n v�o sự kết hợp thi�ng li�ng như vậy. Thiếu những kinh nghiệm c� nh�n như thế , những phương tiện như Catherine, với t�i năng kh�c thường của c� đ� cung cấp một nh�n quan tốt nhất.
Edward đi rồi v� Catherine lại im lặng. Mặt c� trầm ng�m v� c� đang ch�m đắm trong thanh thản. C� c� một t�i năng tuyệt vời l�m sao - khả năng nh�n vượt qua sự sống v� vượt qua c�i chết, n�i chuyện với c�c "thần" v� chia sẻ tr� tuệ của họ. Ch�ng t�i đang ăn từ C�y Kiến Thức kh�ng c�n bị cấm đo�n. T�i băn khoăn kh�ng biết bao nhi�u tr�i t�o c�n để lại.
Mẹ của Carole, Minette, sắp chết v� bệnh ung thư đ� di căn từ ngực tới xương v� gan. Tiến tr�nh chữa bệnh đ� tiếp tục từ bốn năm nay v� kh�ng c�n thể ngăn chận lại bằng h�a trị. B� l� một phụ nữ can đảm, b� đ� ki�n cường chịu đựng đau đớn v� sự ốm yếu. Nhưng bệnh t�nh ng�y c�ng trầm trọng, v� t�i biết c�i chết của b� rất gần.
Những buổi th�i mi�n của Catherine cũng đang tiến triển v� t�i chia sẻ kinh nghiệm v� những tiết lộ n�y với Minette. T�i cũng hơi ngạc nhi�n, một nữ thương gia thực tế như b� sẵn s�ng chấp thuận kiến thức n�y v� muốn biết nhiều hơn nữa. T�i đ� đưa s�ch để b� đọc v� b� đ� đọc ngấu nghiến. B� sắp xếp c�ng t�i v� Carole theo một kh�a học về kabbalah (ph�p thuật), những b�i viết huyền b� của người Do Th�i cổ h�ng thế kỷ. Lu�n hồi v� những b�nh diện ở giữa l� những gi�o l� căn bản trong t�i liệu ph�p thuật, tuy nhi�n hầu hết những người Do Th�i hiện đại kh�ng biết đến. Tinh thần của Minette sung m�n trong khi cơ thể bị hư hại. Sự sợ h�i c�i chết của b� đ� giảm thiểu. B� bắt đầu mong muốn được đo�n tụ với Ben, người chồng y�u qu� của b�. B� tin v�o sự bất tử của linh hồn b�, v� việc n�y gi�p b� chịu đựng đau đ�n. B� vẫn b�m chặt lấy sự sống, chờ đợi đứa ch�u kh�c ra đời, đứa con đầu l�ng của Donna, con g�i b�. B� đ� gặp Catherine tại bệnh viện trong một lần kh�m bệnh, v� c�ch nh�n cũng như lời n�i của họ h�a hợp một c�ch thanh b�nh v� thiết tha. Sự th�nh thật v� ch�n thật của Catherine đ� thuyết phục Minette rằng sự sống sau khi chết quả l� sự thực.
Một tuần trước khi chết, Minette được đưa v�o khu ung thư của bệnh viện. Carole v� t�i đ� c� thể ở với b�, tr� chuyện về sự sống v� c�i chết, v� c�i g� đợi tất cả ch�ng ta sau khi chết. L� một thiếu phụ c� phẩm c�ch lớn, b� quyết định chết tại bệnh viện, nơi đ�y c�c y t� c� thể săn s�c b�. Donna với chồng v� đứa con s�u tuần cũng đến với b� để ch�o vĩnh biệt. Ch�ng t�i lu�n lu�n b�n cạnh b�. V�o khoảng s�u giờ chiều của đ�m Minette chết, Carole v� t�i mới từ bệnh viện về nh�, cả hai ch�ng t�i đều cảm thấy phải trở lại ngay. S�u hay bẩy giờ sau đ� tr�n đầy thanh thản năng lượng tinh thần si�u nhi�n. Mặc d� hơi thở của b� kh� khăn, nhưng Minette kh�ng c�n đau đớn. Ch�ng t�i n�i về sự chuyển tiếp của b� tới trạng th�i ở giữa, �nh s�ng ch�i lọi, v� sự hiện diện tinh thần. B� nh�n lại cuộc đời, hầu như lặng lẽ, v� phấn đấu để chấp nhận phần ti�u cực. B� dường như biết b� chưa thể đi được cho đến khi tiến tr�nh n�y được ho�n tất. B� đang chờ đợi giờ ph�t đặc biệt để chết, v�o buổi s�ng sớm. B� trở n�n mất ki�n nhẫn khi thời điểm đến. Minette l� người đầu ti�n t�i đ� hướng dẫn đến v� qua c�i chết trong c�ch n�y. B� trở n�n vững chắc v� nỗi đau của ch�ng t�i được khu�y khỏa bởi to�n bộ kinh nghiệm n�y.
T�i thấy khả năng chữa bệnh của t�i đ� mở rộng c� nghĩa l� kh�ng những với �m ảnh sợ h�i v� lo �u m� c�n đặc biệt l� về sự chỉ dẫn cho c�i chết v� sắp chết, hay nỗi đau đớn. T�i theo trực gi�c biết điều sai v� hướng đi n�o phải chọn trong c�ch chữa bệnh. T�i c� thể truyền cảm nghĩ an lạc, b�nh tĩnh v� hy vọng. Sau c�i chết của Minette, nhiều người kh�c hoặc sắp chết hoặc c� những người c� th�n nh�n bị chết đ� t�m đến đễ được gi�p đỡ. Nhiều người kh�ng c� � muốn biết về Catherine hay t�i liệu n�i về sự sống v� c�i chết. Nhưng d� kh�ng phổ biến kiến thức ri�ng n�y, t�i cảm thấy t�i c� thể gửi đi lời nhắn nhủ. Một giọng n�i, một sự hiểu biết c� thiện cảm về qu� tr�nh n�y, v� về những sợ h�i v� cảm nghĩ của họ, một c�i nh�n, một tiếp x�c, một lời n�i - tất cả c� thể th�ng suốt, ở một mức độ n�o đ�, v� chạm v�o d�y cung của hy vọng, về t�nh chất tinh thần bị bỏ qu�n, về nh�n t�nh chung, v� c�n nhiều hơn nữa. V� cho những người c� � muốn biết nhiều hơn nữa, muốn hiểu biết rộng v� chia sẻ kinh nghiệm của t�i với Catherine v� cho những người kh�c như thể mở cửa sổ cho một luồng gi� m�t. Những người đ� sẵn s�ng th� tỉnh lại. Họ đạt được sự hiểu biết thấu đ�o nhanh ch�ng hơn.
T�i tin tưởng mạnh mẽ rằng những thầy thuốc chuy�n khoa phải c� một t�m hồn cởi mở. Đ�ng l� c�c c�ng tr�nh khoa học hơn nữa cần phải chứng minh những kinh nghiệm chết v� sắp chết, như của Catherine, những c�ng tr�nh th� nghiệm nhiều hơn nữa cũng rất cần thiết trong lĩnh vực n�y. C�c thầy thuốc chuy�n khoa cần x�t khả năng của sự sống sau khi chết để s�t nhập n� v�o việc chỉ dẫn của họ. Họ kh�ng cần phải sử dụng th�i mi�n l�i về dĩ v�ng, nhưng họ phải c� đầu �c cởi mở, chia sẻ kiến thức của m�nh với bệnh nh�n, v� kh�ng n�n coi nhẹ kinh nghiệm của bệnh nh�n.
B�y giờ con người bị t�n ph� bởi những đe dọa về t�nh bất tử. Tai họa của bệnh AIDS, sự t�n ph� khủng khiếp của (vũ kh�) hạt nh�n, khủng bố, bệnh tật, v� nhiều tai họa lớn treo tr�n đầu ch�ng ta v� h�nh hạ ch�ng ta h�ng ng�y. Nhiều thiếu ni�n tin rằng ch�ng kh�ng sống qu� hai mươi tuổi. Điều n�y kh�ng thể tưởng tượng được, phản ảnh sự căng thẳng khủng khiếp trong x� hội ch�ng ta.
Tr�n mức độ c� nh�n, phản ứng của Minette với th�ng điệp của Catherine rất đ�ng khuyến kh�ch. Tinh thần của b� được cũng cố, b� cảm thấy hy vọng trước đau đớn vật chất v� cơ thể bị t�n ph�. Nhưng những th�ng điệp đ� l� cho tất cả ch�ng ta, kh�ng chỉ để cho những người sắp chết. Cũng c� niềm hy vọng cho tất cả ch�ng ta. Ch�ng ta cần nhiều hơn nữa những thầy thuốc v� khoa học gia th�ng b�o những Catherine kh�c, để x�c nhận v� mở rộng th�ng điệp của c�. Những c�u trả lời l� ở đấy. Ch�ng ta bất tử. Ch�ng ta l�c n�o cũng b�n nhau.
-ooOoo-

CHƯƠNG MƯỜI HAI
Ba th�ng rưỡi qua đi từ buổi th�i mi�n đầu ti�n. Kh�ng những triệu ch�ng của Catherine thực sự biến hẳn, m� c� c�n tiến bộ vượt qua cả việc chữa khỏi bệnh. C� rạng rỡ với một sinh lực an lạc chung quanh c�. C� l�i cuốn mọi người. Khi c� ăn điểm t�m tại qu�n C� Ph� ở bệnh viện, cả nam lẫn nữ đổ x� đến gặp c�. "C� tr�ng thật đẹp; t�i chỉ muốn n�i với c� điều đ� th�i." họ n�i như vậy. Giống như người c�u c�, c� muốn l�i họ v�o con đường t�m linh v� h�nh. Kh�ng ai để � v� c� đ� đến ăn tại qu�n c� ph� n�y nhiều năm qua.
Như thường lệ c� ch�m nhanh v�o h�n m� th�i mi�n s�u trong ph�ng mạch kh�ng mấy s�ng của t�i, mớ t�c v�ng hoe của c� x�a từng cụm tỏa xuống chiếc gối quen thuộc mầu be.
"T�i thấy một t�a nh� ... t�a nh� n�y l�m bằng đ�. V� một c�i g� nhọn tr�n n�c t�a nh�. Đ�y l� một nơi c� nhiều n�i non. Rất ẩm thấp ... rất ẩm thấp b�n ngo�i. T�i nh�n thấy một cỗ xe. T�i thấy một cỗ xe đi qua trước mặt. Toa xe c� cỏ kh� b�n trong, một loại rơm hay cỏ kh� hay một thứ g� đ� cho s�c vật ăn. C� một số người đ�n �ng ở đấy. Họ mang một loại cờ n�o đ�, một c�i g� bay phấp phới ở đầu gậy. Mầu thật s�ng. T�i nghe thấy họ n�i chuyện về Moors ... Moors. V� cuộc chiến đang diễn ra. C� một loại kim kh� n�o đ�, một thứ g� bằng kim loại ch�m đầu họ... Một loại mũ ch�m đầu l�m bằng kim loại. Năm đ� l� 1483. Một thứ g� đ� về người Đan Mạch. Phải chăng ch�ng ta đ�nh nhau với người Đan Mạch. Một cuộc chiến n�o đ� đang xẩy ra."
T�i hỏi, " C� c� ở đấy kh�ng?"
C� trả lời dịu d�ng, "T�i kh�ng nh�n thấy c�i đ�". T�i nh�n thấy những cỗ xe. Những cỗ xe n�y c� hai b�nh, hai b�nh v� cửa hậu. Những cỗ xe n�y lộ thi�n, hai b�n h�ng c� song gỗ, một loại thanh gỗ c�ng đ�ng v�o với nhau. T�i nh�n thấy ... một thứ g� bằng kim loại họ đeo ở cổ... rất nặng c� h�nh chữ thập, nhưng ở c� c�i đầu cong, c�c đầu tr�n... tr�n h�nh chữ thập. Đ� l� ng�y lễ của một vị th�nh n�o đ�... T�i nh�n thấy những thanh kiếm. Họ c� một loại dao hay gươm n�o đ� ... rất nặng , lưỡi rất c�n. Họ đang sửa sọan cho một trận chiến n�o đ�. "
"Xem xem c� c� thể t�m thấy ch�nh c� kh�ng?". t�i chỉ thị. "H�y nh�n chung quanh. C� lẽ c� l� một người l�nh đấy. C� đang nh�n họ từ ở một chỗ n�o đ�."
"T�i kh�ng phải l� l�nh". C� quả quyết về việc n�y.
"H�y nh�n chung quanh."
"T�i đ� mang một số đồ tiếp tế. Đ� l� một c�i l�ng, một c�i l�ng n�o đ�". C� im lặng.
"B�y giờ c� nh�n thấy g�?"
T�i thấy một l� cờ, một loại cờ n�o đ�. N� đỏ v� trắng ... trắng c� một c�i h�nh chữ thập đỏ."
T�i hỏi, "C� phải c�i cờ ấy của d�n tộc c� kh�ng?"
"Đ� l� cờ của binh l�nh nh� vua", c� đ�p lại.
"C� phải vua của c� kh�ng?�
"Phải"
"C� c� biết t�n vị vua ấy kh�ng?"
T�i kh�ng nghe thấy. �ng ấy kh�ng ở đ�y."
"C� h�y nh�n v� xem c� đang mặc c�i g�?" H�y nh�n xuống v� xem c� đang mặc g�."
"Một loại da ... một loại �o chẽn bằng da tr�n ... tr�n một c�i �o sơ mi rất th�. Một c�i �o chẽn bằng da... n� ngắn. Một loại giầy bằng da th� vật ... kh�ng phải l� giầy, giống ủng hay những giầy da đanh hơn. Kh�ng ai n�i chuyện với t�i cả."
"T�i hiểu. T�c c� mầu g�?"
"T�c thưa, v� t�i gi� rồi, t�c đ� hoa r�m rồi đ�."
