Re: Chứng Đạo Ca - Huyền Giác Thiền Sư (Thi ca


Posted by BCNet ..173..144.58 on Apr 02, 2013 at 18:52:37:

In Reply to: Re: Chứng Đạo Ca - Huyền Giác Thiền Sư (Thi ca posted by BCNet on Mar 29, 2013 at 11:27:25:

THI CA 7

CÁI THẤY CỦA NGƯỜI CHỨNG ĐẠO VỀ

LẬP TRƯỜNG VÀ LƯ TƯỞNG CỦA M̀NH

---o0o---

Phiên âm:

Quyết định thuyết, biểu chân tăng

Hữu nhơn bất khẳng nhiệm t́nh trung

Trực triệt căn nguyên Phật sở ấn

Trích diệp tầm chi ngă bất năng!

Dịch nghĩa:

* Nếu được nói, tôi lập trường thẳng thắng

Để tỏ ra, lời của một chân tăng

Huynh đệ nghe, nghịch ư chẳng chung ḷng

Gay gắt trách, tôi xin cam nhận hết

* Tôi không thích ba hoa vặt vănh

Thích học điều, Phật tổ đă đinh ninh

Diễn rơ căn nguyên "liễu nghĩa thượng thừa"

Không được vậy, tôi không c̣n ǵ để nói

TRỰC CHỈ

Quyết định thuyết là lời nói có lập trường, có trách nhiệm, nhàm bảo vệ mục đích và lư tưởng của ḿnh. Lư tưởng của tác giả là chánh pháp liễu nghĩa thượng thừa của Phật tổ đă đinh ninh dặn ḍ khuyên dạy. Lập trường của tác gải là "nói thẳng, nói thật". Nói để diễn đạt chân lư, truyền bá chân lư liễu nghĩa thượng thừa cho mọi người con Phật cùng học hỏi, tiếp thu để hành đạo và chứng đạo. Không nói "vuốt đuôi". Không nói để "chiếm cảm t́nh". Không nói kiểu "thỏa hiệp". Không nói kiểu "phương tiện"… để rồi người nghe không được tí nào lợi ích.

Học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp và truyền bá chánh pháp không thể sử dụng các kiểu nói tầm thường vừa kể. Để bảo đảm giá trị lời nói của một "chân tăng", một vị thầy đúng danh nghĩa của đệ tử ḿnh, lời nói phải có lập trường, phải phục vụ cho một lư tưởng giải thoát, giác ngộ tuyệt vời cao đẹp.

Một chân tăng, theo tác giả Chứng Đạo Ca, sẵn sàng chấp nhận cô đơn, chấp nhận sự công kích, sự thóa mạ… của mọi người. Hoặc sẵn sàng "không nói ǵ hết". Bao nhiêu ngôn ngữ nhường hết cho…
---o0o---Follow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]