thơ thẩn


Posted by ..74..115.156 on Jun 18, 2011 at 12:20:58:


Mồ tổ by ơi n chửi tao (Grrr...!!!)
Khi chưa hiểu đạo tức lm sao
by giờ biết rồi khng g lạ
Mồ tổ by ơi n chửi tao (!!!)

UnknownFollow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đnh một chấm vo khung điện thư pha trn)
 M đang dng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chnh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]