Re: Viết g by giờ ... thi th đọc lại ...


Posted by ... ..163..114.56 on Nov 08, 2013 at 12:29:56:

In Reply to: Viết g by giờ ... thi th đọc lại ... posted by ... on Nov 08, 2013 at 12:16:46:

Vậy đ m chỉ hai thng sau, em đ ra đi ...
:-(Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]