Re: BAI HỌC VỀ SỰ TỨC GIẬN (post lại)


Posted by :) ..71..78.94 on Jul 31, 2013 at 17:26:59:

In Reply to: Re: B�I HỌC VỀ SỰ TỨC GIẬN posted by on Jul 31, 2013 at 17:05:06:

Nếu đang có sân hận và chúng ta lại có ý tưởng về sự vô sân, như vậy sẽ tạo ra xung đột . Việc chúng ta gò mình vào sự vô sân thì chính nó là một sự xung đột . Vấn đề trước nhất là phải nhận ra mình đang sân, chứ không phải cố gắng để biến mình thành vô sân .

(thiền sư Ashin Tejaniya)Follow Ups:

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]