Thức là ǵ ? Căn Trần Thức - Biết rơ chân tư


Posted by Vô-thường ..173..144.58 on Mar 05, 2013 at 07:31:41:


Căn bản Phật Học, Phật có dậy trong các bộ kinh, nhất là kinh Lăng Nghiêm rất tỉ mỉ về Căn, Trần và Thức là ǵ ? Thức là ǵ và đi đâu về đâu?
Biết rơ chân tướng của Thức để mà dừng vọng tâm và mở Tri Kiến Phật .

Căn:
--------
Nhăn Nhĩ Tỷ Thiệt Thân Ư

Trần:
----------
Sắc Thanh Hương Vị Xúc Pháp

Thức:
---------
Nhăn thức
Nhĩ thức
Tỷ thức
Thiệt thức
Thân thức
Ư thức
Mạt Na thức
và A Lại Da Thức


Nhăn là mắt, Sắc Trần là cảnh vật
Khi Nhăn Căn gặp Sắc Trần th́ Nhăn Thức sinh ra

Nhĩ là tai, Thanh Trần là âm thanh
Khi Nhĩ Căn gặp Thanh Trần th́ Nhĩ Thức sinh ra

Tỷ là mũi, Hương Trần là mùi hương
Khi Tỷ Căn gặp Hương trần th́ Tỷ Thức sinh ra

Thiệt là lưỡi, Vị Trần là mặn ngọt chua cay đắng
Khi Thiệt Căn gặp Vị trần th́ Thiệt thức sinh ra

Thân là cơ thể, Xúc Trần là cảm xúc do cơ thể chạm vào vật
Khi Thân Căn chạm vào vật th́ Thân Thức sinh ra

Ư là năo bộ, Pháp Trần là là những h́nh ảnh, màu sắc, hương vị được lưu lại từ 5 trần ở trên.
Ngoài 6 thức đó, ta c̣n Mạt Na thức và A Lại Da Thức. Tổng cộng ta có 8 thức .

http://sutuhong.khatsi.com/tuhoctuxa/5am.png

Dựa theo sơ đồ về ngũ ấm do Hoà Thượng Từ Thông tóm tắt lại ở trên:
Thức thuộc về dạng phi vật chất và do Căn tiếp xúc với Trần mà sinh ra .
Những thứ ǵ có sinh th́ có diệt, do đó thức, ngay cả A Lại Da Thức, cũng không ngoài quy luật ấy! Tất cả Thức đều là Duyên Sanh như huyễn , là vọng tâm do 12 xứ (6 Căn và 6 Trần) giao tiếp nhau mà sinh ra Thức .
Kinh Lăng Nghiêm dậy rơ Thiền Định là dừng lại những vọng tâm để chân tâm được hiển lộ, mà Thức là vọng tâm .

"Tướng Sắc chân không, tướng không chân sắc, thanh tịnh bản nhiên chu biến pháp giới, tùy chúng sinh cung ứng sở chi lượng tùng nghiệp phát hiện"

Tóm lại,
1) Tự Tánh của con người là Như Lai Tàng Tâm
2) Thức là do Căn tánh giao tiếp với cảnh trần mà sinh ra - Do đó Thức là vọng tâm do tâm động vọng mà sinh ra .
Thức là do vọng tâm mà có, do đó Thức là duyên sinh như huyễn cho nên Phật tử không luận đến việc Thức về đâu!

Nhưng nếu bảo rằng Phật tử không luận việc Thức về đâu,
rất nhiều Phật tử sẽ sinh ra hoang mang và hỏi rằng:
Cả một hệ thống Duy Thức Học th́ sao ? Và Tám thứ thức trong kinh Phật là ǵ ? Có phân loại ra sao ?
Thế nào gọi là Vạn pháp duy thức ?
Thần Thức là ǵ ? Thân Trung Ấm là ǵ ?
...

Cho nên không ít th́ nhiều, chúng ta phải lưu tâm đến Thức và dành một ít tư duy cho Thức .

Cả một hệ thống Duy Thức Học th́ sao ? Và Tám thứ thức trong kinh Phật là ǵ ? Có phân loại ra sao ?
---------------------------------------
Thức được chia ra tám thứ:
Nhăn Nhĩ Tỉ Thiệt Thân Ư = Tiền Lục Thức (đă đề cập trong email trước)
C̣n lại 2 Thức nữa đó là Mạt Na và A Lại Da Thức .

Tiền Lục Thức khác với Thức thứ 7 và Thức thứ 8 là ở chỗ tiền lục Thức cũng như 6 đứa lính trinh sát xông ra trận địa để mà thâu lượm những tin tức - Chúng dùng nhăn để nh́n cảnh sắc, tai để nghe âm thanh, mũi để ngửi mùi, lưỡi để nếm vị, thân để cảm giác xúc chạm và Ư để phân biệt .

Trong khi đó, Mạt Na Thức và A Lại Da Thức th́ không giống như Tiều Lục Thức mà chúng có công năng của trực giác chứ không suy nghĩ lư luận như Ư Thức phân biệt . Mạt Na là trực giác mà chúng ta có thể hiểu như trong triết học họ gọi là:"Bản năng tự vệ" thí dụ dễ hiểu nhất là khi trượt té th́ tay chống xuống đất để bảo vệ sự sinh tồn của tướng thọ giả .
C̣n A Lại Da Thức th́ Phật học gọi là tàng thức mà công năng lưu trữ các Tập khí, các thứ huân tập ghi lại trong từng kiếp đến nay .

