Re: Chứng Đạo Ca - Huyền Giác Thiền Sư (Thi ca


Posted by BCNet ..173..144.58 on Mar 28, 2013 at 06:49:59:

In Reply to: Re: Chứng Đạo Ca - Huyền Giác Thiền Sư posted by BCNet on Mar 27, 2013 at 13:39:59:

THI CA 2

CÁI THẤY CỦA NGƯỜI CHỨNG ĐẠO

VỀ NHƠN PHÁP

Phiên âm:

Chứng thực tướng vô nhơn pháp

Sát na diệt khước a tỳ nghiệp

Nhược tương vọng ngữ cuống chúng sanh

Tự chiêu bạt thiệt trần sa kiếp

Dịch nghĩa:

Chứng "thật tướng" thấy rơ cơi đời "vô tướng"

VÔ TƯỚNG đồng với "vạn pháp giai không"

Tướng "PHÁP", "NHƠN" mà c̣n chẵng có ǵ!

A tỳ nghiệp v́ ǵ mà hiện hữu

Đấy lẽ thật, đây lời nói thật

Nói cho ḿnh và hy vọng đến với ai kia

Không có ư chi dối gạt phỉnh phờ

Được phép thệ! Dù thề độc cũng xin cam nhận

TRỰC CHỈ

Người chứng đạo quán triệt thật tướng của vạn pháp là vô tướng, người ta sẽ không c̣n chấp NHƠN và PHÁP. Do diệt bỏ ư niệm chấp mà tâm hồn thanh thoát khinh an đến độ tự tại NHƯ NHƯ BẤT ĐỘNG. V́ vậy, cái gọi là nghiệp A tỳ nếu có, cũng tự hóa giải tiêu dong. Đó là sự thật mà đạo lư có thể chứng minh.

Nghiệp A tỳ nếu có, nó phát nguyên từ ư niệm chấp mắc. Chấp nhơn và chấp pháp là hai đối tượng chấp, nó sanh ra vô vàn đâu khổ và là nguyên nhân đau khổ. Tám mươi bốn ngàn trần lao phiền năo đều do hai thứ chấp VÔ NHƠN mà ra. Thấy biết rơ tánh chất VÔ NHƠN, VÔ PHÁP th́ diệt hết khổ nạn A tỳ trong sát na là chân lư đương nhiên vậy.

Người học Phật, tu Phật không được THỀ. V́ thiết tha với chân lư, v́ muốn truyền trao chánh pháp trong sáng cho mọi người con Phật, tác giả CHỨNG ĐẠO CA, phải thốt ra lời: như cam kết, như tự THỀ để nói lên nỗi ḷng thành thật và tha thiết đối với chánh pháp.

"Được phép thệ, dù thề độc cũng xin cam nhận".Follow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]