Re: Tâm Kinh


Posted by Xin coi bài này ..65..12.140 on Jan 21, 2010 at 07:49:10:

In Reply to: Tâm Kinh posted by thơ on Jan 21, 2010 at 06:46:35:

Bản dịch Việt
Ngài Bồ Tát Quán Tự Tại khi thực hành thâm sâu về trí tuệ Bát Nhă Ba la mật, th́ soi thấy năm uẩn đều là không, do đó vượt qua mọi khổ đau ách nạn.
Nầy Xá Lợi Tử, sắc chẳng khác ǵ không, không chẳng khác ǵ sắc, sắc chính là không, không chính là sắc, thọ tưởng hành thức cũng đều như thế.
Nầy Xá Lợi Tử, tướng không của các pháp ấy chẳng sinh chẳng diệt, chẳng nhơ chẳng sạch, chẳng thêm chẳng bớt.
Cho nên trong cái không đó, nó không có sắc, không thọ tưởng hành thức.
Không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ư. Không có sắc, thanh, hương vị, xúc pháp. Không có nhăn giới cho đến không có ư thức giới.
Không có vô minh,mà cũng không có hết vô minh. Không có già chết, mà cũng không có hết già chết.
Không có khổ, tập, diệt, đạo.
Không có trí cũng không có đắc, v́ không có sở đắc.
Khi vị Bồ Tát nương tựa vào trí tuệ Bát Nhă nầy th́ tâm không c̣n chướng ngại, v́ tâm không chướng ngại nên không c̣n sợ hăi, xa ĺa được cái điên đảo mộng tưởng, đạt cứu cánh Niết Bàn.
Các vị Phật ba đời v́ nương theo trí tuệ Bát Nhă nầy mà đắc quả vô thượng, chánh đẳng chánh giác.
Cho nên phải biết rằng Bát nhă Ba la mật đa là đại thần chú, là đại minh chú, là chú vô thượng, là chú cao cấp nhất, luôn trừ các khổ năo, chân thật không hư dối.
Cho nên khi nói đến Bát nhă Ba la mật đa, tức là phải nói câu chú:
Gate gate pàragate pàrasamgate bodhi svàhà.

Xin vào link này coi thêm giải thích về Tâm kinh

Ma Ha Bát Nhă Ba La Mật
kinh ấy c̣n in đậm trong ḷng
kệ rằng: "không đắc, không già chết"
nhưng sao nhân thế khéo thổi phồng

lắm kẻ sợ quên nên chép lại
chép làm sao được sắc cùng không
sao chẳng t́m ngay nơi bổn chính
t́m kinh được vậy mới làu thông

Hăy như Tự Tại năng chiếu kiến
sét soi Ngũ Uẩn ở trong ḷng
mở tâm thanh tịnh vui độ hết
bao nhiêu khổ ách vốn là không

Từ ấy mới ung dung tự tại
khai tâm quán triệt sắc là không
mở ḷng cho đóa hoa Xuân nở
ngàn cánh yên b́nh giữa phố Đông

Kính xin Chư Phật, chư Bồ Tát tiếp dẫn những người Phật tử ra đi được về đất Phật trong yên vui _()_
Follow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]