Re: Chứng Đạo Ca - Huyền Giác Thiền Sư (Thi ca


Posted by BCNet ..173..144.58 on Mar 29, 2013 at 11:27:25:

In Reply to: Re: Chứng Đạo Ca - Huyền Giác Thiền Sư (Thi ca posted by BCNet on Mar 29, 2013 at 08:48:25:

THI CA 6

CÁI THẤY CỦA NGƯỜI CHỨNG ĐẠO

XẢ NGĂ XẢ PHÁP LÀ THÀNH PHẬT

---o0o---

Phiên âm:

Phóng tứ đại mạc bả tróc

Tịch diệt tánh trung tùy ẩm trác

Chư hạnh vô thường nhất thiết không

Tức Thị Như Lai Đại Viên Giác

Dịch nghĩa:

* Thân tứ đại đừng sanh tâm chấp đắm

Quay trở về thể vắng lặng của chính ḿnh

Đói th́ ăn, khát uống ngại ngùng chi?

Gọi là Ngă thể, vẫn hư th́ đời c̣n chi thật

* Các hành pháp luật vô thường chi phối hết

Tuệ nhăn nh́n, đương thể tức không

Hiểu sâu xa, quán chiếu tận nguồn chân

Tánh của vạn pháp, là NHƯ LAI VIÊN GIÁC

TRỰC CHỈ

Thân tứ đại là thân kết hợp bởi bốn chất: địa, thủy, hỏa, phong. Nó là cái thân bị lệ thuộc chi phối bởi luật vô thường như vạn vật hiện tượng khác. Nó c̣n là cái kết quả của khổ và bất an nhiều mặt. Kinh điển thường ví sự tạm bợ mong manh vô chủ của nó qua từ "huyễn thân". Ấy thế mà ở đời không có mấy ai thấy được tánh chất huyễn của nó. Trái lại người ra rất qúi trọng nó hơn bất cứ thứ ǵ trên cơi đời. Điều đáng nói là v́ nó mà tạo nghiệp bất thiện, trong suốt cuộc đời để phục dịch vun bồi cho nó không có phút giây nhàm chán. Ư niệm đam mê luyến ái nặng nề về thân, kinh điển gọi đó là "chấp ngă", tức là quá tôn tọng cái thân. Rồi v́ thân mà tạo ác nghiệp, v́ thân mà chịu khổ…

"Thân tứ đại đừng sanh tâm chấp mắc

Quay trở về thể vắng lặng của chính ḿnh

Đói th́ ăn, khát uống ngại ngùng chi

Gọi là "ngă thể" vẫn hư, th́ đời c̣n chi thật.

"Phóng tứ đại" con người sẽ nhẹ nhàng, sẽ có an lạc trong cuộc sống, v́ con người vốn có tánh vắng lặng, thanh tịnh, trong sáng, có thể thọ dụng nó từ đời này sang đời khác vĩnh viễn không có cạn kiệt.

Nhận thấy được tánh chất "ngă không" th́ "pháp không" không c̣n là vấn đề khó biết nữa. Chủ thể nhận thức đă là vô thường, vô ngă, khổ, bất tịnh và không, th́ đối tượng nhận thức cũng không vượt qua ngoài sự chi phối đó! Cho nên người đạt đạo sẽ nhận thấy rơ:

"Chư hạnh vô thường nhất thiết không".

Thấy được tánh "giai không" của vạn pháp, thấy được tánh vô thường của hành pháp, th́ cái NĂNG TRI và SỞ TRI đó trở thành một bầu vũ trụ NHƯ LAI VIÊN GIÁC nhiệm mầu. Lúc bấy giờ:

Ta không cầu thành Phật

Phật cũng chẳng cầu thành ta

Ta là Phật

Phật là ta.

---o0o---Follow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]