"C� cảm thấy thế n�o về cuộc chiến tranh n�y?"
"N� đ� trở th�nh c�ch sống của đời t�i. T�i đ� mất một đứa con trong cuộc giao tranh nhỏ trước đ�y ."
"Một đứa con trai?"
"Phải". C� buồn rầu.
"C� c�n ai? C� c�n ai trong gia đ�nh?"
"Vợ t�i... v� đứa con g�i."
"T�n đứa con trai l� g�?"
"T�i kh�ng thấy t�n n�. T�i nhớ n�. T�i thấy vợ t�i ."
Catherine vừa l� nam vừa l� nữ rất nhiều lần. Kh�ng con trong hiện kiếp, c� đ� l� cha mẹ của nhiều con v�o những kiếp kh�c.
"Tr�ng vợ �ng thế n�o?"
""B� ấy rất mệt, rất mệt. B� ấy gi� rồi. Ch�ng t�i c� v�i con d�."
"Đứa con g�i c�n ở với �ng kh�ng?"
"Kh�ng, n� đ� lấy chồng v� đ� dọn đi khỏi nh� �t l�u nay."
"�ng c� c� đơn kh�ng, chỉ c�n �ng v� vợ �ng?"
"Phải."
"Đời �ng ra sao?"
"Ch�ng t�i rất mệt. Ch�ng t�i rất ngh�o. Thật kh�ng dễ d�ng."
"Đ�ng. �ng đ� mất đứa con trai. �ng c� nhớ n� kh�ng?"
C� trả lời đơn giản, "C�" nhưng niềm đau buồn qu� r� r�ng.
T�i đổi đề t�i, "�ng c� phải l� nh� n�ng kh�ng?"
"Phải. C� l�a mạch ... l�a mạch, thứ g� đ� như l�a mạch."
"C� phải c� nhiều chiến tranh tại xứ �ng kh�ng, trong suốt cuộc đời �ng với nhiều thảm kịch?"
"Phải"
"Nhưng �ng đ� sống cho đến gi�".
"Nhưng họ đ� đ�nh nhau ở ngo�i l�ng chứ kh�ng phải trong l�ng". C� giải th�ch, "Họ phải di chuyển đến nơi họ đ�nh trận... qua nhiều n�i non".
"�ng c� biết địa danh nơi �ng ở kh�ng? Hay th�nh phố?"
"T�i kh�ng nh�n thấy, nhưng n� phải c� t�n. T�i kh�ng nh�n thấy".
"C� phải l� thời gian s�ng đạo với �ng kh�ng? �ng nh�n thấy h�nh chữ thập tr�n những người l�nh."
"Với những người kh�c .Chứ kh�ng phải với t�i."
"C� người n�o c�n sống trong gia đ�nh �ng ngo�i vợ v� con �ng kh�ng?"
"Kh�ng"
"Cha mẹ �ng chết cả rồi �?
"Phải".
"C�c anh v� chị em?"
"T�i c� một người chị. Chị t�i c�n sống. T�i kh�ng biết chị ấy", c� n�i th�m, nhắc đến đời sống của chị ấy l� Catherine.
"Được rồi. H�y kiểm tra xem �ng c� nhận ra được người n�o kh�c trong l�ng hay gia đ�nh". Nếu người ta lu�n hồi cả nh�m, c� sẽ t�m thấy một người n�o tại đấy, người n�y rất c� � nghĩa trong hiện kiếp của c�.
"T�i nh�n thấy một c�i b�n bằng đ�... T�i nh�n thấy những c�i b�t."
"C� phải l� nh� của �ng kh�ng?"
"Phải. C�i g� đ� l�m bằng ... thứ g� v�ng, thứ g� đ� từ ng� ... hay thứ g� đ� ... v�ng. Ch�ng t�i ăn c�i n�y..."
"Được rồi" T�i n�i th�m, h�y cố gắng tăng nhịp độ. "�ng đ� c� một cuộc đời rất kh� khăn, một cuộc đời rất kh� khăn. �ng nghĩ như thế n�o?"
C� th� th�o , "Những con ngựa".
"�ng c� ngựa kh�ng hay của người n�o kh�c?"
"Kh�ng, những người l�nh... một số người l�nh. Hầu hết họ đi bộ. Nhưng kh�ng phải l� ngựa, ch�ng l� những con la hay những con g� đ� nhỏ hơn ngựa. Hầu hết ch�ng chưa thuần".
T�i chỉ thị, "b�y giờ h�y tiến xa hơn nữa", "�ng đ� rất gi� rồi. H�y cố gắng tiến tới ng�y cuối c�ng trong kiếp n�y như một người gi�".
C� phản đối "Nhưng t�i chưa gi� lắm."C� đặc biệt l� kh�ng để lại ảnh hưởng trong những tiền kiếp n�y. C�i g� diễn ra l� diễn ra. T�i cũng kh�ng thể gợi � cắt đứt những k� ức hiện tại. T�i cũng kh�ng thể bảo c� thay đổi những chi tiết về c�i đ� xẩy ra v� được nhớ lại.
T�i hỏi, thay đổi c�ch tiếp cận, "C�n g� nhiều nữa xẩy ra trong kiếp n�y? Rất quan trọng cho ch�ng t�i để biết".
"Kh�ng c� g� quan trọng" C� trả lời kh�ng x�c động.
"Rồi, tiếp tục đi, tiến xa hơn nữa. H�y t�m xem �ng cần phải học c�i g�. �ng biết kh�ng?"
"Kh�ng, T�i vẫn c�n ở đấy".
"Phải, t�i biết. �ng c� nh�n thấy g� kh�ng?" Một ph�t hay hai ph�t tr�i qua trước khi c� trả lời.
C� th� th�o dịu d�ng, "T�i đang tr�i lơ lửng."
"B�y giờ c� đ� rời bỏ �ng ấy?"
"Phải, t�i đang bềnh bồng lơ lửng". C� lại v�o trạng th�i tinh thần.
"C� c� biết c� cần phải học g� kh�ng? Đ�y l� một kiếp kh� khăn kh�c cho c�?"
"T�i kh�ng biết. T�i đ�ng l� đang lơ lửng."
"Được rồi. H�y nghỉ ngơi, h�y nghỉ ngơi". Nhiều ph�t nữa tr�i qua im lặng. Rồi dường như c� đang nghe thấy g�. Đột nhi�n c� n�i. Giọng c� to v� s�u. Giọng n�y kh�ng phải của Catherine.
"C� bẩy b�nh diện tất cả, bẩy b�nh diện, mỗi b�nh diện gồm c� nhiều mức độ, một trong ch�ng l� b�nh diện về k� ức. Tr�n b�nh diện n�y, bạn được ph�p thu thập c�c tư tưởng. Bạn được ph�p thấy đời sống của m�nh vừa mới qua đi. Những người ở mức độ cao hơn được ph�p xem lịch sử. Họ c� thể trở lại dạy ch�ng ta biết về lịch sử. Nhưng ch�ng ta ở mức độ thấp n�n chỉ được ph�p xem đời m�nh ... vừa mới qua đi.
"Ch�ng ta c� nợ phải trả. Nếu ch�ng ta kh�ng trả nợ xong, ch�ng ta phải mang những m�n nợ n�y v�o kiếp kh�c ... để ch�ng c� thể được biết kết quả. Bạn tiến bộ bằng c�ch trả nợ. Một số linh hồn tiến bộ nhanh hơn những linh hồn kh�c. Khi bạn ở trong dạng thể chất, v� bạn lao động li�n mi�n, lao động suốt đời ... Nếu điều g� đ� l�m bạn mất khả năng... trả nợ, bạn phải quay về b�nh diện của k� ức, v� tại đấy bạn phải chờ đợi cho đến khi linh hồn m� bạn thiếu nợ đến gặp bạn. V� khi cả hai đều quay trở về dạng thức thể chất v�o c�ng một thời điểm, th� bạn được ph�p trở về. Nhưng bạn quyết định thời gian bạn sẽ trở về. Bạn quyết định l�m g� để trả nợ đ�. Bạn sẽ kh�ng nhớ được những kiếp kh�c... chỉ nhớ được một kiếp m� bạn vừa trở về. Chỉ những linh hồn ở mức độ cao hơn - những nh� hiền triết - được ph�p nhớ lịch sử v� những biến cố ở qu� khứ ... để gi�p ch�ng ta, dạy ch�ng ta điều ta phải l�m.
"C� bẩy b�nh diện... bẩy b�nh diện m� ta phải qua trước khi ch�ng ta trở về. Một trong bẩy b�nh diện n�y l� một b�nh diện chuyển tiếp. Nơi đ� ch�ng ta phải chờ. Trong b�nh diện đ� c� sự quyết định về những g� bạn sẽ mang theo với bạn v�o kiếp sống kế tiếp. Ch�ng ta tất cả đều c� ... điểm trội. Điều n�y c� thể l� tham lam hay c� thể l� kh�t vọng, nhưng bất cứ c�i g� được quyết định, th� bạn cần phải trả xong nợ cho những người n�y. Rồi bạn phải vượt qua điều n�y trong hiện kiếp. Bạn phải học hỏi để vượt qua tham lam. Nếu kh�ng khi bạn trở về bạn phải mang theo với bạn đặc điểm đ�, cũng như đặc điểm kh�c v�o kiếp sống kế tiếp. G�nh nặng sẽ trở n�n nặng hơn. Với mỗi kiếp sống m� bạn trải qua v� bạn kh�ng trả xong nợ, kiếp sống kế tiếp sẽ kh� khăn hơn. Nếu bạn trả hết nợ, bạn sẽ đạt được một kiếp sống dễ d�ng. Cho n�n bạn chọn kiếp sống n�o bạn sẽ c�. Trong giai đoạn kế tiếp, bạn chịu tr�ch nhiệm về đời sống bạn c�. Bạn chọn đời sống đ�". Catherine rơi v�o im lặng.
Việc n�y hiển nhi�n kh�ng phải từ c�c Bậc Thầy. �ng ta tự nhận diện m�nh l� "ch�ng ta thuộc về mức độ thấp" so s�nh với những linh hồn c� mức độ cao - "những nh� hiền triết". Nhưng kiến thức được truyền đạt vừa r� r�ng vừa thực tiễn. T�i băn khoăn về năm b�nh diện kia v� những đặc t�nh của n�. Giai đoạn t�i sinh c� phải l� một trong những b�nh diện n�y? V� giai đoạn học hỏi v� giai đoạn quyết định l� thế n�o? Tất cả tr� tuệ được tiết lộ qua những th�ng điệp n�y từ những linh hồn ở c�c phương chiều thuộc về trạng th�i tinh thần rất nhất qu�n. Văn phong truyền đạt kh�c nhau, c�ch n�i v� c� ph�p kh�c nhau, sự s�nh điệu trong thơ ca v� ngữ vững kh�c nhau; nhưng nội dung vẫn mạch lạc. T�i đang thụ đắc một khối lượng lớn c� hệ thống về kiến thức tinh thần. Kiến thức n�y n�i về t�nh thương y�u v� hy vọng, niềm tin v� l�ng nh�n đức. N� khảo s�t đức hạnh v� tật xấu, thiếu nợ người kh�c v� của ch�nh m�nh. N� gồm c� những kiếp sống đ� qua v� những b�nh diện tinh thần giữa c�c kiếp sống. V� n� n�i về sự tiến bộ của linh hồn do h�a hợp v� qu�n b�nh, t�nh thương y�u v� tr� tuệ, tiến tới mối li�n hệ huyền b� v� xuất thần với Thượng Đế.
C� nhiều lời khuy�n thực tiễn tr�n c�ng phương diện : Gi� trị của ki�n nhẫn v� chờ đợi; sự th�ng th�i trong sự qu�n b�nh của thi�n nhi�n; sự loại bỏ sợ h�i, nhất l� sợ h�i về c�i chết; nhu cầu của học hỏi về l�ng tin cậy v� vị tha, tầm quan trọng của việc kh�ng ph�n x�t người kh�c hay ngăn cản đời sống của người kh�c; t�ch lũy v� sử dụng khả năng trực gi�c; v� c� lẽ quan trọng hơn cả l� kiến thức bất di bất dịch rằng ch�ng ta bất tử. Ch�ng ta vượt qua sự sống v� c�i chết, vượt qua kh�ng gian v� thời gian. Ch�ng ta l� những thượng đế, v� thượng đế l� ch�ng ta.
Catherine đang th� th�o dịu d�ng, "T�i đang tr�i lơ lửng."
T�i hỏi, "C� ở trạng th�i n�o?"
"Kh�ng c� g� ... T�i đang tr�i lơ lửng... Edward nợ t�i c�i g� đ�... �ng ta thiếu t�i thứ g� đ�".
"C� c� biết �ng ta nợ g� c� kh�ng?"
"Kh�ng ... một số kiến thức ... �ng ta nợ t�i. �ng c� điều g� n�i với t�i, c� lẽ về đứa con của chị t�i."
T�i lặp lại, "Đứa con của chị t�i?"
"Phải ... N� l� đứa con g�i. T�n n� l� Stephanie"
"Stephanie? C� cần biết g� về n�?"
C� trả lời, "T�i cần biết c�ch tiếp x�c với n�". Catherine chưa bao giờ n�i g� với t�i về ch�u c�.
T�i hỏi, "N� c� th�n thiết với c� kh�ng?"
"Kh�ng, nhưng n� muốn t�m họ."
T�i hỏi, "T�m ai?" T�i bối rối.
"Chị t�i v� người chồng. V� c�ch duy nhất l� nhờ t�i. T�i l� mối li�n lạc. �ng ta c� tin tức. Cha n� l� một b�c sĩ, v� đang h�nh nghề tại một nơi n�o đ� ở Vermont, ph�a nam Vermont. Tin tức đến với t�i khi cần thiết".
