Re: Chuyển Nghiệp


Posted by Nhận xét ..71..2.3 on Apr 10, 2012 at 10:51:31:

In Reply to: Chuyển Nghiệp posted by on Feb 20, 2012 at 16:20:44:

Xin chuyển câu hỏi của tôi đến vị sư Tây Tạng kia nếu ..71..70.201 có dịp nhé:

Nghiệp quả là do thân khẩu ư tạo ra và cũng do thân khẩu ư mà tiêu trừ nó đi
"Tội tùng tâm khởi tùng tâm diệt"

Như thế, hai công việc thành tâm sám hối và tích lũy công đức cần phải có th́ sám hối có thể dễ dàng hiểu và dốc ḷng thực hành, trong khi đó tích lũy công đức th́ phải biết cách thức làm sao mà tích lũy chứ?

Theo tôi biết rơ về sự khác nhau giữa công đức và phước đức th́ phước đức thuộc về hữu hạn và có thể tích lũy, c̣n công đức th́ vô hạn vô lượng!

Tích lũy phước đức th́ dùng từ bi hỉ xả, nhưng c̣n công đức th́ phải làm sao? Xin ..71..70.201 nhờ sư Tây Tạng mở pháp thoại càng sớm càng tốt,

Xin chân thành cám ơn trước,
NXFollow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]