Re: Thay đổi và không thay đổi


Posted by :{ ) ..67..119.66 on Feb 06, 2013 at 23:18:11:

In Reply to: Thay đổi và không thay đổi posted by on May 29, 2012 at 18:00:17:


Động đất, hạn hán, lũ lụt ... có thể thay đổi h́nh dạng một gịng sông.

Đê đập tạo thủy điện cũng thay đổi gịng sông. Có khi c̣n làm gịng sông cạn queo, biến mất ở hạ lưu.

Mẫu chuyện kể trên có thể do một nhà sư Ấn Độ nào đó viết ra để triết lư --- nhưng không hiểu nhà sư này sẽ thuyết như thế nào nếu câu trả lời thứ 3 của vua là:


"Bạch Phật, bây giờ con không nh́n thấy sông Hằng y như khi c̣n trẻ".Follow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]