Phước huệ song tu


Posted by ..71..70.201 on Jul 23, 2012 at 17:47:25:

Thường vui tu tr huệ , m chẳng tu bố th , đời sau được thng minh, ngho tng khng của cải .

Chỉ vui tu bố th , m chẳng tu tr huệ đời sau được giu to, ngu m chẳng biết g .

Bố th , huệ đều song tu , đời sau giu , tr đủ .

Hai mn đều chẳng tu, nhiều kiếp bị ngho ngu !

(Kinh Phn Biệt Nghiệp Bo)Follow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đnh một chấm vo khung điện thư pha trn)
 M đang dng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chnh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]