Re: Tiểu thừa vs Đại thừa


Posted by ..71..70.201 on Jan 01, 2012 at 14:24:46:

In Reply to: Re: Tiểu thừa vs Đại thừa posted by Nhận xét on Dec 28, 2011 at 11:53:21:

tiểu hay đại là do tâm . Phật phương tiện tùy căn cơ chúng sanh mà phân biệt tiểu thừa hay đại thừa .

Trong kinh Pháp Hoa có nói chỉ có duy nhất một Phật thừa .

Trong phẩm Hóa Thành Dụ kể rằng: Trên đường tu tập giác ngộ thành Phật xa vời vợi, ai cũng đều mệt mỏi muốn dừng chân hay muốn lui về, vị đạo sư dẫn đường bèn hóa hiện một hóa thành để mọi người nghĩ mệt rồi mới đi tiếp .

Cơi niết bàn tịch tịnh mà các vị A La Han đạt tới chỉ ví như cơi tạm phương tiện để nghĩ ngơi chứ không phải là cứu cánh tu rốt ráoFollow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]