Sau n�y t�i được biết chị của Catherine v� người chồng tương lai đ� đem đứa con g�i của họ cho người ta nu�i. V�o l�c đ� họ l� trẻ vị th�nh ni�n v� chưa cưới nhau. Việc cho con l�m con nu�i được nh� thờ thu xếp. Kh�ng c� tin tức g� nữa sau thời gian n�y.
T�i đồng �, "Phải, khi n�o th� đ�ng l�c?"
"Phải. Rồi �ng ta sẽ n�i với t�i. �ng ta sẽ n�i với t�i".
"�ng ta c� tin tức g� kh�c cho c� biết kh�ng?"
"T�i kh�ng biết, nhưng �ng ta c� những điều n�i với t�i. V� �ng ta thiếu t�i thứ g� đ� ... thứ g� đ�. T�i kh�ng biết thế n�o. �ng ta thiếu t�i thứ g� đ�". C� im lặng.
T�i hỏi, "C� c� mệt kh�ng?"
C� th� th�o trả lời, "T�i thấy bộ d�y cương ngựa. Cột tr�n tường. Bộ d�y cương ... T�i thấy một c�i mền ở b�n ngo�i chuồng ngựa".
"C� phải l� chuồng ngựa kh�ng?"
"Họ c� ngựa tại đấy. Họ c� nhiều ngựa".
"Ngo�i ra c� nh�n thấy g� nữa?"
"T�i nh�n thấy nhiều c�y - vời những b�ng hoa v�ng. Cha t�i ở đấy. �ng săn s�c ngựa". T�i hiểu t�i đang n�i chuyện với một đứa b�.
"Tr�ng �ng ra sao?"
"�ng rất cao, với t�c muối ti�u."
"C� c� nh�n thấy ch�nh c� kh�ng?"
"T�i l� một đứa b� ... một đứa con g�i".
"Cha c� l� chủ ngựa hay �ng chỉ l� người săn s�c ngựa?"
"�ng chỉ l� người săn s�c ngựa. Ch�ng t�i sống ở gần đấy."
C� c� th�ch ngựa kh�ng?"
"C�"
"C� th�ch nhất con ngựa n�o?"
"C�, Con ngựa của t�i. T�n n� l� Apple (Quả T�o)". T�i nhớ lại kiếp sống m� c� c� t�n l� Mandy khi con ngựa c� t�n l� Apple xuất hiện. Phải chăng c� lại nhắc lại kiếp sống m� ch�ng ta đ� trải nghiệm? C� lẽ c� đang tiếp cận kiếp n�y từ một c�i nh�n kh�c.
"Apple... phải. Cha c� c� cưỡi con Apple của c� kh�ng?"
"Kh�ng, nhưng t�i c� thể cho n� ăn c�c thứ. N� thường k�o cỗ xe của �ng hiệu trưởng, k�o xe ngựa. N� rất to lớn. Ch�n n� to. Nếu �ng kh�ng cẩn thận, n� c� thể giẫm l�n ch�n �ng."
"C�n ai nữa kh�ng?"
"Mẹ t�i ở đấy. T�i thấy một người chị... Chị t�i to lớn hơn t�i. T�i kh�ng nh�n thấy người n�o kh�c".
"B�y giờ c� nh�n thấy g� kh�ng?"
"T�i chỉ nh�n thấy ngựa".
"Đ�y l� thời gian hạnh ph�c của c� phải kh�ng?"
"Phải. T�i th�ch m�i chuồng ngựa". C� rất r� r�ng, đề cập đ�ng l�c đến thời gian ở chuồng ngựa.
"C� c� ngửi thấy m�i ngựa kh�ng?"
�C�"
"M�i cỏ kh�?"
"C�... mặt ch�ng rất dịu d�ng. Cũng c� những con ch� tại đấy, ch� đen, v�i con ch� đen v� v�i con m�o ... nhiều s�c vật. Ch� d�ng để đi săn. Khi họ săn chim, ch� được ph�p đi theo."
"C� điều g� xẩy ra cho c�?"
"Kh�ng". C�u hỏi của t�i qu� mơ hồ.
"C� lớn l�n tại n�ng trại n�y phải kh�ng?"
"Phải. Người đ�n �ng săn s�c ngựa". C� ngưng. "�ng ta kh�ng phải thực l� cha t�i." T�i bối rối.
"�ng ấy kh�ng phải thực sự l� cha c� sao?"
"T�i kh�ng biết ... �ng ta kh�ng phải thực l� cha t�i. Nhưng �ng giống như l� cha t�i. �ng l� người cha thứ hai. �ng rất tốt với t�i. Mắt �ng xanh".
H�y nh�n v�o mắt �ng - mắt xanh - v� xem c� c� nhận ra �ng. �ng ta rất tốt với c�. �ng ta thương y�u c�."
"�ng l� �ng t�i ... �ng t�i. �ng y�u ch�ng t�i lắm. �ng t�i y�u ch�ng t�i lắm. �ng thường dẫn ch�ng ta ra ngo�i với �ng. Ch�ng t�i thường đi với �ng đến chỗ �ng uống rượu. V� ch�ng t�i được uống nước ngọt. �ng th�ch ch�ng t�i". C�u hỏi của t�i l�m c� bật ra khỏi kiếp sống đ� rơi v�o trạng th�i quan s�t, si�u thức. B�y giờ c� đang xem đời sống của Catherine v� mối quan hệ của c� với người �ng c�.
T�i hỏi, "C� c� nhớ �ng kh�ng?"
C� trả lời dịu d�ng, "C�"
"Nhưng c� biết �ng đ� ở với c� trước đ�y." T�i đang giải th�ch cố gắng l�m giảm bớt sự buồn đau của c�.
"�ng rất tốt với ch�ng t�i. �ng y�u ch�ng t�i. �ng kh�ng bao giờ la rầy ch�ng t�i. �ng thường cho ch�ng t�i tiền v� đưa ch�ng t�i đi chơi với �ng. �ng th�ch như thế, nhưng �ng chết."
"Phải, nhưng c� sẽ lại được ở với �ng. C� biết điều đ�."
"Phải. T�i đ� ở với �ng trước đ�y. �ng kh�ng giống như cha t�i. Họ kh�c biệt nhau rất nhiều."
"Tại sao người n�y y�u c� nhiều v� đối xử với c� rất tốt v� người kia lại qu� kh�c biệt?"
"V� một người đ� học hỏi. Người ấy đ� trả nợ người ấy thiếu. Cha t�i kh�ng trả m�n nợ của m�nh. �ng đ� trở lại ... kh�ng c� hiểu biết. �ng phải l�m lại"
T�i đồng �, "Đ�ng", �ng phải học hỏi y�u thương, dưỡng dục."
C� trả lời, "Phải"
"Nếu họ kh�ng hiểu biết điều n�y, t�i n�i th�m, "họ coi trẻ con như t�i sản, kh�ng biết y�u thương con người".
C� đồng �, "Đ�ng".
"Cha c� phải học hỏi điều n�y."
"Phải"
"�ng c� đ� biết rồi..."
C� xen v�o, "T�i biết", Ch�ng ta trải qua nhiều giai đoạn khi ch�ng ta ở trạng th�i thể chất... giống như những giai đoạn tiến h�a kh�c. Ch�ng ta phải đi qua giai đoạn ấu thơ, giai đoạn em b�, giai đoạn đứa trẻ... Ch�ng ta phải đi thật xa trước khi tiến tới... trước khi ch�ng ta tiến tới mục ti�u. C�c giai đoạn trong dạng thể chất rất kh� khăn. Những người trong b�nh diện thi�n thể lại dễ d�ng. Ở đấy ch�ng ta chỉ nghỉ ngơi v� chờ đợi. B�y giờ đ�y l� những giai đoạn kh� khăn".
"C� bao nhi�u b�nh diện trong trạng th�i thi�n thể?"
C� trả lời, "C� bẩy"
T�i hỏi, "Những b�nh diện ấy thế n�o, ch� � để x�c nhận những b�nh diện vượt qua hai b�nh diện đ� ghi trước đ�y trong buổi th�i mi�n.
C� giải th�ch, "T�i chỉ được biết hai". Giai đoạn chuyển tiếp v� giai đoạn k� ức."
"Những b�nh diện n�y l� hai b�nh diện m� t�i quen thuộc".
"Sau n�y ch�ng ta sẽ biết những b�nh diện kia".
"C� đ� học hỏi c�ng l�c như t�i", t�i nhận x�t.
"H�m nay ch�ng ta học về nợ nần. Việc n�y rất quan trọng".
"T�i sẽ nhớ c�i m� t�i n�n nhớ", c� n�i th�m một c�ch kh� hiểu.
T�i hỏi, "C� sẽ nhớ những b�nh diện n�y chứ?"
"Kh�ng. Ch�ng kh�ng quan trọng với t�i. Ch�ng quan trọng với �ng". T�i đ� nghe thấy điều n�y trước đ�y. Điều n�y l� cho t�i. Để gi�p c�, tuy c�n nhiều hơn thế. Để gi�p t�i, cũng c�n nhiều hơn thế. Tuy t�i kh�ng thể hiểu đầy đủ mục đ�ch to lớn hơn l� g�.
T�i tiếp tục, "Dường như b�y giờ c� đạt được nhiều điều tốt hơn?", "C� đang học nhiều."
"Đ�ng", C� đồng �.
"Tại sao b�y giờ người ta bị l�i cuốn đến với c�? bị thu h�t đến với c�?
"V� t�i đ� tho�t khỏi qu� nhiều sợ h�i, v� t�i c� thể gi�p họ. Họ cảm thấy một sự l�i k�o t�m linh đến với t�i."
"C� c� thể giải quyết với việc n�y?"
"Được". Kh�ng c� vấn đề g�. "T�i kh�ng sợ". C� n�i th�m.
"Tốt, T�i sẽ gi�p c�".
C� trả lời, "T�i biết, �ng l� thầy của t�i".
-ooOoo-
CHƯƠNG MƯỜI BA
Catherine đ� loại bỏ được những triệu chứng đau buồn. C� khỏe mạnh hơn mọi khi. Những kiếp sống của c� bắt đầu được nhắc lại. T�i biết ch�ng t�i đang gần kề điểm ch�t, nhưng điều t�i kh�ng hiểu l� v�o c�i ng�y thu n�y khi c� lại đi v�o h�n m� th�i mi�n th� năm th�ng trời tr�i qua từ buổi n�y đến buổi kế tiếp, sẽ l� buổi cuối c�ng.
C� bắt đầu, "T�i nh�n thấy những bức chạm. "Một số được l�m bằng v�ng. T�i nh�n thấy đất s�t. Người ta l�m b�nh. Những c�i b�nh đỏ ... họ d�ng một loại nguy�n liệu đỏ. T�i nh�n thấy một t�a nh� n�u, một loại kiến tr�c n�u. Đ� l� nơi ch�ng t�i đang ở đấy."
"C� ở trong t�a nh� n�u hay ở gần t�a nh� ấy?"
"T�i ở trong. Ch�ng t�i đang l�m những c�ng việc kh�c nhau."
T�i hỏi, "C� c� thể nh�n thấy ch�nh c� trong khi đang l�m việc kh�ng?" "C� c� thể mi�u tả ch�nh c� kh�ng, c� ăn mặc ra sao? H�y nh�n xuống. Tr�ng c� thế n�o?"
"T�i mặc loại �o d�i đỏ... T�i c� đ�i giầy ngộ nghĩnh, giống như d�p. T�c t�i n�u. T�i đang l�m việc đắp h�nh người. Đ� l� h�nh một người đ�n �ng...một người đ�n �ng. Người n�y c� một loại gậy... một c�i gậy ở trong tay. Những người kh�c đang l�m những đồ bằng kim kh�."
"C� phải l�m trong một xưởng kh�ng?"
"Chỉ l� một t�a nh�. T�a nh� được l�m bằng đ�."
"Bức tượng c� đang l�m, người đ�n �ng với c�i gậy, c� biết người ấy l� ai kh�ng?�
"Kh�ng, chỉ l� một người đ�n �ng. Người tr�ng nom tr�u b� ...những con b� c�i. C� nhiều tượng ở chung quanh đ�y. Ch�ng t�i chỉ biết tr�ng thấy ch�ng giống như thế. N� l�m bằng một loại nguy�n liệu l� lạ. Rất kh� l�m. N� cứ vỡ ra."
"C� c� biết t�n của nguy�n liệu đ� kh�ng?"
"T�i kh�ng nh�n thấy. Chỉ biết l� một thứ g� đ� đo đỏ".
"C�i g� sẽ xẩy ra sau khi c� đ� l�m xong tượng?"
"Tượng sẽ được đem b�n. Một số sẽ được đem b�n ngo�i chợ. Một số sẽ được cho những nh� qu� ph�i kh�c nhau. Chỉ những sản phẩm đẹp nhất sẽ được đưa đến c�c nh� qu� tộc. Phần c�n lại sẽ được b�n".
"C� bao giờ c� được giao thiệp với những nh� qu� ph�i n�y kh�ng?"
"Kh�ng."
"Đ�y l� c�ng việc của c� phải kh�ng?"
"Phải"
"C� c� th�ch c�ng việc của c� kh�ng?"
"C�"
"C� đ� l�m c�ng việc n�y l�u rồi phải kh�ng?"
"Kh�ng."
"C� l�m tốt chứ?"
"Kh�ng tốt lắm"
"C� cần nhiều kinh nghiệm hơn phải kh�ng?"
"Phải, t�i đang học."
"T�i hiểu. C� vẫn sống với gia đ�nh đấy chứ?"
"T�i kh�ng biết, nhưng t�i nh�n thấy những c�i lều mầu n�u."
T�i nhắc lại, "Lều n�u"
"Ch�ng c� khe hở nhỏ. Ch�ng c� đường dẫn v�o v� một số tượng ở b�n trong cửa. Những tượng n�y l�m bằng gỗ, một loại gỗ. Ch�ng t�i phải l�m tượng cho c�c lều n�y".
"Chức năng của những tượng l� g�?"
