Chuyển Nghiệp


Posted by ..71..70.201 on Feb 20, 2012 at 16:20:44:

Nghiệp là ǵ ? Là kết quả tạo tác của thân, khẩu và ư .
Có thiện nghiệp, ác nghiệp và vô kư nghiệp .
Có người sợ tu sẽ đổ nghiệp, sẽ gặp những điều không tốt .

Khi ḿnh thực sự phát tâm tu hành sẽ có long thần hộ pháp
âm thầm hộ trợ ḿnh . Vừa muốn tu, vừa muốn thành công hưởng
thụ dục lạc thế gian là điều không thể được . Các ngài chỉ muốn
ḿnh có cuộc sống không quá khổ, tương đối trung b́nh an nhàn
thảnh thơi để mà tu hành .

Trong các buổi giảng pháp lần nào vị sư Tây Tạng cũng dặn ḍ
để chuyển hóa các ác nghiệp trong quá khứ ḿnh phải thành tâm
sám hối, và lo tích lũy công đức.

Hai công việc này rất quan trọng không nên xem thường .Chỉ có
như vậy ḿnh mới không lo sẽ bị đổ nghiệp khi tu hành .Follow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]