Người tu nên dùng đức hạnh để c&#


Posted by ... ..163..114.56 on Jul 29, 2013 at 09:50:16:

Người tu nên dùng đức hạnh để cảm hóa kẻ khác
HT Tuyen Hoa

Người tu nên dùng đức hạnh để cảm hóa kẻ khác. Không nên dùng thế lực đàn áp người ta. Đối với ai ḿnh cũng nên nói lời nhă nhặn, đầy đạo lư khiến họ tâm phục, khẩu phục.

Nếu bạn c̣n thích trú ngụ chỗ sung sướng, ngủ chỗ êm ái, th́ thói (thích hưởng thụ) chưa trừ.

Các bạn nên biết: Chùa chiền nào xây ra, trăi qua một thời gian, cũng sẽ hoại diệt. Tháp miếu trăi qua nạn lửa rồi cũng bị thiêu hủy. Chỉ có tĩnh tọa (ngồi yên lặng tu hành) - nghĩa là tu hành thành tựu Phật Pháp Tăng, Tam Bảo của tự tánh - tới mức đạt được công đức vô lậu, th́ đó mới là thứ vĩnh viễn thường trụ. Lúc ấy bạn không sợ bị mưa gió, lửa đốt, bảo táp nữa. Do đó công đức vô tướng (do tu hành với định lực mà không chấp ngă) th́ thù thắng hơn công đức hữu tướng (do làm phước với tâm tán loạn, và với sự chấp ngă).

Nổi nóng, bực dọc trong ḷng mà không dám nói ra, đó là một biểu hiện của sự sân giận.

Khi quản lư việc ăn uống của đại chúng, người phụ trách phải biết điều ḥa việc ăn uống th́ mới tạo công đức. Nếu không biết điều ḥa cho hợp lư, tùy tiện cẩu thả th́ sẽ tạo tội nghiệp. Hợp với phép tắc th́ có công; không hợp phép tắc th́ có lỗi. Cẩn thận không phí phạm thực phẩm th́ có công. Phung phí thực phẩm th́ có lỗi.Follow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]