Giữ Tṛn Hiếu Hạnh - Văn Hoá Phật Giáo số 111


Posted by ... ..163..114.56 on Jan 28, 2014 at 15:05:14:

GIỮ TR̉N HIẾU HẠNH

Có hai hạng người, này các Tỳ-kheo, ta nói không thể trả ơn được. Thế nào là hai? Mẹ và Cha.
Kinh Tăng Chi, Chương Hai Pháp

Ví như có người trải trăm ngàn kiếp để báo ơn cha mẹ, lấy thân ḿnh đốt lên làm cây đèn thịt cúng dường chư Phật, như thế cũng là chưa báo đáp được công ơn kể trong muôn một.
Kinh Phật Thuyết Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân

Này các Tỳ-kheo, ai đối với cha mẹ không có ḷng tin, khuyến khích, an trú, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào thiện giới; đối với cha mẹ xan tham, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào bố thí; đối với cha mẹ theo ác trí tuệ, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào thiện trí tuệ. Như vậy này các Tỳ-kheo, là làm đủ và trả đủ mẹ và cha.
Kinh Tăng Chi, Chương Hai Pháp

Những gia đ́nh nào, này các Tỳ-kheo,trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đ́nh ấy được chấp nhận ngang bằng với Phạm Thiên. Những gia đ́nh nào, này các Tỳ-kheo, con cái kính lễ mẹ cha trong nhà, những gia đ́nh được chấp nhận như các Đạo sư thời xưa. Những gia đ́nh nào, này các Tỳ-kheo, con cái kinh lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đ́nh ấy được chấp nhận là đáng được cúng dường.
Kinh Tăng Chi, Kinh Ba Pháp

Chánh hạnh đối với cha mẹ, này các Tỳ-kheo, bậc Hiền trí, thông minh, là bậc Chân nhân, tự ḿnh xử sự không như một kẻ mất gốc, không bị thương tích, không phạm tội, không bị kẻ trí quở trách, và tạo nên nhiều điều phước đức. Chánh hạnh đối với cha, này các Tỳ-kheo, là bậc Chân nhân, tự ḿnh xử sự như kẻ mât gốc, không bị thương tích, không phạm tội, không bị kẻ trí quở trách, và tạo nên nhiều điều phước đức.
Kinh Tăng Chi, Chương Bốn Pháp

Thành tựu với thân làm thiện, với lời nói thiện, với ư nghĩ thiện, với biết ơn và biết trả ơn. Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỳ-kheo, như vậy tương xứng được sanh lên cơi Trời.
Kinh Tăng Chi, Chương Bốn Pháp

Vui thay, hiếu kính mẹ,
Vui thay, hiếu kính cha,

Kinh Pháp Cú, kệ 332

Phạm thiên, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với mẹ cha. Các Đạo sư thời xưa, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với mẹ cha. Đáng được cúng dường, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với mẹ cha. V́ cớ sao? Giúp đỡ rất nhiều, này các Tỳ-kheo, là mẹ cha đối với con cái, nuôi chúng lớn, dưỡng dục chúng, giới thiệu chúng vào đời.
Kinh Nhật Thuyết Như Vậy

Hiếu dưỡng mẹ và cha,
Nuôi dưỡng vợ và con
Làm nghề không rắc rối
Là điềm lành tối thượng

Kinh Tập

Bà-la-môn Mataposaka hỏi: Thưa Tôn giả Gotama, tôi t́m món ăn thiết thực theo thường pháp. Sau khi t́m món ăn thiết thực theo thường pháp, tôi nuôi dưỡng mẹ cha. Thưa Tôn giả Gotama, tôi làm như vậy; tôi có làm đúng trách nhiệm không? Đức Thế tôn đáp: này Bà-la-môn, Ông làm như vậy là đúng trách nhiệm. Này Bà-la-môn, ai t́m đồ ăn thiết thực theo thường pháp; sau khi t́m đồ ăn thiết thực theo thường pháp lại nuôi dưỡng mẹ cha th́ người ấy được nhiều công đức.

Người nào theo chánh pháp,
Nuôi dưỡng mẹ và cha.
Và tạo nhiều công hạnh,
Đối với cha và mẹ,
Nhờ vậy, bậc Hiền thánh,
Trong đời này tán thán,
Sau khi chết được sanh
Hướng an lạc chư Thiên

Kinh Tương Ưng BộFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Dharma Forum ]