Re: Hello


Posted by DG ..207..185.41 on Apr 06, 2011 at 10:57:40:

In Reply to: Re: Hello posted by Vitdong on Mar 26, 2011 at 22:35:39:

, đằng ấy đừng bốc đồng kiểu đ, coi chừng ăn lụ đạn đ nghen :) :)Follow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đnh một chấm vo khung điện thư pha trn)
 M đang dng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chnh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]