Re: Sống với nhau như thế no ?


Posted by ..71..78.94 on Jul 08, 2013 at 12:00:40:

In Reply to: Re: Sống với nhau như thế no ? posted by MC&BC on Jul 07, 2013 at 21:13:28:

Khi m th phn biệt đủ thứ : xấu tốt, sang hn, ngho giu, cao thấp ...
Khi ngộ th thấy ai cũng c tnh Phật bnh đẳng, ai cũng c vin ngọc qu trong cho o m khng biết dng đến .Follow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]