Re: Tiểu thừa vs Đại thừa


Posted by Nhận Xét ..71..0.61 on Jan 01, 2012 at 19:52:15:

In Reply to: Re: Tiểu thừa vs Đại thừa posted by on Jan 01, 2012 at 14:24:46:

Quả nhiên tất cả do tâm "nhất thiết vi tâm tạo"
Phật đă v́ căn cơ mà bày ra phương tiện th́ cũng nên hiểu cho thấu đáo hệ thống tiểu thừa là thế nào và đại thừa là ǵ!
Nếu một người chỉ biết có mỗi khổ đế và tập đế thôi, họ c̣n chưa phải là người theo chân Phật huống chi là các sư trong hệ thống tiểu thừa!
Nói chung, sư tiểu thừa không phải là ngừng lại ở khổ đế và tập đế mà họ đang thực hành đạo đế (8 chánh đạo) cũng như thế, sư đại thừa không bỏ qua khổ đế và tập đế mà chỉ biết mỗi diệt đế và đạo đế mà thôi! Không hiểu v́ duyên do ǵ mà vị sư Tây Tạng kia đă ngắt tứ diệu đế ra làm hai như thế?!Follow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]