C� trả lời, "ch�ng để cho t�n gi�o"
"T�n gi�o g� ở đấy - bức tượng?"
"C� nhiều thần, nhiều bảo vệ... nhiều thần. Người ta rất sợ h�i. C� nhiều việc được l�m nơi đ�y. Ch�ng t�i cũng l�m những đồ chơi ... những bảng chơi cờ c� lỗ trong đ�. Những đầu s�c vật đi v�o những lỗ đ�."
"C� c� nh�n thấy g� kh�c nữa kh�ng?"
"Trời rất n�ng, rất n�ng v� bụi bậm ... c�t."
"C� nước ở đ�u đấy kh�ng?"
"C�, nước xuống từ n�i". Kiếp sống n�y bắt đầu c� vẻ quen thuộc.
T�i thăm d�, "Người ta c� sợ h�i �? Họ c� dị đoan kh�ng?"
C� trả lời, "C�. Họ rất sợ h�i. Người n�o cũng sợ h�i. T�i cũng sợ h�i. Ch�ng t�i phải tự bảo vệ. C� bệnh. Ch�ng t�i phải tự bảo vệ".
"Bệnh g�?"
"Một loại bệnh giết mọi người. Nhiều người đang chết".
T�i hỏi, "Bệnh do nước?"
"Phải, Rất kh�... rất n�ng, v� c�c thần tức giận, v� c�c thần đang trừng phạt ch�ng t�i". C� đang đi thăm lại kiếp sống với c�ch trị bệnh bằng tannis. T�i c�ng nhận t�n gi�o của sợ h�i, t�n gi�o của Osiris v� Hathor.
"Tại sao c�c thần tức giận?", t�i hỏi nhưng đ� biết c�u trả lời.
"V� ch�ng t�i kh�ng tu�n theo luật lệ. C�c thần tức giận".
"Kh�ng tu�n theo luật lệ n�o?"
"Những luật đ� được ấn định bởi những nh� qu� ph�i".
"L�m sao để c�c thần ngu�i giận?"
"Phải mặc một số thứ. Một số người mang c�c thứ chung quanh cổ. Những thứ n�y gi�p chống lại ma quỷ."
"Vị thần n�o m� người ta sợ nhất?"
"Họ sợ tất cả c�c thần".
"C� c� biết t�n vị thần n�o kh�ng?"
T�i kh�ng biết t�n. T�i chỉ nh�n thấy họ th�i. C� một vị thần c� th�n như người nhưng đầu th�. C� một vị thần kh�c giống như mặt trời. C� một vị thần giống như con chim, vị thần n�y đen. C�c vị thần quấn d�y tr�n cổ".
"C� sống s�t qua tất cả điều n�y?"
"Phải, T�i kh�ng chết".
"Nhưng những th�n nh�n của c� chết". T�i nhớ lại.
"Phải, ... cha t�i; Mẹ t�i kh�ng sao."
"Anh c�?"
" Anh t�i ... anh ấy chết." C� ấy nhớ lại.
"Tại sao c� sống s�t? C� g� đặc biệt về c� kh�ng? Điều g� c� đ� l�m?"
"Kh�ng", c� trả lời rồi thay đổi điểm trọng t�m. "T�i h�nh như thấy thứ g� c� dầu b�n trong".
"C� nh�n thấy g�?"
"Thứ g� trắng. N� giống như đ� hoa. N� l� ... thạch cao tuyết hoa... một loại chậu n�o đ�... c� dầu trong đ�. Dầu để sức l�n đầu..."
"... của c�c thầy tu." T�i n�i th�m.
"Phải"
"Nhiệm vụ của c� l� g� b�y giờ? C� gi�p xức đầu �?"
"Kh�ng. T�i l�m c�c bức tượng".
"C� phải vẫn ở trong t�a nh� n�u kh�ng?"
"Kh�ng... sau n�y l� một c�i đền." Tr�ng c� như lo lắng v� l� do n�o đ�.
"C� c� vấn đề g� ở đ�?"
"Người n�o đ� đ� l�m g� ở trong đền l�m c�c thần tức giận. T�i kh�ng biết".
"C� phải l� c� kh�ng?"
"Kh�ng, kh�ng ... T�i chỉ nh�n thấy những thầy tu. Họ đang sửa soạn lễ hiến tế, giết s�c vật ... giết cừu. Đầu họ h�i. Kh�ng c� t�c tr�n đầu họ, cũng chẳng c� tr�n mặt họ..."
C� rơi v�o im lặng, v� �t ph�t tr�i qua. Đột nhi�n c� trở n�n tỉnh t�o hồ như c� nghe thấy g� đ�. Khi c� n�i, giọng c� s�u. Một Bậc Thầy hiện diện.
"Ch�nh tr�n b�nh diện n�y một số linh hồn được ph�p xuất hiện trước những người vẫn c�n ở trong dạng thức thể chất. Họ được ph�p trở về ... chỉ khi họ đ� để lại một số giao k�o chưa ho�n tất. Tr�n b�nh diện n�y sự li�n lạc với nhau được ph�p. Nhưng tr�n những b�nh diện kh�c ... Đ�y l� chỗ bạn được ph�p sử dụng khả năng t�m linh để truyền th�ng với người trong dạng thức thể chất. C� nhiều c�ch l�m việc n�y. Một số được ph�p d�ng thần nh�n v� c� thể hiện ra trước những người c�n ở trong dạng thức thể chất. Những người kh�c c� quyền năng h�nh động được ph�p d�ng ngoại cảm để di chuyển đồ vật. Bạn chỉ c� thể đi đến b�nh diện n�y nếu việc đi n�y hữu �ch cho bạn khi đến đấy. Nếu bạn để lại giao k�o chưa được ho�n tất, bạn c� thể quyết định đến đ�y v� truyền th�ng một c�ch n�o đ�. Nhưng đ� l� tất cả những g�... m� giao k�o phải được ho�n tất. Nếu đời bạn đột nhi�n bị chấm dứt, th� đ� c� thể l� l� do để bạn đi đến b�nh diện n�y. Nhiều người chọn đến đ�y v� họ được ph�p nh�n thấy những người vẫn ở trong dạng thức thể chất v� rất gần gũi với họ. Nhưng kh�ng phải mọi người đều chọn c�ch truyền th�ng với những người n�y. Với một số người, việc n�y c� thể qu� sợ h�i." Catherine rơi v�o im lặng v� dường như đang nghỉ ngơi. C� bắt đầu th� th�o rất dịu d�ng.
"T�i nh�n thấy �nh s�ng"
T�i hỏi, "C� phải �nh s�ng n�y cho c� năng
lượng phải kh�ng?"
"N� giống như bắt đầu lại ... n� l� một sự t�i sinh".
"L�m sao người trong dạng thức thể chất cảm thấy năng lượng n�y? L�m sao họ c� thể kết nối với n� v� được nạp lại năng lượng?"
C� trả lời dịu d�ng, "Bằng t�m họ".
"L�m sao họ c� thể tiến tới trạng th�i n�y?".
"Họ phải ở trong trạng th�i rất thoải m�i. Bạn c� thể hồi phục lại do �nh s�ng ... do �nh s�ng. Bạn phải hết sức thoải m�i cho n�n bạn kh�ng c�n ti�u thụ năng lượng, nhưng bạn đang tự hồi phục lại. Khi bạn ngủ, bạn hồi phục lại". C� đang ở trong trạng th�i si�u thức v� t�i quyết định mở rộng c�u hỏi.
T�i hỏi, "C� đ� t�i sinh bao nhi�u lần? Tất cả những lần t�i sinh đều ở đ�y, trong m�i trường n�y, tr�i đất, hay ở nơi n�o kh�c?"
C� trả lời, "Kh�ng, kh�ng phải tất cả ở đ�y".
"Ở b�nh diện n�o, b�nh diện n�o, c� đến?".
"T�i chưa l�m xong việc t�i phải l�m tại đ�y. T�i kh�ng thể đi tiếp cho đến khi t�i đ� trải nghiệm tất cả sự sống, v� t�i chưa trải nghiệm xong. Sẽ c� nhiều kiếp sống ... để ho�n th�nh tất cả những giao k�o v� tất cả những nợ nần thiếu".
T�i nhận x�t, "Nhưng c� đang c� tiến bộ".
"Ch�ng ta lu�n lu�n c� tiến bộ".
"Đ� bao nhi�u lần c� đ� c� kiếp sống tr�n tr�i đất?"
"T�m mươi s�u".
"T�m mươi s�u?"
"Phải".
"C� c� nhớ tất cả những kiếp sống n�y kh�ng?"
"T�i sẽ nhớ, khi điều đ� l� quan trọng đối với t�i để nhớ lại những kiếp sống ấy". Ch�ng ta đ� trải nghiệm hoặc những mảnh vụn hoặc những phần ch�nh của mười hay mười hai kiếp sống, v� sau n�y những kiếp sống đ� được lặp lại. Hiển nhi�n, c� kh�ng cần phải nhớ bẩy mươi s�u kiếp sống c�n lại hay những kiếp sống ấy. Quả thực c� đ� c� những tiến bộ xuất sắc, �t nhất trong thời gian l�m việc với t�i. Tiến bộ n�o c� đ� đạt được ở đ�y, từ điểm n�y, kh�ng lệ thuộc v�o k� ức về c�c kiếp sống. Tiến bộ tương lai của c� c� thể cũng kh�ng lệ thuộc v�o t�i hay sự gi�p đỡ của t�i. C� lại bắt đầu th� th�o nh� nhẹ.
"Một số người tiếp x�c b�nh diện thi�n thể bằng c�ch d�ng ma t�y, nhưng họ kh�ng hiểu điều họ đ� trải nghiệm. Nhưng họ đ� được ph�p vượt qua. T�i kh�ng hỏi c� về ma t�y. C� đang dạy, chia sẻ kiến thức, d� t�i hỏi cụ thể hay kh�ng.
"Kh�ng thể sử dụng sức mạnh t�m linh của c� để gi�p c� tiến bộ ở đ�y?", t�i hỏi, "C� dường như ph�t triển sức mạnh n�y c�ng ng�y c�ng nhiều".
C� đồng �, "Đ�ng, quan trọng, nhưng kh�ng qu� quan trọng ở đ�y như sẽ ở tr�n c�c b�nh diện kh�c. Đ�y chỉ l� một phần của tiến h�a v� ph�t triển".
"Quan trọng cho t�i v� cho c�?"
C� đ�p lại, "Quan trọng cho tất cả ch�ng ta".
"L�m sao ch�ng ta ph�t triển khả năng n�y?"
"�ng ph�t triển qua những mối quan hệ. C� một số người c� quyền năng cao hơn đ� trở lại với nhiều kiến thức hơn. Họ sẽ t�m ra những người cần sự ph�t triển v� gi�p những người n�y". C� lại rơi v�o im lặng rất l�u. Rời bỏ trạng th�i si�u thức c� lại đi v�o một kiếp kh�c.
"T�i nh�n thấy đại dương. T�i nh�n thấy một ng�i nh� gần đại dương. Nh� trắng. Tầu b� đi lại ở hải cảng. T�i ngửi thấy m�i nước biển".
"C� ở đấy phải kh�ng?"
"Đ�ng vậy".
"`C�i nh� ấy tr�ng thế n�o?"
"N� nhỏ th�i. C� một loại th�p n�o đ� ở tr�n n�c... một c�i cửa sổ c� thể nh�n ra ngo�i nh�n ra biển. C� một k�nh viễn vọng n�o đ�. N� bằng đồng, gỗ v� đồng."
"C� c� sử dụng k�nh viễn vọng n�y kh�ng?"
"C�, để theo d�i tầu b�."
"C� l�m g�?"
"Ch�ng t�i b�o c�o về c�c thương thuyền khi ch�ng v�o hải cảng". T�i nhớ c� đ� l�m việc n�y ở một tiền kiếp, khi c� l� Christian, người thủy thủ c� tay bị thương trong một trận thủy chiến.
"C� c� phải l� thủy thủ kh�ng?" T�i hỏi chờ đợi sự x�c nhận.
"T�i kh�ng biết ... c� thể ".
"C� c� thể nh�n c� ăn mặc thế n�o kh�ng?"
"C�. Một loại �o sơ mi trắng quần sọc n�u v� giầy c� n�t thắt lớn... T�i l� thủy thủ ở cuối đời, chứ kh�ng phải b�y giờ". C� c� thể nh�n về tương lai nhưng h�nh động n�y khiến c� nhẩy đến tương lai đ�.
"T�i bị thương", c� co r�m lại, quằn quại trong cơn đau. Tay t�i bị thương. Quả thực c� l� Christian, v� c� đang sống lại trận thủy chiến.
"C� một tiếng nổ?"
"Phải... t�i ngửi thấy m�i thuốc s�ng!"
"C� sẽ kh�ng sao cả". T�i trấn an c� v� đ� biết hậu quả.
"Nhiều người đang chết !" C� vẫn c�n kh�ch động. "Buồm bị r�ch ... một phần của hải cảng bị ph� hủy". C� đang chăm ch� xem thiệt hại của con thuyền. "Ch�ng t�i phải sửa lại buồm. Buồm phải được sửa chữa".
T�i hỏi, "C� đ� b�nh phục chưa?"
"V�ng, kh�u vải tr�n những cột buồm thật l� kh�".
"C� c� thể l�m bằng tay của c� kh�ng?"
"Kh�ng, nhưng t�i đang quan s�t những người kh�c... những c�nh buồm. Buồm l�m bằng vải bạt, loại vải bạt n�o đ�, rất kh� kh�u... Nhiều người đ� chết. Họ đau đớn nhiều." C� co r�m người lại.
"C�i g� thế?"
"Đau n�y ... ở tay t�i".
"Tay c� l�nh rồi. H�y tiến xa hơn. C� c� đi biển nữa kh�ng?"
