Tiểu thừa vs Đại thừa


Posted by ..71..70.201 on Dec 04, 2011 at 12:34:56:


Một vị sư Tây Tạng giảng rằng: tiểu thừa chỉ khai triển và dừng lại ở Tục Đế tức là khổ Đế và Tập Đế trong tứ niệm xứ . Đại thừa không chỉ dừng lại ở Tục Đế mà đi xa hơn đến Chân Đế tức là Diệt Đế và Đạo Đế . Do vậy có nhiều điểm tương đồng giữa Tiểu thừa và Đại thừa và cũng có nhiều điểm khác biệt mà Đại thừa có nhưng Tiểu thừa không có .

Người học giáo lư Đại Thừa cũng nên biết đến giáo lư Tiểu Thừa để có cái nh́n trung dung không phân biệt .Follow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]