Re: Tiểu thừa vs Đại thừa


Posted by Nhận xét ..71..0.61 on Dec 28, 2011 at 11:53:21:

In Reply to: Tiểu thừa vs Đại thừa posted by on Dec 04, 2011 at 12:34:56:

Tứ diệu Đế nếu ngắt ra làm hai phần th́ Khổ Đế và Tập Đế là giới thiệu khổ đau là ǵ và do đâu mà có khổ.
Do hiểu rơ nguyên nhân gây ra khổ cho nên Diệt Đế và Đạo Đế là phương pháp để đối trị với khổ đau!
Tục đế không phải là Khổ Đế và Tập Đế mà thôi và chân đế cũng không phải là Diệt Đế và Đạo Đế mà thôi!
Tục có nghĩa là phàm tục, là hữu h́nh (nhiều người cho là thực tế, nghĩa là có thực, nắm bắt được chứ không trừu tượng) mà chân có nghĩa là những ǵ siêu h́nh, trừu tượng, mơ mộng, những ǵ chỉ có trên lư thuyết mà khoa học chưa chứng minh được! V́ vậy đối với cơi tục th́ chân đế là lư thuyết mà chỉ có các bậc đại giác mới biết!
Tiểu thừa và Đại thừa là nói về hai lối tu khác nhau, thừa là cỗ xe -
Tiểu thừa th́ tự tu tự độ, như chèo thuyền độc mộc qua sông trong khi Đại thừa th́ tự giác giác tha, như Bồ Tát chèo thuyền Bát Nhă đưa rước mọi người qua bờ bên kia!Follow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]