Re: Thiền Sinh và Con Ḅ Cạp


Posted by :) ..71..78.94 on Mar 09, 2013 at 19:39:46:

In Reply to: Re: Thiền Sinh và Con Ḅ Cạp posted by Post lại on Mar 08, 2013 at 20:49:03:

Đường vào cửa Phật đạo nhà Như Lai không những phải có tâm từ bi mà phải có thêm trí tuệ và ḷng kham nhẫnFollow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]