Thế nào là Thượng Tọa ?


Posted by L N Anh ..174..139.77 on Apr 15, 2010 at 20:54:53:


Thế nào là Thượng Tọa ?

Thuở ấy, Đức Đạo Sư đang ngự ở Tịnh xá Kỳ Viên, có mười vị Tỳ kheo từ Câu Thi Na đến yết kiến Ngài. Lúc mới vào Tịnh xá nhóm Sa Môn này gặp một chú Tiểu ra vái chào. Sau khi đảnh lễ Đức Đạo Sư xong, đoàn Sa Môn lui ngồi một bên. Phật hỏi họ:

- Sáng giờ các Thầy có gặp một vị Thượng Tọa vừa rời khỏi nơi đây không?

Các Thầy Sa Môn đồng thưa:

- Bạch Thế Tôn không ạ!

- Các Thầy không gặp ai cả sao?

- Thưa, chúng con có gặp một chú Tiểu chưa đến hai mươi...

- Này các Tỳ kheo! Vị ấy không phải là một chú Tiểu... Đó chính là bậc Thượng Tọa mà ta muốn nói.

- Nhưng... Chú ấy c̣n trẻ quá. Bạch Thế Tôn.

- Này các Tỳ kheo! Ta không gọi ai là Thượng Tọa v́ tuổi tác, v́ họ được ăn trên ngồi trước hay đă xuất thân từ ḍng danh giá vọng tộc. Chỉ có người nào thấu đạt Chánh Pháp, cư xử tốt với mọi người, Ta mới gọi vị ấy là Thượng Tọa.

Dù tuổi cao mày bạc

Không tịnh hạnh tu tŕ

Tôn xưng là Ḥa Thượng

Danh xuông chớ ích chi

Những ai thấy Chánh Pháp

Tự điều phục thân tâm

Thanh tịnh không năo hại

Mới đáng gọi là Thượng NhơnFollow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]