Giới Định Huệ


Posted by pvtnct ..173..144.58 on Apr 12, 2013 at 19:51:18:

Lại đây ngồi thắp nén hương
gửi về chư Phật mười phương
Giới nghiêm từ, nay xin giữ
nguyện quay về bỏ vấn vương

Ḍng sinh tử vô thường ấy
chút vô minh khởi làm nguồn
duyên và nghiệp do Tâm khởi
sáu nẻo trần lên xuống luôn

Lại đây thắp hương vài nén
lạy xong rồi bước chân ra
Hương yên định không lưu vết
bước thênh thang giữa Ta Bà

Hương trí huệ, trong đại định
cửa không nở đóa hồng Liên
nơi sáu ngơ đều thanh tịnh
khắp trần gian một vị thiền

Thơ vừa chôm xong 4/12/2013Follow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]