Re: Chứng Đạo Ca - Huyền Giác Thiền Sư (Thi ca


Posted by BCNet ..173..144.58 on Apr 04, 2013 at 09:45:18:

In Reply to: Re: Chứng Đạo Ca - Huyền Giác Thiền Sư (Thi ca posted by BCNet on Apr 02, 2013 at 18:52:37:

THI CA 8

CÁI THẤY CỦA NGƯỜI CHỨNG ĐẠO

TÂM TÁNH LÀ NGỌC MA NI

---o0o---

Phiên âm:

Ma Ni Châu, nhân bất thức

Như Lai tàng lư thân thâu đắc

Lục ban thần dụng không bất không

Nhất lỏa viên quang sắc phi sắc

Dịch nghĩa:

* Tâm trong sáng người người ai cũng có

Nó là Ma Ni là Như Ư bảo Châu (1)

Chẳng mấy ai, biết rơ cái tâm này

Nó mầu nhiệm, thu gọn cả Như Lai tàng tánh (2)

* Sáu thần dụng, thấy sắc mà phi sắc (3)

Một viên quang, rằng không nhưng lại phi không (4)

Nghĩa sắc không, mầu nhiệm vô cùng

Chứng "thật tướng", mối nghi này mới mở hết.

TRỰC CHỈ

Con người ai cũng có Chân Tâm. Tự thể chân tâm vốn trong sáng, thanh tịnh, vắng lặng, nhiệm mầu. Trong Chân Tâm không có một gợn phiền năo khổ đau, bất măn, bất b́nh. Cũng không có ư niệm ta, người, thương, ghét, thân, sơ… Kinh điển Phật thường ví Chân Tâm ấy như Ngọc Ma Ni.

Ai cũng sẵn có ngọc Ma Ni mà không biết ḿnh có ngọc Ma Ni quí báu ấy. Ngọc Ma Ni vô giá trong người mà không phát hiện để sử dụng cái công dụng NHƯ Ư của ngọc. Có ngọc Như Ư, con người sẽ không c̣n ǵ để "thiếu". Phát hiện ngọc Như Ư, sử dụng ngọc Như Ư, nh́n vạn pháp bằng "Phật nhăn" cho nên:

"Sáu thần dụng thấy sắc mà phi sắc

Một viên quang, rằng không nhưng lại phi không"

V́, người phát hiện ngọc Như Ư, sử dụng ngọc Như Ư là người chứng thật tướng của vạn pháp rồi.

"… Chứng thật tướng vô nhơn pháp

Sát na diệt khước A tỳ nghiệp"…

---o0o---Follow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]