Re: Viết g by giờ ... thi th đọc lại ...


Posted by ..71..79.83 on Nov 08, 2013 at 16:35:48:

In Reply to: Re: Viết g by giờ ... thi th đọc lại ... posted by ... on Nov 08, 2013 at 12:29:56:

Xin chia buồn cng bạn !
Người trước kẻ sau, khng ai trnh khỏi cảnh khổ sanh gi bệnh tử .
Rng tu nha bạn, để kiếp ny bớt khổ v đời sau c trở lại lm người cũng may mắn gặp được chnh php ...

Mến !!!Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]