Phc


Posted by ..71..79.83 on Sep 20, 2013 at 17:00:21:


Phc l phải do tu m c . Phc th nn tch m khng nn tn .
Phc khng tch thm m cứ lạm hưởng th rồi cũng hết . Khi đ
phc trở thnh họa .

(Ha thượng Thch Phổ tuệ)
Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]