Re: Chức phẩm trong Phật giáo VN tại hải ngoạ


Posted by . ..198..83.52 on May 04, 2010 at 13:00:27:

In Reply to: Chức phẩm trong Phật giáo VN tại hải ngoại posted by L N Anh on Jan 30, 2010 at 19:04:33:

LNA có biết tên gọi tiếng Anh cho Đại Đức và Thượng Tọa là ǵ không ? và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam ?
Thanks :)Follow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]