_ Kinh Thủ Lăng Nghiêm – Ḥa thượng Tuyên Hóa giảng


Posted by ... ..163..114.56 on Dec 11, 2013 at 12:17:45:

_ Kinh Thủ Lăng Nghiêm – Ḥa thượng Tuyên Hóa giảng thuật _

Tại sao hành giả bị ma chướng khi tu tập ? Tại sao nghiệp chướng sinh khởi ? Chỉ v́ trong tự tánh của họ chưa có được định lực. Nếu tự tánh thường an trú trong định lực, tất cả ma sự đều bị hàng phục.

Có rất nhiều loại ma, trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng giải về 50 loại ấm ma. Thực ra, có rất nhiều, rất nhiều loại ma: thiên ma, địa ma, nhân ma, quỷ ma, yêu ma. Thiên ma là ma ở các cơi trời, thường đến đây để nhiễu loạn những người tu tập thiền định. Địa ma cùng với các loài nhân ma, quỷ ma, yêu ma th́ ở trên đất và các loài quái dị khác thường quấy phá thiền định của quư vị.

Tại sao nó làm việc ấy ?

V́ trước khi quư vị chứng được Phật quả, quư vị đă từng là quyến thuộc của ma. Khi quư vị quyết định xa ĺa quyến thuộc nhà ma để tu tập thiền định, chấm dứt sinh tử, phá vỡ ṿng luân hồi, th́ ma vương vẫn c̣n yêu thích quư vị. Nó yêu thương quư vị, không muốn quư vị bỏ đi. Thế nên nó đến năo loạn tinh thần và nhiễu loạn công phu thiền định của quư vị.

Nếu không đủ định lực, quư vị có thể bị xoay chuyển bởi ma sự và kết quả là thành đồ chúng của ma. Nếu quư vị có được định lực th́ không bị nó sai sử, quư vị sẽ được “như như bất động, liễu liễu thường minh”.

Như như bất động là có định lực, liễu liễu thường minh là có năng lực trí tuệ sáng suốt. Có được đầy đủ năng lực trí tuệ và định lực th́ chẳng có loài ma nào có thể xoay chuyển được quư vị. Nhưng nếu không có được đầy đủ năng lực định huệ, không khéo quư vị sẽ thành quyến thuộc với ma, thành con cháu của chúng. Điều ấy cực ḱ nguy hiểm.

V́ vậy, điều cần thiết là quư vị phải công phu liên tục, tham cứu Phật pháp với tâm kiên định và luôn luôn nỗ lực tinh cần.

Sưu tầm--Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]