Re: Chứng Đạo Ca - Huyền Giác Thiền Sư (Thi ca


Posted by BCNet ..173..144.58 on Mar 28, 2013 at 06:53:00:

In Reply to: Re: Chứng Đạo Ca - Huyền Giác Thiền Sư (Thi ca posted by BCNet on Mar 28, 2013 at 06:49:59:

THI CA 3

CÁI THẤY CỦA NGƯỜI CHỨNG ĐẠO

SỰ MẦU NHIỆM CỦA NHƯ LAI THIỀN

Phiên âm:

Bốn giác liễu Như Lai thiền

Lục độ vạn hạnh thể trung viên

Mộng lư minh minh hữu lục thú

Giác hậu không không vô đại thiên

Dịch nghĩa:

Thoắt chứng nhập NHƯ LAI thiền định

Vạn hạnh tṛn mà lục độ cũng châu viên

C̣n mộng mơ, thấy có sáu nẻo luân hồi

Khi tỉnh thức, cơi Ta bà t́m không ra dấu vết

TRỰC CHỈ

Người tu hành, đến một lúc nào đó có thể chợt tỉnh thức và khi tỉnh thức người ta có khả năng thể nhập, đi sâu vào Như Lai Thiền. Như Lai Thiền là thứ Thiền chỉ khi nào đền địa vị Như Lai mới có. Thể nhập Như Lai Thiền đối với vạn pháp không cần tu mà vạn hạnh tự nhiên đă sẵn đủ. Thể nhập Như Lai Thiền với lục độ không cần hành mà hành một cách viên măn rồi. Bởi v́ Như Lai Thiền là thứ Thiền viên măn và siêu viên măn nữa.

Vậy NHƯ LAI THIỀN là THIỀN như thế nào?

Đáp: Như Lai Thiền là Thiền kkhông cần ngồi, v́ nó vượt cái cần thiết ngồi. Như Lai Thiền không cần định tâm vắng lặng, v́ nó vượt ngoài cái cần thiết định tâm vắng lặng. Như Lai Thiền là thứ Thiền không cần gia công dụng ư để thiền, mà thiền trong lúc đi, đứng, nằm, ngồi và thiền ở mọi nơi chốn, ở mọi thời gian. Như Lai Thiền là kết quả, là THIỀN RỔI tất cả tám muôn bốn ngàn thứ thiền khác. Cho nên tỉnh thức và thể nhập Như Lai Thiền th́ không đức tốt, hạnh lành nào là không viên măn.

Thành quả của Như Lai Thiền được đúc kết qua các tiêu chuẩn như sau:

Thân vô thất

Khẩu vô thất

Ư vô thất

Nhất thiết thân nghiệp tùy trí tuệ hành

Nhất thiết khẩu nghiệp tùy trí tuệ hành

Nhất thiết ư nghiệp tùy trí tuệ hành

Trí tuệ tri quá khứ vô ngại

Trí tuệ tri hiện tại vô ngại

Trí tuệ tri vị lai vô ngại

Vô dị tưởng

Vô bất định tâm

Vô bất tri. Tri hỉ xả

Dục vô giảm

Niệm vô giảm

Định vô giảm

Tinh tấn vô giảm

Giải thoát vô giảm

Giải thoát tri kiến vô giảm

Có ngần ấy tiêu chuẩn th́ những đức tốt, hạnh lành trên cơi đời này có cái thứ nào mà c̣n thiếu! "Lục độ vạn hạnh thể trung viên", đối với con người "Đốn giác liễu Như Lai Thiền" hẳn không phải là thứ danh ngôn cường điệu.

Người đệ tử Phật có học Phật thật, có ham tu thật và có hiểu kỹ về Phật, người ta không thèm sợ sáu nẻo luân hồi như là: cảnh giới địa ngục, cảnh giới ngạ quỷ, cảnh giới súc sanh, cảnh giới người, cảnh giới A-tu-la và cảnh giới trời ở ngoại cảnh. Mà người ta chỉ quan tâm "Lục Thú" ở nội tâm. Lục thú ở nội tâm nó trực tiếp tác động hoành hành cuộc sống hiện tại của con người. Đó mới là đáng lo sợ.

Không sợ sự luân hồi của lục thú nội tâm mà chỉ lo sợ cho sự luân hồi lục thú ở kiếp tương lai th́ quả là con người giàu tưởng tượng! "Chẳng khác chi người chưa làm giàu mà sợ ăn cướp. Chưa ăn cướp mà lo sợ ở tù!".

Vấn đề "đại thiên thế giới, cơi Ta bà" có hay không? Vấn đề "Tây phương Cực lạc" không hay có? Đó là vấn đề người học Phật phải quán triệt sâu sắc.

Y cứ nền giáo lư liễu nghĩa thượng thừa và sử dụng tuệ nhăn mà nh́n vũ trụ vạn hữu trong pháp giới mười phương, th́ pháp giới chỉ có một. Pháp giới "nhất chân" không có hai, không có pháp giới nào khác với pháp giới nào. Pháp giới có cùng một bản thể "chân như" y nhau. V́ "chân" cho nên không thể tiêu hoại cho mất đi. V́ "như" cho nên không tăng bổ cho thêm nhiều. V́ "chân như" cho nên mười phương pháp giới đồng một thể: Bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Qua cái thấy của tuệ nhăn, chỉ nói tuệ nhăn của người chủng tánh Đại thừa thôi, pháp giới đă là "nhất chân" rồi. Do nghĩa đó, người chứng đạo thấy rơ ràng.

"C̣n mộng mê, thấy có sáu nẻo luân hồi

Khi tỉnh thức, cơi Ta bà t́m không ra dấu vết".

Người đệ tử Phật có chánh niệm, có tư duy, có quán chiếu nội tâm sẽ thấy rơ cái chân lư đó.

Kinh Hoa Nghiêm đức Phật dạy:

"Nếu ai muốn biết rơ

Mười phương Phật ba đời

Nên quán chiếu thể tánh của Pháp giới

Hết thảy do tâm ḿnh kiến lập"

Do vậy:

"… C̣n mộng mê, thấy có sáu nẻo luân hồi

Khi tỉnh thức, cơi Ta bà t́m không ra dấu vết".Follow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]