Thế nào là "Chấp tŕ" danh hiệu Phật?


Posted by ... ..163..114.56 on Jan 14, 2014 at 10:52:23:

Thế nào là "Chấp tŕ" danh hiệu Phật? Giống như việc bạn nắm một vật quư giá trong tay, chẳng những bạn phải nắm giữ cho chắc, mà tâm phải trông chừng nó không cho nó rơi rớt, nếu rớt e rằng sẽ bị bể. Cho nên đ̣i hỏi bạn phải chú ư, tập trung gọi là “tŕ”. Nói tóm lại, chấp tŕ chính là “niệm niệm tương tục không gián đoạn”. Trước ngọ cũng niệm Phật, sau ngọ cũng niệm Phật; ngày nay niệm Phật th́ ngày mai cũng niệm Phật, đó chính là chấp tŕ. B́nh thường phải niệm, đến khi có bệnh hay gặp khó khăn cũng phải niệm, cứ niệm Phật cho đến khi nào giải thoát hết mọi khổ nạn mới dừng.

Nếu bạn không niệm Phật, tham, sân, si, trong tâm của bạn sẽ khởi lên. Song, trong tâm bạn có niệm Phật th́ tham, sân không thể nào khởi lên được. V́ bản chất của tam độc không phải là chân hữu, mà chúng chỉ là pháp huyễn tưởng, hư vọng mà thôi. Duy chỉ có niệm Phật mới là công đức chân thật. Những pháp hư huyễn làm sao có công đức được. V́ vậy, bạn không cần phải quan tâm đến việc tán tâm hay nhất tâm, mà chỉ cần bạn tin sâu, nguyện thiết, chấp tŕ một câu A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật… không kể là đi, đứng, nằm, ngồi, hoặc may vá hay ăn uống. Từ sớm đến chiều, một câu Phật hiệu không cho gián đoạn, dù có bệnh khổ hoành hành, hay dù gặp việc bất như ư, chỉ có một ḷng niệm Phật, bạn cần ǵ phải lo sợ có được văng sinh hay không.

Như thế nào mới là người chân chính chấp tŕ danh hiệu? Giống như có người khen bạn tốt, bạn đáp “A Di Đà Phật”, hoặc có người đến phá hoại bạn, hoặc chửi bới bạn, bạn cũng đáp lại “A Di Đà Phật”. Không kể gặp thuận cảnh hay nghịch cảnh, cứ một câu A Di Đà Phật bạn chấp tŕ đừng cho gián đoạn, th́ không bao giờ bị hoàn cảnh dẫn dắt, lại giữ được chánh niệm văng sinh Tây phương.

Không những bạn phải bảo tŕ mà c̣n phải nhậm tŕ nữa. Nhậm tức là chỉ cho trạng thái tự nhiên, để tâm tự nhiên mà niệm Phật. Lúc b́nh thường bạn chấp tŕ, dần dần lâu ngày sẽ tự nhiên trở thành nhậm tŕ, tức là không niệm mà niệm. Chấp tŕ danh hiệu là “nhân”, văng sinh Tây phương là “quả”. Một khi bạn được sinh Tịnh độ rồi th́ không c̣n sợ thối chuyển nữa. V́ vậy, nếu có người nào hỏi tôi: “Tôi có được văng sinh hay không?”. Tôi cũng xin hỏi lại bạn: “Bạn có niệm Phật hay không?”. Nếu bạn có niệm Phật th́ có văng sinh, bằng ngược lại không có th́ không được văng sinh. Định luật nhân quả quy định rơ ràng như vậy.

(HT Diệu Liên)

Xin hăy thường niệm A Di Đà Phật _()_Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]