To Binh Yen----- chẳng lo sợ kẻ khác trở ngại minh


Posted by ... ..163..114.56 on May 03, 2013 at 10:23:30:

Pháp ngữ của ḥa thượng Tuyên Hóa - Phần 2

Xem nhẹ tài sắc danh thực thùy, coi nó chẳng có ǵ, quên nó đi, đó mới chính thật là người tu hành.

Tôi chỉ hóa duyên lớn, không hóa duyên nhỏ (hóa duyên tức là đi xin). Thế nào là hóa duyên lớn? Tức là tôi muốn xin vô minh, sân giận, phiền năo của các bạn. Khi các bạn không có ba thứ vô minh, sân giận, phiền năo th́ sẽ hưởng kiết tường như ư. Nếu có ba thứ ấy th́ có hung thần, việc xấu. Do vậy các bạn à! Hăy buông xả chuyện bạn chẳng thể buông xả, việc bạn vất bỏ được càng nên vất bỏ gấp! Vất bỏ vô minh, nóng giận, phiền năo th́ bạn sẽ tốt thôi.

Người tham thiền cần nhận thức vấn đề căn bản. Đó là ǵ? Tức là thói quen tật xấu. Khi ḿnh đả thất, tức là đả (nghĩa là đánh) bẹp thói hư tật xấu.

Bất kỳ việc ǵ nếu bạn xem nó thật b́nh thường, chẳng có ǵ quan trọng lắm th́ bạn sẽ chẳng có ǵ rắc rối. Khi bạn cho chuyện này việc nọ là trọng yếu, là quan trọng lắm th́ nó sẽ rắc rối.

Tu đạo th́ phải tu đạo đức chân chính, không trở ngại kẻ khác, cũng chẳng lo sợ kẻ khác trở ngại ḿnh.

Việc khó khăn nhất trong lúc tu là chặt đứt phiền năo. Chặt đứt có nghĩa là biến, biến phiền năo thành bồ đề.
Follow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]