Re: [truyen] Nhu+ng Ha.t Da^.u Bie^'t Nha?y


Posted by ..71..79.83 on Sep 22, 2013 at 13:42:42:

In Reply to: [truyen] Nhu+ng Ha.t Da^.u Bie^'t Nha?y posted by on Sep 08, 2013 at 10:00:23:


Sư Kim Triệu kể rằng lúc c̣n trẻ có một lần ngài bị bệnh nặng tưởng không qua khỏi . Đêm đó ngài nhất tâm niệm Phật th́ bổng thấy ánh sáng chói ḷa khắp cả căn pḥng .

Mấy hôm sau bệnh thuyên giảm , ngài bèn lên tŕnh pháp với ḥa thượng bổn sư , kể lại việc niệm Phật thấy ánh sáng . Ḥa thượng khen: ông làm tốt lắm , phàm làm việc ǵ cũng nên nhất tâm chí thành mà làm ...Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]