Tâm Kinh


Posted by thơ ..65..12.140 on Jan 21, 2010 at 06:46:35:

Ma Ha Bát Nhă Ba La Mật
kinh ấy c̣n in đậm trong ḷng
kệ rằng: "không đắc, không già chết"
nhưng sao nhân thế khéo thổi phồng

lắm kẻ sợ quên nên chép lại
chép làm sao được sắc cùng không
sao chẳng t́m ngay nơi bổn chính
t́m kinh được vậy mới làu thông

Hăy như Tự Tại năng chiếu kiến
sét soi Ngũ Uẩn ở trong ḷng
mở tâm thanh tịnh vui độ hết
bao nhiêu khổ ách vốn là không

Từ ấy mới ung dung tự tại
để mà quán triệt sắc là không
Ma Ha Bát Nhă Ba La Mật
đọc măi mà như chẳng bận ḷng

Kỷ niệm hai năm kể từ ngày Thầy Thanh Tùng nhập Niết BànFollow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]