Ho`a Thuo*.ng TUYE^N HO'A*** Xây chùa không bằng xây người


Posted by ... ..71..33.193 on May 18, 2013 at 09:55:19:

Xây chùa không bằng xây người. Xây người không bằng xây Phật.

Bậc đạo đức cao tăng xưa kia, thường thường tới một cách vô h́nh mà ra đi cũng không dấu tích. Tới th́ phiêu phiêu, đi th́ hốt hốt. Tới như gió thoảng, đi cũng như gió thoảng. (Tuy rằng đạo phong của các ngài truyền lưu muôn thuở). Tới th́ vô quái vô ngại, đi cũng vô quái vô ngại.

Siêng tu giới định huệ tức là người quân tử th́ hướng về phía trước mà tiến. Khi trừ diệt tham sân si th́ ḿnh không cần phải hướng xuống nữa.

Ma vô cùng thông minh. Nó ŕnh biết người kia có ḷng tham muốn thứ ǵ th́ nó sẽ dùng phương pháp thích hợp để dụ hoặc người đó. Do đó người tu hành chúng ta không cần thiết phải niệm chú ǵ đặc biệt, cũng không dùng pháp môn ǵ. Chỉ cần ḿnh chân thật, không tranh, không tham, không mong cầu, không ích kỷ, không tự lợi, cứ chăm chỉ khổ tu, th́ không có ma ǵ phá hại được bạn. Chỉ cần bạn có ḷng tham, có ḷng kiêu hănh, muốn chiếm tiện nghi, muốn t́m đường tu tắt, th́ sẽ dễ dàng bị dính vào ma sự.

Khi sinh tâm ô nhiễm, th́ đó là thế giới Ta Bà.

Khi sinh tâm thanh tịnh, th́ đó là thế giới Cực Lạc. Thế giới Lưu Ly và Cực Lạc không có ǵ khác biệt đâu.Follow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đánh một chấm vào khung điện thư phía trên)
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]