Thế nào gọi là Vạn pháp duy thức ?
-----------------------------------

Thức A Lại Da là tự thể của sinh mệnh . Tùy theo giá trị của A Lại Da Thức mà căn thân, là cơ sở để cho Ư Thức và năm Thức Nhăn Nhĩ Tỷ Thiệt Thân phát sinh rạ (Chỉ nói về sự h́nh thành của con người dựa theo Duy Thức Học, c̣n vũ trụ vạn vật, các pháp khác nữa th́ có thể xem trong Duy Thức Học cho rơ thêm).
Trong Thập Nhị Nhân Duyên cũng có nói rất kỹ về sự h́nh thành ra Thức là do Vô Minh cũng như khi nào th́ Tiền Lục Thức sinh ra .

Thần Thức là ǵ ? Thân Trung Ấm là ǵ ?
----------------------------------------

Thần Thức hay Thân Trung Ấm là Thức thứ tám (Alaya Thức)
Theo Duy Thức Học cho biết rằng một khi có sinh ra, A Lại Da Thức gọi là Thân Trung Ấm sẽ đến trước dọn đường cho Tiền Lục Thức theo đó mà sinh ra .
(Trong thập Nhị Nhân Duyên cũng có nói ṿng 12 nhân duyên là do: Vô Minh Hành Thức Danh Sắc Lục Căn hay c̣n gọi là Lục Nhập
Mà Vô Minh là nguyên nhân, rồi Hành, rồi Thức - Đây là A Lại Da Thức hay Thân Trung Ấm đến trước . Sau đó đến Danh Sắc rồi Lục Nhập (Nhăn Nhĩ Tỷ Thiệt Thân và Ư),...

Khi chết, A Lại Ya Thức sẽ đi ra sau cùng trong dạng Thân Trung Ấm .
Để rồi ṿng luân hồi lại tái diễn trong kiếp sau .

http://chuahieuquang.com/img/image/12Nhanduyen.jpg
http://www.buddhismtoday.com/viet/phatphap/dp&pp-25b.gif


Vạn Pháp Duy Thức, mà A Lại Da ví như ḍng sông sinh tử tương tục . Cho nên Bậc Duyên Giác dừng A Lại Da Thức để mà chứng quả Vô Sanh .
Khi dừng Thức, cũng đồng nghĩa như dừng tất cả vọng tâm vậy .

Từ đó mà luận, người Phật tử bắt đầu t́m học các phương pháp Thiền để dừng vọng tâm .

Rốt cuộc, vấn đề tuy nhiều nhưng vẫn quay về một mối - Đó là ngưng vọng để chân tâm được sáng tỏ - Duy Thức Học cũng là một loại kinh Luận để giải nghĩa Thức chính là vọng -
mà vọng th́ duyên sanh như huyễn - Ngưng vọng th́ c̣n lại Chân .

Thiền Định là dừng vọng .
Kinh Lăng Nghiêm giải thích các phương pháp thiền định do các vị Thanh Văn, Duyên Giác và các vị Đại Bồ Tát đă thực hành, chúng ta có thể chọn trong những phương pháp đó để làm theo .

Như vậy tu chính là tu để đạt đến Định
Nói tóm lại, Phật học th́ nhiều nhưng không ngoài mục đích chỉ cho chúng ta thọ nhập Phật tri kiến.

Việc Phật Tử khi quyết định theo con đường t́m lại ḿnh lại chẳng khác chi thọ nhập Phật tri kiến vậy .

Nay quay trở lại thực tế, một người Phật Tử phải bắt tay vào việc thực hành sau khi giải ngộ được vấn đề là đi t́m lại tự tánh của chính ḿnh đă bị các thứ chướng ngại và phiền năo làm che lấp .
Phương pháp tu hành th́ có rất nhiều, Phật học bảo là có 84000 pháp môn để chọn lựa, vậy làm sao biết pháp môn nào mà tu đây ?
Phương pháp tu tuy nhiều nhưng chung quy cũng là khai mở trí huệ mà thôi .

Kinh Lăng Nghiêm có nói rất nhiều các Pháp Môn:

Và kinh nghiệm vận dụng các phương tiện sẵn có như cái thấy, cái nghe,.... Nghĩa là quán xét cho rơ vào một trong Lục Căn, Lục Trần, Lục Thức= 18 giới, quán thất đại (đất nước gió lửa không kiến và thức mà dừng lại các chướng ngại phiền năo để rồi đạt đến các quả vị của các hàng Thanh Văn Duyên Giác .
Niệm Phật (Đại Thế Chí)HT Tịnh Không ở Đài Loan cho rằng phương pháp này là thù thắng nhất trong thời nay .
Nhĩ Căn Viên Thông (Quán Thế Âm)
Phương pháp này được ngài Văn Thù Sư Lợi chọn dùm cho Anan, Nghĩa là "phản văn văn tự tánh"
Follow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]