"C�" C� ngưng. "Ch�ng t�i đang ở ph�a Nam Wales. Ch�ng t�i phải bảo vệ bờ biển".
"Ai tấn c�ng?
"T�i tin l� người T�y Ban Nha. . Họ c� chiến thuyền lớn".
"C�i g� sẽ xẩy ra?"
"T�i chỉ nh�n thấy con t�u. T�i nh�n thấy hải cảng. C� những cửa h�ng. Ở một số cửa h�ng, họ l�m nến. C� những cửa h�ng b�n s�ch."
"V�ng. C� c� bao giờ v�o tiệm s�ch kh�ng?"
"C�. T�i rất th�ch những tiệm s�ch n�y. Những s�ch thật l� tuyệt vời... T�i nh�n thấy nhiều s�ch. Cuốn s�ch đỏ l� lịch sử. S�ch viết về những th�nh phố... đất đai. C� những bản đồ. T�i th�ch cuốn s�ch n�y... C� cửa h�ng b�n mũ".
T�i nhớ đến Christian m� tả về bia, "C� nơi
n�o ở đấy c� uống rượu kh�ng?"
C� đ�p, "C� rất nhiều. Họ b�n bia... bia mầu rất sẫm... với loại thịt n�o đ�... loại thịt cừu v� b�nh, b�nh rất lớn. Bia rất đắng, rất đắng. T�i c� thể nếm thấy. Họ cũng c� cả rượu vang v� những b�n gỗ d�i. "
T�i quyết định gọi c� bằng t�n, để xem phản ứng. "Christian". T�i gọi lớn
C� trả lời lớn tiếng, kh�ng lưỡng lự. "C�! �ng muốn g�?"
"Christian, gia đ�nh anh ở đ�u?"
"Họ đang ở một th�nh phố gần kề. Ch�ng t�i ra khơi từ hải cảng n�y".
"C� những ai trong gia đ�nh anh?"
"T�i c� một người chị... một người chị, Mary".
"Bạn g�i của anh ở đ�u?"
"T�i kh�ng c� bạn g�i. Chỉ l� những phụ nữ trong th�nh phố".
"Kh�ng ai đặc biệt?"
"Kh�ng, chỉ l� phụ nữ ... T�i lại ra khơi. T�i đ� đ�nh nhiều trận, nhưng t�i kh�ng sao cả".
" Anh đ� gi� ..."
"V�ng"
"Anh đ� bao giờ lấy vợ chưa?
"T�i tin l� đ�. T�i nh�n thấy c�i nhẫn".
"Anh c� con kh�ng?
"C�. Con trai t�i cũng sẽ đi biển... C� một c�i nhẫn, một c�i nhẫn với một b�n tay. B�n tay cầm thứ g� đ�. T�i kh�ng nh�n thấy n� l� c�i g� . C�i nhẫn l� b�n tay, một b�n tay nắm chặt c�i g� đ�". Catherine bắt đầu n�n ọe.
"C� việc g� kh�ng ổn?"
"Người tr�n thuyền đều bệnh... bệnh do đồ ăn. Ch�ng t�i đ� ăn đồ ăn xấu, Thịt lợn muối". C� tiếp tục n�n ọe. T�i đưa c� ra khỏi thời gian ấy, v� sự n�n ọe ngưng hẳn. T�i quyết định kh�ng tiếp tục với c� qua bệnh đau tim của Christian nữa. C� đ� kiệt sức rồi, v� t�i đưa c� ra khỏi h�n m�.
-ooOoo-
CHƯƠNG MƯỜI BỐN
Ba tuần lễ tr�i qua trước khi ch�ng t�i gặp lại nhau. T�i bị bệnh qua loa v� c� đi nghỉ ph�p g�y ra chậm trễ. Catherine tiếp tục th�nh c�ng trong giai đoạn n�y, nhưng khi ch�ng t�i bắt đầu buổi th�i mi�n, c� dường như lo lắng. C� b�o rằng c� rất khỏe v� cảm thấy kh� hơn rất nhiều đến mức kh�ng c�n cảm thấy th�i mi�n c� thể gi�p g� hơn nữa. Đuơng nhi�n c� đ�ng. Trong những trường hợp b�nh thường, ch�ng t�i c� lẽ đ� ngưng sự chữa trị từ nhiều tuần qua. T�i đ� tiếp tục một phần v� sự quan t�m của t�i đến những th�ng điệp của c�c Bậc Thầy v� v� một số vấn đề nhỏ vẫn c�n dai dẳng trong đời sống h�ng ngay hiện nay của Catherine. Catherine hầu như khỏi hẳn, v� những kiếp sống của c� đang t�i diễn. Nhưng nếu c�c Bậc Thầy muốn n�i nữa với t�i th� sao? L�m sao ch�ng t�i c� thể li�n lạc với nhau m� kh�ng c� Catherine? T�i biết c� sẽ tiếp tục c�c buổi th�i mi�n nếu t�i năn nỉ. Nhưng t�i kh�ng cảm thấy việc năn nỉ n�y l� đ�ng. Với một nỗi buồn, t�i đồng � với c�. Ch�ng t�i tr� chuyện về những biến cố của ba tuần lễ qua, nhưng t�m tư t�i kh�ng mấy ch� �.
Năm th�ng trời tr�i qua. Catherine ng�y c�ng kh� l�n. Sợ h�i v� lo �u của c� c�n ch�t �t. Chất lượng đời sống v� những mối quan hệ của c� cao được n�ng cao mạnh mẽ. B�y giờ c� đang h� hẹn với những người đ�n �ng kh�c, mặc dầu Stuart vẫn c�n hiển hiện trong sự việc n�y. Đ�y l� lần đầu ti�n từ khi c� c�n l� một đứa b� c� cảm thấy niềm vui v� hạnh ph�c thực sự trong đời. Thỉnh thoảng, ch�ng t�i c� gặp nhau ở h�nh lang hay trong khi xếp h�ng ở nơi b�n C� Ph� trong bệnh viện, nhưng ch�ng t�i kh�ng c� những cuộc tiếp x�c b�c sĩ - bệnh nh�n ch�nh thức.
M�a đ�ng qua đi v� m�a xu�n bắt đầu. Catherine hẹn gặp t�i ở ph�ng mạch để kh�m bệnh. C� lại mơ trở lại, mơ về loại hiến tế n�o đ� d�nh l�u đến những con rắn trong hang. Người người, kể cả c� bị đẩy v�o hang. C� ở trong hang, cố gắng tr�o ra khỏi bằng c�ch lấy tay đ�o tường x�y bằng c�t. Những con rắn ở ngay b�n dưới c�. V�o l�c n�y c� tỉnh dạy, tim c� đập mạnh.
Mặc d� một gi�n đoạn d�i, c� vẫn rơi nhanh v�o trạng th�i th�i mi�n s�u. Kh�ng ngạc nhi�n, c� quay ngay về một tiền kiếp xa xưa.
"Trời rất n�ng tại nơi t�i đang ở", c� bắt đầu, "T�i nh�n thấy hai người da đen đứng gần những bức tường đ� lạnh v� ẩm ướt. Họ đội mũ sắt. C� một sợi d�y chung quanh cổ ch�n họ. Sợi d�y được tết bằng hạt v� tua rủ xuống. Họ đang l�m một c�i nh� kho bằng đ� v� đất s�t, để chứa l�a m� trong đ�, một loại hạt đ� được xay. Những hạt l�a m� n�y được mang để v�o một c�i xe c� b�nh sắt. Những tấm thảm dệt được để tr�n xe hay ở một phần xe. T�i nh�n thấy nước, rất xanh. Một người tr�ng coi n�o đ� đang ra lệnh cho những người kh�c. C� ba bậc đi xuống vựa l�a. C� một bức tượng của một vị thần ở b�n ngo�i. Vị thần n�y c� đầu một con th�, một con chim v� một th�n người. Vị thần n�y l� thần m�a m�ng. Những bức tường được gắn k�n bởi một loại nhựa đường để kh�ng kh� kh�ng lọt v�o v� để giữ cho c�c hạt l�a m� được tươi. Mặt t�i ngứa ng�y... T�i nh�n thấy những c�i b�m t�c xanh tr�n t�c t�i. C� những con rệp v� ruồi chung quanh l�m mặt v� tay t�i ngứa. T�i để một thứ g� dinh d�nh tr�n mặt t�i để ch�ng đừng đậu v�o ...m�i n�y thật gh� gớm, nhựa của một thứ c�y n�o đ�.
"T�i c� những b�m t�c ở tr�n đầu v� những tr�ng hạt ở b�m t�c với những sợi d�y v�ng. T�c t�i đen sậm. T�i l� th�nh vi�n của gia đ�nh ho�ng gia. T�i ở đ�y v� lễ hội. T�i đến để xem lễ xức dầu của c�c thầy tu ... một lễ hội d�ng l�n c�c vị thần cho m�a tới. Chỉ c� lễ hiến tế bằng s�c vật, kh�ng phải bằng người. M�u của những con vật tế thần chảy từ một c�i gi� trắng v�o một c�i chậu... rồi chảy v�o miệng một con rắn. Đ�n �ng đội những chiếc mũ v�ng nhỏ. Ai nấy đều da sậm. Ch�ng t�i c� những người n� lệ từ những xứ kh�c, những xứ từ b�n kia đại dương..."
C� rơi v�o im lặng, ch�ng t�i phải chờ đợi như thể h�ng th�ng kh�ng bao giờ hết. C� dường như trở n�n thận trọng, lắng nghe một thứ g� đ�.
"Tất cả qu� nhanh v� phức tạp... những g� họ n�i với t�i ... về thay đổi v� ph�t triển v� những b�nh diện kh�c nhau. C� b�nh diện của tỉnh thức v� b�nh diện của chuyển tiếp. Ch�ng ta l� sản phẩm của một kiếp sống, v� nếu những b�i học được ho�n tất, ch�ng ta di chuyển tới một phương chiều kh�c, một đời sống kh�c. Ch�ng ta phải hiểu biết đầy đủ. Nếu ch�ng ta kh�ng hiểu biết, ch�ng ta kh�ng được ph�p đi qua... ch�ng ta phải l�m lại v� ch�ng ta kh�ng học. Ch�ng ta phải trải nghiệm mọi mặt. Ch�ng ta phải biết mặt thiếu s�t, nhưng cũng phải biết cho ... C� nhiều điều để biết, c� nhiều thần linh d�nh l�u. Đ� l� l� do tại sao ch�ng ta ở đ�y. Những Bậc Thầy chỉ l� một trong b�nh diện n�y".
Catherine ngưng, v� n�i với giọng của Bậc Thầy thi nh�n. �ng đang n�i với t�i.
"Điều ch�ng t�i n�i với �ng l� d�nh cho hiện tại. �ng phải học qua trực gi�c của ch�nh �ng".
Sau một v�i ph�t c� lại n�i với giọng th� th�o dịu d�ng của c�. "C� c�i h�ng r�o đen, b�n trong l� mộ ch�. Mộ của �ng ở đấy".
"Của t�i?" t�i hỏi, ngạc nhi�n về ảo gi�c n�y.
"Phải"
"C� thể đọc chữ khắc tr�n bia kh�ng?"
"T�n l� Noble :1668-1724. C� hoa tr�n mộ... Đ� l� ở Ph�p hay ở Nga. �ng mặc một bộ đồng phục đỏ... v� bị ng� ngựa ... C� một c�i nhẫn v�ng ... c� một c�i đầu sư tử... được d�ng như huy hiệu."
Kh�ng c�n g� nữa. T�i giải th�ch c�u n�i của Bậc Thầy thi nh�n c� nghĩa l� kh�ng c�n g� được tiết lộ do th�i mi�n Catherine v� quả thật việc n�y l� đ�ng. Ch�ng t�i kh�ng c�n những buổi th�i mi�n với Catherine nữa. Bệnh của c� đ� l�nh hẳn, v� t�i phải học tất cả những g� t�i c� thể do th�i mi�n l�i về dĩ v�ng. Phần c�n lại, điều nằm ở tương lai, t�i phải học qua trực gi�c của ch�nh t�i.
-ooOoo-
CHƯƠNG MƯỜI LĂM
Hai th�ng sau buổi th�i mi�n cuối c�ng, Catherine gọi điện thoại hẹn gặp t�i. C� n�i c� c� một chuyện rất l� th� muốn n�i với t�i.
Khi c� bước v�o ph�ng mạch của t�i, đ� l� d�ng điệu của một Catherine mới, hạnh ph�c, tươi cười, v� rạng rỡ niềm an lạc b�n trong l�m cho c� hồng h�o khiến t�i sửng sốt. Một l�c, t�i nghĩ về Catherine trước đ�y, v� c� sự kh�c biệt lớn lao nhường n�o chỉ trong một thời gian ngắn như thế.
Catherine đ� đi gặp Iris Saltzman, một chi�m tinh gia t�m linh nổi tiếng chuy�n xem về tiền kiếp. T�i hơi ngạc nhi�n, nhưng t�i hiểu sự t� m� của Catherine v� nhu cầu của c� muốn c� th�m tin tức x�c nhận điều c� đ� trải nghiệm. T�i mừng l� c� đ� c� niềm tin để l�m việc n�y.
Catherine mới nghe n�i về Iris qua một người bạn. C� đ� gọi t�i lấy hẹn, m� kh�ng n�i g� với Iris về bất cứ c�i g� đ� diễn ra tại ph�ng mạch của t�i.
Iris chỉ hỏi c� về ng�y th�ng, giờ sinh v� nơi sinh của Catherine. Từ đ� , Iris giải nghĩa cho c�, c� phải x�y dựng một c�i v�ng chi�m tinh, tr�ng hợp với năng khiếu trực gi�c của Iris, l�m cho c� c� thể thấy r� chi tiết từ những tiền kiếp của Catherine.
Đ�y l� kinh nghiệm đầu ti�n với một b� đồng v� c� thực ra kh�ng biết mong muốn điều g�. Trước sự ngạc nhi�n của c�, Iris đ� c�ng nhận gi� trị hầu hết những g� Catherine đ� kh�m ph� ra trong th�i mi�n.
