Giới thiệu (trích từ Thư Viện Hoa Sen)


Posted by Phật học ..65..12.140 on Jan 29, 2010 at 17:07:35:

http://www.thuvienhoasen.org/kinh-gioithieu.htm

GIỚI THIỆU KINH ĐIỂN PHẬT GIÁO

Kinh. Nghĩa đen là sợi tơ thẳng, xuyên suốt. Sách Phật gọi là kinh, v́ chúng có tác dụng xuyên suốt lời dạy của Phật, giữ vững không để mất đạo lư của Phật dạy, trên th́ phù hợp với đạo lư, dưới th́ phù hợp với tŕnh độ người nghe.

Kinh Phật sở dĩ gọi là khế kinh, v́ chúng khế hợp với đạo lư do Phật dạy, đồng thời cũng khế hợp với căn cơ người nghe.

Kinh Phật thường bắt đầu bằng các chữ "Như thị ngă văn" (như vậy tôi nghe). Tôi ở đây, chỉ ông A Nan, người trực tiếp nghe lời Phật và thuật lại. Câu ấy xác nhận lời trong kinh chính là lời Phật nói.

Ba tạng kinh điển gồm có: Kinh tạng, ghi lại những lời Phật dạy; Luật tạng, ghi lại những giới luật làm khuôn phép sinh hoạt và tu học cho tu sĩ; Luận tạng, gồm các bộ luận do các luận sư, đệ tử Phật tŕnh bày, giải thích một cách có hệ thống và theo chiều sâu giáo lư đạo Phật.

Các bài thuyết pháp của đức Phật được sưu tập lại là Kinh. Toàn bộ Kinh Phật hợp lại thành Tạng Kinh (S. Sutrapitaka).

Kinh tạng Pali của Phật giáo Nam tông gồm có năm sưu tập lớn:

Trường Bộ Kinh (Digha Nikaya), bao gồm những bài thuyết pháp dài.
Trung Bộ Kinh (Majjiima Nikaya) bao gồm những bài thuyết pháp dài trung b́nh.

Tương Ưng Bộ Kinh (Samyutta Nikaya), bao gồm các bài thuyết pháp được sắp xếp theo đề tài.

Tăng Chi Bộ Kinh, (Anguttara Nikaya), bao gồm các bài kinh sắp xếp theo pháp số. Ví dụ những bài kinh nói về một pháp, nói về hai pháp, v..v..

Tiểu Bộ Kinh (Khuđaka Nikaya), bao gồm 15 bộ kinh xưa nhất, trong đó có cuốn kinh Pháp Cú (Dhammapada) rất nổi tiếng, thường được xem như cuốn Thánh kinh Phật giáo.


Toàn bộ Kinh tạng Nam Tông đă được dịch từ chữ Pali sang tiếng Việt và đă được xuất bản nhiều lần. Nay cũng đang sửa soạn cho vào dĩa nhựa CD-ROM.

Phật giáo Bắc Tông nghiên cứu các Kinh Đại Thừa, trong đó những bộ quan trọng nhất đă được dịch từ chữ Sanskrit sang chữ Hán:

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Saddharma Pundarika sutra)
Kinh Kim Cang (Vajara Sutra)
Kinh Đại Bát Nhă gồm 600 cuốn
Kinh Đại Bát Niết Bàn
Kinh Lăng Nghiêm
Kinh Viên Giác
Bát Nhă Ba La Mật Đa Tâm Kinh
Kinh Duy Ma Cật (Vimalakirti Sutra)
Kinh A Di Đà (Amitabha Sutra), v..v..

Các Kinh điển nguyên thủy bằng chữ Sanskrit gồm có các bộ A Hàm (Agamas) như Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tăng Nhất A Hàm, và Tạp A Hàm (tương đương với các bộ Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, và Tiểu Bộ Kinh thuộc văn hệ Pali).

Danh từ "Kinh Điển" chỉ kinh Phật nói chung, kể cả Luật tạng và Luận tạng..

Cước Chú:

Hầu hết kinh điển Nam Tông mà Thư Viện Hoa Sen có là do Dr. B́nh Anson, Australia gửi tặng. Nếu độc giả cần t́m thêm các kinh, luật, và luận khác thuộc hệ Nam Tông xin truy cập trang nhà: BuddhaSasana
Follow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]