Re: B�I HỌC VỀ SỰ TỨC GIẬN


Posted by ..71..78.94 on Jul 31, 2013 at 17:05:06:

In Reply to: B�I HỌC VỀ SỰ TỨC GIẬN posted by ... on Jul 31, 2013 at 09:19:16:

Nếu đang c� s�n hận v� ch�ng ta lại c� � tưởng về sự v� s�n, như vậy sẽ tạo ra xung đột. Việc ch�ng ta g� m�nh v�o sự v� s�n th� ch�nh n� l� một sự xung đột. Vấn đề trước nhất l� phải nhận ra m�nh đang s�n, chứ kh�ng phải cố gắng để biến m�nh th�nh v� s�n.

(Thiền sư Ashin Tejaniya)Follow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]