Re: thơ thẩn


Posted by :{ ) ..67..119.66 on Feb 06, 2013 at 23:04:52:

In Reply to: thơ thẩn posted by on Nov 24, 2012 at 20:09:58:

Trích:

"Khi đến chẳng mang theo ǵ
Cũng như vậy đó ra đi nhẹ nhàng"

Luận:

Ngài "Unknown" này phét quá mạng ! Cũng có thể là ngài đang cường điệu, nổ tí cho ra vẻ người cơi trên .

Khi ngài "đến" với cuộc đời này, mẹ ngài đă đau ná thở vượt cạn. Rồi bố mẹ ngài cong lưng nuôi ngài cho đến khi ngài khôn lớn. Khi "đến", ngài đă mang đau đớn/lo lắng đến cho bố mẹ ngài.

Lúc ngài "ra đi", trừ trường hợp ngài nhảy xuống biển, nhảy lúc không ai thấy chẳng ai hay, cho cá mập ăn mất xác ngài; c̣n trong hầu hết các trường hợp khác th́ ngài cũng làm phiền rất nhiều người, kể luôn cả các nhân viên nhà quàn lo việc tống táng ngài. Đó là chưa kể đến bác sĩ/y tá chăm sóc ngài lúc ngài chưa "ra đi".

Ngài nợ nhiều người như thế, ngài trả nợ bằng cách ǵ, trả xong chưa, mà "ra đi nhẹ nhàng" ?


Tóm lại, cái phét của ngài chứng tỏ ngài là tổ sư ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến ḿnh.

Hoặc giả ngài chỉ đang đía cho vui !

Follow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]