Chẳng cầu gic ngộ


Posted by Phạm Doanh ..76..68.163 on Oct 12, 2013 at 15:32:28:

Chẳng cầu gic ngộ

B la mật, b la mn
Ta chừa cửa Phật, ta chn cửa tnh
Mặc người lộng ngữ lộng kinh
Ngn cu Php C hnh trnh bao xa ?
Chạy vng quanh ci ta b
Mười năm tập kiểu kiết gi chưa xong
Cht sn si giữ trong lng
Ngy sau gic ngộ hay khng chẳng cầu.

Phạm DoanhFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]