Iris từ từ l�m t�m trạng ch�nh b� thay đổi bằng c�ch n�i v� lập k� hiệu tr�n một đồ thị chi�m tinh được x�y dựng nhanh ch�ng. �t ph�t sau khi b� đ� đi v�o trạng th�i n�y, Iris với tay tới cổ họng của b� v� b�o rằng b� đ� bị b�p cổ v� bị cắt cổ ở kiếp trước. Việc cắt cổ n�y xẩy ra v�o thời chiến, v� Iris c� thể nh�n thấy những ngọn lửa v� sự t�n ph� trong l�ng nhiều thế kỷ trước. B� n�i l� Catherine l� một người đ�n �ng trẻ v�o l�c chết.
Cặp mắt của Iris dường như đờ đẫn khi b� tiếp tục m� tả Catherine l� một nam nh�n trẻ mặc đồng phục thủy qu�n với quần đen ngắn v� giầy c� những c�i kh�a kỳ quặc. Đột nhi�n Iris nắm lấy tay tr�i b� v� cảm thấy đau nh�i, k�u l�n l� vật g� sắc đ�m v�o g�y thương tật, để lại một vết sẹo vĩnh viễn. C� những trận thủy chiến lớn, diễn ra ở ngo�i bờ biển Anh Quốc. B� tiếp tục m� tả cuộc đời thủy thủ.
Iris m� tả nhiều qu�ng đời nữa trong những tiền kiếp. C� một kiếp sống ngắn ngủi tại Ba L�, nơi đ�y Catherine l� một đứa con trai v� chết yểu trong ngh�o khổ. Một lần kh�c c� l� một người đ�n b� Mỹ da đỏ ở bờ biển t�y nam Florida. Trong kiếp n�y, c� l� một b� lang ch�n đất. C� da sậm v� c� cặp mắt kỳ cục. C� xức dầu v�o vết thương v� cho dược thảo, v� c� rất t�m linh. C� th�ch đeo nữ trang bằng ngọc xanh, nữ trang mầu da trời, c� hạt ngọc đỏ quấn v�o.
Ở một kiếp kh�c, Catherine l� một người T�y Ban Nha l�m g�i m�i d�m. T�n c� bắt đầu bằng chữ L. C� sống với một người đ�n �ng gi�.
Trong một kiếp kh�c c� l� con g�i kh�ng ch�nh thức của một người cha gi�u c�, c� nhiều chức tước. Iris tr�ng thấy gia huy tr�n những cốc lớn trong ng�i nh� lớn. B� n�i Catherine rất c�ng bằng v� c� những ng�n tay d�i. C� chơi đ�n hạc. Đ�m cưới của c� được tổ chức. Catherine y�u th� vật nhất l� ngựa, v� c� đối xứ với s�c vật tốt hơn những người chung quanh c�.
Trong một qu�ng đời ngắn c� l� một đứa con trai Ma Rốc chết v� bệnh trong l�c c�n nhỏ. Một lần c� sống tại Haiti, n�i thổ ngữ v� tham gia v�o thực h�nh quỷ thuật.
Trong một kiếp xa xưa, c� l� một người Ai Cập v� tham gia v�o những nghi thức ch�n cất của văn h�a đ�. C� l� một phụ nữ c� t�c bện lại.
C� c� một v�i kiếp sống tại Ph�p v� �. Trong một kiếp c� sống tại Florence v� tham gia t�n gi�o. Sau n�y c� di chuyển về Thụy Sĩ, nơi đ�y c� đ� v�o một tu viện. C� l� phụ nữ v� c� hai đứa con trai. C� rất th�ch v�ng v� đi�u khắc v�ng, v� c� đeo một c�i th�nh gi� v�ng. Ở Ph�p, c� bị bỏ t� ở một chỗ lạnh lẽo v� tối tăm.
Trong một kiếp kh�c, Iris thấy Catherine l� đ�n �ng trong bộ đồng phục đỏ, li�n quan đến ngựa v� l�nh. Bộ đồng phục đỏ v� v�ng, c� lẽ l� người Nga. Tuy trong một kiếp kh�c c� l� một n� lệ Nubian ở Ai Cập thời cổ. C� l�c, c� bị bắt v� bị bỏ t�. Trong một kiếp kh�c, Catherine l� một đ�n �ng ở Nhật, li�n can đến s�ch vở v� dạy học, rất uy�n b�c. C� l�m việc với c�c trường học v� sống đến gi�.
V� cuối c�ng, c� một kiếp mới đ�y l� một người l�nh Đức bị giết trong trận chiến.
T�i say m� bởi những chi tiết trung thực về những biến cố ở tiền kiếp do Iris m� tả. Sự tương đồng với k� ức ri�ng của Catherine trong l�c th�i mi�n l�i về dĩ v�ng thật đ�ng ch� � - Tay của Christian bị thương trong trận hải chiến v� sự mi�u tả quần �o, giầy ; cuộc đời của Louisa l� một g�i m�i d�m T�y Ban Nha; Aronda v� việc mai t�ng Ai Cập; Johan , t�n cướp trẻ tuổi h�a th�n trước đ�y của Stuart cắt cổ trong khi l�ng của Stuart bị ch�y.; Eric, người phi c�ng Đức bị kết tội, v� v�n v�n ...
Cũng c� những sự tương đồng với kiếp s�ng hiện tại của Catherine. Th� dụ như, Catherine th�ch nữ trang ngọc xanh, nhất l� mầu xanh da trời. C� kh�ng đeo g� trong khi đi xem b�i với Iris. C� lu�n lu�n y�u s�c vật, nhất l� ngựa v� m�o, c� cảm thấy an to�n với ch�ng hơn l� người. V� nếu c� c� thể chọn một nơi tr�n thế giới n�y để tham quan, nơi đ� phải l� Florence.
T�i kh�ng thể gọi kinh nghiệm n�y l� một thử nghiệm khoa học c� gi� trị. T�i kh�ng c� c�ch n�o để kiểm chứng những sự thay đổi. Nhưng việc đ� xẩy ra, v� t�i nghĩ rằng n� rất quan trọng để n�u l�n tại đ�y.
T�i kh�ng chắc chắn c�i g� đ� xẩy ra ng�y h�m đ�. C� lẽ Iris bằng v� thức đ� sử dụng ngoại cảm v� "đọc" được t�m tr� Catherine, v� những tiền kiếp đ� sẵn c� trong tiềm thức của Catherine. Hay c� lẽ Iris đ� thực sự nhận r� được th�ng tin tiền kiếp bằng việc sử dụng khả năng t�m linh. Tuy nhi�n điều đ� đ� xẩy ra, cả hai đ� c� c�ng th�ng tin bằng những phương tiện kh�c nhau. C�i m� Catherine tới được qua th�i mi�n l�i về dĩ v�ng th� Iris tới được qua k�nh t�m linh.
Rất �t người c� thể l�m được như Iris l�m. Nhiều người tự gọi m�nh l� những nh� t�m linh chỉ lợi dụng sự sợ h�i của con người cũng như sự t� m� của họ về những c�i kh�ng biết. Ng�y nay, "những kẻ giả mạo t�m linh" v� bịp bợm "t�m linh" dường như kh�ng c�n gặp kh� khăn nữa. Sự phổ biến rộng r�i những cuốn như Out On A Limb (Chơi Vơi) của Shirley Mac-Laine đ� sinh ra một d�ng "những �ng đồng b� cốt" mới. Nhiều người lang thang đ�y đ�, quảng c�o sự hiện diện của họ tại địa phương, v� ngồi "đồng" n�i với cử tọa m� t�n v� h�i h�ng những lời n�i tầm thường như " nếu bạn kh�ng h�a hợp với thi�n nhi�n, thi�n nhi�n sẽ kh�ng h�a hợp với bạn" Những lời tuy�n bố n�y thường được ph�t ra bằng một giọng kh�c hẳn với giọng của "�ng đồng b� cốt" , thường c� vẻ c� một giọng xa lạ n�o đ�. Những lời nhắn nhủ mơ hồ v� c� thể �p dụng cho nhiều người kh�c nhau. Thường thường những lời nhắn nhủ chủ yếu l� đề cập đến những kh�a cạnh tinh thần, rất kh� đ�nh gi�. Quan trọng l� loại bỏ c�i sai ra khỏi c�i thật để hoạt vi hoạt động kh�ng bị mất t�n nhiệm. Những khoa học gia nghi�n cứu h�nh vi ch�n ch�nh cần l�m c�ng việc quan trọng n�y. Những nh� t�m thần học cần l�m những nhận định chẩn đo�n, để loại trừ bệnh t�m thần, giả ốm (giả mạo), v� những khuynh hướng lừa đảo kỳ qu�i. Những nh� thống k�, t�m l� học v� c�c nh� vật l� cũng rất quan trọng cho những đ�nh gi� n�y v� cho sự thử nghiệm th�m nữa.
Những bước đi d�i đầy quan trọng sắp được thực hiện trong lĩnh vực n�y sẽ được l�m bằng phương ph�p khoa học. Trong khoa học, m�n th�i mi�n l� giả định mở đầu về một loạt quan s�t, bước đầu tạo ra trước c�ch giải th�ch c�c hiện tượng. Từ đ� m�n th�i mi�n phải được thử nghiệm dưới những điều kiện c� kiểm so�t. Kết quả của những cuộc thử nghiệm n�y phải được chứng minh v� được t�i tạo trước khi một l� thuyết c� thể được h�nh th�nh. Một khi c�c khoa học gia c� được c�i họ nghĩ l� l� thuyết đ�ng, l� thuyết n�y phải được thử nghiệm nhiều lần bởi những nh� nghi�n cứu kh�c, v� kết quả phải giống nhau.
Những nghi�n cứu khoa học chi tiết c� thể chấp nhận được của B�c Sĩ Joseph B Rhine tại Đại Học Duke, v� của B�c Sĩ Ian Stevenson tại Đại Học Virginia, Viện t�m Thần, của B�c Sĩ Gertrude Schneidler tại Trường Đại Học Th�nh Phố New York, v� của nhiều nh� nghi�n cứu kh�c chứng tỏ việc n�y c� thể l�m được.
-ooOoo-
CHƯƠNG MƯỜI S�U
Gần bốn năm đ� qua đi từ khi Catherine v� t�i chia sẻ kinh nghiệm kh�ng thể tưởng tượng n�y đ� thay đổi s�u xa cả hai ch�ng t�i.
Thảng hoặc c� gh� qua ph�ng mạch để ch�o t�i hoặc b�n luận về một vấn đề của c�. C� kh�ng bao giờ c�n c� nhu cầu hay ham muốn th�i mi�n l�i về dĩ v�ng nữa, cũng kh�ng đề cập đến tri�u chứng hoặc t�m ra những người mới trong đời c� c� thể li�n quan đến c� trong qu� khứ ra sao. C�ng việc của ch�ng t�i đ� l�m xong. Catherine b�y giờ ho�n to�n tự do v� tận hưởng niềm vui của đời sống, kh�ng c�n bị ph� hoại bởi triệu chứng bệnh tật. C� đ� t�m thấy � nghĩa của hạnh ph�c v� sự thỏa m�n m� c� kh�ng bao giờ nghĩ rằng l� c� thể c� được. C� kh�ng c�n sợ bệnh tật hay sợ chết. Đời sống c� � nghĩa v� mục đ�ch b�y giờ với c� l� ổn định v� h�a hợp với ch�nh m�nh. C� tỏa chiếu một t�m hồn thanh thản m� nhiều người mong ước nhưng chỉ một số �t đạt được. C� cảm thấy tinh thần nhiều hơn. Với Catherine, những g� đ� xẩy ra ho�n to�n rất thật. C� kh�ng nghi ngờ g� t�nh ch�n thực của một việc g� trong đ�, v� c� thừa nhận tất cả điều đ� l� một phần kh�ng thể thiếu được của c�. C� kh�ng quan t�m đến việc theo đuổi nghi�n cứu hiện tượng t�m linh khi nghĩ rằng c� "biết" ở mức độ n�o đ� kh�ng thể học hỏi chỉ từ s�ch vở hay những bản thuyết tr�nh. Những người sắp chết hay gia đ�nh c� th�n nh�n sắp chết thường t�m đến c�. Họ dường như bị c� l�i cuốn. C� ngồi v� n�i chuyện với họ, v� họ cảm thấy dễ chịu hơn.
Đời sống của t�i hầu như cũng thay đổi một c�ch t�ch cực như Catherine. T�i c� khả năng trực gi�c hơn, nhận biết hơn về những phần ẩn dấu hay b� mật của c�c bệnh nh�n, đồng nghiệp v� bạn hữu của t�i. T�i dường như biết nhiều về họ, d� trước đ�y t�i cũng c� biết. Những gi� trị v� mục đ�ch cuộc sống của t�i đ� chuyển trọng t�m sang hướng nh�n văn hơn, �t t�ch lũy hơn. C�c nh� t�m linh, �ng đồng b� cốt, c�c thầy lang, v� những người kh�c xuất hiện trong đời t�i thường xuy�n gia tăng, v� t�i bắt đầu đ�nh gi� khả năng của họ một c�ch c� hệ thống. Catherine cũng ph�t triển c�ng với t�i. C� trở n�n rất kh�o l�o đặc biệt trong việc cố vấn về vấn đề tử v� cận tử, v� b�y giờ c� chỉ huy nh�m hỗ trợ c�c bệnh nh�n sắp chết về bệnh AIDS.
