thơ thẩn


Posted by ..71..70.201 on Nov 24, 2012 at 20:09:58:

Danh lợi đều l gỉa
Tiền ti đều l hư
i tnh cũng chẳng thật
Tất cả chỉ v thường

Cuộc sống vốn tạm bợ
Danh lợi tựa ph du
Tiền ti v sắc đẹp
Chỉ như ng my bay

Hồng trần chỉ l chốn dạo chơi
Ung dung tự tại ở trong đời
Cỡi bỏ i tnh ai tri buộc
An nhn dạo những bước thảnh thơi

Khi đến chẳng mang theo g
Cũng như vậy đ ra đi nhẹ nhng
S chi đu chuyện thế gian
M lưu dấu vết son vng viễn vng ?

(Unknown)
Follow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đnh một chấm vo khung điện thư pha trn)
 M đang dng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chnh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]