Re: Đa Tnh Thị Phật Tm


Posted by Nhận Xt ..71..0.61 on Jan 01, 2012 at 20:23:47:

In Reply to: Đa Tnh Thị Phật Tm posted by on Nov 10, 2011 at 15:38:07:

Giả sử người viết cu đ l:"Từ bi thị Phật tm" th ....71..70.201 sẽ chẳng nghĩ đến "đa tnh" m dy cng tm đọc tantra nữa!
C lẽ khi tham khảo cc bộ luận, thơ đạo, cu đối ... chng ta phải đem bộ kinh trong tm mnh ra so snh để hiểu r của thơ, của cu đối, ... trước khi đi tm ở nơi khc :)Follow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đnh một chấm vo khung điện thư pha trn)
 M đang dng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chnh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]