T�i bắt đầu thiền định, một thứ g� đ�, cho đến mới đ�y, t�i tưởng chỉ c� người Ấn Gi�o v� những người ở California tu tập. Những b�i học do Catherine truyền đạt đ� trở n�n một phần � thức trong đời sống h�ng ng�y của t�i. Nhớ đến � nghĩa s�u xa hơn về đời sống v� về c�i chết l� một phần tự nhi�n của sự sống, t�i đ� trở n�n ki�n nhẫn hơn, mạnh mẽ hơn, v� thương y�u nhiều hơn. T�i cũng cảm thấy tr�ch nhiệm nhiều hơn về những h�nh động của t�i, sự ti�u cực cũng như cao thượng. T�i biết sẽ phải trả gi�. C�i g� trở th�nh th�i quen sẽ biến đổi ch�nh m�nh th�nh người kh�c (gieo g� gặt nấy).
T�i vẫn c�n viết những b�i khoa học, thuyết giảng tại c�c cuộc họp chuy�n nghiệp v� tr�ng nom Viện T�m Thần. Nhưng b�y giờ t�i đứng giữa hai thế giới : một thế giới hiện tượng của năm gi�c quan, tượng trưng bởi th�n x�c v� nhu cầu vật chất ;v� thế giới vĩ đại hơn của những b�nh diện phi vật chất, tượng trưng bởi linh hồn v� t�m linh. T�i biết rằng những thế giới n�y kết nối với nhau, v� tất cả l� năng lượng. Tuy ch�ng thường c� vẻ rất xa nhau. C�ng việc của t�i l� li�n kết c�c thế giới, chứng minh bằng t�i liệu một c�ch thận trọng v� khoa học t�nh đồng nhất của c�c thế giới ấy.
Gia đ�nh t�i hưng thịnh. Carole v� Amy h�a ra l� c� khả năng t�m linh cao hơn mức thường, v� ch�ng t�i vui đ�a khuyến kh�ch sự ph�t triển hơn nữa về những kỹ năng n�y. Jordan trở th�nh một thiếu ni�n mạnh mẽ v� uy t�n, một nh� l�nh đạo tự nhi�n. Cuối c�ng t�i trở th�nh �t nghi�m nghị hơn. V� đ�i khi t�i c� những giấc mơ bất thường.
Trong thời gian v�i th�ng sau buổi th�i mi�n cuối c�ng của Catherine, một khuynh hướng kh�c thường xuất hiện trong l�c t�i ngủ. Đ�i khi t�i c� một giấc mơ sống động, trong đ� t�i hoặc đang nghe một b�i giảng hoặc đặt c�u hỏi cho thuyết tr�nh vi�n. Thầy trong giấc mơ t�n l� Philo. Khi tỉnh dạy, đ�i khi t�i nhớ được một số tư liệu đ� được b�n thảo v� ghi nhanh lại. T�i k�m theo đ�y một v�i th� dụ. Đầu ti�n l� một b�i thuyết tr�nh, v� t�i nhận ra ảnh hưởng của c�c th�ng điệp từ c�c Bậc Thầy.
"... Tr� tuệ được ho�n tất rất chậm. Đ� l� v� kiến thức tr� tuệ, dễ d�ng đạt được, phải biến đổi th�nh kiến thức �x�c cảm�, hay tiềm thức. Một khi được biến đổi, dấu ấn đ� kh�ng phai mờ. Thực h�nh ứng xử l� chất x�c t�c cần thiết của phản ứng n�y. Kh�ng h�nh động, kh�i niệm n�y sẽ t�n �a v� phai mờ. C� kiến thức về mặt l� thuyết m� kh�ng c� sự �p dụng thực tiễn th� kh�ng đủ.
"Ng�y nay qu�n b�nh v� h�a hợp bị sao l�ng, tuy vậy ch�ng l� nền m�ng của sự th�ng th�i. Mọi thứ đ� bị l�m th�i qu�. Con người qu� nặng c�n v� họ ăn th�i qu�. Những người chạy để r�n luyện th�n thể bỏ b� những kh�a cạnh của ch�nh họ v� những người kh�c v� họ chạy th�i qu�. Con người dường như xấu th�i qu�. Họ uống qu� nhiều, h�t thuốc qu� nhiều, ch� ch�n qu� nhiều (hay qu� �t) , n�i qu� nhiều m� kh�ng c� nội dung, lo lắng qu� nhiều. C� qu� nhiều suy nghĩ tương phản. Qu� tả hoặc qu� hữu. Đ� kh�ng phải l� cung c�ch của thi�n nhi�n.
"Trong thi�n nhi�n c� sự qu�n b�nh. Mu�ng th� ph� hoại với số lượng nhỏ. Hệ thống sinh th�i kh�ng bị loại bỏ ồ ạt. C�y cối bị thi�u đốt v� rồi lại mọc. C�c nguồn gốc dinh dưỡng bị hạ xuống v� rồi lại được l�m đầy. Hoa th� c� lợi �ch, tr�i c�y th� được ăn, v� rễ được g�n giữ.
"Nh�n loại kh�ng học về qu�n b�nh, cứ đơn độc thực h�nh. Qu�n b�nh bị hướng dẫn bởi tham lam v� kh�t vọng, bị l�o l�i bởi sợ h�i. Theo con đường n�y, cuối c�ng nh�n loại sẽ tự hủy hoại ch�nh m�nh. Nhưng thi�n nhi�n sẽ sống s�t; �t nhất l� c�y cối.
"Hạnh ph�c thực ra gốc rễ ở b�nh dị. Khuynh hướng th�i qu� trong tư tưởng v� h�nh động giảm thiểu hạnh ph�c. Th�i qu� l�m lu mờ c�c gi� trị căn bản. Người mộ đạo bảo ch�ng ta rằng hạnh ph�c l� kết quả l�m tr�n đầy tim ta bằng t�nh thương y�u của niềm tin v� hy vọng, của việc thực h�nh l�ng nh�n từ v� chia sẻ l�ng tốt. Những thứ đ� thật rất đ�ng. C� những th�i độ n�y, qu�n b�nh v� h�a hợp thường sẽ đến. N�i chung đ�y l� t�nh trạng của thể sống. Trong những ng�y n�y, ch�ng l� t�nh trạng thay đổi của � thức. Dường như thể l� nh�n loại kh�ng ở trong t�nh trạng tự nhi�n của n� trong khi ở tr�n tr�i đất. N� phải tiến tới một t�nh trạng thay đổi nhằm chứa đầy t�nh thương y�u, nh�n từ v� b�nh dị, để cảm thấy trong sạch, để loại bỏ sự sợ h�i th�m căn cố đế của n�.
"L�m sao ta tiến tới trạng th�i thay đổi n�y, hệ thống gi� trị kh�c n�y? V� một khi ta tiến tới, l�m sao ta c� thể giữ vững n� được? C�u trả lời dường như đơn giản. N� l� mẫu số chung của hết thẩy t�n gi�o. Nh�n loại l� bất tử, v� c�i ch�ng ta đang l�m b�y giờ l� học những b�i học của ch�ng ta. Ch�ng ta đều ở trong trường học. Thật qu� đơn giản nếu bạn tin v�o sự bất tử.
"Nếu một phần của nh�n loại l� bất diệt, v� c� nhiều bằng chứng v� lịch sử để nghĩ như vậy, th� tại sao ch�ng ta lại l�m những điều xấu xa cho ch�ng ta? Tại sao ch�ng ta giẫm l�n người kh�c v� "lợi lộc" c� nh�n khi thực tế l� ch�ng ta đang l�m b�i hỏng? Rốt cuộc ch�ng ta dường như đều đang đi tới c�ng một chỗ mặc d� ở tốc độ kh�c nhau. Kh�ng ai vĩ đại hơn ai.
"H�y xem x�t những b�i học. Về mặt tr� tuệ c�u trả lời lu�n lu�n đ� ở đấy, sự cần thiết phải biến th�nh hiện thực, bằng kinh nghiệm, l�m cho tiềm thức in dấu vĩnh viễn bằng c�ch "x�c cảm h�a" v� thực h�nh quan niệm n�y, l� ch�a kh�a. Chỉ nhớ đến việc nghe thuyết giảng gi�o l� cũng kh�ng đủ tốt. Lời n�i cửa miệng m� kh�ng c� c�ch ứng xử chẳng c� gi� trị g�. Đọc hay n�i về t�nh thương y�u, nh�n từ v� niềm tin th� dễ. Nhưng để l�m điều đ�, cảm thấy điều đ� hầu như đ�i hỏi một trạng th�i thay đổi � thức. Kh�ng phải trạng th�i tạm thời g�y ra bởi ma t�y, rượu, hay x�c cảm bất ngờ. Đạt tới trạng th�i l�u bền được tiến tới bằng kiến thức v� hiểu biết. N� được hỗ trợ bởi c�ch ứng xử trần thế, bởi h�nh động v� h�nh vi, bởi tu tập. Lấy một thứ g� gần như huyền b� v� biến đổi n� th�nh th�i quen h�ng ng�y bởi r�n tập.
"H�y hiểu rằng kh�ng ai vĩ đại hơn ai. H�y cảm thấy điều đ�. H�y tập gi�p người kh�c. Tất cả ch�ng ta đều đang ch�o c�ng một con thuyền. Nếu ch�ng ta kh�ng h�a hợp với nhau, thế đứng của ch�ng ta sẽ bị lẻ loi v� c�ng".
"V�o một đ�m kh�c, trong một giấc mơ kh�c, t�i đang hỏi c�u. "L�m sao �ng lại n�i rằng tất cả đều b�nh đẳng, thế m� những m�u thuẫn r� r�ng quất v�o mặt ch�ng ta : sự kh�c nhau v� tận về đức hạnh, sự điều độ, t�i ch�nh, quyền h�nh, khả năng v� t�i năng, th�ng minh, khả năng t�nh to�n?"
C�u trả lời l� một ẩn dụ. "Như thể l� c� một hạt kim cương lớn sẽ được t�m thấy ở mỗi người. H�y h�nh dung vi�n kim cương ấy d�i một foot (ph�t, 0.3048m). Vi�n kim cương ấy c� một ng�n mặt, nhưng những mặt n�y đều bị đất v� hắc �n phủ k�n. C�ng việc của linh hồn l� l�m sạch từng mặt cho đến khi bề mặt s�ng ch�i v� c� thể phản chiếu �nh cầu vồng nhiều mầu.
"B�y giờ, một số người đ� l�m sạch nhiều mặt v� ph�t ra tia s�ng rạng rỡ. Những người kh�c chỉ l�m sạch được một số �t mặt; ch�ng kh�ng lấp l�nh. Tuy nhi�n, dưới bụi bậm, mỗi người vẫn c� trong họ vi�n kim cương lấp l�nh c� ng�n mặt ph�t s�ng. Vi�n kim cương n�y ho�n hảo, kh�ng một tỳ vết. C�i kh�c biệt duy nhất của mỗi người l� số mặt đ� được l�m sạch, chứ mỗi vi�n kim cương đều giống nhau, v� mỗi vi�n đều ho�n hảo.
"Khi tất cả c�c mặt đều được l�m sạch v� ph�t ra quang phổ, vi�n kim cương trở về với năng lượng tinh khiết m� n� vốn c�. Những tia s�ng vẫn tiếp tục. Như thể l� tiến tr�nh n�y l�m cho vi�n kim cương bị đảo ngược, tất cả �p lực đều được giải tho�t. Năng lượng tinh khiết hiện hữu trong cầu vồng �nh s�ng, v� những tia s�ng c� � thức v� kiến thức.
"V� tất cả những vi�n kim cương đều ho�n hảo"
Đ�i khi những c�u hỏi th� phức tạp v� những c�u trả lời lại đơn giản.
"T�i sẽ phải l�m g�?" T�i đang hỏi trong một giấc mơ. "T�i biết t�i c� thể trị bệnh v� chữa chạy cho người bị đau. Qu� nhiều người đến với t�i, vượt qu� mức t�i c� thể điều h�nh. T�i qu� mệt. Tuy nhi�n t�i c� thể n�i kh�ng khi họ rất cần v� t�i c� thể gi�p họ kh�ng? C� quyền n�i ,"Kh�ng đủ rồi" kh�ng?
" Vai tr� của bạn kh�ng phải l� người cứu đắm", đ� l� c�u trả lời.
Th� dụ cuối c�ng t�i kể ra l� một th�ng điệp gửi đến c�c b�c sĩ t�m thần. T�i tỉnh dạy v�o khoảng s�u giờ s�ng sau một giấc mơ, trong giấc mơ n�y, t�i được thuyết tr�nh cho một cử tọa đ�ng đảo c�c chuy�n gia t�m thần học.
"Trong việc chạy đua v�o việc nội khoa h�a bệnh t�m thần, điều quan trọng l� ch�ng ta kh�ng bỏ những gi�o huấn truyền thống mặc d� đ�i khi mơ hồ trong nghề nghiệp của ch�ng ta. Ch�ng ta l� những người vẫn n�i với bệnh nh�n một c�ch ki�n nhẫn v� bằng l�ng nh�n từ. Ch�ng ta vẫn bỏ th� giờ l�m việc ấy. Ch�ng t�i đẩy mạnh quan niệm hiểu biết về bệnh, c�ch chữa bệnh bằng hiểu biết v� sự kh�m ph� đầy thuyết phục về sự tự biết m�nh, hơn l� chỉ với những tia laser. Ch�ng ta vẫn sử dụng niềm hy vọng để chữa trị.
Trong ng�y nay, những ng�nh y khoa kh�c thấy những phương ph�p truyền thống về việc chữa trị, qu� kh�ng hiệu quả, mất th� giờ v� v� căn cứ. Họ th�ch kỹ thuật hơn l� n�i chuyện, thay m�u bằng m�y t�nh hơn l� cấu tr�c c� nh�n thầy thuốc - bệnh nh�n, những c�i đ� gi�p bệnh nh�n khỏi bệnh v� l�m thỏa m�n b�c sĩ. Những phương ph�p đ�ng h�i l�ng về mặt c� nh�n c� l� tưởng v� đạo đức về y khoa kh�ng c�n đứng vững trước những phương ph�p kinh tế, c� năng xuất, c� t�nh biệt lập v� ph� hoại. Kết quả l� c�c đồng nghiệp của ch�ng ta cảm thấy ng�y c�ng bị c� lập v� thất vọng. Bệnh nh�n cảm thấy bị x� đẩy v� trống rỗng, kh�ng được săn s�c.
