Re: Chứng Đạo Ca - Huyền Giác Thiền Sư (Thi ca


Posted by pvtnct ..173..144.58 on Apr 22, 2013 at 11:18:07:

In Reply to: Re: Chứng Đạo Ca - Huyền Giác Thiền Sư (Thi ca posted by pvtnct on Apr 22, 2013 at 11:17:24:

HI CA 13

CÁI THẤY CỦA NGƯỜI CHỨNG ĐẠO VẤN ĐỀ THỊ PHI

---o0o---

Phiên âm:

Tùng tha báng, nhậm tha phi

Bả hỏa thiêu thiên đồ tự b́

Ngă văn kháp tự ẩm cam lộ

Tiêu dung đốn nhập bất tư ngh́

Dịch nghĩa:

* Tốt và xấu nhà nhà đều có

Thị với phi, chốn chốn "hưởng" đồng nhau

Mặc tâng khen, mặc phỉ báng, đừng nao

Họ tự bỏng, bằng ngọn lửa đốt trời trong tay họ

* Lời phỉ báng, nghe như ru, như gió thoảng

Ngọt như cam lồ, mát tợ xuân phong

T́m đâu ra! Bực bội với u sầu?

Nó tan biến trong cảnh giới "bất tư ngh́" giải thoát.

TRỰC CHỈ

Thị phi, nhơn ngă, hỉ nộ, ái ố… suốt ngày ở đâu cũng có, nhà nhà đều có. Hay dở, khen chê, tốt xấu, xứ nào cũng có. Tất cả những cái đó, muốn cho nó trở thành không có, th́: Một, không nghe. Hai, nghe mà không để dạ, không tư duy về nó, th́ tự nó "tiêu dung".

"Tiêu dung đốn nhập bất tư ngh́"

Đó là việc có thật. Mọi người có thể tự thí nghiệm bằng cuộc sống của ḿnh, trong những trường hợp ḿnh "lỡ" bị thị phi ập đến.

Người tu hành rất cần "chánh niệm" để kịp thời đối phó với nghịch cảnh, nếu có. Trường hợp bị phỉ báng, thị phi, ta nhớ: Họ sẽ tự bỏng bởi ngọn lửa đốt trời trong tay họ. Miệng họ tự ô uế trước, v́ máu họ ngậm để phun người. Quán chiếu và tư duy như vậy, người tu sẽ nhẹ nhơm ngay, cơn bực tức sẽ hạ tức thời, nếu chánh niệm đến kịp lúc.

Người chân tu nghe thị phi như gió thoảng, như ru hời, ngọt như cam lồ, mát như xuân phong, tỉ tê như nhạc thính pḥng, nỉ non như tiếng sáo Trương Lương… là chuyện có thật. Đó là ư thú của câu và của người.

"Kiến sắc phi can sắc

Văn thanh bất thị thanh

Sắc thanh vô quái ngại

… Thị đáo pháp vương thành"

"Ngă văn pháp tự ẩm cam lộ"

"Tiêu dung đốn nhập bất tư ngh́"

Là chuyện có thật của người chân tu, biết tu, thường giữ được… "Chánh niệm" và chánh định trong đời sống tu hành.

Tu mà không đem lại kết quả, không hóa giải được vô minh phiền năo, không có chút an lạc nào trong đời sống hiện tại là "Tu sai" cần phải sửa.

Hy vọng kết quả ở đời sau, sau khi chết càng sai nghiêm trọng.

---o0o---Follow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]