Ch�ng ta n�n tr�nh bị m� hoặc bởi kỹ thuật cao. Đ�ng hơn, ch�ng ta n�n c� vai tr� kiểu mẫu cho c�c đồng nghiệp. Ch�ng ta phải c� c�ch biểu thị l�ng ki�n nhẫn, hiểu biết v� t�nh thương để gi�p cả hai bệnh nh�n v� thầy thuốc. Bỏ nhiều th� giờ hơn để n�i chuyện, dạy dỗ v�, khơi dậy niềm hy vọng v� l�ng mong muốn khỏi bệnh - những đức t�nh phần nửa bị bỏ qu�n n�y của c�c thầy thuốc với tư c�ch l� người chữa bệnh - những thứ n�y lu�n lu�n phải được ch�nh ch�ng ta sử dụng v� l�m gương cho c�c thầy thuốc đồng nghiệp.
"Kỹ thuật cao thật tuyệt vời trong nghi�n cứu v� th�c đẩy sự hiệu biết về ốm đau v� bệnh tật của con người. N� c� thể l� một c�ng cụ chữa bệnh v� gi�, nhưng n� kh�ng bao giờ c� thể thay thế được những đặc t�nh c� nh�n cố hữu v� c�c phương ph�p của một thầy thuốc ch�n ch�nh. Chữa bệnh t�m thần c� thể l� một chuy�n khoa cao qu� nhất trong c�c chuy�n m�n y khoa. Ch�ng ta l� những thầy gi�o. Ch�ng ta kh�ng n�n bỏ vai tr� n�y v� lợi �ch trong qu� tr�nh hấp thụ, nhất l� kh�ng phải l�c n�y".
"T�i vẫn c�n những giấc mơ như vậy, mặc d� chỉ một đ�i khi. Thường thường trong l�c trầm ng�m, hay đ�i khi trong l�c l�i xe tr�n xa lộ cao tốc, hay cả l�c mơ m�ng ban ng�y, những c�u, những tư tưởng v� ảo gi�c bật ra trong t�m tr� t�i. Những c�i n�y thường kh�c hẳn c�ch suy nghĩ thường lệ c� � thức hay h�nh th�nh quan niệm của t�i. Ch�ng thường đến rất đ�ng l�c, v� giải quyết những c�u hỏi hay những vấn đề t�i đang c�. T�i d�ng ch�ng trong việc chữa trị v� trong đời sống h�ng ng�y. T�i coi những hiện tượng n�y l� sự mở rộng khả năng trực gi�c của t�i, v� t�i phấn khởi bởi ch�ng. Với t�i, ch�ng l� những dấu hiệu l� t�i đi đ�ng hướng, d� rằng t�i c�n con đường d�i phải đi.
T�i nghe theo những giấc mơ v� trực gi�c của t�i. Khi t�i nghe theo sự việc dường như su�ng sẻ. Khi t�i kh�ng nghe theo, một c�i g� đ� lu�n chệch choạc.
T�i vẫn cảm thấy c�c Bậc Thầy ở chung quanh t�i. T�i kh�ng biết chắc chắn liệu những giấc mơ v� trực gi�c của t�i c� bị ảnh hưởng bởi c�c ng�i kh�ng, nhưng t�i nghi l� vậy.
-ooOoo-
PHẦN KẾT
Cuốn s�ch n�y được ho�n th�nh, nhưng c�u chuyện tiếp tục. Catherine hết bệnh, kh�ng c� triệu chứng căn nguy�n n�o trở lại. T�i rất thận trọng về th�i mi�n l�i về dĩ v�ng với những bệnh nh�n kh�c. T�i đi theo nh�m bệnh nh�n c� triệu chứng đặc biệt hay nh�m kh� điều trị đối với c�ch điều trị kh�c, theo khả năng dễ d�ng th�i mi�n, theo sự cởi mở của bệnh nh�n đối với phương ph�p n�y, v� theo về phần t�i cảm nghĩ trực gi�c l� con đường m� t�i chọn. Từ Catherine, t�i đ� thực hiện rất chi tiết những cuộc th�i mi�n l�i về nhiều kiếp với nhiều bệnh nh�n. Kh�ng một người n�o trong số n�y bị loạn tinh thần, bị ảo gi�c hay c� nhiều c� t�nh. Tất cả đều kh� hẳn l�n.
Mười hai bệnh nh�n c� tiểu sử v� c� t�nh kh�c hẳn nhau. Một b� nội trợ người Do Th�i ở Miami Beach nhớ r� b� đ� bị hiếp bởi một to�n l�nh La M� ở Palestine �t l�u sau c�i chết của Jesus. B� cai quản một nh� chứa ở thế kỷ thứ mười ch�n tại New Orleans, sống trong một tu viện ở Ph�p v�o thời Trung Cổ, v� c� một đời sống kh� khăn l� người Nhật. B� l� người duy nhất trong số c�c bệnh nh�n trừ Catherine đ� c� thể truyền đạt c�c th�ng điệp trở lại từ trạng th�i giữa b�n n�y b�n kia. Th�ng điệp của b� cực kỳ t�m linh. B� cũng biết những sự việc v� sự kiện về qu� khứ của t�i. B� c�n c� khả năng đo�n đ�ng c�c sự kiện tương lai. Những th�ng điệp n�y bắt nguồn từ một thần linh đặc biệt, v� hiện nay t�i đang thận trọng sưu tập những buổi th�i mi�n với b�. T�i vẫn l� một khoa học gia. Tất cả những t�i liệu của b� phải được nghi�n cứu kỹ lưỡng, đ�nh gi� v� c�ng nhận c� gi� trị.
Những bệnh nh�n kh�c kh�ng thể nhớ lại nhiều ở b�n kia l�c chết, rời bỏ th�n x�c, v� lơ lửng tr�i đến �nh s�ng ch�i. Kh�ng một ai c� thể truyền đạt lại th�ng điệp hay tư tưởng cho t�i. Nhưng tất cả đều c� k� ức sống động về tiền kiếp. Một người bu�n b�n cổ phần t�i giỏi c� một cuộc sống kh� giả nhưng buồn ch�n ở Victorian Anh Quốc. Một nghệ sĩ bị h�nh hạ trong thời kỳ dị gi�o ở T�y Ban Nha. Một chủ nh� h�ng ăn kh�ng thể l�i xe qua cầu hay qua hầm v� nhớ lại đ� bị ch�n sống trong nền văn minh Cận Đ�ng. Một thầy thuốc trẻ nhớ lại chấn thương tại biển cả, khi �ng ta l� cướp biển. Một ủy vi�n ban quan trị đ�i truyền h�nh bị h�nh hạ s�u trăm năm trước tại Florence. Danh s�ch c�c bệnh nh�n tiếp tục.
Những người n�y vẫn nhớ được những kiếp sống kh�c. C�c triệu chứng được giải quyết khi những kiếp sống được phơi bầy. B�y giờ mỗi người tin chắc m�nh đ� sống trước đ�y v� sẽ sống nữa. Sự sợ h�i về c�i chết của họ giảm thiểu.
Kh�ng nhất thiết l� mọi người phải chữa bệnh bằng th�i mi�n l�i về dĩ v�ng hay đi gặp c�c �ng đồng b� cốt hay cả đến thiền h�nh. Những ai c� những triệu chứng bất lực hay kh� chịu c� thể quyết định l�m như vậy. Phần c�n lại, cởi mở l� nhiệm vụ quan trọng nhất. H�y hiểu rằng đời sống c�n nhiều hơn những c�i mắt nh�n thấy. Đời sống vượt qua năm gi�c quan của ch�ng ta. H�y tiếp nhận kiến thức mới v� kinh nghiệm mới. "Nhiệm vụ của ch�ng ta l� học, trở th�nh th�nh thiện nhờ kiến thức."
T�i kh�ng c�n quan ngại về t�c động của cuốn s�ch n�y tới nghề nghiệp của t�i. Tin tức m� t�i chia sẻ quan trọng nhiều hơn, v� nếu được ch� �, th� sẽ lợi �ch nhiều cho thế giới hơn bất cứ thứ g� t�i c� thể l�m được tr�n cơ sở c� nh�n trong ph�ng mạch của t�i.
T�i hy vọng rằng bạn sẽ được gi�p đỡ bởi những g� bạn đ� đọc tại đ�y, l� sự sợ h�i của ch�nh bạn về c�i chết đ� được giảm thiểu, v� những th�ng điệp hiến d�ng cho bạn � nghĩa thực sự về sự sống sẽ giải tho�t bạn để bạn bắt đầu sống với � nghĩa đầy đủ nhất, t�m được h�a hợp v� an lạc nội t�m v� đem t�nh thương y�u đến người đồng loại.
HẾT
-ooOoo-
VỀ T�C GIẢ
Sau khi tốt nghiệp Đại Học ở cấp độ II tại Đại Học Columbia v� nhận bằng y khoa tại Trường Y Khoa Đại Học Yale, B�c Sĩ Brian L.Weiss, thực tập nội tr� tại Trung T�m Y Khoa Bellevue của Đại Học Nữu Ước v� trở th�nh b�c sĩ nội tr�, Khoa T�m Thần thuộc Trường Đại Học Y Khoa Yale. Hiện nay, B�c Sĩ Weiss l� chủ nhiệm Khoa T�m Thần tại Trung T�m Y Khoa Mount Sinai ở Miami Beach, Florida, v� l� ph� gi�o sư, Khoa T�m Thần tại Trường Y Khoa Đại Học Miami. �ng chuy�n nghi�n cứu v� điều trị c�c trạng th�i buồn phiền v� lo �u, mất ngủ, rối loạn v� lạm dụng ma t�y, bệnh Alzheimer (mất tr� nhớ), v� cấu tr�c h�a chất tại n�o bộ.
L� một nh� chữa bệnh t�m l� truyền thống, B�c sĩ Brian Weiss sửng sốt v� ho�i nghi khi một trong những bệnh nh�n của �ng bắt đầu nhớ lại những chấn thương ở tiền kiếp m� n� dường như l� ch�a kh�a của những cơn �c mộng v� lo �u t�i diễn. Tuy nhi�n sự ho�i nghi của �ng đ� bị x�i m�n khi c� bắt đầu gửi những th�ng điệp "từ kh�ng gian giữa c�c kiếp sống" chứa đựng những tiết lộ r� rệt về gia đ�nh B�c Sĩ Weiss v� đứa con trai của �ng bị chết. Sử dụng c�ch chữa trị tiền kiếp, �ng đ� c� khả năng chữa khỏi người bệnh v� bắt tay v�o một giai đoạn mới c� � nghĩa hơn trong nghề nghiệp của m�nh.
NHẬN X�T CỦA MỘT SỐ NH� TR� THỨC :
"Một t�c phẩm thật đẹp g�y suy nghĩ đ� ph� vỡ h�ng r�o của việc chữa trị t�m l� th�ng thường, tr�nh b�y c�ch điều trị mới v� rất hiệu quả. Những ai trong nghề nghiệp chữa bệnh t�m thần phải coi trọng t�c phẩm n�y" -- Edith Flore, Tiến sĩ, t�m l� điều trị v� t�c giả cuốn Bạn Đ� Ở Đ�y Trước Kia.
T�c phẩm n�y tổng hợp b�c sĩ t�m thần học với c�c huyền b�, t�m hiểu ch�n l� tối hậu, v� hứa hẹn lu�n hồi trực tiếp. Đọc t�c phẩm giống như đọc cuốn tiểu thuyết c� sức thu h�t khiến t�i kh�ng thể rời tay. -- Harry Prosen, B�c Sĩ, Gi�o sư v� Gi�m Đốc Viện T�m Thần Học v� Khoa học về Bệnh T�m Thần, Đại Học Y Wisconsin
"Một lai lịch bệnh sử say m� đ� chứng minh sự hiệu quả c�ch chữa trị tiền kiếp. T�c phẩm n�y sẽ mở ra c�nh cửa cho nhiều người chưa bao giờ suy x�t gi� trị của lu�n hồi. -- Richard Sutphen, t�c giả cuốn Tiền Kiếp, T�nh Thương Tuơng Lai v� Bạn Lại T�i Sinh Để Chung Sống.
"B�c Sĩ Weiss s�t nhập những kh�i niệm của t�m l� trị liệu truyền thống với sự th�m hiểm c�i v� thức tinh thần của bệnh nh�n. Quan điểm của t�i v� người kh�c chẳng bao giờ giống nhau". -- Joel Rubinstein, B�c Sĩ, nguy�n giảng vi�n t�m thần học tại Trường Y Khoa Harvard, hiện nay c� ph�ng mạch tư.
"Một kh�m ph� được viết rất hay, v� g�y suy nghĩ, l� th� về c�ch chữa trị tiền kiếp dựa v�o c�ch ứng xử hiện tại. Bạn kh�ng thể bỏ qua m� kh�ng th�ng cảm với những kết luận của B�c Sĩ Weiss. -- Andrew E. Slaby, B�c Sĩ, Tiến Sĩ, Thạc Sĩ Sức Khỏe c�ng cộng, Gi�m Đốc Y Khoa, Bệnh Viện Fair Oaks.
"Một c�u chuyện x�c cảm s�u xa về sự tỉnh thức bất ngờ của một con người. Đ� l� một t�c phẩm rất can đảm mở cửa cho cuộc h�n nh�n giữa khoa học v� si�u h�nh học. Phải đọc để hiểu một thế giới đ�i kh�t t�m kiếm linh hồn". -- Jeanne Avery, t�c giả cuốn Chi�m Tinh Học v� Tiền Kiếp của Bạn.
-ooOoo-

Follow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đnh một chấm vo khung điện thư pha trn)
 M đang dng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chnh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]